- al

advertisement
FIQH WANITA
Minggu Kesembilan
ISU IBU SUSUAN
Fiqh Wanita
DEFINASI PENYUSUAN
Radha’ (menyusui) dari sudut bahasa: bererti menyusu dari seorang
ibu serta meminum susunya,
Berdasarkan pengertian syar’i: bererti sampainya air susu dari
seorang wanita ke dalam perut seorang bayi dengan syarat tertentu.
DALIL MEMBOLEHKAN PENYUSUAN
Firman Allah s.w.t.
“Dan wanita yang menyusui kalian adalah ibu-ibu kalian” (An-Nissa :23)
Hadist riwayat Ibnu Abbas r.a Rasulullah s.a.w. bersabda:
"(seseorang) menjadi mahram kerana sebab radha, sebagaimana (seseorang) menjadi mahram kerana sebab nasab."
(Muttafaq ‘alaih)
Dari kedua dasar hukum tersebut, para ulama menetapkan suatu hukum:
 Jika seorang bayi menyusu pada seorang wanita atau meminum air susunya, wanita itu menjadi ibu susuannya.
 Suaminya menjadi ayah susuannya dan keduanya serta anak-anaknya mahram (haram menikah) dengan bayi tersebut.
 Ketetapan hukum ini meliputi beberapa persyaratan, baik bagi wanita yang menyusus maupun bagi bayi yang disusu
SYARAT-SYARAT WANITA YANG MENYUSUI
 Wanita tersebut sudah berumur sembilan tahun atau lebih, dalam hitungan tahun
hijriyyah, jika kurang dari itu, maka tidak dapat ditetapkan sebagai hukum radha’.
 Ketika menyusukan atau pada saat diambil air susunya dalam keadaan hidup
(bernyawa). Lain halnya jika si bayi menyusu/meminum susu yang diambil dari
seorang wanita yang sudah meninggal dunia maka itu tidak ditetapkan sebagai
hukum radha’
SYARAT-SYARAT PADA BAYI YANG MENYUSU
1. Bayi tersebut belum berumur dua tahun dalam hitungan tahun hijriyyah, jika
umur bayi dua tahun atau lebih dari dua tahun dalam hitungan tahun hijriyyah maka
tidak ditetapkan sebagai hukum radha’. Berdasarkan hadith dari Ibnu Abbas bahwa
Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Maka tidak ditetapkan hukum radha’ kecuali jika anak tersebut belum berumur dua
tahun." (Mutafaq’ alaih).
2. Bayi tersebut sudah menyusu dari wanita yang menyusuinya sebanyak lima kali kesempatan
menyusu dalam beberapa waktu, bukan hanya lima kali sedutan dalam satu kali kesempatan
menyusu dan juga tidak harus beberapa hari walaupun semuanya dalam satu hari. Yang penting
adalah lima kali kesempatan menyusu secara terpisah. Hal yang berkaitan dengan lima kali
kesempatan menyusu,
a. Jika bayi sendiri yang melepas (puting susu) karena sudah tidak mahu lagi, lalu kembali
menyusu, maka dihitung dua kali kesempatan menyusu. Tetapi jika bayi itu melepasnya
disebabkan ada sesuatu yang menarik perhatian dia untuk bermain-main kemudian menyusu
lagi tidak dihitung dua kali kesempatan.
b. Jika yang melepasnya adalah wanita yang menyusuinya, karena suatu pekerjaan yang
membutuhkan waktu yang lama, misalnya untuk memasak atau mencuci dihitung dua kali
kesempatan. Adapun jika karena melakukan pekerjaan ringan seperti membetulkan posisi si
bayi atau mengambil benda yang terjatuh lalu menyusui lagi maka tidak dihitung dua kali
kesempatan.
c. Jika si bayi ketika menyusu kemudian tertidur dan saat terbangun puting susu wanita itu
masih menempel di mulut si bayi sedangkan tidurnya tidak lama maka tidak dihitung dua
kali kesempatan. Tetapi jika tidurnya lama atau ketika bangun puting susu si wanita tersebut
terlepas dari mulut si bayi maka hal itu dihitung dua kali kesempatan menyusu.
3. Air susu wanita yang menyusui telah sampai ke dalam perut si bayi
walaupun setelah itu dimuntahkan kembali oleh bayi, maka hal ini telah
masuk dalam hukum radha’. Jika bayi menyusu dari wanita yang tidak
keluar air susunya maka tidak ditetapkan sebagai hukum radha’
HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN RADHA’
Jika sudah ditetapkan sebagai hukum radha’ iaitu wanita menyusui seorang bayi dan syarat-syaratnya
terpenuhi, maka hukum yang terkait masalah ini adalah,
1. Wanita yang menyusui dan suaminya menjadi mahramnya (ibu dan bapak susuan).
2. Anak-anak wanita yang menyusui menjadi mahram (saudara sepersusuan).
3. Saudara dan saudari si wanita yang menyusui menjadi mahram (ibu dan bapa saudara susuan)
begitu pula dengan saudara dan saudari suaminya.
4. Bayi yang disusui oleh wanita tersebut menjadi anak susuannya, dan anak keturunan bayi tersebut
juga menjadi mahram bagi yang menyusui dan juga suami dari wanita itu.
PENGERTIAN MAHRAM SUSUAN
Perlu diketahui juga pengertian mahram di sini adalah sebatas tidak boleh
menikahinya, boleh melihatnya dan tidak batal wudhu’ pada saat menyentuhnya.
Namun mahram di sini tidak berkaitan dengan pemberian nafkah dan saling
mewarisi, sebagaimana halnya mahram disebabkan nasab.
Dan juga berkaitan dengan ini adalah, masalah terpenuhinya syarat lima kali
kesempatan menyusu ini merupakan hukum yang ditetapkan dalam mahzab Imam
Syafi’I sedangkan bagi mahzab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah akan
terpenuhi syarat hukum radha’ walaupun hanya satu kali kesempatan menyusu.
ISU PENGGUGURAN JANIN
Fiqh Wanita
DEFINISI PENGGUGURAN JANIN
Pengguguran janin ialah mengeluarkan kandungan dari rahim sebelum tiba tempoh
bersalin dengan bertujuan untuk membuang atau mematikan kandungan.
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan
penciptaanya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Setelah genap 40 hari kedua,
terbentuklah segumpal darah beku. Ketika genap 40 hari ketiga, berubahlah menjadi
segumpal daging. Kemudian Allah mengutuskan malaikat untuk meniupkan roh, serta
memerintahkan untuk menulis 4 perkara, iaitu penentuan rezeki, waktu kematian,
amal, serta nasibnya baik yang celaka, mahupun yang bahagia.”Hadith riwayat Ibn
Mas’ud. (Bukhari dan Muslim)
HUKUM PENGGUGURAN JANIN SEBELUM PENIUPAN ROH
Pendapat pertama:
Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya boleh. Bahkan sebahagian
ulama membolehkan menggugurkan janin tersebut dengan ubat.
Pendapat ini dilihat oleh para ulama dari mazhab Hanafi, Syafi’e dan Hambali.
Tetapi kebolehan ini disyaratkan dengan adanya izin dari kedua orang tuanya.
Adapun dalilnya adalah hadis Ibn Mas’ud di atas menunjukkan bahawa sebelum 4
bulan, roh belum ditiup ke janin dan penciptaan belum sempurna, serta dianggap
benda yang tidak bernyawa sehingga boleh digugurkan.
Pendapat kedua:
Menggugurkan janin sebelum peniupan roh adalah makruh hukumnya. Dan jika
sampai pada waktu peniupan roh, maka hukumnya menjadi haram.
Dalilnya bahawa waktu peniupan roh tidak diketahui bila akan berlaku secara pasti,
maka tidak dibenarkan menggugurkan janin jika sudah mendekati waktu peniupan roh.
Ianya bertujuan supaya kita berhati-hati.
Pendapat ini dianut sebahagian ulama’ mazhab Hanafi dan imam Romli salah seorang
ulama’ dari mazhab Syafi’e.
Pendapat ketiga:
Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya adalah haram. Dalilnya bahawa
air mani telah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita
sehingga bersedia untuk dihidupkan. Maka dengan merosakkan pertumbuhan ini
adalah tindakan jahat. Pendapat ini dianut oleh Ahmad Dardir, Imam Ghozali dan Ibn
Jauzi.
Status janin yang gugur sebelum ditiupkan roh telah dianggap benda mati dan tidak
perlu dimandikan, dikafankan dan disolati. Sehingga dalam fasa ini dikatakan
pembunuhan dan dianggap merosakkan sesuatu yang bermanfaat
HUKUM MENGGUGURKAN JANIN SETELAH PENIUPAN ROH.
Secara umum ulama’ telah sepakat bahawa menggugurkan janin setelah peniupan roh adalah
haram. Peniupan roh terjadi ketika janin berusia 4 bulan dalam kandungan ibu. Ketentuan ini
berdasarkan hadis Mas’ud di atas. Janin yang telah ditiupkan roh didalamnya secara automatik
sudah menjadi manusia sehingga haram untuk dibunuh. Hukumnya haram apabila seseorang itu
melakukannya tanpa sebab yang munasabah ataupun darurat.
Ertinya firman Allah s.w.t.: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.” (Surah al-Israa’: ayat 33)
PENGGUGURAN KERANA DHARURAT
Fiqh Wanita
Tetapi jika terdapat sebab-sebab yang darurat, misalnya jika janin yang dikandung
itu akan membahayakan ibu yang mengandung tersebut, maka dalam hal ini para
ulama’ berbeza pendapat, di antaranya:
Pendapat pertama:
Ulama’ menyatakan pengguguran janin selepas peniupan roh tetap haram walaupun janin
tersebut ketika lahir akan membahayakan ibu yang mengandungnya. Pendapat ini dianut oleh
ulama’ Mayoritas. Dalilnya ialah dengan firman Allah swt:
Ertinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya),
melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.” (Surah al-Israa’: ayat 33)
Pendapat kedua:
Dibolehkan menggugurkan janin walaupun sudah berlakunya peniupan roh seandainya
itu sahaja yang dapat menyelamatkan nyawa ibu yang mengandung. Hal ini kerana
menyelamatkan nyawa ibu yang dikandung itu lebih utama dari menyelamatkan janin
yang dikandung.
Hal ini juga disebabkan kehidupan ibu adalah sesuatu yang tidak diragukan dan wujud
dengan yakin, sedangkan kehidupan janin belum yakin dan keberadaanya terakhir.
Peramalan ibu dan janin itu boleh dilakukan dengan ilmu perubatan, walaupun hal itu
tidak mutlak.
Bilakah Permulaan Hidup Seorang Manusia
 Permulaan hidup manusia berlaku sebaik sahaja persenyawaan benih lelaki dan
perempuan terjadi.
 Sebaik sahaja terbentuk kandungan dalam rahim perempuan, maka kandungan
itu wajib dihormati dan mempunyai hak-hak yang ditetapkan oleh syarak.
 Apabila kandungan sampai ke peringkat peniupan roh, kehormatan kandungan
bertambah tinggi.
GARIS PANDUAN PENGGUGURAN JANIN
Para fuqaha’ telah menetapkan beberapa garis panduan bagi membolehkan pengguguran
janin akibat dirogol. Antara garis panduannya ialah:
 Pengguguran dilakukan sebaik sahaja kehamilan dikesan.
 Janin berusia kurang daripada 120 hari.
 Teknik penggugguran tidak memudharatkan si ibu.
 Permohonan si ibu daripada jabatan rasmi yang bertanggungjawab
berkenaan kes rogol bagi memastikan jenayah rogol tersebut benar-benar
berlaku, memastikan keberkesanan teknik pengguguran dan menjejak si
penjenayah.
 Hanya hospital-hospital tertentu sahaja yang dibenarkan menjalankan
proses pengguguran kandungan.
 Alasan untuk menggugurkan kandungan itu hendaklah diteliti oleh
jawatankuasa yang dianggotai oleh pakar-pakar perubatan dan fiqh.
HUKUM MENGGUGURKAN JANIN KERANA BERZINA
Para fuqaha’ telah berbeza pendapat berkenaan masalah di atas kepada dua
pendapat.
Pendapat pertama:
Tidak mengharuskan pengguguran akibat zina bertujuan menutup pintu perzinaan
dan juga berdasarkan hadis nabi S.A.W berkenaan al-Ghamidiyyah.
Pendapat kedua:
Harus digugurkan kandungan tersebut dengan alasan untuk mengelakkan berlaku
kekeliruan dalam keturunan.
Download