BAB 2 PERKEMBANGAN KEUSAHAWANAN

advertisement
UNIT 2
PERKEMBANGAN KEUSAHAWANAN
PENGENALAN
 PERKEMBANGAN KEUSAHAWANAN DI
MALAYSIA
1) SEBELUM DEB
2) SEMASA DEB
3) SELEPAS DEB
 KEUSAHAWANAN DARI PERSPEKTIF
ISLAM
1) KONSEP KEUSAHAWANAN
MENURUT ISLAM
2) TOKOH KEUSAHAWANAN ISLAM

Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
PENGENALAN


Keusahawanan di Malaysia merujuk
secara khusus kepada penglibatan
bumiputera dalam bidang
keusahawanan sebelum, semasa dan
selepas Dasar Ekonomi Baru (DEB)
dilancarkan.
DEB dilancarkan bagi meningkatkan
penglibatan bumiputera dalam bidang
keusahawanan
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
Dasar Ekonomi Baru (DEB)
Dilancarkan pada tahun 1971
 Merupakan dasar sosioekonomi yang
dirancang oleh kerajaan bagi mencapai
matlamat perpaduan negara. Dua strategi
utama dalam DEB bagi mencapai
matlamat tersebut:
1) Membasmi kemiskinan utk
meningkatkan pendapatan & peluang
pekerjaan tanpa mengira kaum.
2) Menyusun semula masyarakat
bumiputera utk membetulkan
ketidakseimbangan ekonomi antara
kaum.

Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
PERKEMBANGAN KEUSAHAWANAN
DI MALAYSIA
SEBELUM DASAR EKONOMI BARU
 Semasa pemerintahan British
(1957-1970) kegiatan
keusahawanan dikuasai oleh
warganegara asing dan bukan
bumiputera
 Bumiputera kebanyakannya petani
dan nelayan dan pendapatan
mereka RM172 sebulan iaitu di
bawah paras kemiskinan
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
Bumiputera kurang melibatkan diri
dalam bidang keusahawanan
disebabkan oleh beberapa faktor

1. Dasar pemerintahan British
yang mengamalkan prinsip ‘pecah
dan perintah’.
- Bumiputera terus menjadi
petani dan nelayan
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
SAMBUNGAN
-
bukan bumiputera menjadi
penoreh getah, pelombong,
peniaga borong dan runcit.
- Oleh itu bumiputera tidak
didedahkan dengan kegiatan
perniagaan dan perdagangan
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
 2.
Dasar ekonomi bebas
- bumiputera tidak diberi
galakan
dan latihan formal untuk
menceburi bidang keusahawanan
- oleh itu bumiputera tidak
mempunyai pengalaman, latihan
atau modal untuk menjalankan
perniagaan
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
 3.
Tiada satu dasar yang mendorong
untuk melahirkan satu masyarakat
usahawan di kalangan
bumiputera.
- sistem ekonomi bebas terus
diamalkan
oleh kerajaan
- oleh itu tidak banyak agensi yang
ditubuhkan untuk membantu
bumiputera dalam perniagaan
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan

4. Tidak wujud budaya keusahawanan
dalam masyarakat bumiputera
- Budaya keusahawanan seperti
berani mengambil risiko/berbudaya
saing/bijak mengambil peluang
tidak wujud dalam masyarakat
bumiputera. Mereka mudah berpuas
hati dengan apa yang mereka
peroleh
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
sambungan
5. Bumiputera lebih cenderung untuk
bekerja makan gaji .
-tidak melibatkan diri dalam
bidang keusahawanan
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
Jadual 2.1: Semenanjung Malaysia: Kadar
Kemiskinan dan Pendapatan Purata Keluarga
Mengikut Kumpulan Etnik, 1970
KAUM
KADAR
PENDAPATAN
KEMISKINAN
PURATA
Sumber: Laporan Ekonomi 1973-1974
KELUARGA
(SEBULAN)
Melayu
64.8
RM172
Cina
26.0
RM 384
India
39.2
RM304
Lain-lain
44.8
RM813
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
Jadual 2.2: Semenanjung Malaysia: Hak Milik Modal
Saham Mengikut Kumpulan Etnik bagi SyarikatSyarikat Berhad, 1970
PEMILIKAN
JUMLAH
PERATUS
PEMILIKAN
Sumber: Laporan Ekonomi
1973-1974 2.4
Bumiputera
125.6
Perseorangan dan
Agensi Amanah
Bukan Bumiputera
1,826.5
34.3
Warganegara Asing
3,377.1
63.3
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
SEMASA DASAR EKONOMI BARU
 Rusuhan
kaum pada 13 Mei 1969
mengakibatkan kepincangan agihan
kekayaan dan bidang pekerjaan
antara kaum di negara ini.
 Bagi mengatasi masalah ini, DEB
dilancarkan pada 1971- untuk
meningkatkan penglibatan
bumiputera dalam bidang
keusahawanan
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan

Beberapa langkah diambil bagi
meningkatkan penglibatan bumiputera iaitu:
1. Memperluaskan kegiatan agensi
sedia ada
-
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
- Perbadanan Nasional Berhad
(PERNAS)
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
2. Menubuhkan agensi baru
- Lembaga Pembangunan Bandar
(UDA)
- Lembaga Pemasaran Pertanian
Persekutuan (FAMA)
- Bank Pembangunan &
Infrastruktur Malaysia Berhad
(BPIMB)
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
3. Menyediakan latihan berbentuk
teknikal dan vokasional
- latihan perniagaan dan
pengurusan
- memberi bantuan teknikal dan
kewangan kepada usahawan
bumiputera yang sedia ada atau
usahawan yang baru menceburi
bidang perniagaan
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
4. Memberi pinjaman tanpa faedah / faedah
yang rendah
-
-
-
melalui agensi-agensi yang memberi
bantuan kewangan seperti BBMB /
MARA / PERNAS
Menggalakkan pertumbuhan Industri
Kecil dan Sederhana (IKS)
Memberi pinjaman di bawah Skim
Jaminan Kredit melalui CGC
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
5. Membangunkan lebih banyak
industri luar bandar
-
bumiputera diberi peluang
sepenuhnya menjalankan perniagaan
runcit, borong, dan membaiki kereta
-
Membuka kawasan rancangan tanah
oleh FELDA di seluruh Malaysia.
Contohnya: FELDA Sri Jengka dan
Keratong
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
6. Menyediakan kemudahan infrastruktur
-
bentuk ruang niaga/ bengkel / kilang kecil /
ruang pejabat
-
dijual / disewa kepada bumiputera pada
kadar berpatutan
-
melatih kontraktor bumiputera dalam
bidang pembinaan
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
SELEPAS DASAR EKONOMI BARU
Bumiputera masih jauh ketinggalan
dalam pelbagai bidang penting
terutamanya dalam bidang
pengurusan,pemilikan syarikat
perniagaan, dan perdagangan.
Bagi meningkatkan penglibatan
bumiputera dalam bidang
keusahawanan, Dasar Pembangunan
Negara (DPN) dilancarkan pada 28
Februari 1991
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
DPN bertujuan untuk :
memperkukuhkan pencapaian DEB
membasmi kemiskinan dan menyusun
semula masyarakat
menambahkan perwujudan guna tenaga &
masyarakat. Perdagangan & Perindustrian
Bumiputera (MPPB).
-
memberikan pendidikan dan latihan
perniagaan untuk meningkatkan
kemahiran.
memberi latihan teknikal dan vokasional,
komunikasi & Komersial.
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
KEUSAHAWANAN DARI
PERSPEKTIF ISLAM
KONSEP KEUSAHAWANAN MENURUT
ISLAM
Keusahawanan dalam Islam boleh
dihuraikan berdasarkan konsep berikut:
a. sebagai satu ibadah
b. memenuhi tuntutan fardhu kifayah
c. peluang mencari rezeki
d. usahawan punya martabat yang
tinggi di sisi Islam
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
a) a. sebagai satu ibadah


Suatu ibadah kerana ia memenuhi
tuntutan fardhu kifayah –
memuaskan keperluan & kehendak
masyarakat.
Usahawan bukan sahaja dapat
ganjaran malah keredhaan di sisi
Allah.
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
sambungan
Usahawan
tidak boleh melakukan
penipuan, menjalankan perusahaan
tidak halal, eksploitasi ke atas sumber
alam dan mengaut keuntungan secara
berlebihan sehingga membebankan
masyarakat semasa menjalankan
perniagaan.
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
b) Memenuhi tuntutan fardhu
kifayah
Fardhu kifayah merupakan
kewajipan bersama yang dituntut
oleh agama Islam untuk
dilaksanakan di kalangan ahli
masyarakat
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
sambungan
Usahawan dituntut mencari ilmu dan
menghasilkan barang dan
perkhidmatan yang diperlukan oleh
masyarakat
Contoh: usahawan muslim membuka
perniagaan di tempat yang sukar
mendapat bekalan makanan halal
supaya menyelesaikan masalah
masyarakat Islam
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
c) peluang mencari rezeki

Mengikut ajaran
Islam 9/10 daripada
rezeki terdapat
dalam perniagaan.
Oleh itu umat Islam
digalakkan untuk
mencari rezeki
melalui kegiatan
keusahawanan
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
d) Usahawan punya martabat
yang tinggi di sisi Islam
 Usahawan
mempunyai kedudukan
yang tinggi dan terhormat apabila
menggunakan hartanya secara
wajar dan diredhai Allah
 Usahawan membantu masyarakat
miskin dengan membayar zakat dan
bersedekah
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
Prinsip berikut juga menerangkan
konsep keusahawanan menurut Islam:
 Falah
- mendapat kejayaan di dunia dan
akhirat
 Amanah
- Usahawan menguruskan
keuntungan perniagaannya
dengan baik
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
 Tawakkal
-
usahawan berusaha bersungguhsungguh menguruskan
perniagaannya dengan
menyerahkan segala urusannya
kepada Allah
 Istiqamah
-
usahawan perlu tekal, gigih, dan
yakin bahawa perniagaannya
berjaya dan menguntungkan
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
TOKOH USAHAWAN ISLAM
ABDUL RAHMAN BIN AUF R.A



Usahawan paling berjaya pada zaman
Nabi Muhammad s.a.w
Berhijrah ke Madinah dan tidak
mempunyai sebarang harta ketika
tiba di sana
Dapat sedikit modal dari sahabat
untuk memulakan perniagaan di
pasar Madinah
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
ABDUL RAHMAN BIN AUF R.A


Dapat mengurangkan monopoli
golongan Yahudi dalam bidang
keusahawanan
Dapat menguasai pasaran
perdagangan di antara Syam dan
Madinah
Unit2 – Perkembangan Keusahawanan
Seorang usahawan yang gigih, kaya,
hartawan, dan dermawan. Beliau
juga antara sepuluh sahabat yang
dijamin masuk syurga oleh Nabi
Muhammad s.a.w.
 Sebahagian besar hartanya
disumbangkan untuk menegakkan
agama Islam
- menyumbangkan 400 dinar dalam
satu peperangan menentang musuh
Islam
- membahagikan hartanya kepada
golongan miskin dan kepada isteri
Rasulullah s.a.w setelah baginda

Download