Satuan Acara Perkuliahan Jurnalistik

advertisement
Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Jurnalistik
Mata Kuliah
: Jurnalistik
Program Studi
: Sastra Melayu
Dosen
: Jefrizal, S. Hum
1. Tujuan Perkuliahan
Perkuliahan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa
berkenaan dengan ilmu jurnalistik. Dalam proses perkuliahan akan dipaparkan
pengertian jurnalistik, berita, jenis berita, susunan berita, syarat berita,
pengadaan bahan berita, struktur jurnalistik, seleksi dna penyuntingan berita.
Diharapkan perkuliahan dapat membimbing mahasiswa memiliki pengetahuan
dalam ilmu jurnalistik baik analisis berita maupun cara menulis berita.
2. Deskripsi Mata Kuliah
Perkuliahan ini menyajikan dan megnuraikan apa-apa saja yang terkait dengan
jurnalistik. Di mana disiplin ilmu ini disajikan dengan berbagai tata cara yang
kemudian mendukung hal itu adalah seperti dasar-dasar jurnalistik, jurnalisme
dasar, prisnip dasar jurnalisme, struktur berita dan menulis berita.
3. Pengalaman Belajar
Selama mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan:
a. Ceramah, tanya jawab, dan diskusi di kelas;
b. Penyusunan makalah berdasarkan pengamatan di lapangan, baik secara
teoretis maupun secara empiris
c. Praktik mencari, menulis dan menyunting berita
d. Penyajian makalah di kelas.
Download