Yosua Menggantikan Musa [CB51] - Jemaat

advertisement
Jemaat-jemaat Allah Al Masehi
[CB51]
Yosua Menggantikan Musa
(Edisi
2.0 20060311-20061127)
Selepas kematian Musa Tuhan berfirman kepada Yosua dan memberitahunya bahawa dia kini
pemimpin Israel dan dia harus mempersiapkan bangsa itu dan memimpin mereka menyeberangi
Sungai Yordan untuk mendapatkan Tanah Perjanjian. Karya ini disesuaikan daripada Bab 50 dan
51 The Bible Story Volume II oleh Basil Wolverton, diterbitkan oleh Ambassador College Press.
Sesetengah ayat Alkitab dipetik daripada Holy Bible New International Version, Hakcipta 1973,
1978, 1984 International Bible Society. Digunakan dengan izin Zondervan Bible Publishers.
Christian Churches of God
PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA
E-mail: [email protected]
(Hakcipta  2006 Jemaat-jemaat Allah Al Masehi, ed. Wade Cox)
(tr. 2005)
Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya
tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus
disertakan.
Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang
didistribusikan. Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan
karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.
Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org
Mukasurat 2
Yosua Menggantikan Musa
Yosua Menggantikan Musa
Kita teruskan di sini dari karya Menghitung
Generasi Baru (No. CB50).
Tuhan memerintahkan Yosua
Musa pergi dan berkata kepada bangsa itu:
“Aku sekarang berumur seratus dua puluh
tahun; aku tidak dapat giat lagi, dan TUHAN
telah berfirman kepadaku: Sungai Yordan ini
tidak akan kauseberangi. TUHAN, Allahmu,
Dialah yang akan menyeberang di depanmu;
Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa
itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat
memiliki negeri mereka; Yosua, dialah yang
akan menyeberang di depanmu, seperti yang
difirmankan
TUHAN.
TUHAN
akan
menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah
kamu melakukan kepada mereka tepat seperti
perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan
dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan
jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN,
Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai
engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan
tidak akan meninggalkan engkau.” (Ulangan
31:1-6).
Kemudian Musa berkata kepada Yosua di
depan seluruh Israel, “Kuatkan dan teguhkanlah
hatimu, sebab engkau akan masuk bersamasama dengan bangsa ini ke negeri yang
dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada
nenek moyang mereka untuk memberikannya
kepada mereka, dan engkau akan memimpin
mereka sampai mereka memilikinya.”
Pembacaan Hukum
Segala Hukum yang Tuhan baru saja berikan
kepada Musa untuk disampaikan kepada
bangsa itu telah ditulis pada satu waktu lain
oleh Musa dan diberikan kepada para imam,
keturunan Lewi, yang membawa Tabut
Perjanjian. Salinan-salinan juga diberi kepada
para tua-tua. Musa memerintah mereka
membacakan seluruh Kitab Taurat kepada
bangsa itu setiap tujuh tahun bilamana Israel
berhimpun pada Hari Raya Pondok Daun ketika
tahun pelepasan, iaitu tahun Ketujuh (atau
Sabat) dalam kitaran. Ini adalah supaya bangsa
itu dapat mendengar dan belajar untuk takut
akan Tuhan mereka dan untuk memtaati dengan
teliti segala firman Taurat itu (Ulangan 31:913). Kitab Taurat ditempatkan di sisi Tabut
Perjanjian dan kekal sebagai saksi terhadap
orang-orang Israel yang telah lazim ingkar dan
melanggar Hukum-hukum Tuhan pada masa
lalu (ayat 24-29).
Hari ini kita harus mempunyai Hukum Tuhan
dalam hati kita. Kita ialah Bait Tuhan dan
Hukum Tuhan patut sentiasa memimpin kita. Ia
sebaiknya pelita yang menerangi jalan kita.
Hukum Tuhan sebaiknya memberi kita
pimpinan, tujuan dan menjawab semua
persoalan kita.
Para imam dan Lewi juga diperintah untuk
mengajarkan bangsa itu bahagian-bahagian
Hukum itu tiap tahun pada hari-hari raya dan
sepanjang tahun di semua kota mereka
(Ulangan 33:8-10; 2 Tawarikh 17:7-9; 35:1-3;
Nehemia 8:1-8; Kisah 15:21).
Musa dan Yosua diperintah hadir di Khemah
Pertemuan dan Tuhan muncul dalam tiang
awan itu, dan awan itu terapung di atas pintu
masuk ke Khemah ini (Ulangan 31:14-15).
“Sebelum hidupmu berakhir,” Tuhan berfirman
kepada Musa, “ada banyak lagi engkau harus
lakukan. Satu daripadanya ialah menulis
nyanyian untuk diajarkan kepada umat itu. Aku
tahu mereka akan menyembah tuhan lain dan
akan melupai segala hukumku dan mengingkari
perjanjianku. Kemudian malapetaka akan
menimpa mereka, dan walaupun mereka
meminta pertolonganku, aku akan membiarkan
mereka menderita. Nyanyian yang aku berikan
kepadamu harus menjadi nyanyian bangsa
untuk diajarkan turun-temurun. Mereka akan
mengingatinya, dan nyanyian itu akan menjadi
kesaksian terhadap mereka kerana dosa-dosa
mereka” (ayat 16-21).
Yosua Menggantikan Musa
Sebaik saja Musa dan Yosua meninggalkan
Khemah Suci itu, Musa bergegas ke
khemahnya untuk menulis hal-hal yang akan
dijadikan satu nyanyian untuk diajar kepada
Israel (Ulangan 31:22).
Jalan kebahagiaan
Kemudiannya, Musa pergi bersama Yosua ke
depan bangsa itu dan mengatakan semua katakata nyanyian ini. Ia mengingatkan orang Israel
tentang
kelemahan,
kekurangan,
tanggungjawab, kewajipan mereka dan hal-hal
yang akan timbul pada masa depan. Ayatayatnya menyebutkan segala pekerjaan besar,
belas kasihan dan keadilan sempurna Tuhan,
dan menunjukkan betapa berdosanya Israel
meskipun dengan jalan-jalan Tuhan yang baik
sekali. Bangsa itu diingatkan bagaimana Tuhan
telah memelihara mereka dengan sabar ketika
pengembaraan mereka dalam padang gurun,
dan tentang amaran-amaran dahsyat yang kerap
kali diberi kepada mereka. Ayat-ayat itu
menyatakan bahawa sekiranya Israel cukup
bijak untuk taat, semua musuh mereka akan
diatasi, namun tiadanya kebijaksanaan itu akan
menyebabkan penderitaan (kesengsaraan) besar
bagi Israel. Ada ditunjukkan bahawa Israel
akan mempunyai sebab banyak untuk bergirang
jauh di masa depan, tetapi hanya selepas
bangsa itu melalui satu waktu kesusahan
dahsyat dan akhirnya bertaubat (Ulangan 32:143; lihat juga karya Nyanyian Musa (No.
CB98)).
Sesudah Musa habis mendeklamasikan semua
kata-kata itu dia berkata kepada orang Israel,
“Perhatikanlah
segala
perkataan
yang
kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya
kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu
untuk melakukan dengan setia segala perkataan
hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini
bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi
itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan
lanjut umurmu di tanah, ke mana kamu pergi,
menyeberangi
sungai
Yordan
untuk
mendudukinya.” (ayat 44-47).
Musa kemudian mengucapkan berkat panjang
atas pelbagai suku Israel, dan pada masa yang
sama menceritakan beberapa perkara yang
Mukasurat 3
mereka akan selesaikan jauh pada masa depan
(Ulangan 33).
Kematian Musa
Selepas itu Musa sedar bahawa waktunya
sudah tiba untuk dia pergi ke Gunung Pisga
untuk melihat ke seberang Yordan dan
memandang tanah Kanaan, yang tidak sekalikali akan dimasukinya. Di situ Tuhan
menunjukkannya seluruh tanah itu – dari
Gilead ke Dan, seluruh Naftali, daerah Efraim
dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai
laut barat, Negev dan seluruh wilayah dari
Lembah Yerikho, Kota Pohon Kurma itu,
sampai Zoar. Kemudian Tuhan berfirman
kepadanya, “Inilah negeri yang Kujanjikan
dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan
Yakub; demikian: Kepada keturunanmulah
akan Kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan
engkau melihatnya dengan matamu sendiri,
tetapi engkau tidak akan menyeberang ke
sana.” (Ulangan 34:1-4).
Sesudah itu Musa hamba Tuhan mati di situ di
Moab, seperti firman Tuhan. Mungkin Tuhan
telah membuatkannya tidur nyenyak sebelum
mengambil nyawanya. Tuhan (iaitu tuhan
Israel, Malaikat yang datang kepada Musa
banyak kali) kemudian menguburkannya di
Moab, di lembah bertentangan Bet-Peor, tetapi
sampai hari ini tiada seorangpun tahu di mana
kuburnya itu (ayat 5-6).
Kalaulah Musa mati di Israel bangsa itu tentu
akan menjadikan jenazahnya berhala. Atas
sebab inilah penghulu malaikat Mikhail
bertengkar dengan Iblis mengenai mayat Musa
(Yudas 9). Tuhan menyembunyikan tempat
penguburan itu dengan cermat daripada
manusia, supaya tiada akan sekali-kali tergoda
untuk menganggap mayat itu atau tempat itu
sebagai benda keramat yang patut dipuja.
Sesetengah pembaca mungkin berfikir hal
memuja mayat sebagai hal yang terlalu ekstrim.
Namun hari ini sekalipun, bilamana kita
sepatutnya terang hati dan bijak, jutaan orang
yang mengakui Kristian dalam dunia Kristian
memandang peninggalan (relik) – tulang kering
dan daging susut – orang-orang tertentu yang
sudah lama mati sebagai benda yang harus
Mukasurat 4
dihormati dan dianggap suci; malah kepingan
kayu atau bahan dianggap relik oleh sesetengah
orang.
Justeru hidup Musa, salah seorang hamba
Tuhan yang paling terkenal sekali, berakhir
pada umur seratus dua puluh tahun. Sebelum
saja dia meninggal, Musa sama sihat dan kuat
seperti ketika umurnya lapan puluh tahun.
Malah matanya sama terang seperti pada
zaman mudanya (Ulangan 34:7).
Tiada lagi pemimpin Israel melaksanakan
perbuatan-perbuatan besar seperti yang Musa
lakukan (ayat 10-12). Sebab dia begitu rapat
dengan Tuhan, dia menikmati hak istimewa
memimpin jutaan orang bangsanya keluar
daripada perhambaan, menyampaikan Hukumhukum Tuhan yang baik sekali kepada mereka,
dan memimpin mereka ke pintu masuk Tanah
Perjanjian.
Walaupun mereka tidak mempedulikan Tuhan
dengan mengabaikan Musa terlalu banyak kali,
seluruh Israel sangat sedih kehilangan
pemimpin yang begitu baik. Selama tiga puluh
hari berikutnya umat itu berkabung atas
kematian Musa (ayat 8).
Hari ini, ramai orang, termasuk sebilangan
besar pemimpin agama terkenal, menganggap
segala waktu dan peristiwa yang amat penting
dalam Israel purba sebagai cerita lama yang
hanya ada kaitannya dengan orang Yahudi.
Mereka menganggap Musa hanya sebagai
seseorang yang, dengan tidak begitu berjaya,
mungkin telah memimpin sedikit orang Yahudi
keluar dari Mesir dan ke dalam Kanaan, dan
yang memulakan agama Yahudi sekarang ini.
Musa tidak memulakan agama Yahudi.
Perkataan Yahudi tidakpun disebut dalam
Alkitab sehingga lama selepas zaman Musa,
dan itupun orang Yahudi (Yehuda) disebut
sebagai berperang dengan Israel! (2 Raja-raja
16:6). Sesiapa yang menganggap perkataan
Yahudi (Yehuda) dan Israel sentiasa bermakna
benda yang sama mendapatinya mustahil untuk
mengerti sesetengah bahagian terpenting
Alkitab – khususnya nubuatan.
Yosua Menggantikan Musa
Sayang sekali sebab orang-orang yang ikhlas
ingin belajar bagaimana hidup terbaik diajar
oleh para pemimpin degil atau buta bahawa
Hukum-hukum Tuhan hanyalah peraturan
“Yahudi” yang telah dibatalkan oleh kematian
Kristus. Mereka disesatkan hingga percaya kita
sudah “dibebaskan” untuk berkelakuan
mengikut hati nurani kita.
Gembiranya, menurut nubuatan untuk zaman
akhir ini, Tuhan perlahan-lahan membuka
pengertian lebih ramai orang kepada fakta
mengejutkan bahawa mereka yang degil
mengajar bahawa Hukum-hukum Tuhan tidak
lagi berkuatkuasa adalah sama-sama bersalah
di mata Tuhan seperti orang-orang paling suka
menderhaka yang disebut di seluruh Kitab
Suci. Melainkan mereka bertaubat, nasib
orang-orang sebegitu, yang disebut sebagai
gembala palsu, pasti mengerikan – kerana
mereka berlagak penuh dusta seolah-olah
gembala sejati Tuhan (Yehezkiel 34:2, 7-10; 2
Petrus 2:12).
Tuhan berfirman kepada Yosua
Selepas kematian Musa (hamba Tuhan) Tuhan
menghubungi Yosua bin Nun, pembantu Musa
(atau menteri). Tuhan memberitahu Yosua
bahawa dia kini pemimpin Israel dan dia harus
mempersiapkan bangsa itu dan memimpin
mereka menyeberangi Sungai Yordan untuk
mengambil milik Tanah Perjanjiajn. Dia
menggesa Yosua untuk berani dan menjanjikan
kejayaan dalam mengalahkan musuh mereka,
tetapi hanya kalau Israel mentaati Hukumhukum Tuhan (Yosua 1:1-4). Jadi sekiranya
Israel mentaati Hukum mereka berjaya tetapi
jika mereka ingkar mereka gagal (lihat Ulangan
28 dan karya Berkat dan Sumpahan daripada
Ulangan 28 (No. CB68)).
Nama “Yosua” atau Yahosua bererti
Keselamatan Tuhan. Yosua merupakan anak
Nun. Nun bererti ketahanan. Jadi, Yosua bin
(anak kepada) Nun bererti, keselamatan Tuhan
lahir melalui ketahanan. Yosua (atau Yahosua)
juga nama Kristus.
Tuhan berfirman kepada Yosua, “seperti Aku
menyertai Musa, demikianlah Aku akan
menyertai engkau; Aku tidak akan membiarkan
Yosua Menggantikan Musa
Mukasurat 5
engkau dan tidak akan meninggalkan engkau
asalkan engkau bertindaklah hati-hati sesuai
dengan
seluruh
hukum
yang
telah
diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab
Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan
malam, supaya engkau bertindak hati-hati
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dalam tugas
yang telah diberikan kepadamu. Janganlah
kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu,
menyertai engkau, ke manapun engkau pergi.”
(Yosua 1:5-9; Ulangan 31:6).
Bersedia
perjalanan
untuk
meneruskan
Sebaik saja tempoh berkabung tiga puluh hari
untuk Musa tamat, Yosua memberi perintah
kepada para pegawainya untuk membuat
pengumuman kepada bangsa itu. “Bersedialah
mengurai khemah dalam tiga hari,” para
petugas memberitahu bangsa itu yang hairan.
“Sediakan bekalan dan makanan lebihan untuk
perjalanan segera menyeberangi Sungai Yordan
dan masuk ke dalam tanah yang dijanjikan
kepada kita oleh Tuhan” (ayat 10-11).
Yosua kemudian berbicara dengan kepalakepala suku Ruben, Gad dan separuh Manasye
– yang pada masa ini sudah kembali daripada
penempatan keluarga-keluarga mereka di timur
Yordan – untuk mengingatkan mereka tentang
kewajipan mereka kepada saudara mereka
dalam suku-suku lain.
“Aku ingin mengingatkan engkau tentang
janjimu untuk mengutus semua pahlawan
terbaik daripada suku-sukumu untuk menolong
menakluk seluruh Kanaan,” Yosua berkata
kepada mereka. “Kami akan menyeberangi
Yordan tidak lama lagi, dan para pahlawanmu
harus menyeberang dahulu, sebab keluarga
mereka tiada bersama mereka. Sesudah kita
menakluk tanah ini, semua pahlawanmu bebas
kembali ke kota dan keluarga mereka di
seberang sini” (Yosua 1:12-15).
Para pemimpin itu menjawab, “Kami akan
laksanakan janji kami. Pahlawan-pahlawan
kami akan pergi ke mana saja engkau utus
mereka dan mentaati setiap perintah. Setiap
pahlawan yang kami utus akan tahu bahawa
jika dia gagal mentaatimu, dia akan dihukum
mati” (ayat 16-18). Di sini kita lihat orangorang ini menunjukkan hormat dan ketaatan
kepada pemimpin mereka.
Rahab dan dua pengintip
Yosua sedar bahawa Tuhan tidak semestinya
akan melindungi Israel jika ada apa-apa
tindakan bodoh dibuat. Dia tahu bahawa dia
harus menggunakan strategi dan pertimbangan
baik. Oleh sebab ini, dia sudahpun diam-diam
mengutus dua orang pengintip ke Yerikho
untuk mengetahui berapa baik kelengkapan
senjata kota itu, keadaan tembok dan pintu
gerbang, kuasa tentera apa yang dekat dengan
Yerikho dan semangat penduduk kota itu. Jadi
dua pengintip itu pergi dan memasuki rumah
seorang perempuan sundal bernama Rahab dan
tinggal di situ (Yosua 2:1).
Mengutus dua pengintip ini berkaitan dengan
Dua Saksi Zaman Akhir. Dalam Jemaat juga
ini berkaitan dengan hal bilamana kita diutus
keluar berpasangan untuk menangani tempattempat berlainan untuk menggunakan orangorang yang telah diberi keselamatan. Di sini,
Rahab diberi peluang untuk menjadi anggota
Israel dan diselamatkan di bawah sistem itu.
Rahab membayangkan keselamatan bangsa
asing melalui pembaptisan dan kemasukan ke
dalam Jemaat.
Raja Yerikho diberitahu, “Lihat! Ada orang
Israel telah datang ke sini semalam untuk
menyelidik negeri ini/” Jadi raja Yerikho
mengutus pesan ini kepada Rahab: “Bawa
keluar orang-orang yang telah datang
kepadamu dan memasuki rumahmu, sebab
mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri
ini” (Yosua 2:2-3, NIV).
Rahab memperdayakan perajurit
Tetapi perempuan itu telah menyembunyikan
dua orang itu. Dia berkata, “Ya, mereka ada
datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari
mana asal mereka. Menjelang malam, bila
waktunya tiba untuk menutup pintu gerbang,
Mukasurat 6
mereka pergi. Aku tidak tahu ke mana mereka
pergi. Kejarlah mereka segera. Engkau
mungkin dapat mengejar mereka.” (Namun dia
telah membawa dua pengintip itu ke atap dan
menyembunyikan mereka di bawah timbunan
batang rami yang telah diletaknya di situ.) Jadi
orang-orang itu pergi mengejar di jalan yang
sampai ke tempat-tempat penyeberangan
Yordan, dan sebaik saja para pengejar itu
keluar, pintu-pintu gerbang ditutup (ayat 4-7,
NIV).
Tuaian rami dan jelai berlaku pada waktu yang
sama; ini memberitahu kita itu waktu Paskah.
Rahab berbohong tentang hal-hal ini, namun
Tuhan mempergunakan semua jenis orang
untuk melaksanakan tujuanNya. Dalam hal ini
Dia menggunakan seorang perempuan Kanaan,
yang tidak pernah diajar Perintah-perintah
Tuhan. Rahab bersedia menyembunyikan
hamba-hamba Tuhan dan menghadapi apa saja
yang mungkin terjadi kepadanya daripada
kemarahan bangsanya sendiri. Kita juga
dituntut memberi pertolongan kepada mereka
yang membantu kita.
Sebelum kedua pengintip itu tidur, Rahab naik
ke atap dan berkata kepada mereka, “Engkau
selamat untuk masa ini. Mereka tidak akan
kembali untuk sementara waktu. Kami orang
Kanaan memang tahu tentang niat engkau
kamu untuk menakluk negeri kami. Aku tahu
bahawa Tuhan kamu yang berkuasa akan
memberi kamu tanah ini. Seluruh kota kami
takut kerana engkau telah mengatasi negerinegeri di timur dan tenggara dengan cepat
sekali. Kami takutkan hari bilamana perajuritperajuritmu menyeberangi Yordan. Kami
sangat takut hingga tiada tinggal seorangpun
yang berani. Maka sekarang, bersumpahlah
kepadaku demi Tuhan bahawa kamu akan
berlaku ramah terhadap keluargaku, sebab aku
telah berlaku ramah kepada kamu. Berikan aku
tanda pasti bahawa kamu akan membiarkan
hidup bapaku dan ibuku, saudara-saudaraku
lelaki dan perempuan, dan segala milik mereka,
dan bahawa kamu akan menyelamatkan kami
dari maut” (ayat 8-13).
“Kami berjanji berbuat seperti yang kamu
minta,” orang Israel itu memberitahunya. “Jika
Yosua Menggantikan Musa
kamu setuju tidak menyebut kepada sesiapa
tentang apa yang berlaku di sini malam ini,
kami akan berlaku ramah dan setia kepadamu
bilamana Tuhan memberi kami tanah ini” (ayat
14).
Rahab diberi pengertian melalui Roh Kudus
bahwa Israel akan menakluk tanah itu. Dia
meminta agar mereka membuat persetujuan.
Rahab
bersungguh-sungguh
menjamin
pengintip-pengintip itu bahawa dia akan senyap
tentang hal itu. Orang Israel itu kemudian
memerintahnya agar dia mengikat tali kirmizi
di jendela rumahnya, dan agar semua
saudaranya berlindung di situ apabila
pahlawan-pahlawan Israel sampai Yerikho.
“Perajurit-perajurit kami akan diberitahu untuk
melepaskan tempat di mana adanya tali kirmizi
itu,” Rahab diberitahu, “tetapi jika ada sesiapa
keluargamu berada di luar ketika kami
menyerang, kami tidak akan menanggung
akibatnya. Sebaliknya, jika sesiapa keluargamu
yang berada di dalam rumahmu dicederakan,
kami akan menanggung akibat pertumpahan
darahnya demi Tuhan” (ayat 17-20).
Tali kirmizi merupakan tanda perlindungan
Tuhan. Fungsi tali kirmizi itu serupa dengan
darah anak domba Paskah bilamana orang
Israel membubuh darah pada tiang-tiang pintu
mereka sebelum malaikat maut melalui negeri
Mesir pada waktu tengah malam dan
membunuh setiap anak sulung – manusia dan
binatang (Keluaran 12:12-13, 22-23). Satu
syarat perlindungan yang ditawarkan kepada
Rahab dan keluarganya itu ialah mereka harus
tinggal di dalam rumah mereka apabila tentera
Israel datang untuk menakluk. Begitu juga
orang Israel harus tinggal dalam rumah apabila
malaikat maut itu melalui Mesir. Kedua-dua
kejadian ini mempunyai kaitan dengan sistem
Paskah.
Rahab akhirnya menjadi seorang yang sangat
terkenal. Dia dihormati dalam Perjanjian Baru
kerana imannya (Ibrani 11:31) dan pekerjaan
baiknya (Yakobus 2:25). Rahab mengahwini
Salmon seorang pangeran suku Yehuda (Rut
4:21; 1 Tawarikh 2:11; Matius 1:5). Dia
menjadi leluhur Raja Daud.
Yosua Menggantikan Musa
Rahab menurunkan dua orang itu dengan tali
melalui jendelanya, sebab rumah yang
didiaminya merupakan sebahagian daripada
tembok kota. “Jangan pulang ke khemahmu
sekarang,” Rahab mengingatkan. “Kawasan
antara sini dan sungai pasti dikerumuni tentera
kami selama beberapa jam. Cepat pergi ke
bukit-bukit di barat dari sini dan tinggal di situ
selama tiga hari. Selepas itu keadaan harusnya
lebih selamat untuk kamu kembali” (Yosua
2:15-16).
Apabila mereka pergi, pengintip-pengintip itu
pergi ke bukit-bukit itu dan tinggal di situ
selama tiga hari, sehingga pengejar-pengejar
mereka telah mencari sepanjang jalan dan
kembali tanpa menemui mereka (ayat 22, NIV).
Bilangan tiga (3) menandakan kelengkapan
dari segi tiga baris kepada satu angka. Ini juga
digunakan dalam struktur sistem iblis Tuhan
Triune. Nuh mempunyai 3 anak lelaki; Firaun
mendapat mimpi dalam mana 3 merupakan
bilangan yang sangat bermakna dan Yusuf
menafsirkan mimpi itu setelah mendapat
pengertian
daripada
Tuhan;
Musa
disembunyikan oleh ibunya selama 3 bulan.
Terdapat banyak rujukan kepada 3, tetapi dua
lagi rujukan lain yang amat penting termasuk:
Mesias berada 3 hari (dan 3 malam) di dalam
kubur sebelum dibangkitkan; tiga hari juga
ialah waktu Dua Saksi terbiar mati di jalanjalan Yerusalem.
Pengintai melapor kepada Yosua
Pada akhir tiga hari kedua-dua orang itu mula
berjalan ke timur ketika waktu gelap dan
berjaya sampai Yordan. Di situ mereka
menunggu siang hari, dan sekali lagi berjaya
berenang menyeberangi sungai itu. Dari situ
jaraknya dekat saja ke khemah Israel dan
tempat selamat.
Yosua senang hati dengan laporan pengintainya
itu, khususnya kerana ini menunjukkan
hancurnya semangat orang Kanaan. Mengenai
Rahab dan keluarganya, Yosua dengan senang
bersetuju kepada janji bahawa keluarga orang
Kanaan yang satu ini akan dilepaskan (ayat 2324). Yosua tahu bahawa hukuman mati Tuhan
terhadap orang Kanaan tidak pakai bagi mereka
Mukasurat 7
yang rela meninggalkan tuhan-tuhan kafir
mereka dan menempatkan iman mereka dalam
Allah yang Maha Esa. Apa sekalipun, sebab
Tuhan mengutuk orang Kanaan adalah kerana
mereka jenis penyembah berhala yang paling
teruk sekali (Ulangan 9:4; 12:29-32). Sedikit
orang yang bertaubat, seperti yang Rahab
lakukan, harus dikasihani (Kejadian 12:3).
Menyeberangi Yordan
Sebaik saja Yosua habis mendengar laporan
itu, dia menyuruh para pegawainya membawa
perintah kepada bangsa itu agar mereka bersiap
untuk berangkat pada esoknya.
Awal pagi esoknya orang Israel bersedia
berangkat di Sitim dan mula berjalan ke
Yordan, di mana mereka berkhemah sebelum
menyeberang. Sesudah tiga hari para pegawai
berjalan ke seluruh perkhemahan sambil
memberi perintah kepada bangsa itu: “Apabila
kamu melihat Tabut Perjanjian Allah
Tuhanmu, dan para imam, iaitu orang Lewi,
mengangkatnya, kamu juga harus berangkat
dari tempatmu dan mengikutinya. Barulah
kamu tahu jalan yang harus diikuti. Tetapi
harus ada jarak kira-kira dua ribu hasta antara
kamu dan Tabut itu; jangan dekatinya” (Yosua
3:1-4, NIV).
Tabut Perjanjian melambangkan fakta bahawa
kuasa Tuhan akan mendahului orang Israel.
Asalnya Tabut itu mengandungi beberapa
benda termasuk loh-loh batu Taurat, tongkat
Harun dan manna. Kita harus sentiasa
memelihara Hukum Tuhan.
Yosua memerintah bangsa itu, “Kuduskanlah
dirimu, sebab esok Tuhan akan melakukan
perbuatan ajaib di antara kamu” (ayat 5).
Satu keajaiban diperlukan
Pagi esoknya Yosua memberitahu para imam
mereka harus sendiri memikul Tabut Perjanjian
itu dan mengangkatnya ke sungai di depan
orang Israel dan selepas itu berdiri dalam
sungai itu (ayat 6-8). Biasanya Tabut itu
dibawa di tengah-tengah kumpulan besar
Mukasurat 8
bangsa itu, dan diangkat oleh orang Lewi
keturunan Kohat (Bilangan 2:1-31; 4:15).
Sementara itu, Yosua meminta bangsa itu
berkumpul untuk mendengar apa yang harus
dikatakannya.
Yosua berkata kepada orang Israel, “Sekarang
yakinlah bahawa Tuhan akan sekali lagi
membuktikan kepada kita kuasaNya dengan
membwa kita menyeberangi sungai itu dengan
selamat”. Yosua kemudian meminta para
pemimpin suku untuk memilih dua belas orang,
seorang daripada setiap suku dan mengutus
mereka kepadanya untuk tugas istimewa.
“Sebaik saja imam-imam yang mengangkat
Tabut Tuhan berdiri dalam Yordan, airnya dari
hulu akan berhenti mengalir dan menjadi
bendungan (Yosua 3:9-13).
Sungai Yordan mengalir terbalik
Sesudah bangsa itu bersiap untuk berangkat
menyeberangi Yordan, para imam mula jalan
dengan Tabut di depan mereka. Pada masa ini
Yordan berada di peringkat banjir sepanjang
waktu menuai, namun, sebaik saja para imam
sampai di situ dan kaki mereka menyentuh tepi
air itu, air dari hulu berhenti mengalir. Ia
terhimpun menjadi bendungan jauh sekali dari
situ sementara air yang mengalir ke laut
terputus sama sekali. Jadi bangsa itu
menyeberang bertentangan Yerikho. Para imam
yang mengangkat Tabut Perjanjian Tuhan
berdiri tegak di atas tanah kering di tengahtengah Sungai Yordan, sementara seluruh
Israel menyeberang sehingga seluruh bangsa itu
habis menyeberang di atas tanah kering (ayat
3:14-17, NIV).
Mungkin kita tertanya-tanya bagaimana orang
boleh terus berdiri begitu lama, apa lagi
sementara mengangkat Tabut itu. Mungkin
Tuhan mengaruniakan mereka kekuatan
istimewa untuk berdiri selama itu sambil
mengangkat benda berat. Para imam
bertanggungjawab
melindungi
dan
menyediakan bangsa itu untuk mendapatkan
pusakanya. Sama seperti itu kita perlu diajar
kebenaran dan ditunjukkan bagaimana untuk
mendapatkan pusaka kita (keselamatan) dalam
Kerajaan Tuhan.
Yosua Menggantikan Musa
Selain imam-imam itu, orang terakhir melalui
dasar sungai itu ialah Yosua, semua
pembantunya dan dua belas orang yang telah
dipilih itu untuk mengambil batu-batu dari
tengah sungai itu untuk satu tugu di sebelah
barat sungai itu. Sebelum mereka mengambil
batu-batu untuk tujuan itu, Yosua menyuruh
mereka mendirikan satu tanda peringatan dua
belas batu dalam Yordan di mana imam-imam
itu telah berdiri begitu lama dengan Tabut.
Sesudah tugu dalam sungai siap, setiap satu
daripada dua belas orang itu mengambil dari
dasar sungai sebuah batu sebesar yang mampu
diangkatnya dan membawanya keluar ke
tebing.
Terdapat dua set dua belas batu yang mewakili
dua belas rasul dan dua belas hakim Israel; dua
puluh empat batu semuanya. Dua puluh empat
merupakan bilangan tua-tua bersama Kristus di
sekeliling Takhta Tuhan. Satu lagi simbolisme
ialah dua belas batu dalam sungai mungkin
mewakili bilangan tua-tua yang memberontak
dan tidak akan memasuki Kerajaan Tuhan (atau
Tanah Perjanjian).
Setelah seluruh bangsa itu habis menyeberangi
Yordan, Yosua memanggil dua belas orang
yang dipilihnya daripada semua suku dan
memberitahu mereka apa yang Tuhan
perintahkannya mereka harus lakukan. Mereka
melakukan seperti yang diminta Yosua dan
membawa dua belas batu itu bersama mereka
ke khemah mereka di mana mereka
menurunkan batu-batu itu. Yosua mendirikan
dua belas batu itu sebagai satu tugu (Yosua
4:1-9). Tugu batu biasanya digunakan sebagai
tanda peringatan untuk mengingatkan generasi
masa depan tentang apa yang telah terjadi di
tempat itu.
Janji dikabulkan dengan ajaibnya
Para imam yang mengangkat Tabut itu terus
berdiri di tengah Yordan sehingga segala yang
Tuhan perintahkan Yosua telah dilakukan.
Bangsa itu cepat-cepat menyeberang dan
sebaik saja semua sudah menyeberang, Tuhan
memerintah Yosua untuk menyuruh para imam
itu keluar dari Yordan. Sebaik saja imam-imam
itu menjejakkan kaki mereka di atas tanah
Yosua Menggantikan Musa
kering air Yordan kembali ke tempatnya dan
membanjir seperti sebelumnya (ayat 10-18,
NIV).
Keajaiban besar Tuhan ini yang diramalkan
dengan sederhana oleh Yosua, mempunyai
kesan dalam ke atas orang Israel. Mereka sedar
sekarang bahawa Yosua, seperti Musa, telah
dipilih oleh Tuhan sebagai pemimpin yang baik
sekali. Rasa hormat mereka terhadapnya amat
besar sejak hari itu (ayat 14). Orang Israel juga
sedar bahawa Tuhan kini sudah menggenapi
janjiNya sepenuhnya untuk membawa seluruh
generasi baru ini menyeberangi Yordan ke
dalam Tanah Perjanjian.
Tanggal Sepuluh bulan Pertama (Abib atau
Nisan dan bukan Januari) bangsa itu keluar dari
Yordan dan berkhemah di Gilgal di sempadan
timur Yerikho. Inilah harinya untuk memilih
anak domba Paskah. Tanggal sepuluh bulan
Pertama juga tarikh Mesias memasuki
Yerusalem untuk disalibkan. Pada hari inilah
dua belas batu yang dibawa dari Yordan
ditegakkan menjadi satu tugu. Gilgal bererti
mengguling pergi. Justeru, Yosua Mesias telah
menggulingkan dosa-dosa dunia (ayat 19-20).
Mukasurat 9
Yosua kemudian menghadap kumpulan orang
itu untuk berbicara kepada mereka: “Batu-batu
ini akan menjadi peringatan keajaiban besar
Tuhan yang membawa kita menyeberang
sungai itu,” dia mengumumkan. “Beritahulah
anak-anakmu di kemudian hari apa ertinya.
Ingatkan mereka bahawa Tuhan juga membawa
Israel menyeberangi air yang jauh lebih besar –
Laut Teberau. Tugu ini juga adalah untuk
mengingatkan semua bangsa yang melihatnya
atau mengetahui tentangnya bahawa Tuhan kita
harus amat ditakuti dan dihormati” (ayat 2124).
Bila semua raja Amori di barat Yordan dan
semua raja Kanaan sepanjang pinggir laut
mendengar
bagaimana
Tuhan
telah
mengeringkan Yordan di depan orang Israel
sehingga mereka habis menyeberang, mereka
menjadi takut dan tidak lagi berani menghadapi
orang Israel (Yosua 5:1).
Sumber rujukan lain:
Kejatuhan Yerikho (No. 142)

Download