A010 Etika dan moral

advertisement
ETIKA DAN MORAL
MODUL KESELURUHAN
MINGGU SATU
DEFINISI
•
•
•
•
MORAL=SATU GELAGAT
AKHLAK
BERSIFAT BAIK/BURUK
KONTINUUM BUKAN/DAN
DIKOTOMI
• KAWALAN SOSIAL
• SATU YANG RELATIF JUGA
ABSOLUT
CIRI MORAL
•
•
•
•
•
•
•
•
BERSIFAT BAIK
DIKOTOMI DAN KONTINUUM
KEBIASAAN AMALAN
KELAZIMAN
ADAT RESAM
SATU ASPIRASI
SATU PERINTAH
KEPATUHAN
CIRI-CIRI MORAL
•
•
•
•
•
•
•
•
SANCTION SOSIAL
SENSITIF
RELATIF
MUTLAK
DITERIMA
SATU UKURAN
HASIL DARI WARISAN
SATU WAWASAN
CIRI-CIRI MORAL
•
•
•
•
SATU PENILAIAN
MENJADI UNDANG-UNDANG
ADA PIAWAI
ADA KESAN NEGATIF JIKA
TIDAK DIPATUHI
• ADA NILAI BAIK
• SECARA SEDAR DIWARISI
• PENDIDIKAN FORMAL&T.
FORMAL
CIRI-CIRI MORAL
• DIJANGKA DIAMALKAN DALAM
KEADAAN TERTENTU
• DINAMIK DAN JUGA STATIK
• BERFUNGSI DALAM
MASYARAKAT SECARA STABIL
• DARI AJARAN AGAMA
• BERKAIT DENGAN FALSAFAH,
PSIKOLOGI
MENGAPAKAH MORAL
PERLU?
•
•
•
•
•
KAWALAN SOSIAL
KESINAMBUNGAN
MEMBINA TAMADDUN
MENJAGA MARTABAT MANUSIA
HINDARI KEROSAKAN
MASYARAKAT
• KEMAJUAN BERTERUSAN
• PENINGKATAN KUALITI HIDUP
PENDIDIKAN MORAL
• KURIKULUM/TAJUK/PEMBELAJ
ARAN
• RASIONAL
• STRATEGI-PENGAJARAN,
PEMBELAJARAN DAN
PENILAIAN
• DASAR
• PENDIDIKAN MORAL DI
MALAYSIA
TANGGONGJAWAB
MORAL
• BERLAKU KESALAHAN TAPI
TIADA SEORANG PUN DAPAT
DIPERSALAHKAN
• PERINGKAT INDIVIDU
• PERINGKAT ORGANISASI
• PERINGKAT NEGARA
PIAWAI
•
•
•
•
•
UKURAN/NILAI TARA
KUANTITATIF/KUALITATIF
KRITERIA
PETANDA/PETUNJUK
PIAWAI MUTLAK-AGAMA
ETIKA
• TATAKELAKUAN YANG
BERTERUSAN
• TATASUSILA-PERATURAN
SOSIAL
• BERKAIT DENGAN MORAL
• ETIKA DAN AGAMA
• ETIKA PROFESION
• BUDAYA-ETOS
TEORI ETIKA
• TEORI NORMATIF=SALAH ATAU
BETUL SATU-SATU PERLAKUAN
• KONSEKUENSIAL=AKIBAT ATAU
KESAN ATAU HASILNYA. KALAU
AKIBAT/KESANNYA BAIK, MAKA
TINDAKAN ITU BETUL DAN
SEBALIKNYA. PERSOALAN BAIK
UNTUK SIAPA?
TEORI KONSEKUENSIAL
• JENIS- EGOISM DAN
UTILITARIANNISME
• EGOISM-UTAMAKAN
KEPENTING KENDIRI
• UTILITARIANISME-MENGAMBIL
TAHU TENTANG KESAN
TINDAKAN SESEORANG
KEPADA PIHAK LAIN
• BETUL SALAH BERGANTUNG
KEPADA AKIBAT ATAU KESAN
EGOISM
• JUGA TEORI PSIKOLOGI
• IALAH UNTUK KEPENTINGAN
KENDIRI
• ETIKAL JIKA IA MENCAPAI
KEPENTINGAN KENDIRI
• JENIS EGOISM-PERSONAL DAN
TIDAK PERSONAL
• PERSONAL-MENGEJAR
MATLAMAT PERIBADI UNTUK
EGOISM (SAMBUNG)
• BUKAN PERSONAL-SETIAP
ORANG PATUT MEMGIKUTI
KEPENTINGANNYA JANGKA
MASA PANJANG
• SALAHFAHAM TENTANG
EGOISM-EGOIS BUAT APA
SAHAJA YANG IA SUKA,
MEMENTINGKAN HIBURAN
SEMATA-MATA ( HEDONISM)
DAN TIDAK JUJUR, TIDAK
SUKA MENOLONG ORANG
UTILITARIANISM
• DOTRIN MORAL
• LEBIHKAN
KEBAIKAN=HIBURAN/KEPUASA
N
• IMBANGANKAN ANTARA BAIK
DAN BURUK
• BAIK=KEGEMBIRAAN/HIBURAN
• OLEH JEREMY BENTHAM (17481832), JOHN STUART MILL
UTILITARIANISM
(SAMB.)
1. KEDUA-DUA ASPEK-BAIK DAN
BURUK
• 2. TINDAKAN MEMBAWA KESAN
BERLAINAN KEPADA LAIN
ORANG
• 3.NILAI TINDAKAN MENGIKUT
KESAN
• 4. MEMAKSIMUMKAN
KEGEMBIRAAN DALAM JANGKA
MASA PANJANG
TEORI TIDAK
KONSEKUENSIAL
• ATAU DEONTOLOGIKALF-FOKUS
KPD. HAK INDIVIDU DAN NIAT
TINDAKAN BUKAN KESAN
• ETIKA ATAU TIDAK SATU
TINDAKAN DITENTUKAN OLEH
LEBIH DARIPADA AKIBAT
TINDAKAN
• IA MELIBATKAN ASPEK
KEADAAN/SUASANA TINDAKAN
SELAIN DARIPADA
TEORI MORAL KANT
• KEGUNAAN DALAM
ORGANISASI
• PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN
YANG BERMORAL
• YANG SALAH TETAP SALAH
SEPERTI MENIPU, BETUL
TETAP BETUL
• TIDAK ETIKAL/TIDAK
BERMORAL MENGGUNAKAN
MANUSIA SEBAGAI ALAT
PERBINCANGAN
• KOMEN TENTANG TEORI KANT
BERKAITAN DENGAN ETIKA
DAN MORAL
DARI PESPEKTIF ISLAM
• SATU WAHYU
• ASASNYA IALAH GELAGAT
NABI/MANUSIA PILIHAN
• ASASNYA IALAH
IBADAH/AMALAN
• ASASNYA IALAH DISIPLIN
KENDIRI
• ADA GANJARAN DAN HUKUMAN
• DIDAHULUI DENGAN
BARAT DAN ISLAM
•
•
•
•
PERSAMAAN
PERBEZAAN
PENGUKUHAN
KESEPADUAN
TEORI ETIKA: KANT
• Immanuel Kant- Ahli falsafah
Jerman (1724-1804) beretika
tidak perlu tahu hasil tindakan
kita. Ia bergantung kepada niat
kita dan bukan kesan atau
akibat tindakan kita. Kita tidak
perlu mengetahui tentang
akibat atau kesan yang
dijangka. Peraturan
moral=diketahui dengan alasan
TEORI KANT (SAMB.)
• Penakkulan moral tidak
bergantung kepada ilmu fakta.
Memberi sebab sudah
mencukupi untuk mencapai
tahap moral yang rendah.
ETIKA PROFESION
•
•
•
•
•
•
TATACARA KERJA
PANDUAN
SANCTION/KAWALAN
RASIONAL
MENJAGA IMEJ/NAMA/JENAMA
BERTANGGONGJAWAB
ETIKA PROFESION
KEGURUAN
•
•
•
•
•
•
•
KAWALAN PERLAKUAN GURU
MENJAGA IMEJ KEGURUAN
KAWALAN AMALAN KEGURUAN
BERTANGGONGJAWAB
PANTANG LARANG/TEGAHAN
LANGGAR DIHUKUM
SINGKIR DARI PENDAFTARAN
SEBAGAI PENGAMAL
ETIKA BISNES
•
•
•
•
•
•
•
TATACARA BERNIAGA
KEJUJURAN
MELAYAN PELANGGAN
KETELUSAN
NILAI AGAMA
AMANAH
SANCTION PERSATUAN
PETANDA
•
•
•
•
•
•
•
•
IKUT AMALAN YANG BAIK
KEJUJURAN
AMANAH
SETIA
TELUS
TIDAK TAMAK
BERTANGGONGJAWAB
KEUNTUNGAN MENYELURUH
KOD ETIKA/KOD
PERLAKUAN
• CODE OF ETHICS
• CODE OF CONDUCT-KELAKUAN
DAN TATACARA BERTINDAK
• SENARAI BOLEH/TIDAK BOLEH
DILAKUKAN
• REKAAN AHLI/PASUKAN
• BERUBAH MENGIKUT MASA
• MUTLAK
ISU MORAL DAN ETIKA
DI IPT
• KESALAHAN/KESILAPAN
PENGAJARAN DAN
PENTADBIRAN
• GELAGAT MAHASISWA
• KUALITI PROGRAM
• PENYELEWENGAN
• DISKRIMINASI
• PENILAIAN
ISU ETIKA DALAM
PROFESION
•
•
•
•
•
•
DISKRIMINASI-KAUM/JANTINA
PENYELEWENGAN
TIDAK CEKAP
PELBAGAI BUDAYA
TIDAK ADIL
KEPENTINGAN KENDIRI
ISU ETIKA DLM KERJA
• SATU MASALAH, SITUASI,
PELUANG
• INDIVIDU MEMBUAT PILIHAN
• PILIHAN YANG ETIKAL/BUKAN
ETIKAL
• KERANA KONFLIK NILAI &
FALSAFAH INDIVIDU&
ORGANISASI
• KONFLIK KEPENTINGAN
• JUJUR DAN ADIL
ISU NILAI MORAL
SEJAGAT
• NILAI SEJAGAT (UNIVERSAL
VALUES)
• PENANDARAS (BENCHMARK?)
• RELATIF
ETIKA DAN MORAL
DALAM PENGURUSAN
DISIPLIN
KERAHSIAAN
MAKLUMAT/MAKLUMAT
PERIBADI
ISU MARUAH DIRI
KEADILAN
HUKUMAN UNTUK KEBAIKAN
KETEKALAN AMALAN
PANDUAN AGAMA DAN
PEMIKIRAN
ETIKA DAN MORAL DALAM
PENGURUSAN DISIPLIN
• KEADILAN-INPUT, PROSES DAN
OUTPUT, DATA, PENILAIAN,
HUKUMAN, PERINGKAT DIRI
DAN ORGANISASI, SAKSAMA
BUKAN SAMA, PERASANGKA,
EMOSI, KEPENTINGAN
KENDIRI/PERIBADI, SATU
PERJUANGAN
PERIBADI SEORANG
PENGURUS DISIPLIN
•
•
•
•
•
•
•
KETEGASAN
KEADILAN
KERAHSIAAN
KESABARAN
KESEIMBANGAN
KETEKALAN
CONTOHAN
ORGANISASI
PENGURUSAN DISIPLIN
• SAMA DENGAN CIRI PERIBADI
DIATAS
• MENGUTAMAKAN
KEPENTINGAN UMUM, RAMAI
DAN SEMUA
• SATU BUDAYA. TRADISI
• AMALAN MENYELURUH
• SEPUNYA
RUMUSAN
•
•
•
•
•
MORAL DAN ETIKA PENTING
SOAL PEMIKIRAN DAN NILAI
MELEBIHI KEPERLUAN ASAS
SEJAGAT
KAITAN DENGAN AGAMA
Download