sumber perundangan islam

advertisement
BAB 1
ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP
YANG SYUMUL
1
Kandungan



Pengertian Islam, Iman dan Ihsan
Asas-asas Syariat Islam
Tujuan (Maqasid) Syariat Islam
Islam


Bahasa: berasal dr kata kerja – salima = suci dari
kecacatan zahir dan batin, damai, selamat, sejahtera,
taat dan menyerah.
Istilah syarak = mentauhidkan Allah s.w.t, patuh, tunduk
dan jujur hati kepadaNya serta beriman dengan segala
pengajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.
dengan penuh ikhlas tanpa rasa terpaksa dan ragu.
3

Pengertian Islam dapat diambil dari hadis Rasulullah
s.a.w:
“Kau mengakui tiada Tuhan selain Allah,
Muhammad adalah hambaNya dan pesuruh Allah,
mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat,
puasa bulan Ramadhan dan mengerjakan haji ke
Baitullah jika kau berkemampuan”

Nama Islam adalah nama yang diberi oleh Allah s.w.t:
“…dan Aku telah redakan Islam itu menjadi ugama untuk kamu”(alMaidah:3)
4

Mereka yang memilih agama selain Islam
termasuk orang-orang yang rugi
Dan sesiapa yang mencari ugama selain ugama Islam, maka
tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat
kelak dari orang-orang yang rugi.(al-Imran: 85)

Penghayatan terhadap Islam – melaksanakan
rukun-rukunnya.
5
Iman




Berasal dr kata kerja – amanna, yukminu = percaya /
membenarkan
Menurut istilah:
 Iman itu diucapkan dengan lidah dan kepercayaan
yang benar dengan hati dan perbuatan dengan
anggota – Ali Abi Talib
 Iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan
membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan
anggota – Aisyah r.a
 Iman ialah pengakuan dengan lidah, membenarkan
dengan hati dan mengamalkannya dengan rukunrukun – Imam Ghazali
Orang yang beriman = percaya, mengakui dan beramal.
Orang yang tidak sempurna iman – fasik, munafik, kafir
6
Ihsan


Iaitu tindakan seseorang melakukan sesuatu amalan
atau kebaikan kerana menyedari bahawa Allah
sedang memerhatikan gerak-gerinya dan
mengharapkan balasan baik drpd Allah.
Hadis Rasullah s.a.w, maksud:
“Ihsan adalah bahawa engkau menyembah Allah
seolah-olah kamu melihatNya, jika kamu tidak dapat
melihatNya, maka sesungguhnya Dia sedang melihat
kamu”
7
Ihsan
Kepada Allah
Kepada makhluk
8
Ihsan kepada Allah
 Merupakan kemuncak pengabdian
 Melaksanakan rukun-rukun Islam dan segala
perintahNya dengan baik dan teiliti.
 Firman Allah s.w.t:
Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya
Allah melihat (segala amal perbuatannya dan
membalasnya)?(al-’Alaq; 14)
9
Orang yang berbuat ihsan tiada padanya dukacita
dan peroleh pahala.



(Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar) bahkan sesiapa yang
menyerahkan dirinya kepada Allah (mematuhi perintahNya)
sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan
beroleh pahalanya di sisi Tuhannya dan tidaklah ada
kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap
mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.(al-Baqarah:
112)
10
Ihsan kepada makhluk

Berbuat baik sesama manusia – ibubapa,
keluarga, jiran, masyarakat, haiwan dan
tumbuh-tumbuhan
11
(Iman)
Percaya dan yakin dgn
keesaan Allah
Hubungan antara Iman,
Islam dan Ihsan
(Islam)
Patuh laksanakan
perintah Allah
(Ihsan)
Ikhlas tanpa harap
ganjaran
12
Asas-asas
Syariat Islam
Aqidah
Syariah
Akhlak
13
1) Akidah



Asal dari perkataan
Bahasa Arab `aqada atau sangkutan atau menyimpulkan
ikatan
sesuatu.
Istilah : bererti kepercayaan,
keyakinan
atau
keimanan yang mantap dan tidak
mudah
terurai oleh pengaruh
mana pun sama ada dari
dalam atau dari luar diri seseorang.
Dalam Al-Quran - mengakui kewujudan Allah
SWT dan keesaanNya.
BAB 1 - 1.2
14
Terbahagi kepada tiga bahagian:
a) Tauhid Rububiyyah :
Allah s.w.t satu-satunya Pencipta, Pemelihara,
Penguasa, dan Pengatur alam ini. Firman Allah
yang bermaksud :


“Jika engkau bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu : Siapakah
yang menjadikan langit dan bumi dan memudahkan perjalanan
matahari dan bulan? Nescaya mereka menjawab, Allah”.
(al-Ankabut: 61)
BAB 1 - 1.2
15
b) Tauhid Uluhiyyah :
Allah sebagai satu-satunya Tuhan untuk
diabdikan diri kepadaNya dengan beribadah,
berdoa, tunduk, merendah diri hanya kepadaNya dan tidak menerima hukum agama dan
ketetapan dalam perkara ghaib kecuali dari
Allah.
Firman Allah yang bermaksud :

“Katakanlah: solatku, ibadatku, hidupku dan matiku
adalah hanya untuk Tuhan semesta Alam”
(al-An’am: 162)
BAB 1 - 1.2
16
c) Tauhid Asma’ wa Sifat
Percaya bahawa Allah memiliki segala namanama yang menggambarkan kesempurnaan
dan ketinggian sifat-sifatNya sepertimana yang
terkandung di dalam Al-Quran dan al-Hadis
serta suci daripada segala sifat-sifat mustahil
bagi diriNya.
BAB 1 - 1.2
17
2) Syari’ah
Segala peraturan atau hukuman yang
telah
ditentukan oleh Allah s.w.t melalui
Rasulullah
s.a.w.
Terbahagi kepada :
a)
Ibadah
Bermaksud taat, tunduk, patuh dan
merendah diri kepada Allah.
Firman Allah yang bermaksud :

“Kepada tiap umat Kami utuskan seorang rasul dengan perintah:
beribadahlah kepada-Ku dan tinggalkan taghut”
(an-Nahl: 36)
BAB 1 - 1.2
18
b)
Muamalat
Kira bicara yang merangkumi tukar-menukar
antara barang atau suatu yang memberi
manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jualbeli, sewa-menyewa, upah-mengupah,
pinjammeminjam, urusan bercucuk tanam, berkongsi dan
sebagainya.
Firman Allah s.w.t yang bermaksud :

“Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba”
(al-Baqarah: 275)
BAB 1 - 1.2
19
c)
Munakahat
Suatu peraturan atau hukum yang
berkaitan dengan hal ehwal perkahwinan
dan kekeluargaan.
Firman Allah s.w.t yang bermaksud :
“Maka bolehlah kamu menikahi
perempuan yang kamu pandang
baik untuk kamu, dua atau tiga atau
empat, jika kiranya kamu takut tidak
dapat berlaku adil di antara mereka
itu, hendaklah kamu kahwini
seorang sahaja”
(an-Nisa: 3)
BAB 1 - 1.2
20
d)
Jinayat
Setiap perbuatan atau tindakan yang ditegah
oleh syarak, sama ada mengenai harta atau
jiwa atau tubuh badan atau meninggalkan
sesuatu yang disuruh oleh syarak seperti
meninggalkan kewajipan sembahyang.
Firman Allah s.w.t yang bermaksud :


“Dan pencuri lelaki dan pencuri
perempuan maka
(hukumannya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan
dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, (juga sebagai)
suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan (ingatlah) Allah maha
Kuasa, lagi maha Bijaksana”
(al-Maidah: 38)
BAB 1 - 1.2
21
3. Akhlak
Imam al-Ghazali : akhlak ialah suatu sifat yang
tertanam dan sebati dalam jiwa seseorang
hingga menghasilkan segala perbuatan dengan
mudah (spontan) tanpa perlu pertimbangan
fikiran. Sekiranya akhlak itu baik menurut
pertimbangan al-Quran dan al-Sunnah, maka
baiklah. Sekiranya buruk mengikut al-Quran
dan al-Sunnah, maka buruklah.
BAB 1 - 1.2
22
Skop akhlak :
a)
Hubungan manusia dengan Allah.
Akhlak terpuji yang menghubungkan manusia dengan
Allah adalah seperti bertaqwa, ikhlas, sabar dll
b) Hubungan manusia sesama manusia.
Akhlak terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat
seperti bertimbangrasa, berlaku adil, bantu-membantu
jujur, amanah dan sebagainya.
c)
Hubungan Manusia dengan Makhluk/Alam.
Hubungan manusia dengan makhluk dan alam
umumnya (haiwan dan tumbuhan seperti tidak
melakukan pencemaran, kerosakan atau kezaliman,
bertimbangrasa dan penyayang, memelihara haiwan
atau tumbuh-tumbuhan daripada kepupusan, dsb
BAB 1 - 1.2
23
MAQASID ASY-SYARI`AH
(TUJUAN-TUJUAN SYARI`AT)
TR2.3.1
24
• Syari`at didatangkan oleh Allah bertujuan
untuk menjamin kemaslahatan atau
kebaikan kepada manusia dan
menghindarkan kemudharatan.
• Antara tujuannya adalah :
1. Memelihara kesucian dan
kepercayaan beragama
Islam datang untuk membebaskan
manusia daripada khurafat, tahyul,
kemunafikan
dan kesyirikan kepada
keimanan dan tauhid.
TR2.3.4
25
Firman Allah s.w.t :
“Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Satu.
Allah tempat tumpuan. Dia tidak beranak dan
tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun
yang menyamai denganNya”
(al-Ikhlas: 1-3)
• Allah juga mensyariatkan dakwah dan jihad
untuk memelihara kesucian akidah. Firman
Allah :
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan
untuk manusia, kamu menyuruh kepada yang
makruf dan mencegah daripada yang mungkar
dan kamu beriman kepada Allah..”
(al-‘Imran: 110)
TR2.3.5
26
2.
Menjamin keselamatan nyawa dan anggota
tubuh badan manusia
Setiap individu wajib menjaga keselamatan
diri sendiri dan dilarang mengancam
keselamatan orang lain. Firman Allah :
“Dan sesiapa yang memelihara kehidupan
seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah
memelihara manusia semuanya…”
(al-Maidah: 32)
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang
diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak…”
(al-An’am: 151)
TR2.3.6
27
3. Menjamin kemurnian fikiran dan
kewarasan akal
• Anugerah akal dan kekuatan berfikir
melayakkan manusia memegang status
khalifah di bumi.
• Untuk menjaganya, Islam menggalakkan
manusia menuntut dan menguasai ilmu
serta mengharamkan sebarang bentuk
perlakuan yang boleh menjejaskan fungsi
akal seperti minum arak atau sesuatu yang
memabukkan. Firman Allah swt :
TR2.3.7
28
“Wahai orang2 yang beriman, sesungguhnya arak, berjudi, menyembah berhala
dan bertenung nasib adalah perbuatan
keji daripada perbuatan syaitan, maka
jauhilah perbuatan2 itu mudah2an kamu
peroleh kemenangan”
(al-Maidah: 90)
TR2.3.8
29
4. Menjamin kehormatan dan maruah diri
• Kemuliaan dan keperibadian seseorang
berkait rapat dengan kehormatan dan maruah
diri. Seluruh perintah Allah (solat, puasa, zakat
dan haji) serta larangan-Nya (zina,
pendedahan aurat dan pergaulan bebas)
bertujuan untuk membentuk ketinggian dan
kemuliaan akhlak serta menghindarkan
manusia daripada terjerumus ke lembah
kehinaan. Firman Allah:
“Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina,
sesungguhnya ia adalah perbuatan keji dan jalan
yang salah”
(al-Isra’: 32)
TR2.3.9
30
Menjatuhkan maruah orang lain dgn mencemuh,
mengaib dan memanggil dengan gelaran yang
tidak baik juga dilarang. Firman Allah :
“Wahai orang2 yang beriman! Janganlah sesuatu
puak (dari kaum lelaki) mencemuh dan merendah2kan puak lelaki yang lain, (kerana) harus puak yang
dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka; dan
janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan
mencemuh dan merendah2kan puak perempuan
yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu
lebih baik daripada mereka; dan janganlah setengah
kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain;
dan janganlah pula kamu panggil-memanggil antara
satu dengan yang lain dengan gelaran yang
buruk…….”
(al-Hujurat: 11)
TR2.3.10
31
5. Menjamin usaha pemilikan dan
penguasaan harta
• Harta penting dalam kehidupan manusia.
Syariah Islam telah menggariskan
peraturan, hukum dan undang2 berkaitan
dengannya. Antaranya:
a) Kepentingan mencari kekayaan daripada
nikmat dan anugerah Allah.
“Dan carilah dengan apa yang dikurniakan oleh
Allah kepada engkau untuk kebahagiaan Hari
Akhirat dan janganlah engkau lupa akan
bahagianmu di dunia…”
TR2.3.11
(al-Qasas: 77)
32
b) Diusaha melalui cara dan pendekatan yang
diharuskan seperti jual beli dan lain-lain.
“..Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba..”
(al-Baqarah: 275)
c) Dibelanja ke jalan yang diredhai Allah serta
banyakkan sedekah dan berzakat.
“Hendaklah kamu membelanjakan harta
kamu pada jalan Allah dan janganlah kamu
mencampakkan diri kamu ke dalam
kebinasaan..”
(al-Baqarah: 195)
TR2.3.12
33
Download