Uploaded by Haryanti TM

PH LIMIT

advertisement
SOAL PENILAIAN HARIAN
sin 2x
1. Nilai dari lim⁡
x→0 sin 6x
A. 1⁄6
=⋯
B. 1⁄3
a
b
sin x
2. Nilai dari lim⁡
B. ab⁄c
sin3 2x
3. Nilai dari lim⁡
1
x→0 tan3 2x
A. 23
sin 2x sin 3x
x→0 tan 2x tan 3x
A. 1
x tan x
x→0 1−cos 2x
A. – 1
x→
D. a⁄bc
E. b⁄ac
C. 25
D. 26
E. 27
C. 3
D. 4
E.⁡⁡⁡∞
C. 0
D.⁡⁡½⁡
E. 2
C. 3⁄8
D. 3⁄4
E. 3⁄2
=⋯
B. – ½⁡
6. Nilai dari limπ ⁡
C. bc⁄a
=⋯
B. 2
5. Nilai dari lim ⁡
E. 6
=⋯
B. 24
4. Nilai dari lim⁡
D. 3
=⋯
x→0 tan cx
A. ac⁄b
C. 2
1−tan 2x
2 tan x
=⋯
2
A. − 3⁄8
B. 0
7. Nilai dari lim⁡⁡√(2x − 5)(2x + 1) − (2x − 5) = ⋯
x→~
A. 0
B. 3
2x2 +3x
8. Nilai dari lim⁡
D. - ∞
E.⁡⁡∞
C. 1
D. 2
E. 5
=⋯
x→~ √x2 −x
A. 0
C. 7
B.⁡⁡∞
9. Nilai dari lim⁡⁡√(x + a)(2x + b) − x = ⋯
x→~
A.
a+b
B.
2
a−b
2
C.
ab
2
D.
a
2b
E.
b
2a
10. Nilai dari lim⁡⁡(√(x − 1 − √x) = ⋯
x→~
A. – 1
B. 0
11. Diketahui fungsi f(x) = {
A. 1/3
B. 1/5
C. 1
D.⁡⁡∞
E. – ½⁡
3x + 7, x ≤ 4
. Agar f(x) kontinu⁡di⁡x⁡=⁡4,⁡maka⁡nilai⁡k⁡=…
kx − 1, x > 4
C. 4
D. 5
E. 0
x + 1, x < 2
12. Jika f(x) = { 2
,⁡maka⁡pernyataan⁡berikut⁡yang⁡tidak⁡sesuai⁡adalah…
x − 1, x ≥ 2
A. f(2) = 3
C. lim+ f(x) = 5
B. lim− f(x) = 3
D. f(2) = lim f(x)
E. f(x) kontinu di x = 2
x→2
x→2
x→2
x
, x < −1
13. Jika f(x) = {x, −1 < x ≤ 1,⁡maka⁡pernyataan⁡berikut⁡yang⁡benar⁡adalah…
1 − x, x ≥ 1
x+1
A. f(x) kontinu di x = - 1
D. f(x) kontinu di x= 1 dan x = - 1
B. f(x) kontinu di x = 1
E. semua salah
C. f(x) tidak kontinu di x = 1
14. Asimtot datar dari fungsi: f(x)
A. y = 0
=
12x5 +4x2 +1
3x6 +5x3 +12
B. y = 4
adalah…
C.⁡⁡y⁡=⁡∞
15. Asimtot tegak pada fungsi: f(x)
=
(3x+1)(x+4)
(x−7)(x+4)
A. x = - 4
C. x = 4
B. B. x = 7
D. x = 4 dan x = 7
D. x = 0
adalah…
E. x = - 4 dan x = 7
Essay:
1. Tentukan apakah fungsi berikut kontinu dititik x = -3
9 − x2
f(x) = { 3 + x , x ≠ −3
6, x = −3
2. Nilai lim⁡
x2 +tan3x
x→0 3x+sin2x
3. Nilai
lim ⁡ (
x→∞
5𝑥 2
3𝑥 2 −2
=⋯
−
𝑥2
3𝑥 2 +2
)=⋯
E. x = 4
Download