Ringkasan: Maksud Perkawinan di Kana [050z] - Jemaat

advertisement
Jemaat-jemaat Allah Al Masehi
[050z]
Ringkasan:
Maksud Perkawinan di Kana
Galilea
(Edisi 1.0 20030411-20030411)
Dalam Injil Yohanes kita mempunyai satu-satunya catatan tentang air yang telah bertukar menjadi
wain pada ketika perkawinan do Kana Galilea. Kita melihat bahawa terdapat dua perjanjian yang
dijelaskan dalam catatan ini.
Christian Churches of God
PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA
E-mail: [email protected]
(Hakcipta  2003 Wade Cox)
(Tr. 2008)
Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya
tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus
disertakan.
Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang
didistribusikan. Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan
karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.
Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org
Mukasurat 2
Ringkasan: Maksud Perkawinan di Kana Galilea
Maksud Perkawinan di Kana
Pada waktu majlis perkawinan di Kana
Yesus telah melakukan mukzijal pertamanya
dengan menukar air menjadi wain. Wain
yang baru adalah kontras dengan air dari
tradisi
lama.
Yesus
kemudiannya
memperkenalkan perlambangan Paskah yang
baru dari roti dan wain.
Kisah
perkawinan
ini
mempunyai
perlambangan bagi memanggil bangsa Israel
fizikal, pengorbanan Mesiah, dan orangorang yang membentuk tubuh Jemaat.
Perkawinan ini menunjukkan bahawa Kristus
adalah penting kepada rencana keselamatan.
Yohanes 2:1-10:
Ayat 1 merujuk kepada hari yang ketiga, dan
banyak contoh dalam Alkitab yang merujuk
kepada peristiwa yang berlaku pada hari
yang ketiga. Yang paling jelas adalah
kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga.
Keluaran 19:10-11: Jemaat harus bersedia
untuk berjumpa dengan Kristus pada hari
yang ketiga. Jubah mereka harus dibasuh
seperti jubah putih penguasa (Wah 3:5;
6:11), bersedia untuk perkawinan dengan
domba. Kedua-dua Philip dan Nathaneal
telah dipanggil tiga hari selepas pembaptisan
Kristus oleh Yohanes Pembaptis.
Kristus dan murid-muridnya datang ke
perkawinan di Kana, dimana perjanjian akan
dilaksanakan di antara mempelai perempuan
(Jemaat) dan mempelai lelaki (Kristus).
Galilea dihuraikan untuk menjelaskan diri
kita sebagai individu dan sebagai satu
jemaat. Kristus datang kepada kita sebagai
terang yang bersinar dalam kegelapan (Yes
9:1), menyembuhkan kita (Mat 4:23). Dalam
Yohanes 4:45 orang Galilea menerima
Kristus, sama seperti kita menerima Dia
dalam hati kita.
Kerana ibu Kristus adalah setengah suku
Lewi, dia boleh digambarkan sebagai
keimamatan Lewi, yang mengambil bahagian
dalam perjanjian Allah, semasa elemen
pertama perjanjian tersebut.
Yesus dan murid-muridnya dijemput ke
perkawinan ini, seperti Allah menjemput
kits, memberikan diri kita kepada Kristus
sebagai mempelai bagi perkawinan Domba.
Dengan menerima jemputan ini, kita berjanji,
sama seperti yang Abraham lakukan, untuk
menuruti perintah Allah, peraturan serta
hukumNya. Jemputan Kristus teah dihantar
melalui Abraham (Kej 12:3, 22:18, 26:4).
Mereka yang memelihara firman Allah dan
mempunyai Roh Kudus akan menjadi
sebahagian daripada mempelai Kristus (Ams
21:20).
Selepas pembaptisan kita harus menjadi
kudus dan tanpa cacat dihadapan Allah dan
menjadi sebahagian daripada mempelai.
Allah adalah kudus (Im 19:2), seperti
hukumNya (Rom 7:12).
Dalam ayat 13 kita melihat wain di majlis
perkawinan ini habis, dan ianya simbolik
bahawa korban binatang (digunakan dalam
proses penebusan) akan berakhir, dan
menetapkan Kristus sebagai korban terakhir.
(Ibr 7:27). Allah membuka jalan kepada
keselamatan melalui Kristus.
Dalam Kitab, wain selalunya dikaitkan
dengan kegembiraan dan berita gembira.
Apabila Miriam mengatakan, :mereka
kehabisan wain”, dia merujuk kepada fakta
bahawa tidak akan merasai kegembiraan
dalam kurnia Roh Kudus (1 Tes 1:6).
Ringkasan: Maksud Perkawinan di Kana Galilea
Dalam Yohanes 2:4 Kristus menggunakan
perkataan ‘wanita’ untuk merujuk secara
perlambangan kepada Israel fizikal dan
mengajukan kepada keimamatan fizikal.
Masa pengorbanan Kristus sudah dekat,
tetapi akan tiba dalam masa yang ditetapkan
Allah.
Ayat 5 adalah berkaitan langsung dengan
perkataan Musa dalam Ulangan 18:15. hanya
hamba yag diberitahu untuk menuruti
Kristus. Kemudian Kristus mengambil alih,
dan tanggung jawab dan sabda telah diambil
daru keimamatan fizikal dan diberikan
kepada Jemaat, hamba Allah. Mereka yang
menuruti Allah dan AnakNya Yesus Kristus
digambarkan sebagai hamba dakam Kitab.
Tujuan kita adalah untuk melayani dan
bukan untuk dilayani.
Ayat 6 memberitahu bahawa bekas air ada di
sana untuk tujuan pemurnian. Manusia
dirujuk sebagai tempayan (Yes 66:20). Yang
mana ia dibuat dari batu, kita boleh
menyinggung hati manusia. Kita harus
menyucikan di luar tempayan ini (fikiran dan
hai kita) supaya Allah boleh memberikan
kita hati baru yang menurut (Yeh 36:25-27).
Kemudian hukumNya boleh ditulis diatas
hati kita (2 Kor 3:3; Yak 4:8; 1 Pet 1:22).
Kita boleh menyucikan dosa-dosa kita ketika
pembapyisan (Kisah 22:16).
Dalam ayat 7 Yesus memberitahu hamba itu
untuk mengisi tempayan dengan air, yang
melambangkan
mengisi
bangsa-bangsa
dengan firman Allah, supaya mereka akan
dibersihkan. Injil harus diberitakan kepada
semua bangsa.
Hamba-hamba ini telah melakukan seperti
yang diarahkan oleh Kristus dan mukzijat air
menjadi wain telah berlaku.
Ayat 8: Kita harus dipunyai oleh pokok
anggur (Yoh 15:1-11) dan menghasilkan
buah.
Hamba-hamba
tidak
boleh
menghasilkan wain, kecuali dengan menuruti
Kristus, sama seperti kita harus menuruti
Kristus untuk menghasilkan buah. Sementara
perkawinan itu semakin tamat, yang mana
Mukasurat 3
menggambarkan penutukan zaman ini, hanya
sebahagian kecil yang diberikan kepada
Juruacara.
Hamba-hamba ini telah diberitahu untuk
‘sekarang’ keluarkan dari tempayan. Ini
menunjukkan kepada hidup Yesus yang
diserahkan dan darahnya telah tertumpah
untuk menyingkirkan dosa.
Ayat 9: Allah telah merencanakan
perkawinan domba ini, dan jumlah wain
yang sedikit untuk juruacara perkawinan itu
melambangkan Kristus sebagai buah pertama
dari buah-buah yang pertama, dan umat
pilihan (sebagai buah-buah pertama)
dikeluarkan dari dunia ini dan diserahkan
kepada Allah, pada akhir zaman nanti.
Para hamba mengetahui dimana wain itu
datang, dan kita harus tahu bahawa kita
adalah sebahagian daripada tubuh Kristus,
seperti dia adalah sebahagian dari Allah, dan
justru itu kita juga adalah sebahagian dari
Allah, semuanya berkaitan.
Ayat 10: Terdapat berbezaan di antara
bagaimana manusia berfikir, dan bagaimana
Alllah beroperasi. Dengan Allah, keadaan
akan menjadi lebih baik (Hag 2:9).
Perkawinan dalam buku injil Yohanes adalah
sejajar dengan perjanjian Allah yang
diberikan kepada kepada Abraham dan
bagaimana ia berterusan dengan Jemaat
Allah.
Sekiranya kita membaca apa yang Kristus
katakan dalamYohanes 15:1-11, kita melihat
bahawa ayat-ayat ini berkaitan dengan
perkawinan di Galilea dan kepada Jemaat
yang mengambil bahagian dalam perjanjian
Allah.
Melalui ketaatan kepada perjanjian Allah,
kita membuat diri kita bersedia, sebagai
mempelai, bagi perkawinan Domba (Wah
19:7).


Mukasurat 4
Ringkasan: Maksud Perkawinan di Kana Galilea
Download