INOVASI DALAM PENDIDIKAN

advertisement
KEPENTINGAN INOVASI DAN
PERUBAHAN PENDIDIKAN
MOHAMMAD SYAHID BIN ASHAARI
SAIFUL FADHLI BIN MOHAMAD IBRAHIM
DEFINISI INOVASI
 Apakah yang dimaksudkan dengan inovasi? Kebanyakan
kamus memberi makna inovasi sebagai pembaharuan atau
perubahan. Pengertian ini di anggap agak longgar dan tidak
begitu jelas.
 Menurut Ronger E. Miller (1971) inovasi merupakan idea,
amalan atau objek yang di anggap baru oleh seseorang.
 Spencer (1994) menjelaskan inovasi ialah sesuatu yang di
anggap baru dan lebih baik daripada yang lama oleh
seseorang individu.
 Glosari Teknologi Pendidikan (1995) pula merujuk inovasi
sebagai idea, konsep atau strategi baru yang boleh
mempertingkatkan sesuatu amalan.
DEFINISI PENDIDIKAN
 Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa
membimbing manusia yang belum dewasa kepada
kedewasaan.
 Pendidikan ialah usaha menolong anak untuk
melaksanakan tugastugas hidupnya, agar bisa mandiri,
akil-baliq, dan bertanggung jawab secara susila.
 Pendidikan adalah usaha mencapai penentuan-diri-susila
dan tanggung jawab.
John Dewey (1978) :
 Aducation is all one with growing; it has no end beyond itself.
(pendidikan adalah segala sesuatu bersamaan dengan
pertumbuhan; pendidikan sendiri tidak punya tujuan akhir di balik
dirinya).
H.H Horne :
 Dalam pengertian luas, pendidikan merupakan perangkat dengan
mana kelompok sosial melanjutkan keberadaannya
memperbaharui diri sendiri, dan mempertahankan ideal-idealnya.
INOVASI DALAM PENDIDIKAN
 BUDAYA
 TEKNOLOGI
 PEMIKIRAN
 STRATEGI PEMBELAJARAN
 KOMUNIKASI
BUDAYA
 Melibatkan suasana pembelajaran yang lebih menarik
 Contoh: Guru yang bagus
 Suanana fizikal bilik darjah yang bagus
 Sekolah yang harmoni
TEKNOLOGI
 LCD
 KOMPUTER
 PENDAFTARAN ONLINE
 SEMAKAN KEPUTUSAN SECARA ONLINE
 PEMBELAJARAN MELALUI WEB/SKYPE/FACEBOOK
PEMIKIRAN
 PEMIKIRAN TERBUKA
 PEMIKIRAN CUBA JAYA
 TIDAK TERLALU KHUSUS KEPADA SESUATU SUBJEK
 MEMBENTUK KONSEP
 PEMBINAAN MAKLUMAT BARU
STRATEGI PEMBELAJARAN
 BRAINSTORMING
 PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MASALAH
 SIMULASI, KERJA BERKUMPULAN
KOMUNIKASI
 PENTADBIRAN YANG TERBUKA
 SISTEM GAJI ONLINE
 SISTEM MAKLUMAT MURID ONLINE
 E -MAKLUMAT
SEKIAN
TERIMA KASIH
Download