nilai-nilai religius islam dalam novel 99 cahaya di langit eropa karya

advertisement
NILAI-NILAI RELIGIUS ISLAM DALAM NOVEL 99 CAHAYA
DI LANGIT EROPA KARYA HANUM SALSABIELA RAIS
DAN RANGGA ALMAHENDRA
SKRIPSI
Oleh:
MUHAJIRIN
201110080311083
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2016
NILAI-NILAI RELIGIUS ISLAM DALAM NOVEL 99 CAHAYA
DI LANGIT EROPA KARYA HANUM SALSABIELA RAIS
DAN RANGGA ALMAHENDRA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satuh Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Oleh:
MUHAJIRIN
201110080311083
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2016
2
ii
LEMBAR PENGESAHAN
Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Malang
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Tanggal 18 Februari 2016
iii
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: Muhajirin
Nim
: 201110080311083
Jurusan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:
1. Tugas akhir dengan judul:
Nilai-nilai Religius Islam dalam Novel 99 Cahaya di Langit Eropa Karya
Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra adalah hasil karya saya
dan naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh
orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi
dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan
oleh orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali yang secara
tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan
daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat
unsur-unsur PLAGIAT, saya bersedia TUGAS AKHIR INI
DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG SAYA PEROLEH
DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK
BEBAS ROYALTIN NON EKSKLUSIF.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
iv
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam semoga hidayah serta
kesehatan selalu dilimpahkan kepada umat manusia. Tidak ada daya dan upaya
sebagai mahluk-Nya selain dari pertolongan-Nya semoga salawat serta salam
terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW. Dengan segala ridho, dan rahmatNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Nilai-nilai
religius Islam dalam novel 99 Cahaya Di Langit Eropa Karya Hanum
Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra”.
Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dari
berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini, dengan segenap hati penulis
menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhomat:
1. Drs. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Dr. Poncojari Wahyono, M.Kes, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Dra. Tuti Kusniarti, M.Pd, selaku ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia.
4. Drs. Joko Widodo, M.Si dan Dr. Hari Sunaryo M.Si, selaku pembimbing I dan
II, yang selalu memberikan motivasi, arahan dalam membimbing penyusunan
skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
yang telah segenap hati mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga membantu
dalam penyelesaian skripsi ini.
v
6. Ibunda Salmah Syamsudin tercinta yang telah membesarkan, melahirkan,
mendoakan dan memberi nasehat denga sepenuh hati dan almarhum ayahanda
Syamsudin Marjuki S.Pd yang mendidik, dan mengajarkan dalam segala hal
dan kepada kaka-kaka saya Saifullah S.Pd, Kopral Kuriansyah, dan Lili
Suryani Amd.Keb serta keluarga besar yang telah memberi semangat sehingga
skripsi ini terselesaikan.
7. Teman-teman serta semua orang-orang terdekat dan kepada yang selalu
menemani dan memberi semangat, saya haturkan terimakasih.
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna.
Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu
penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudahmudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekuranganya.
Malang, 20 Januari 2016
Penulis
Muhajirin
vi
MOTTO
“Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka
sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami” (At-Tur:48)
“Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu,
lalu hati kamu menjadi puas” (Ad-Duhaa:5).
“Dan karunia Allah yang diberikan kepadamu itu sangat besar”
(An-Nisa’:113)
vii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN SAMPUL ....................................................................................
i
LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN .........................................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................
iv
ABSTRAK .......................................................................................................
v
ABSTRACT .....................................................................................................
vi
KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii
MOTO .............................................................................................................
ix
DAFTAR ISI ....................................................................................................
x
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xii
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah .......................................................
1.2 Rumusan Masalah ...............................................................
1.3 Tujuan Penelitian ................................................................
1.4 Manfaat Penelitian ..............................................................
1.5 Penegasan Istilah ................................................................
1
7
8
9
9
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Novel....................................................................................
2.1.1 Hakikat Novel .........................................................
2.1.2 Unsur Pembangun Novel ........................................
2.2 Nilai dan Hakikat Religius ..................................................
2.3 Religius dalam Karya Sastra ...............................................
2.4 Rukun Iman ........................................................................
2.4.1 Iman Kepada Allah .................................................
2.4.2 Iman Kepada Malaikat ............................................
2.4.3 Iman Kepada Kitab Suci .........................................
2.4.4 Iman Kepada Rasul .................................................
2.4.5 Iman Kepada Hari Kiamat ......................................
2.4.6 Iman Kepada Qada dan Qadar ................................
2.5 Rukun Islam .........................................................................
2.5.1 Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat ......................
2.5.2 Mendirikan Salat .....................................................
2.5.3 Menunaikan Zakat ..................................................
2.5.4 Berpuasa di Bulan Ramadhan .................................
2.5.5 Menunaikan Haji Bagi yang Mampu ......................
2.6 Akhlak .................................................................................
12
12
13
17
18
20
20
21
22
24
25
26
26
27
28
29
30
31
32
METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian .........................................................
3.2 Metode Penelitian ...............................................................
3.3 Sumber Data dan Data Penelitian .......................................
34
34
35
viii
3.4
BAB IV
3.3.1 Sumber Data ............................................................
3.3.2 Data Penelitian ........................................................
Teknik Penelitian ................................................................
3.4.1 Teknik Pengumpulan Data ......................................
3.4.2 Instrumen Penelitian ...............................................
3.4.3 Teknik Analisis Data ...............................................
35
35
36
36
36
39
ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN
4.1 Nilai-nilai Religius Islam dalam novel 99 Cahaya di Langit
Eropa karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra
yang Berkaitan dengan Rukun Iman ...................................
4.1.1 Menjalankan Perintah Allah ...................................
4.1.2 Menjauhi Larangan Allah ........................................
4.1.3 Mempercayai Adanya Malaikat ..............................
4.1.4 Meyakini Al-Quran Sebagai Pedoman Hidup ........
4.1.5 Menjadikan Rasul Sebagai Panutan Hidup .............
4.2 Nilai-nilai Religius Islam dalam novel 99 Cahaya di Langit
Eropa karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra
yang Berkaitan dengan Rukun Islam ..................................
4.2.1 Persaksian ...............................................................
4.2.2 Bentuk Menyembah Hanya Kepada Allah .............
4.2.3 Mengeluarkan Sebagian Harta kepada Orang Lain
4.2.4 Menahan Makan, Minum dan Perbuatan yang
membatalkan Puasa ..................................................
4.2.5 Pelaksanaan Ibadah Bagi yang Mampu .................
4.3 Nilai-nilai Religius Islam dalam novel 99 Cahaya di Langit
Eropa Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra yang
Berkaitan dengan Akhlak ....................................................
4.3.1 Akhlak ......................................................................
60
60
PENUTUP
5.1 Simpulan .............................................................................
5.2 Saran ...................................................................................
62
63
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................
64
LAMPIRAN ....................................................................................................
66
BAB V
ix
40
41
46
46
47
49
50
51
51
55
56
57
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Sinopsis ....................................................................................
Biografi Pengarang ..................................................................
Korpus Data .............................................................................
Biodata Penulis ........................................................................
x
66
69
70
94
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Muhammad Daud. 2002. Pendidikan Agama Islam. Jakarta. PT. Raja Grfindo
Azra, dkk. 2002. Buku Teks Pendidikan Agama Islam. Jakarta. Depertemen
Agama RI.
Daradjat, dkk. 1987. Dasar-dasar Agama Islam. Jakarta. PT Bulan Bintang
Erli Yetti, 2012. Jurnal Sawomanila. Pusat Basaha Republik Indonesia. Jakarta
Esten, Mursal. 1990. Kesustraan pengantar teori dan sejarah. Bandung: Angkasa.
Falah, Muhammad Ahsanul, 2014. Penulisan Novel 99 Cahaya Di Langit Eropa
Oleh Hanum Salsabiela Rais Sebagai Media Dakwah. Skripsi.
Ishomuddin, 1996. Sosiologi Agama dan Pluralisme Agama dan Interpretasi
Sosiologi. Malang: UMM Press.
Mayasari, Nilna. 2007. Nilai Religius Tokoh Utama Dalam Novel Ayat-Ayat Cinta
Karya Habiburahman EL Shirazi. Skripsi. Tidak diterbitkan.
Moleong, Lexi J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja
Rosdakarya.
Nata, H.Abuddin. Akhlak Tasawuf. Jakarta. RajaGRafindo Persada.
Nuryana, Dara Eges. 2014. Nilai Religius Dalam Novel Sang Pencerah Karya
Akhmal Nasery Basral. Skripsi. Tidak diterbitkan.
Qomaria, Nurul . 2010. Telah Nilai Religius Dalam Kumpulan Puisi Surat Cinta
Dari Aceh Karya Syeh Khalil. Skripsi. Tidak diterbitkan
Rais, Hanum Salsabiela dan Rangga Almahendra. 2013. 99 Cahaya Di Langit
Eropa. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama:
Rahmanto, 1988. Metode Pengajaran Sastra. Yokyakarta. Kanisius
Semi, M. Atar. 1993. Metode Penelitian Sastra. Bandung: Angkasa.
Stanton, Robert. 2007. Teori Fiksi. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
Suryabrata, Sumardi. 1983. Metodologi Penelitian. PT RajaGrafindo Persada:
Jakarta.
xi
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka.
Yuliana, Leni. 2011. Nilai-Nilai Relegius Islam Dalam Novel Di Bawah Langit
Karya Opick dan Taufiqurahman Al-Azizy. Skripsi. Tidak Diterbitkan.
Zuriah, Nurul. 2006. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Jakarta. Bumi
Aksara.
xii
Download