Pendidikan Agama Islam - Universitas Mercu Buana

advertisement
Modul ke:
Pendidikan Agama Islam
Peradaban Islm
Fakultas
EKONOMI
Program Studi
Manajemen
www.mercubuana.ac.id
Dr. Saepudin S.Ag. M.Si.
Pendahuluan
1. Peradaban modern pada saat ini berasal dari Eropa dan Amerika, Namun
pada awalnya dari timur tengah yang dominan peradaban Islam
2. Istilah-istilah ilmiah seperti aljabar (al-jabr), alkohol (al-kuhul),logaritma (alkhawarizmiyyah) berkembang dari peradaban Islam.
•
Peradaban Islam berkembang dari Kreasi umat Islam dan juga dari fungsi umat
Islam sebagai ”penengah”, ”saksi” dan sikap terbuka terhadap peradaban dan
ilmu pengetahuan umat-umat lain dan tidak segan mengambil sesuatu yang baik
dan bermanfaat dari umat lain. UMAT ISLAM HARUS TERBUKA TERHADAP IPTEK.
Pengertian Islam
Islam mengandung arti berserah diri, tunduk, patuh dan taat sepenuhnya kepada Kehendak
Allah .
Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui rasul-rasul-Nya berisi
hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia,
dan manusia dengan alam semseta
“ Sesungguhnya agama disi Allah adalah agama Islam “ ( AL-Imran, 3:19)
Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, adalah Islam yang terakhir
yang diturunkan Allah kepada manusia
Islam dan Perubahan Masayarakat
1.
2.
3.
Islam lahir untuk mengubah masyarakat berubah menjadi pola pikir,
sikap, dan tingkah lakunya, sebagaimana dikehendaki Islam.
Kebiasaan masyarakt sebelum Islam : (a) politeisme dan penyembahan
berhala; (b) perdukunan dan khurafat; (c) mabuk-mabukan, dan
sebagainya. Sementara itu, beberapa sifat positifnya dicatat oleh Ahmad
Amin, seperti: (a) semangat dan keberanian; (b) kedermawanan; dan (c)
kebaktian kepada suku.
Perubahan dalam Islam: “mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju
teran benderang”. ( QS. 14:1)
4. Dua syarat pokok : (a) adanya nilai ; dan (b) adanya pelaku-pelaku yang
menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. ”.......sesungguhnya Allah
tidak mengubah keadaan suatu kaum (masyarakat) sampai mereka
mengubah (terlebih dahulu) apa yang ada pada diri mereka (sikap
mental mereka )....” (QS 13:11)
5. Dua syarat pokok : (a) adanya nilai ; dan (b) adanya pelaku-pelaku yang menyesuaikan diri
dengan nilai-nilai tersebut. ”.......sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum
(masyarakat) sampai mereka mengubah (terlebih dahulu) apa yang ada pada diri mereka
(sikap mental mereka )....” (QS 13:11)
Jadi perubahan dapat terjadi karena:
a. Perubahan masyarakat yang pelakunya adalah Allah
b. Perubahan keadaan diri manusia yang pelak
Yang dilakukan Nabi untuk mengubah masyarakat:
a. Meningkatkan kesadaran moral
b. Mengubah tatanan sosial
c. Memberi teladan baik
d. Tidak mengadakan peraturan kaku menghukum”
e. Mengembangkan sikap kasih sayang
Paradigma Islam
1.
•
•
•
•
Akidah
Aqidah Islam berisikan ajaran tentang apa yang mesti dipercayai, diyakini dan diimani oleh
setiap orang Islam.
Aqidah Islam dibangun di atas enam dasar keimanan yang lazim disebut Rukun Iman.
Rukun Iman meliputi keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari
Akhir dan Qada dan Qadar.
Masa Kejayaan Islam
1.
3 tahun setelah Nabi wafat, Islam menyebar kesegala penjuru arab, persia, asia dan eropa
2.
Keberhasilan muslimin masa lalu: pendekatan rasional, adil dan manusiawi terhadap masyarakat yang
ditaklukannya, tidak memaksakan pindah agama.
3.
Cendekiawan muslim berusaha keras menggali, menterjemahkan ilmu pengetahuan spt: sokrates, plato,
aristoteles dll.
4.
Lahir ilmuwan Islam: Alkindi (filsafat) Ibnu Sina (kedokteran), Al-Ghozali (filsafat), Al-Jabar (Matematika)
dll
Masa Kemunduran Islam
1. Abad 14, Imperium Islam menurun dalam bidang politik,
ekonomi dan militer
2. Abad 15, Iptek Islam menjadi tertutup dari inovasi
3. Abad 18-20, dominasi Islam digantikan oleh Inggris, Perancis
dll
4. Negara muslim saat ini: banyak tergolong negara
berkembang dan miskin, iptek tertinggal, korupsi tinggi,
pendidikan rendah.
Terima Kasih
Dr. Saepudin S.Ag. M.Si.
Download
Random flashcards
hardi

0 Cards oauth2_google_0810629b-edb6-401f-b28c-674c45d34d87

Tugas azass

2 Cards

Cards

2 Cards oauth2_google_839d5b8d-0817-4342-a822-75be3959c818

Create flashcards