buku Hikmah Kesehatan dalam Wuduk dan Sholat

advertisement
DISALIN OLEH ABDULLAH
Hikmah
Kesehatan
dalam
Wudu’
dan Sholat
Alba
Januari2010
SMP NEGERI
1
RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR
KATA PENGANTAR
motto:” pada hati yang sehat terdapattubuh yang segar”
Alhamdulillah, kali ini kami persembahkan ke hadapan para pembaca, hasilkarya seorang sarjana Muslim (dr. A Saboe) yang berkecimpung dalam Ilmu
Kedokteran.
Sebagai seorang hamba Allah, sudah menjadi kewajiban baginya untuk
mengarahkan segala aktivitasnya kepada pengabdian ke hadliratNya.
Dalam rangka ini, pengarang berusaha menggali secercah hikmah yang dapat
diperoleh dari beruduk dan gerakan-gerakan ibadat Shalat yang tidak sedikit
artinya bagi kesehatan jasmaniah, dan dengan sendirinya membawa effek pula
kepada kesehatan rohaniah (mens sana in corpore sano).
Hal ini tidak berarti bahwa kesehatan jasmani dan rohani itulah tuiuan
daripada ibadat, khususnya Shalat. Akan tetapi tujuan utama ibadah itu
adalah mencapai ridholloh, dan juga untuk menghindari diri dari berbuat keji
dan mukar serta mengingat Alloh. Karena sebagaimana kita ketahui, Allah
telah berfirman antara lain dalam Al-Qur'an surat Al-An-kabuut ayat 45 :
..”Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar”.
Walaupun demikian, kita harus yakin bahwa apa yang menjadi ketentuan Allah
s.w.t. itu tidak akan tanpa guna atau manfa'at bagi kehidupan.
Hal ini sesuai dengan firmanNya dalam surat Ali 'Imraan ayat 191:
“Maa khalaqta haadzaa baathilaa”
Artinya : ''Tidaklah Allah menjadikan segalanya ini dengan sia-sia belaka".
Halaman 2 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Semoga buku kecil ini dapat menghalaukan kabut kegelapan yang sering
menutupi manusia dari pancaran Hikmah Ibadah, semoga dapat merasakan
pentingnya ibadat itu bagi hidupnya di dunia ini, di samping meningkatkan
ketaqwaan dalam menyongsong kehidupan di akhirat kelak. Akhirulkalam, wa
billaahit-taufiq wal hidaayah.
Wassalam,
Penyalin
Abdullah
Abdullah (guru smpn 1 rambatan)
01-01-2010
motto:” pada hati yang jujur membawa perbuat yang benar”
Halaman 3 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar........................................................................................
2
Daftar Isi .................................................................................................
4
Pendahuluan............................................................................................
5
Sebab babi haram menurut Imam Muhammad Abduh...........................
13
Wudhu ....................................................................................................
25
Sikap Sholat Islam yang sempurna berdasarkan Ilmu Kesehatan .........
32
Bersedekap..............................................................................................
33
Gambar berdiri tegak dalam sholat .......................................................
34
Rukuk......................................................................................................
36
Gambar Letak saat bayi dilahirkan........................................................
39
Sujud.......................................................................................................
40
Gambar Berbagai keadaan tulang punggung .......................................
40
Duduk anrata dua sujud ..........................................................................
44
Sujud tambah kecerdasan ....................................................................
45
Keajaiban Sholat ...................................................................................
48
Pacu kecerdasan ...................................................................................
51
Duduk Iftiross .........................................................................................
53
Gambar berbagai keaadaan vagina wanita............................................
55
Gambar robekan bagian vagina wanita akibat melahirkan ...................
56
Gambar . Fistula vesico-vaginalis .........................................................
57
Gambar Prolapsus uteri ........................................................................
58
Gambar Berbagai keadaan telapak kaki ..............................................
60
Gambar berbagai sikap tubuh ............................................................
63
PENDAHULUAN
Halaman 4 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
"Rabbii Zidnii 'Ilmaa"
(
‫ﺮﺑﻰ زﺪﻧﻰﻋﻟﻤﺎ‬
)
"Ya Allah, limpahkanlah kepadaku llmu !"
Dengan kemajuan dan meningkatnya ilmu-pengetahuan serta daya-pikir
manusia pada abad ke-20 ini, terutama di negara-negara Non-Islam, yang dapat
menguasai kekuatan kekuatan alam, demikian pula terdapat kemajuankemajuan yang pesat dalam bidang ilmu penyelidikan dan pengetahuan
modern,
terutama
dalam
ilmu
kedokteran, geofisika
dan
teknologi,
membuktikan kepada masyarakjait dunia, kebenaran dari ajaran-ajaran agama
Islam, sebagaimana kurang lebih 3,5 abad yang lalu telah tertulis di dalam
Kitab Allah "Al-Qur'anul Karim".
Penafsiran yang tepat dan benar dari ayat-ayat Al-Qur'an, hanyalah dapat
diperoleh dengan ketinggian daya-pikir otak manusia yang diiringi pula dengan
proses dan tingkat kemajuan dalam bidang kebudayaan (Kerohanian) dan
peradaban (Materialistik murni) pada suatu zaman dan masa. Bahwa hingga
kini ajaran-ajaran Agama Islanl belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat
dunia antara lain disebabkan oleh karena pendekar dan pemimpin Islam belum
dapat nienyampaikan tugas "amar ma'ruf nahyi munkar" yang meliputi
berbagai ilmu-pengetahuan modern, yang membenarkan ayat-ayat Al-Qur'an
kepada masyarakat dunia.
Bahwa pada waktu yang silam, ajaran-ajaran Agama Islam belum dapat
diterima oleh dunia "Non-Islam" sehingga dapat dipahami adalah bertalian
dengan perkembangan dan penyelidikan Ilmu Pengetahuan, serta ketinggian
dan kecerdasan otak manusia pada waktu itu, belum sanggup memberikan
tafsiran yang sebenar-nya dan ayat-ayat Al-Qur'an.
Surat 15 (Al-Hijr) ayat 6 :
Waqaaluu yaa ayyuhalladzii nuzzila 'alaihidzdzikru innaka lamajnuun.
Artinya : "Dan mereka berkata : "Hai orang yang di-turunkan peringattm
(pengajaran) kepadanya. Sesung-•guhnya engkau iiu orang gila .'"
(Mereka menuduh Muhammad s.a.w. yang diturunkan kepadanya pengajaran
Al-Qur'an itu seorang gila, karena pengajaran yang dikemukakan olehnya
Halaman 5 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
belum bisa ditelan dan di cerna oleh akal mereka, karena sangat berlawanan
dengan paham, tradisi dan kebiasaan hidup mereka).
Ditambah lagi dengan tulisan-tulisan orientalist-orientalist Barat dan tangantangan kotor yang anti-Islam sebagai Marraci, Du Ryer, Mac Donald —
Encyclopaedia of Islam, Sell — Faith of Islam, Guillaume — Tradition of
Islam, Th. W. Juynboll — Encyclopaedia of Islam, Bosworth Smith,
Mohammet — The ins and outs of Mesopotamia, Hirshchfeld — New
Researches, Hughes — Dictionary of Islam dll.;. maka perkembang-an Agama
Islam, terutama di Eropah dan Amerika menjadi lumpuh samasekali. Sekalipun
Al-Qur'an, adalah kitab Allah yang sempurna yang merupakan kesimpulan dari
segala persoalan di atas alam semesta ini, yang penuh berisi hukum, fakta,
prinsip terutama persoalan-persoalan yang dihadapi oleh ummat manu-sia dan
mengrefleksikan kenyataan kudus, suci, ilmu-pengetahuan, keimanan, kisahkisah, falsafah, peratur-, an-peraturan yang mengatur tingkah-laku dan cara
hidup manusia baik sebagai makhluk individu ataupun sebagai makhluk sosial.
sehingga hidup berbahagia di
dunia dan akhirat, namun demikian, kita mengetahui bahwa hingga kini masih
ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan
za-man, yang tidak mencukupi lagi untuk menampung keperluan-keperluan
ummat manusia yang beraneka-ragam, dan yang tidak sanggup lagi untuk
melintasi batas-batas bangsa, zaman dan waktu, tetapi masih tetap dapat
dipertahankan, berkat kekuatan organi-sasi, keuangan, propaganda dan senjata
{nereka. Kira-nya sekarang ini telah tiba waktunya, untuk memper-kenalkan
kepada masyarakat luas, kebenaran dari ajaran-ajaran agama Islam, serta ayatayat dalam Al-Qur'anul Karim, atas dasar ilmu-pengetahuan modern seperti:
Surat 15 (Al-Hijr) ayat 26 yang berbunyi
Walaqad khalaqnal insaana min shalshaalin min ha-ma-in masnuun.
Artinya : "Dan sesungguhnya Kami jadikan manusia itu dari tanah liat yang
kering, dan dari lumpur hi-tam, sampai berbentuk".
Ayat 28 surat yang sama :
Halaman 6 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Waidz qaala Robbuka lilmalaaikati innii khooliqum basyaram min sholshaalim
min hama-in masnuun.
Artinya : "Dan ketika Tuhan engkau berkata kepada malaikat : Sesungguhnya
Aku menjadikan manusia dari tanah liat yang kering dan lumpur hitam sampai
berbentuk".
Surat 6 (Al-An'aam) ayat 2 :
Hualladzii kholoqokum min thinin tsumma qodhaa ajala, wa ajalum musamma
'indahu tsumma antum tamtaruun.
Artinya : "Dia yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukanNya
waktunya dan waktu yang ditetapkan di sisi Tuhan, lalu kamu masih raguragu".
Surat 22 (Al-Hajj) ayat 26 :
Yaa ayyuhannaasu inkuntum fii raibimminalba'tsi fa-innaa kholaqnaakum min
turaabin tsumma min nuth-fatin tsumma min 'alaqatin tsumma min mudhghatin
mukhallaqatin wa ghairi mukhalaqatin linubayyina laqum wanuqirru fil
arhaami maa nasya'u ilaa ajalim musammaa tsumma nukhrijukum thifaan
tsumma li-tablughuu asyuddakum waminkum mayyutawaffaa waminkum
mayyuroddu ilaa ardzalil 'umuri likailaa ya'lama mim ba'di 'ilmin syai'aa.
Artinya : "Hai manusia, kalau kamu masih ragu-ragu tentang hari kebangunan
(kebangkitan), maka ingat-lah bahwa Kami telah menciptakan kamu dari
tanah,kemudian setelah itu dari setetes air mani, kemudian setelah itu dari
Halaman 7 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
segumpal darah beku, kemudia/n setelah itu dari daging yang sempurna
kejadmnnya, dan yang tidak sempurna, supaya Kami jelaskan kepada kamu,
dan Kami tetapkan dalam kandungan (rahim peranakan) itu, mana yang Kami
kehendaki, lalu Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian setelah itu kamu
menjadi dewasa sampai kepada usia, yang sangat lanjut, sehingga dia tidak
mengetahui lagi apa-apa, sesudah dahulu mengetahuinya".
Surat 35 (Fathir) aylat 11 :
Wallaahu kholaqokum min turoobin tsumma min nuthfatin tsumma ja'alakum
azwaajaa wama tahmilu min untsaa tadha'u illaa bi'ilmihii wamaa yu'ammaru
mim mu'ammariw walaa yunqoshu min 'umurihii illaa fii kitaabin inna dzaalika
'alalloohi yasiir.
Artinya : "Dan Tuhan menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani,
kemudian setelah itu dijadi-kanNya kamu berpasangan (laki-laki dan
perempuan), Seorang perempuan tiada akan mengandung dan tia-da akan
melahlrkan kandungannya, melainkan dengan ilmu Tuhan. Dan tidak akan
dipanjangkan umur orang yang panjamg umurnya, dan tidak akan dikurangkan umurnya, melainkan ada penetapannya da-lam Kitab. Sesungguhnya
yang demikian itu bagi Tuhan mudah belaka".
Surat 55 (Ar-Rahman) ayat 14:
Khalaqal insaana min shalshaalin kal fakhkhaar.
Artinya : "Dan tetofe menciptakan manusia dari tanah Hat bagai tembikar".
Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas yang secara jelas dan tegas menyatakan,
bahwa majausia itu dijadikan dari tanah liat yang kering dan dari lumpur hitam,
sampai berbentuk, agaknya tidak masuk akal dan pi-kiran manusia, oleh. sebab
mustahil manusia itu dapat dijadikan dari tanah liat sebagai barang keramik, seHalaman 8 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
hingga orientalist-orientalist Banat dan manusia non-Islam menyangsikan
kebenaran Al-Qur'an, bahkan mengejek Nabi Muhammad s.a.w. sebagai orang
yang tidak waras pikirannya (lihat surat 15 Al-Hijr ayat 6), dan menganggap
bahwa Al-Qur'an itu hanya bikinan sendiri dari Nabi Muhammad saja. Akan
tetapi mari kita mengikuti apa yang diuraikan oleh Dr. J.L.C. Wortman 1947)
dalam karangannya:
"De Natuurgenezing en de Geneeskunst".
Merkwaardiger nog dan het voorkomen van colloidale stoffen in de
anorganische wereld, is de vondst, dat in petroleum-producten (teer) een
geslachtshormoon, zelfs in groote hoeveelheden aanwezig is. Dit hormoon
komt ook in de urine van zwangere vrouwen voor. Deze met de voortplanting
en dus met het leven nauw verbonden stof moet in de ontelbare jaren van
steeds sterven en vergaan van alle levende materie onveran-derd gebleven zijn,
is onsterfelijk zou men mogen . De ontdekking van het geslachtshormoon in
het product van de diepe aardlagen opent nieuwe ge-zichtspunten over het
ontstaan van het leven, waarvan wij wel is waar de draagwijdte nog niet
kunnen over-zien, maar waardoor weer een tip van den sluier dpgelicht wordt,
die wezen en oorsprong van het leven bedekt. De vondst van het
geslaehtshormoon in den schoot der aarde wiister op, dat het levend organisme
zijn eerste ontstaan te danken heeft aan de levenlooze stof waarmede het
zichzelf voortdurend opbouwt om na verloop van tijd er toe terug te keeren.
Wij zijn letterlijk voortgekomen uit het slijk der aarde, zegt Prof. Dr. Carrel".
Pendapat Carrel ini ditegaskan lagi oleh Lesage dalam bukunya yang berjudul
"Presse medicale" de-ngan ucapannya : "le liquide du sol la seve des vegetaux
et le sang des animaux ne constituent qu' un seul milMeu vivant".
Terjemahannya:
"Yang lebih mengherankan lagi daripada terdapatnya benda-benda kolloidaal
di dalam dunia anorganis, ialah penemuan dalam minyak tanah sesuatu hormon
kelamin, yang terdapat dalam jumlah yang besar". Hormon ini terdapat juga
dalam air kemih (kencing) wanita-wanita hamil. Benda hormon ini, yang erat
hubungannya dengan pembiakan dan karenanya de-ngan kehidupan, selama
waktu yang tidak terbilang tidak pernah berobah, dan tidak pernah pula binasa.
Penemuan dari hormon kelamin ini, sebagai hasil dari lapisan-lapisan tanah
yang dalam membuka aspek dan titik-titik pandangan baru terhadap kejadian
Halaman 9 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
atau pertumbuhan kehidupan, hal mana telah membuka sedikit tabir, yang
hingga kini menyelubungi rahasia asal mula dan hakekat kehidupan.
"Kita benar-benar berasal dari lumpur tanah", demi-kian Prof. Dr. Carrel. Hal
mana telah ditegaskan pula oleh Lesage dalam majalah kedokteranwya.
Dengan penemuan. yang menggemparkan ini, sebagai seorang Muslim kita
sangat mengucapkan syukur al-hamdulillah ke hadirat Tuhan yang Maha
Besar, se-moga Al-Qur'anul Karim sebagai Wahyu Ilahi yang diturunkan untuk
seluruh ummat dan disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad s.a.w. menjadi
saksi kebenaran.
Barang-barang apa yang telah diturunkan lebih da-hulu dari Kitab Allah dan uji
bandingan bagi me-n.yingkirkan apa-apa yang telah diubah, ditambahksn oleh
buatan dan tangan manusia di dalam penurunan (tanzil) yang dulu-dulu dan
menimbulkan kembali apa-apa yang telah dilupakan atau ditinggalkan oleh
perfmatan manusia dan menambahkan tambahan bagi melengkapkan,
menyempurnakan agama Allah, men-cukupkan perbekalan untuk menghadapi
hari kemu-dian.
Penemuan
lainnya dalam ilmu kedokteran, adalah tentang khitanan
(circumcisio) dan penyakit kanker (carcinoma)
dan alat-ajat kelamin, baik
pada pria maupun pada wanita. Menurut Prof. Dr. Hinselman dalam Lancet
1947 II 841 Britmed J 20. 12. 47 U. 17 1. 48 totet der uterus krebs jahrlich in
der
Welt 400.000 Frauen, alle 80 sec. eine. Beschneidung, gilt bei der
volkern, deren Ritus sie verlangt auch als hygienisch wichtig ; das Arabische
wort dafur bedeutet "Reinigung' (Herodot). Vorhaut-verengung soil zu 85f/c
an Peniskrebs beteiligtseln (Mendelsohn
1924,
Wollbarst 1926). Es wird
nun auch behauptet daSs die Frauen — Beschnittener viel seltener als andere
Frauen an cervix-karzinom erkranken. DaSs der Peniskretos von der vorhaut
ausgeht, braucht keineswegs auf zersetztes smegma zuruckge-furt werden.
Smegma atau kulat, adalah urap yang berbau yang keluar dalam kulup
(praeputium) atau kulit yang ke-lebihan, yang menutupi kepala zakar
(glanspenis). Menurut penyelidikan Gagnol, yang dilakukan terha-daip
Halaman 10 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
biarawati-biarawati Katholik, didapat kesimpulan bahwa pada mereka, kanker
dari leher rahim tidak ditemukan. Kenyataan ini menyokong pendapat ten-tang
irritasi bahan Smegma pada waktu hubungan kelamin. Faktor lain yang ada
hubungannya dengan terjadinya kanker terdapat pada alat kelarnin pria. Bahan
ini yang nampaknya hanya merupakan kotoran yang tidak berarti, merupakan
perangsang bagi tum-buhnya penyakit kanker leher rahim wanita.
Karena itu dianjurkan, untuk mencegah terjadinya penyakit kanker, baik pada
pria maupun pada wanita, dengan mewajibkan khitanan dan. membersihkan
serta mencuci_alat kemaluan pada waktu mengeluarkan air kemih kencing)
maupun sebelum dan sesudah persetubuhan. sesuai dengan ajaran Nabi
Muhammad s.a.w. "Im Islam ist sie beim coitus (coea = Zusammenkommen)
zum ceremonieel Ritus ausgebildet: ivaschen der Geschlechtsteile vor dem
Schlafengehen und nach der Begatung (Hawaskli 1943 Diss Berlin).
Cave ! Kepada kaum wanita dinasehatkan untuk berhati-hati dengan kaum pria
yang tidak dikhitan, oleh
sebab rata-rata setiap 80 detik seoraag wanita
meninggal dunia karena penyakit kanker dari leher rahimnya demikian
Hinselman.
Penemuan lainnya dalam ilmu kedokteran adalah larangan bersetujbuh dengan
wanita yang kedatangan bulan (haid) sesuai dengan:
Surat Al-Baqarah ayat 222 :
Wa yas'aluunaka 'anil mahiidh. Qul hua adzaa fa'tazi-lun Nisaa'a filmahiidh.
Walaa taqrabuuhunna hattaa yathhurna. Faidzaa tathharna fa'tuuhunnaa min
haetsu
amarakumullaah.
Innallooha
yuhilbbuttawwaabiin wa yuhibbul
muttathahhiriin.
Artinya : "Mereka menanyakan kepada engkau ten-tang haid (kedatangan
bulan bagi perempuan). Kata-kan : Itu agak kotor. Sebab itu jarakilah
Halaman 11 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
perempuan-perempuan itu. selama masa haid, dan janganlah de-keti mereka
sebelum suci. Dan bilamana mereka te-lah mensucikan dirinya, datangilah
mereka sebagai yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya Tuhan
itu menyukai orang-orang yang kembali (tobat) kepadaNya dan Tuhan
menyukai orang-orang yang member sihkan dirinya".
Menurut penyelidikan Prof. Dr. B. Schick (Jerman), wanita yang sedang
kedatangan bulan (haid) menge-luarkan semacam jacun (toxine) pada kulitnya
yang ia sebut "Menotoxm yang cukup mematikan tanaman dan bunga. Oleh
sebab itu agama Islam, mewa-jibkan kepada setiap wanita yang mendapat haid,
untuk mandi dan membersihkan tubuhnya sesudah haid berakhir, paling cepat
3 hari dan paling lambat 10 hari sesudah ia kering.
Larangan lainnya dalam Islam, adalah makan daging babi Surat 16 (An-Nahl)
ayat 115 :
Innamaa harrama 'alaikumulmaitata waddama walah-malkhinziiri wamaa uhilla
lighairillaahi bihi.
Artinya : "Dia hanya melarang buat kamu may at (bangkai), darah, daging
babi dan yang disembelih dengan bukan Nama Tuhan".
Menurut penyelidikan, dalam daging babi itu terdapat semacam cacing rambut
(trichinella spiralis), yaitu semacam cacing bulat yang tergulung mengulir di
dalam otot, dan penyebab penyakit 'Trichinosis" atau 'Trichinellosis", suatu
penyakit yang sulit dapat disembuhkan.
Tambahan lain
Hal ini penting untuk diketahui, terutama oleh pemuda-pemuda kita yang
sering pergi ke negara-negara Eropa dan Amerika, yang menjadikan daging
Halaman 12 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
babi sebagai makanan pokok dalam hidangan mereka.
Dalam kesempatan ini, saya sitir kembali kejadian yang berlangsung ketika Imam
Muhammad Abduh mengunjungi Perancis. Mereka bertanya kepadanya mengenai
rahasia diharamkannya babi dalam Islam. Mereka bertanya kepada Imam: “Kalian
(umat Islam) mengatakan bahwa babi haram, karena ia memakan sampah yang
mengandung cacing pita, mikroba-mikroba dan bakteri-bakteri lainnya. Hal itu
sekarang ini sudah tidak ada. Karena babi diternak dalam peternakan modern,
dengan kebersihan terjamin, dan proses sterilisasi yang mencukupi. Bagaimana
mungkin babi-babi itu terjangkit cacing pita atau bakteri dan mikroba lainnya.?”
Imam Muhammad Abduh tidak langsung menjawab pertanyaan itu, dan dengan
kecerdikannya beliau meminta mereka untuk menghadirkan dua ekor ayam jantan
beserta satu ayam betina, dan dua ekor babi jantan beserta satu babi betina.
Mengetahui hal itu, mereka bertanya, “Untuk apa semua ini?” Beliau menjawab, “Penuhi
apa yang saya pinta, maka akan saya perlihatkan suatu rahasia.”
Mereka memenuhi apa yang beliau pinta. Kemudian beliau memerintahkan agar melepas
dua ekor ayam jantan bersama satu ekor ayam betina dalam satu kandang. Kedua
ayam jantan itu berkelahi dan saling membunuh, untuk mendapatkan ayam betina bagi
dirinya sendiri, hingga salah satu dari keduanya hampir tewas. Beliau lalu
memerintahkan agar mengurung kedua ayam tersebut.
Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk melepas dua ekor babi jantan bersama
dengan satu babi betina. Kali ini mereka menyaksikan keanehan. Babi jantan yang
satu membantu temannya sesama jantan untuk melaksanakan hajat seksualnya, tanpa
rasa cemburu, tanpa harga diri atau keinginan untuk menjaga babi betina dari
temannya.
Selanjutnya beliau berkata:
“Saudara-saudara, daging babi membunuh ‘ghirah’ orang yang memakannya. Itulah
yang terjadi pada kalian. Seorang lelaki dari kalian melihat isterinya bersama lelaki
lain, dan membiarkannya tanpa rasa cemburu, dan seorang bapak di antara kalian
melihat anak perempuannya bersama lelaki asing, dan kalian membiarkannya tanpa
rasa cemburu, dan was-was, karena daging babi itu menularkan sifat-sifatnya pada
orang yang memakannya.”
Kemudian beliau memberikan contoh yang baik sekali dalam syariat Islam. Yaitu Islam
mengharamkan beberapa jenis ternak dan unggas yang berkeliaran di sekitar kita,
yang memakan kotorannya sendiri. Syariah memerintahkan bagi orang yang ingin
menyembelih ayam, bebek atau angsa yang memakan kotorannya sendiri agar
mengurungnya selama tiga hari, memberinya makan dan memperhatikan apa yang
Halaman 13 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
dikonsumsi oleh hewan itu. Hingga perutnya bersih dari kotoran-kotoran yang
mengandung bakteri dan mikroba. Karena penyakit ini akan berpindah kepada
manusia, tanpa diketahui dan dirasakan oleh orang yang memakannya. Itulah hukum
Allah, seperti itulah hikmah Allah.
Ilmu pengetahuan modern telah mengungkapkan banyak penyakit yang disebabkan
mengkonsumsi daging babi. Sebagian darinya disebutkan oleh Dr. Murad Hoffman,
seorang Muslim Jerman, dalam bukunya “Pergolakan Pemikiran: Catatan Harian
Muslim Jerman”, halaman 130-131:
“Memakan daging babi yang terjangkiti cacing babi tidak hanya berbahaya, tetapi juga
dapat menyebabkan meningkatnya kandungan kolestrol dan memperlambat proses
penguraian protein dalam tubuh, yang mengakibatkan kemungkinan terserang kanker
usus, iritasi kulit, eksim, dan rematik. Bukankah sudah kita ketahui, virus-virus
influenza yang berbahaya hidup dan berkembang pada musim panas karena medium
babi?”
Dr. Muhammad Abdul Khair, dalam bukunya Ijtihâdât fi at Tafsîr al Qur’an al Karîm,
halaman 112, menyebutkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh daging babi:
“Daging babi mengandung benih-benih cacing pita dan cacing trachenea lolipia.
Cacing-cacing ini akan berpindah kepada manusia yang mengkonsumsi daging babi
tersebut. Patut dicatat, hingga saat ini, generasi babi belum terbebaskan dari cacingcacing ini. Penyakit lain yang ditularkan oleh daging babi banyak sekali, di
antaranya:
1. Kolera babi. Yaitu penyakit berbahaya yang disebabkan oleh virus
2. Keguguran nanah, yang disebabkan oleh bakteri prosillia babi.
3. Kulit kemerahan, yang ganas dan menahun. Yang pertama bisa menyebabkan
kematian dalam beberapa kasus, dan yang kedua menyebabkan gangguan persendian.
4. Penyakit pengelupasan kulit.
5. Benalu eskares, yang berbahaya bagi manusia.
Fakta-fakta berikut kiranya akan cukup membuat seseorang untuk segera menjauhi babi:
1. Babi adalah hewan yang kerakusannya dalam makan tidak tertandingi hewan lain. Ia
makan semua makanan di depannya. Jika perutnya telah penuh atau makanannya telah
habis, ia akan memuntahkan isi perutnya dan memakannya lagi, untuk memuaskan
kerakusannya. Ia tidak akan berhenti makan, bahkan memakan muntahannya.
2. Ia memakan semua yang bisa dimakan di hadapannya. Memakan kotoran apa pun di
depannya, entah kotoran manusia, hewan atau tumbuhan, bahkan memakan
kotorannya sendiri, hingga tidak ada lagi yang bisa dimakan di hadapannya.
3. Ia mengencingi kotoranya dan memakannya jika berada di hadapannya, kemudian
memakannya kembali.
Halaman 14 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
4. Ia memakan sampah, busuk-busukan, dan kotoran hewan.
5. Ia adalah hewan mamalia satu-satunya yang memakan tanah, memakannya dalam
jumlah besar dan dalam waktu lama, jika dibiarkan.
6. Kulit orang yang memakan babi akan mengeluarkan bau yang tidak sedap.
7. Penelitian ilmiah modern di dua negara Timur dan Barat, yaitu Cina dan Swedia –
Cina mayoritas penduduknya penyembah berhala, sedangkan Swedia mayoritas
penduduknya sekular– menyatakan: daging babi merupakan merupakan penyebab
utama kanker anus dan kolon. Persentase penderita penyakit ini di negara-negara yang
penduduknya memakan babi, meningkat secara drastis. Terutama di negara-negara
Eropa, dan Amerika, serta di negara-negara Asia (seperti Cina dan India). Sementara
di negara-negara Islam, persentasenya amat rendah, sekitar 1/1000. Hasil penelitian
ini dipublikasikan pada 1986, dalam Konferensi Tahunan Sedunia tentang Penyakit
Alat Pencernaan, yang diadakan di Sao Paulo.
Kini kita tahu betapa besar hikmah Allah mengharamkan daging dan lemak babi. Untuk
diketahui bersama, pengharaman tersebut tidak hanya daging babi saja, namun juga
semua makanan yang diproses dengan lemak babi, seperti beberapa jenis permen dan
coklat, juga beberapa jenis roti yang bagian atasnya disiram dengan lemak babi.
Kesimpulannya, semua hal yang menggunakan lemak hewan hendaknya diperhatikan
sebelum disantap. Kita tidak memakannya kecuali setelah yakin bahwa makanan itu
tidak mengandung lemak atau minyak babi, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam
kemaksiatan terhadap Allah SWT, dan tidak terkena bahaya-bahaya yang
melatarbelakangi Allah SWT mengharamkan daging dan lemak babi.
Sumber : Hidangan Islami: Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syari’at dan Sains Modern
Penulis: Syeikh Fauzi Muhammad Abu Zaid
Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani, Cet : I/1997
Penerbit: Gema Insani Press
Penjelasan lain Silahkan Baca dalog dibawah ini
Ilmuwan : Haramnya hewan babi bagi umat Muslim adalah disebabkan karena
banyaknya parasit Dan kotoran dalam hewan ini. Dengan semakin canggihnya ilmu
kedokteran, bukannya mungkin nantinya hewan babi dapat dibersihkan dari Virus Dan
parasit yang mematikan ini? Apakah nantinya hewan babi yang bersih akan menjadi halal?
Ulama : Haramnya babi bukan karena hal itu saja. Tetapi Ada sifat Babi yang sangat
diharam kan untuk umat Islam?
Ilmuwan : Apakah itu?
Ulama : Coba anda buat 2 (dua) kandang.
Dimana 1 (satu) kandang isi dengan 2 (dua) ekor ayam jantan Dan 1 (satu) ekor ayam
betina.
1 (satu) kandang lagi isi dengan 2 (dua) ekor babi jantan Dan 1 (satu) ekor babi betina.
Halaman 15 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
Apakah yang terjadi pada masing2 kandang tersebut? Bisakah anda menerkanya!!!
Ilmuwan : Tidak bisa!!!!????
Ulama : Mari Kita lihat bersama-sama sekarang.
Pada kandang pertama dimana Ada 2 (dua) ekor ayam jantan Dan 1 (satu) ekor
Ayam betina, yang terjadi adalah 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut
Berkelahi dahulu untuk memperebutkan 1 (satu) ekor ayam betina tersebut sampai Ada
Yang menang Dan kalah. Dan itu sesuai dengan Kodrat Dan Fitrah manusia diciptakan
Allah SWT.
Ilmuwan : Pada kandang Babi?
Ulama : Ini yang menarik. Pada kandang kedua, yaitu kandang berisi 2(dua) ekor babi
jantan Dan 1 (satu) ekor babi betina. Ternyata 2 (dua) ekor babi jantan tidak berkelahi
untuk memperebutkan 1 (satu) ekor babi betina,tetapi yang terjadi adalah 2 (dua) ekor babi
jantan tersebut malahanmenyetubuhi secara beramai-ramai 1 (satu) ekor babi betina
tersebut Dan juga terjadi hubungan Homoseksual antara kedua ekor babi jantan setelah
selesai dengan is betina. Hal inilah yang jelas2 bertentangan dengan Fitrah umat
manusia.Bilamana umat Islam ikut2an memakan babi maka ditakutkan umat Islam akan
mempunyai sifat Dan karateristik seperti babi ini.
Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma’in, Wallahu A’lam Bish-shawab.
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan)yang
disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk,
Dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, Dan
(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.
Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak
panah itu) adalah Kefasikan. Pada Hari ini orang-orang kafir telah putus ASA untuk
(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut
Kepada mereka Dan takutlah kepada-Ku. Pada Hari telah Ku-sempurnakan untuk
Kamu agamamu, Dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, Dan telah Ku-ridhlai Islam
itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat
dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyanyang”. ( QS. Al-Maidah (5) : 3).
Mengapa Islam mengharamkan Babi (Terjemahan) Berikut ini tulisan mengenai
pengharaman darah Dan babi dalam Islam, diulas dari sudut pandang Logika Dan ilmu
Kesehatan.
Bob: Tolong beritahu saya, mengapa seorang Muslim sangat mementingkan
Mengenai kata-kata “Halal” Dan “Haram”; apa arti dari kata-kata tersebut?
Yunus: Apa-apa yang diperbolehkan diistilahkan sebagai Halal, Dan apa-apa yang tak
diperbolehkan diistilahkan sebagai Haram, Dan Al-Qur’an lah yang menggambarkan
perbedaan antara keduanya.
Bob: Dapatkah anda memberikan contoh?
Yunus: Ya, Islam telah melarang segala macam darah. Anda akan sependapat bahwa
Halaman 16 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
analisis kimia dari darah menunjukkan adanya kandungan yang tinggi dari uric acid (asam
urat?), suatu senyawa kimia yang bisa berbahaya bagi kesehatan manusia.
Bob: Anda benar mengenai sifat beracun dari uric acid, dalam tubuh manusia, senyawa ini
dikeluarkan sebagai kotoran, Dan dalam kenyataannya Kita diberitahu bahwa 98% dari uric
acid dalam tubuh, dikeluarkan dari dalam darah oleh Ginjal, Dan dibuang keluar tubuh
melalui air seni.
Yunus: Sekarang saya rasa anda akan menghargai metode prosedur khusus dalam
penyembelihan hewan dalam Islam.
Bob: Apa maksud anda?
Yunus: Begini… seorang penyembelih, selagi menyebut nama dari Yang Maha Kuasa,
membuat irisan memotong urat nadi leher hewan, sembari membiarkan urat-urat Dan
organ-organ lainnya utuh.
Bob: Oh begitu… Dan hal ini menyebabkan kematian hewan karena kehabisan darah dari
tubuh, bukannya karena cedera pada organ vitalnya.
Yunus: Ya, sebab jika organ-organ, misalnya jantung, hati, atau otak dirusak, hewan
tersebut dapat meninggal seketika Dan darahnya akan menggumpal dalam urat-uratnya Dan
akhirnya mencemari daging. Hal tersebut mengakibatkan daging hewan akan tercemar oleh
uric acid, sehingga menjadikannya beracun; hanya pada masa kini lah, para ahli makanan
baru
Menyadari akan hal ini.
Bob: Selanjutnya, selagi masih dalam topik makanan; Mengapa para Muslim melarang
pengkonsumsian daging babi, atau ham, atau makanan lainnya yang terkait dgn babi ?
Yunus: Sebenarnya, diluar dari larangan Al-Qur’an dalam pengkonsumsian babi, bacon;
pada kenyataannya dalam Bible juga, pada Leviticus bab 11, ayat 8, mengenai babi,
dikatakan, “Dari daging mereka (dari “swine”, nama lain buat “babi”) janganlah kalian
makan, dan dari bangkai mereka, janganlah kalian sentuh; mereka itu kotor buatmu.”Lebih
lanjut lagi, apakah anda tahu kalau babi tidak dapat disembelih di leher karena mereka tidak
memiliki leher; sesuai dengan anatomi alamaiahnya ?
Muslim beranggapan kalau babi memang harus disembelih dan layak bagi konsumsi
manusia, tentu Sang Pencipta akan merancang hewan ini dengan memiliki leher. Namun
diluar itu semua, saya yakin anda tahu betul mengenai efek-efek
berbahaya dari komsumsi babi, dalam bentuk apapun, baik itu pork chops, ham, atau bacon.
Bob: Ilmu kedokteran mengetahui bahwa ada resiko besar atas banyak macam penyakit.
Babi diketahui sebagai inang dari banyak macam parasit dan penyakit berbahaya.
Yunus: Ya, dan diluar itu semua, sebagaimana kita membicarakan mengenai kandungan
uric acid dalam darah, sangat penting untuk diperhatikan bahwa sistem biochemistry babi
mengeluarkan hanya 2% dari seluruh kandungan uric acidnya, sedangkan 98% sisanya
tersimpan dalam tubuhnya.
Konsumen daging babi sering mengeluhkan bau pesing pada daging babi.
Nah, ternyata menurut penelitian ilmiah, hal tsb. disebabkan karena praeputium babi sering
Halaman 17 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
bocor, sehingga urine babi tsb.merembes ke daging.
Lemak punggung babi tebal.
1. Babi memiliki back fat (lemak punggung) yang lumayan tebal.
2. Konsumen babi sering memilih daging babi yg lemak punggungnya tipis,
karena semakin tipis lemak punggungnya, dianggap semakin baik kualitasnya.
3. Sifat lemak punggung babi adalah mudah mengalami oxidative rancidity, shg. secara
struktur kimia sudah tidak layak dikonsumsi.
Fakta-fakta yang membuat seseorang harus segera menjauhi babi
1. Babi adalah hewan yang kerakusannya dalam makan tidak tertandingi hewan lain. Ia
makan semua makanan di depannya.
2. Jika perutnya telah penuh atau makanannya telah habis, ia akan memuntahkan isi
perutnya dan memakannya lagi, untuk memuaskan kerakusannya. Ia tidak akan berhenti
makan, bahkan memakan muntahannya.
3. Ia memakan semua yang bisa dimakan di hadapannya. Memakan kotoran apa pun di
depannya, entah kotoran manusia, hewan atau tumbuhan, bahkan memakan kotorannya
sendiri, hingga tidak ada lagi yang bisa dimakan di hadapannya.
4. Kadang ia mengencingi kotoranya dan memakannya jika berada di hadapannya,
kemudian memakannya kembali.
5. Ia memakan sampah, busuk-busukan, & kotoran hewan.
6. Babi adalah hewan mamalia satu-satunya yang memakan tanah, memakannya dalam
jumlah besar & dalam waktu lama, jika dibiarkan.
7. Kulit orang yang memakan babi akan mengeluarkan bau yang tidak sedap.
8. Penelitian ilmiah modern di 2 negara Timur & Barat, yaitu Cina dan Swedia :
Cina (mayoritas penduduknya penyembah berhala) & Swedia (mayoritas
penduduknya sekuler) menyatakan:
“Daging babi merupakan merupakan penyebab utama kanker anus & kolon”.
a. Persentase penderita penyakit ini di negara-negara yang penduduknya memakan babi,
meningkat secara drastis.
b. Terutama di negara-negara Eropa, dan Amerika, serta di negara-negara Asia seperti Cina
dan India ).
c. Sementara di negara-negara Islam, persentasenya amat rendah, sekitar 1/1000.
d. Hasil penelitian ini dipublikasikan pada 1986, dalam Konferensi Tahunan Sedunia
tentang Penyakit Alat Pencernaan, yang diadakan di Sao Paulo . Babi banyak mengandung
parasit, bakteri, bahkan virus yang berbahaya, sehingga dikatakan sebagai Reservoir
Penyakit, seperti : Virus Encephalitis, Virus Ebola, Virus H5N1, cacing pita, dll.
1. Virus Encephalitis menyerang otak kecil
2. Di Malaysia, virus ini pernah menghebohkan karena membunuh 90 orang hanya dalam
Halaman 18 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
waktu 60 hari.
3. Sekarang pemerintah Malaysia melokalisasi babi.
Daging babi adalah tempat persinggahan bagi beberapa jenis cacing yang
berbahaya.
1. Cacing pita (Taenia solium),
2. Cacing spiral (Trichinella spinalis),
3. Cacing tambang (Ancylostoma duodenale),
4. Cacing paru-paru (Paragonimus),
5. Fasciolepsis busci, Schistosoma japonicum,
6. Chlonorchis sinensis,
7. Erypsipelothrix sp., dll.
CACING PITA (Taenia solium)
1. Larva & cyste cacing pita babi dapat bermigrasi ke tubuh manusia melalui usus &
peredaran darah.
2. Apabila manusia memakan daging babi yg tidak dimasak dgn baik, maka larva-larva
cacing akan masuk, menempel pada dinding, dan berkembang biak di usus manusia.
3. Cacing-cacing tsb. akan menyedot sari-sari makanan.
4. Akibatnya : anemia (kurang darah), gangguan pencernaan, diare, histeria, mudah kaget,
dll
Beberapa macam bakteri yang ada pada daging babi :
Gara-gara babi, virus Avian Influenza (AI)jadi ganas
SEBENARNYA.
1. Virus normal AI (Strain H1N1 dan H2N1) tidak akan menular secara langsung ke
manusia.
2. Virus AI mati dengan pemanasan 60 oC lebih-lebih bila dimasak hingga mendidih.
3. Bila ada babi, maka dalam tubuh babi, Virus AI dapat melakukan mutasi & tingkat
virulensinya bisa naik hingga menjadi H5N1.
4. Virus AI Strain H5N1 dapat menular ke manusia.
5. Virus H5N1 ini pada Tahun 1968 menyerang Hongkong dan membunuh 700.000
orang (diberi nama Flu Hongkong).
Bagaimana kasus tewasnya tentara-tentara Israel ?
Dr. Muhammad Abdul Khair (Buku : Ijtihat fi at Tafsir al Qur’an al Karim)
hal. 112 : “Daging babi mengandung benih-benih cacing pita dan cacing
Trachenea lolipia. Cacing-cacing ini akan berpindah kepada manusia yang
mengkonsumsi daging babi tersebut”.
Dr. Murad Hoffman, seorang Muslim Jerman penulis buku “Pergolakan
Pemikiran:
Halaman 19 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
Catatan Harian Muslim Jerman” (p. 130-131): Memakan daging babi yang
terjangkiti cacing babi tidak hanya berbahaya,
tetapi juga : Dapat menyebabkan meningkatnya kandungan kolestrol dan
memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh, yang mengakibatkan
kemungkinan terserang : kanker usus, iritasi kulit, eksim, dan
rematik.Bukankah sudah kita ketahui, virus-virus influenza yang berbahaya
hidup dan berkembang pada musim panas karena medium babi.
Prof. Dr. Abdul Basith Muhammad Sayyid, penulis buku “Rahasia
Kesehatan nabi” menuliskan (p. 186-199): Persentase kandungan lemak
beberapa jenis daging Jenis daging Persentase kandungan lemak :
>> Gemuk Sedang Kurus
>> Daging babi 91 60 29
>> Daging sapi 35 20 6
>> Dagingdomba 56 29 14
1. Daging babi adalah daging yang sangat sulit dicerna karena banyak
mengandung lemak.
2. Meskipun empuk dan terlihat begitu enak dan lezat, namun daging babi
sulit dicerna. Ibaratnya racun, seperti halnya kholesterol!
3. Selain itu, daging babi menyebabkan banyak penyakit : pengerasan pada
urat nadi, naiknya tekanan darah, nyeri dada yang mencekam (angina
pectoris) , dan radang pada sendi-sendi.
Jadi mau apa lagi? Bahwa seseorang itu berkelakuan sesuai dengan
apa yang dimakannya.
Ini menjadi larangan bagi umat Islam sebab Tuhan maha Baik, tau yang
terbaik bagi umat akhir zaman ini.
Oleh karena itu, Wahai Saudaraku yang aku cintai karena Allah.Marilah kita
berhati-hati terhadap setiap makanan yang kita santap!Apalagi yang masuk
dalam tubuh anak & keluarga kita. Janganlah kesuciannya dirusak dengan
makanan HARAM!
Mari kita antar keluarga kita ke surga.!Dengan tidak memakan & memakai
produk haram!
Semoga bermanfaat tulisan ini.
Maha suci Allah dengan segala firmanNYa !
Halaman 20 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
____________&&&&&&&&______________
Akhirnya suatu penemuan ilmiah yang mengagumkan dalam bidang ilmupengetahuan lainnya yaitu, geologi, geofisika dan tektonofisika.
Surat 27 (An-Naml) ayat 88 :
Wataroljibaala
tahsabuhaa
jaamidatan
wahiya
tamurru
marrassahaabi
shun'allaahilladzii atqona kiilla syai-in. Innahu khabiirun bimaa taf'aluun.
Halaman 21 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Artinya . "Dan engkau melihat gunung-gunung , Engkau kira bahwa dia tetap
(tiada bergerak) padahal dia berjalan kencang sebagai awan berjalan. Begitu^
lah perbuatan Tuhan yang membuat segala sesuatu
dengan kokohnya, sesungguhnya Dia mengetahui betul apa yang kamu
kerjakan".
(And thou seest the mountains thou deemest solid flying with the flight of
clouds. The doing of Allah, who perfected all things. Lo ! He is informed of
what ye do).
Tentang kebenaran ayat ini, telah timbul banyak kesangsian dan keraguraguan, yaitu mustahil gunung-gunung yang kelihatan begitu megah dapat
bergerak dan berjalan bahkan secepat awan. Ahli-ahli tafsir Islam yang
pandaipun tidak dapat memlberikan kete-rangan yang memuaskan, mereka
hanya sekedar me-nyatakan, bahwa gunung-gunung itu dapat berjalan karena
disebabkan perputaran bumi yang amat kencang.
Akan tetapi ayat 93 dari Surat ini mengatakan :
Waqulilhamdu lillahi sayuriikum aayaatihii fata'rifuu-nahaa. Wamaa robbuka
bighaafilin 'ammaa ta'maluun.
Artinya : "Dan katakan, Segenap pujian untuk Tuhan -Akan diperlihatkanNya
keterangan-keteranganNya kepada kamu, dan kamu akan mengetahuinya. Dan
Tuhan engkau tiada lengah dan memperhatikan apa yang kamu kerjakan".
(Apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an itu akan ter-bukti kebenarannya dalam
kenyataan dan dunia dapat mengetahuinya dan tiada dapat membantah
kenyataan itu).
Halaman 22 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Penelitian mengenai mekanisme pembentukan pegu-nungan kini (1966)
terpusat pada penyelidikan : geo-fisika pegunungan yang dipelopori oleh
Lament Geological Observatory, Columbia University, di samping American
Geophysical Union dan International Asso-siation of Quarternary Research.
Dengan metode-metode fotogametri, gerak-gerak, relatif kerak bumi dalam
ordo 1 cm. telah dapat diamati. Di Indonesia bagian Timur terdapat untukuntuk koral yang telah diangkat sampai 1000 meter di atas per-mukaan laut. Di
Irian Barat nampak puncak-puncak gunung di daerah ini mencapai 5000 meter,
yang ter-diri dari batuan yang dahulu terbentuk di dalam laut, dan proses ini
telah berlaku antara beberapa puluh-ribu bahkan beberapa puluhjuta tahun. Di
pegunungan Himalaya, yang puncaknya 8000 sampai 9000 meter di atas
permukaan laut, terdapat batuan-batuan en-dapan dengan sisa-sisa binatang
laut pada puncaknya. Banyak dari fosil-fosil itu dahulu terbentuk di lautan
yang dalamnya 3000 meter dan sekarang batuan-batuan itu berada pada
ketinggian 13.000 meter di atas bumi.
Dapat dikatakan bahwa rangkaian pegunungan-pegu-nungan yang kini
menjulang tinggi, berjuta tahun yang lalu merupakan lautan dan sebaliknya
palung-palung laut yang beribu meter dalamnya, suatu waktu akan diangkat
meniadi pegunungan. Gerak turun-naik ini lambat sekali jalannya yakni hanya
0,2 — 0,3 inci setahun. Nah, bila proses mekanisme gerak-jalannya gununggunung ini dalam beberapa juta tahun dika-Hkan dengan 0,2 — 0,3 inci
setahun, kemudian diputar di layar putih dengan tempo yang dipercepat, maka
akan kita saksikan betapa cepatnya gunung-gunung itu bergerak dan berjalan,
Halaman 23 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
bahkan lebih cepat dari awan berlalu, suatu bukti, kebenaran firman Tuhan
dalam Al-Qur'aanul Kariim.
Dalam uraian ini kami mendahulukan ber wudu dari melaksanakan sholat
sesuai dengan urutan ayat QS.5:6 dan uhulfiqhi
Halaman 24 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
Dan menurut uhul fiqhi
Diperintahkan melakukan sesuatu maka harus melaksanakan perintah
sebelumnya
WUDHU'
Syarat pertama sebelum mendirikan sembahyang, adalah membersihkan tubuh
lebih dahulu, sebahagian ataupun seluruhnya. Bila hanya sebahagian yang dibersihkan, maka itu disebut wudhu'. Kata wudhu' berasial dari kata wadha'
yang artinya kebersihan, dan dalam terminologie hukum Islam, hal itu berarti
membersihkan beberapa bagian tubuh, sebelum mendirikan. sernbahyang.
Rasulullah me-Rgerjakan wudhu' itu sebagai fc:erikut:
1.
Kedua tangan dicuci sampai pada pergelaagan.
Halaman 25 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
2.
Kemudian rongga mulut dibersihkan dengan air, sebaiknya
mempergunakan sikat gigi tanpa tapal gigi, serta berkumur dan
menggurah ;
3.
Rongga hidung dibersihkan, dengan mendengus sedikit air ke dalamnya
dan mengesang;
4. Paras muka dibersihkan dari dahi sampai dagu;
5.
Membersihkan lengan sampai ke siku, dimulai dengan lengan kanan
kemudian yang kiri.
6.
Menyapu atau menyeka kepala dengan tangan basah, agar otak bias
dingin. Itulah sebababya orang marah disuruh ber wuduk.
Kemudian
dengan 3 jari membersihkan kuping luar/dalam, dan akhirnya:
7. Membersihkan
kaki kanan kemudian kaki kiri sampai kepada matakaki.
Ditinjau dari ilmu kesehatan, maka maksud dan tujuan dari wudhu' ini, ada
mendidik agar kebersihan, kesucian keelokan menjadi kebiasaan dalam
kehidupan sehari-hari di samping mengingatkan pada kesucian bathin. Yang
mentakjubkan adalah pembersihan dari alat-alat pancaindera, yang vitaal sekali
dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pancaindera perasa atau peraba (kulit),
pancaindera pengecap (rongga. mulut), ipancaindera pembau atau pencium
(rongga hidung), pancaindera pelihat (mata), dan pancaindera pendengar
(kuping).
Pada wudhu', setiap bagian badan yang terbuka dan tidak
tertutup, sepantiasa
5 kali sehari dicuci dan di-bersihTcarTdan dengan demikian bebas dari segala
kotoran dan bibit-bibit penyakit yang menyebabkan pelbagai penyakit. Dengan
mempergunakan sikat gigi atau miswak, sejumlah besar penyakit yang berbahaya, dapat dihindarkan.
Menurut Professor Dr. Plinius, seorang bacterioloog. pada bekas air cuci mulut
terdapEit, tidak kurang dari 40 milliard bibit penyakit dari pelbagai macam,
misalnya : basil vibrio, spiril, coccus, antaranya diploc-cus, steptococcus,
staphyloccccus, protozoa, spirochae-ta, virus dll.
Pelbagai macam penyakit yang melewati selaput lendir, mulut dan hidung,
adalah:
1. Selesma atau pilek
Halaman 26 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
2. Angina ;
3. Dyphteria ;
4. Bronchitis ;
5. Pneumonia (radang paru-paru) ;
6. Tuberculose;
7. Batuk rejan (pertussis, tussis consulviva);
8. Influenza;
9. Morbili (campak) ;
10.Scarlatina (roodvonk);
11. Rubeola;
12. Cacar (variola vera);
13. Cacar air (varicellen);
14. Herpes Zoster (suam saraf beserta herpes febrillis dan febris
herpetica;
15. Polyarthritis rheumatica atau encok termasuk erythema exsudativum multiforme dan erythema nodosum;
16. Beguk (parotitis epidemica);
17. Meningitis epidemica;
18. Poliomyelitis acuta;
19. Psittacosis (penyakit beo) dan banyak lagi penyakit lainnya yang
tidak dapat disebutkan satu-persatu.
(Die Bakteriologie hat in der spulfussigkeit eines mundes bis zu 40
miliarden Bakterien gefunden, de-mikian Plinius).
Penilaian dan penghargaan Nabi Muhammad s.a.w. terhadap sikat gjgi adalah
demikian tingginya, se-hingga dalam keadaan bagaimanapun juga, beliau tidak
pernah melalaikan untuk mempergunakannya, bahkan pada saat terakhir dari
keh-idupannya, beliau sempat pula mempergunakan sikat gigi untuk beberapa
saat, kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir. Telah meniadi
kebiasaan Nabi Muhammad s.a.w. semasa hidupnya, bila bangun tengah
malam, untuk melakukan sembahyang Tahajjud, se-belumnya beliau
membersihkan mulut dan gigi de-ngan sikat gigi (Bu. 4 : 73; tb. 2 : 13).
Menurut hadits (Bu, 30 : 27) pada suatu kesempatan Rasulullah mengatakan,
bahwa menyikat gigi, bukan 'saja untuk membersihkan mulut, akan tetapi pula
menyenangkan Tuhan (Miardatun lil-Rabb). Ditinjau dari ilmu kesehatan
modern, ucapan Nabi Muhammad s.a.w. ini, sangat mentakiubkan, oleh sebab
baru sesudah 1250 tahun, yaitu pada tahun 1880, pemakaian sikat gigi meniadi
umum.
Zahnburste — tooth brush. In ihrer heutigen gestalt" taucht Sie 1609 in einer
Franzosischen Abbildung auf: 1776 auch in London hergestellt Allgemeine
Halaman 27 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
Einfuh-rung erst mach 1880. Siwak oder miSswak der Moham. madaner ist
viel elter. Es ist meist ein kleinfinger-dickes Zweigstuck von Salvador persica
oder milia aciducta, an einem Ende von der Rinde befreit und aufgefasert,
rifuell bei der Gebetsubungen der manner vorgeschrieben. Demikian Prof. Dr.
Andral.
Perintah Rasulullah untuk mandi atau membersihkan seluruh badan dengan air,
dalam hal:
1. pollutio nocturna atau ihtilam,
2. coitus atau persetubuhan,
3. menstruatie atau haid,
4. puerperium atau nifas, pula sebelum sembahyang 'Id dan Jum'at sangat
meng- /' agumkan, oleh sebab hingga pada abad pertengahan,
fc
drang
Eropa yang dianggap telah maju peradabannya, belum mengetahui
manfa'atnya mandi, bahkan mandi di sungai dianggap sebagai
pelanggaran terhadap hukum.
(Het leven van de mens, oleh Dr. Mr. Schudmans Stekhoven, halaman 471).
Di dalam istana Catherina de midici, tidak ada kamar mandi. Di dalam istana
raja-raja Spanyol yang disebut 'Excoriaal" terdapat 3000 (tigaribu) kamar,
tetapi tidak ada satu kamar mandipun. Di tempat peristira-hatan di Versailles
dari Raja Matahari Lodewyk XIV, hanya terdapat satu kamar mandi rendam
(badkuip), tetapi oleh karena tidak pernah dipergunakan maka kamar rendam
itu dipindahkan ke suatu park, untuk dijadikan fontein.
Demikian pula Goethe dan Richard Wagner, hanya mempergunakan satu
cangkir kecil untuk menyeka badannya. Baru sesudah abad ke 19 manfa'at dari
pembersihan tubuh atau mandi secara teratur, mendapat penghargaan yang
selayaknya.
Betapa besar manfa'atnya perintah Nabi Muhammad s.a.w. untuk mandi atau
membersihkan badan seluruh-nya, dalam hal-hal tsb. di atas bagi kesehatari
dan. kebahagiaan seseorang yang melakukannya, dapat diuraikan sebagai
berikut:
Halaman 28 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
Professor Dr. Jamieson (1947): Waschen und Baden sind gesundheitlich
wertvoll, nicht nur wegen der Rei-nigung sondern auh durch Abhartung und
Anregung des Stoffwechsels. Abhartung gehort zu den wichtig-sten gesundheit
lichen Pflichten, well ein Heer weit-verbreiteter Krankheiten dadurch verhutet
werden kan zu Erkaltung. Angina, Bronchitis, Lungenentzun-dung, Pleuritis,
Tuberculose, usw. Von alien Abhar-tungreizen ist die tagliche kuhle.
Ganzabreibung am wickhtigsten, noch wertvoller als die damit verbunden
Reinigung. Der Hautreis trifft direkt die Hautkappilaren und
Hautmuskeln.
Abkuhlung der Bursthaut erregt uber das Atemzentrum in der medulla oblong
ata. Tiefe Ein und ausatmung, also auch starkere Blutdurchstromung und so
Durchwarmung der Lunge, Leber, Darm, Solche tagliche Abhartung gehort zu
den
wichtigsten
neuralgia, neuritis,
verbeugemitteln
des
"Rheumas" (arthritis,
myalgia,
arthrosis, spoundylosis).
Artinya : Mencuci badan dan mandi adalah berharga sekali, bukan saja untuk
membersihkan akan tetapi untuk menguatkan kulit dan menyegarkan badan
serta merangsang alat-alat pencernaan dalam per-tukaran-pertukaran zat.
Menguatkan kulit adalah suatu kewajiban yang penting, oleh sebab ia menghindarkan sejumlah penyakitl misalnya selesma atau pilek, radang
kerongkongan, batuk, radang paru-paru, radang selaput paru-paru, TBC
dsb.nya.
Satu-satunya cara untuk menguatkan kulit, adalah setiap hari membasahi
atau
menyapu kulit badan dengan air dingin. Rangsangan kulit langsung
mempengaruhi urat-urat darah dan otot-otot kulit,
misalnya membasahi kulit
dada langsung merangsang pusat pernafasan di otak,
yang
menyebabkan
penarikan nafas masuk dan keluar lebih mendalam, demikian pula mempercepat pengaliran darah, serta memanas-ian anggota-anggota badan seperti paruparu, buah pinggang, hati, usus dsb.nya.
Dengan demikian, menghindarkan serangan penyakit seperti rheumatiek,
radang persendian, otot, urat saraf, dan tulang punggung, oleh sebab
pengeluaran dari zat-zat racun yang terjadi di dalam tubuh kita dipercepat.
Halaman 29 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
Apakah sebabnya kulit badan kita itu begitu penting, sehingga Rasulullah memerintahkan untuk senantiasa membersihkannya ?
Kulit adalah alat tubuh kita yang terbesar, mempunyai luas 2 M2, berat 3 kg. (2
kali berat otak atau hati) dan mengandung sepertiga dari jumlah darah yang
mengalir di dalam tubuh kita. Setiap centimeter persegi kulit mengandung:
2 aparaat pencatat dingin,
12 aparaat pencatat panas,
3 juta sel, rata-rata
10 helai rambut,
1 meter urat darah halus,
100 kelenjar keri-ngat,
3000 sel perasa,
4 meter urat saraf dan
25 aparaat pencatat tekanan.
Setiap helai rambut di kulit dapat menahan timbangan seberat 50 a 80 gram,
dan untuk menarik semua rambut di kepala diperlukan timbangan seberat 2000
a 3000 kg. Jumlah rambut pada kulit manusia ada 300.000 sampai 500.000
lembar. Setiap lembar rambut bertumbuh sepertiga sampai seperdua mm.
sehari, jadi setiap menit diprodusir 13 cm. rambut atau setahun 60 KM. Rambut
bertumbuh paling lam-bat pada waktu malam, pada waktu pagi bertambah
kecepatannya, dan yang tercepat di antara pukul 10 — 11 pagi.
Pertumbuhan rambut berhenti beberapa jam sesudah meninggal dunia. Umur
rambut di kepala seorang pria ada 3 sampai 5 tahun, wanita 7 tahun, untuk
kemudian diganti dengan rambut yang baru. Seorang gadis berumur 15 tahun,
Halaman 30 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
masih mempunyai beberapa lembar rambut pada waktu ia berumur 1 tahun. Kulit
selanjutnya mempunyai beberapa alat untuk "peFasaan sakit, menggili-gili, aliran
udara di badan, peraba, tarikan, tekanan, panas dan dingin, pancaran sinar gamma,
rontgen, ultraviolet, kcsmisch, gelom-bang aether, infra merah, ultra gelombang
pendek (UGK) diathermie, wisselstroom dsb. nya. Jelas ki-ranya, betapa
pentingnya pemeliharaan kulit badan kita, dengan melakukan wudhu' atau mandi,
member-sihkan kulit badan kita seluruhnya, sesuai dengan perintah Nabi
Muhammad s.a.w., sebelum kita men-dirikan atau menegakkan shalat.
Surat 5 (Al-Maidah) ayat 6 tadi
SIKAP SHOLAT ISLAM YANG SEMPURNA BERDASARKAN
ILMU KESEHATAN
Menurut Al-Qur'aanul Kariim, sholat adalah satu-satunya cara untuk
membersihkan jiwa dan raga manusia (Surat 74 Al-Muddatsir ayat 4 dan 5).
Kesucian dan kebersihan jiwa dan raga, dalam Al-Qur'an sering disebutkan
bersama-sama, oleh sebab jiwa yang suci di dalam tubuh yang sehat adalah
menjadi parool atau semboyan dalam Agama Islam . (Mens sana in corpore
Halaman 31 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
sano). Sikap tubuh ketika melakukan sholat secara Islam sebagaimana telah
dicontohkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. sesuai dengan wahyu Tuhan yang
diterimanya (wahyu khafiy) demikian pula cara melaksanakan wudhu', adalah
sesuatu sikap tubuh yang paling sempurna dan paling ideal, untuk mencapai
kesempurnaan kesehat-an badaniyah maupun bathiniyah.
Ditinjau dari sudut ilmu kesehatan, setiap gerakan, setiap sikap, serta setiap
perobahan dalam gerak dan sikap tubuh, pada waktu melaksanakan sholat,
adalah yang paling sempurna, dalam memelihara kondisi kesehatan tubuh kita.
Oleh sebab itu, setiap penyimpangan dari sikap dan gerak badan, sebagaimana
telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. tidak dapat dibenarkan, oleh
sebab setiap gerak dan sikap badan, adalah sesuai dengan tuntutan ilmu kesehatan. Mari kita perhatikan apa yang diuraikan oleh Prof. Dr. Von Schreber :
"Gebetsubungen in Islam, als einem mittel zur Erhal-tung der Gesundheit ist
im gesundheitliche Sinne ein weiter Begriff: er umfaSst alle korperlichen Anstrengungen, deren ziel Leistungssteigerung ist.
Der Islam hat taglich funfmal rituelle Gymnastiek beiden Gebeten. Es gibt
unter alien Korperubungen keine angemessenere und zugleich schonere, da das
Tanzen den korper geschneidig und biegsam macht, ihm Leichtigkeit und die
Gewandheit verschafft, Stell-ungen aller Art anzunehmen und dabei Kraft und
ausdauer ver mehrt". Prof. Dr. Andry (Paris) menulis; Inder Tat schrankt
tagliche Anstrengung Fattsucht, Gicht, Diabetes, Gallensteine Verstopfung
usw.
Knochen: Mukelarbeit
varandert
sie:
die
Ansat-zhocken der Sehnen
werden grosser, die Knochenbal-kchen starker, die Gelenkbanden straffen. Die
gelenke bleiben durch ubung beweglich.
Herz: Es wird kraftiger, leistungsfahiger. Lunge :
Sie steht in enger
Arbeitsgemeinschaft mit muskeln erhoht die vitalkapazitat. Jede kraftleistung
vertieft die aitmung ist also Atemgymnastiek. Leistung-sfahigkeit
Korperberherrschung
starken
das Selbstoewustsein, es entsteht ein
Lastgefuhl.
Halaman 32 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
und
Menurut Prof. Dr. Kohlrausch dan Prof. Dr. Leube : Empfehlen
Gebetsubungen im Islam zur milderung von Herzkrankkeiten (klappenfehler.
Herzmuskelerkran-kung. Gefasskrankheiten, Angina — pectoris krampfaderen, Trombosen, Beinodemen), Lungenkrankhei-ten
(Bronchitis-
bronchial; asthma, ausheilung pon Lungenund Rippenfellen-entzundung,
Tuberculose), Baucherkrankungen
(magen-erweiterung,
Gallenleiden,
Konstitu-tionskrankheiten
Narben-beschwerden).
verstop-fung,
(asthma,
Fettleibigkeit, Diabetes Gicht).
Jelas kiranya, dari uraian-uraian Sarjana kedokteran tsb. di atas betapa besar
manfa'atnya melaksanakan sholat secara Islam, bagi setiap orang yang
melaksanakannya. Selanjutnyai, akan kami uraikan manfa'at dan keun-tungan
terperinci, dari setiap gerak dan sikap badan pada waktu mengerjakan sholat
secara Islam menurut ilmu kesehatan modern, tanpa mengubah apa-apa yang
telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. sebagai berikut:
Besedekap
Sesudah mengucapkan takbir al-ihram atau takbir tahrim, (tahrim dan ihram
berarti larangan/maksudnya agar sesudah mengucapkan takbir, pikiran tidak
boleh dipancarkan ke mana-mana, melainkan semata-mata kepada sholat
khusus), maka sebagai tanda penghormatan terhadap yang Maha Tinggi, Tuhan
Seru Sekalian Alam, kedua tangan dilipatkan di dada demikian rupa, sehingga
pergelangan tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri, serta
telapak tangan kanan mencekap atau menggenggam pergelangan tangan
kiri. Sikap tangan yang demikian ini, disebut "Waj'alyadain ihda-huma 'alalukhra" yang artinya menempatkan satu tangan di atas yang lain (bersedekap).
Sikap tangan lainnya adalah menempatkan kedua tangan sebagaimana
diuraikan di atas, akan tetapi ke dua tangan tidak dilipatkan di atas dada,
melainkan di atas pusat (umbilicus). Sikap tangan yang ketiga, adalah
melepaskan kedua tangan tergantung sebagai-mama biasa, dan tidak dilipat.
Menurut Imam Abu Hanifah. kedua tangan seharusnya didilipatkan di atas
daerah pusat atau sedikit di bawahnya akan tetapi Syafi'i menghendaki di atas
Halaman 33 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
dada. Imam Malik menganjurkan kedua tangan itu jangan dilipat, melainkan
dibiarkan tergantung sebagaimana biasa.
Dari ketiga sikap tangan yang dianjurkan itu, menurut pendapat kami yang
dapat memenuhi syarat-syarat ilmu kedokteran adalah apa yang dianjurkan
oleh Imam Abu Hanifah, yang melipatkan kedua tangan di atas pusat,
oleh sebato sikap tangan yang demikian merupakan sikap relax atau istirahat yang paling sempurna bagi kedua tangan, oleh sebab sendi siku
(articulatio-cubiti)
dan
sendi
pergelangan
tangan
(articulatio-
metacarpalia) serta otot-otot dari kedua tangan berada dalam keadaan
istirahat penuh.
Sirkulasi darah, terutama aliran darah kembali ke jantung, serta
produksi getah-bening dan air-jaringan yang terkumpul dalam kantongkantong (bursa) kedua persendian itu, menjadi lebih baik, sehingga
gerakan di dalam kedua sendi tangan, menjadi lebih lancar dan mudah
menghindarkan timbulnya pelbagai penyakit persendian, misalnya
penyakit kekakuan sendi (rheumatik).
Sikap tangan yang dianjurkan oleh Imam Abu Hani-fah, tidak mengakibatkan
perasaan cage, lelah atau nyeri pa/da kedua tangan, sehingga pemusatan pikiran
kepada yang disembah dapat diperkuat (khusyu'-tawa-dhu'J. Meletakkan kedua
tangan di atas dada sebagai-mana dianjurkan oleh Syafi'i, sekalipun tidak
banyak perbedaannya dengan sikap yang dianjurkan oleh Imam Abu Hanifah,
akan tetapi sikap ini agak me-maksa dan menekan rangka dadaj (thorax),
sehingga menghalangi lancarnya pernapasan (respiratio), terutama penarikan
napas (inspiratio). Di samping itu otot-otot dari lengan atas (antibrachium)
terdapat dalam keadaan tegajng-regang (extensio) sehingga me-rumbulkan
perasaan cape pada kedua tangan tersebut.
Halaman 34 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Sikap yang dianjurkan oleh Imam Malik, yang meng-hendaki agar kedua
tangan tidak dilipat, meiainkan dibiarkan tergantung sebagaimana biasa,
menurut he-mat kami tidak dapat dibenarkan oleh ilmu kesehatan.
Sekalipun sikap tangan yang demikian merupakam sikap yang biasa, akan
tetapi secara ilmiah ia tidak dapat dibenarkan.
Coba anda perhatikan, bila anda menghadap ataupun berdiri bercakap-cakap di
depan seseorang, maka apakah anda dapat bertahan lama, tanpa menggerakkan
kedua tangan anda ?
Dengan tidak sadar, anda akan menggerakkan tangan anda, entah kedua tangan
anda dilipatkan di atas da-da atau perut, atau dimasukkan ke dalam saku jas
atau celana, atsu sebagaimana kebiasaan orang Barat bertolak pinggang. Tidak
ada yang berdiri dan bercakap-cakap di hadapan anda dengan kedua tangannya
tergantung, tanpa menggerakkannya, oleh sebab sikap yang demikian itu,
mengakibatkan perasaan cape, lelah, bahkan nyeri dan sakit, terutama pada
ujung-ujung jari anda.
Hal itu disebabkan karena peredaran darah dan ge-tah bening (lympha) pada
bagian badan itu, kemlbali ke jantung agak diperlambat oleh sdbab hams mengalir melawan beratnya sendiri "hydro" atau "haemostatische druk" (minuutvolume atau banyaknya darah dan lympha yang dipompakan jantung semenit
menjadi kurang).
Selanjutnya anda dapat merasakan sendiri, bila jari atau tangan anda mendapat
luka dan kena radang, atau mengalami patah tulang, dan tangan anda tsb.,
dibiarkan tergantung biasa, maka segera ia menjadi bengkak, merah, sakit dan
menucu. Untuk menghilangkan perasaan sakit dan bengkak itu, dan pula untuk
mempercepat
kesembuhannya,
maka tangan yang sakit itu oleh seorang
dokter dilipatkan di atas dada atau perut, dengan mempergunakan sepotong
mitella atau kain penyandang lengan yang disangkutkan kekuduk anda \. Juga
bila anda
memperhatiksn seseorang yang tidur nyenyak, maka anda ,kan
Halaman 35 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
melihat -bahwa ia senantiasa membengkokkan atau melengkungkan kedua
tangannya dan tidak meluruskannya.
Rukuk
Jelas kiranya, sikap tangan yang dianjurkan oleh Imam Malik (H. Kitab alSala) secara ilmiah tidak dapat dibenarkan. Setelah sikap "qiyam" ini, tibalah
sika rukuk yaitu melengkungkan badan, sesudah mengucapltn takbir, serta
meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut, sehingga belakang atau
punggung dan kepala terletak pada satu garis lurus. Sikap yang demikian itu,
adalah penting sekali ditinjau dari sudut ilmu kesehatan.
Menurut
Clinical
Excerpts
no.
14,
Published
by
Bayer
Germany
Pharmaceutical Division vol XXIX 1967,, yang ditulis oleh Dr. Friedrich_W,
Dr. G. Laborie dan Dr. T. Y. Arramon, Bordeaux, Teritang" Principles of
rheumattism-theraipie, maka bila sikap ruku' ini dilaksanakan, sesuai dengan
syarat-syarat ilmu kedokteran, maka banyak sekali penyakit terutama penyakit
yang menyerang ruas tulang belakang, yang meliputi ruas tulang punggung,
ruastulang leher, ruas tulang pinggang . dan ruas~tulang tungging dapat
disembuhkan dihindarkan,
misalnya :
1. Acute lumbago,
2. Chronic recurrent lumbago,
3. Displacement of the cervical column with humero-scap'ular
peri-arthritis,
4. Arthrosis of the large joints of the body,
5. Spondy-losis,
6. Spondylaarthrosis,
7. Arthritis urica,
8. Gout,
9. Osteo chondrosis,
10. Cervico-brachial Syndrome Sclenus-syndrome),
11. Lumbar disc hernial,
12. Periarthritis liumero-scapularis,
13. Humeral epicon.-dylitis,
14. Coccy godynia,
15. Tennosyniviiis,
16. Muscuiar rheumatism,
17. Osteo-arthritis deformans dll.
Mari kita memperhatikan apa yang diuraikan oleh ketiga Sarjana kesehatan tsb.
dan menyesuaikanaya dengan sikap ruku' dalam sembahyang, secara Islam.
Halaman 36 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
“The
The feet together, knees stretched, the chin bent towards the sternum. Of this
starting position
ition a swing is made forward, the forehead moving towards, the
stretched arm above the knees. In the starting position, the feet are parallel, the
knees stretched, the chin bent forward to the sternum. Out of this position a
swing is made forward, the forehead,
forehead, moving towards the knees and the ,arms
tensely stretched above the knees". (Typical mistake : the feet planted apart,
relaxed knees, and the head drawn bacwards).
Bila uraian ini diterapkan dan dise
dise-suaikan
suaikan dengan sikap ruku'
dalam sembahyang secara Islam, maka sikap
kap ruku' itu dimulai
dengan men-dekatkan
men dekatkan kedua kaki satu sama lain, yakni ibu-jari
ibu
kaki kanan dan kaki kiri berdampingan, demikian pu
pula tumit
kaki kanan dan kiri, berdekatan
berdekatan satu sama yang lain (parallel), kedua lutut
haras diluruskan
n serta didekatkan satu kepada yang lain, dagu diletakkan di
atas tulang dada.
Kemudian membengkokkan tubuh, dengan dahi di
diarahkan ke lutut, kedua tangan secara lurus diletakkan
diletak
di
atas lutut, atau di, atas tulang kering (tibia). Kesalahan
yang sering dilakukan
ilakukan adalah kedua kaki dijauhk
dijauhkan satu
sama lain,
ain, kedua lutut dibengkokkan bila ruku', demikian
pula kedua tangan dibengkokkan
dibengkok
dan akhirnya dagu tidak
diletakkan di atas tulang dada (sternum). Betepa besar
manfa'atnya bagi yang melaksanakan sembahyang ibila sikap ruku' dapat di
disesuaikan dengan anjuran-anjuran
anjuran
tsb. dapat diuraikan
kan sebagai berikut: Dengan
melaksanakan sikap ruku' yang demikian itu, maka tulang belakang
(vertebrae), akan tetap berada dalam kondisi yang baik, oleh sebab persendian
di antara badan-badan
badan ruas tulang belakang (corpus vertebrae) tetap tinggal
Halaman 37 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
lembut dan lemah lentur, serta menghilangkan ruas-ruas
ruas ruas yang palsu yang telah
terjadi, misalnya melekat
melekat-nya
nya tulang kelangkang (os sacrum) dan tulang tungtung
ging (os coccygeus) hal mana dapat mengakibatkan kesuiitan, terutama bagi
wanita yang hendak melahir-kan
melahir kan anak. Bila tulang belakang dan tulang
tungging ini telah melekat erat satu sama lain, hingga persen
persendian
dian di antara
tulang itu telah meniadi kaku, maka ruang panggul keluar relatip menjadi kecil
dan sempit,
pit, bila terjadi kelainan
kelainan-kelainan
kelainan dalam letak kepala bayi, misalnya
letak kepala belakang dengan kesalah dengan putaran paksi, atau letak kepala
belakang dengan ubun-ubun kecil di samping (malang-melintang)
elintang) atau letak
kepala tengadah (defleksi), letak muka (men
(men-toanterior-posterior)
posterior) atau letak
dahi. Dalam kelainan letak kepala bayi ini, maka rongga panggul yang nor
normal
menjadi relatip sempit sehingga bila tulang kelangkang
kelangkang dan tulang tungging
telah melekat dan menjadi satu, sehingga persendian di antara kedua tulang itu
telah menjadi kaku, maka jalannya persalinan akan terganggu dan terhalang
dan menghendaki wak-tu
wak yang agak lama.
Hal ini dapat mengakifoatkan pelbagai ibahaya, baik bagi ibu maupun bayinya,
bila tidak mendapat perto-longan
per longan dokter yang dapat mengeluarkan bayi dengan
paksa antaranya dengan tang (forceps) atau dengan tindakan operatief lainnya
misalnya symphysiotomie, decapitatie, embryotomie, reseksi promontorium,
per-foratie
foratie dan crariioclasie dan akhirnya sectiocaes
sectiocaesaria.
Bila pertolongan dokter tidak ada, maka salahsatu akibat dari persah'nan yang
demikian itu, adalah pa-'
pa ' .tahnya tulang tungging (os coccygeus), hal mana da
dapat menimbulkan penderitaan yang lama sekali, yang berupa perasaan sakit,
nyeri dan pegal di bbagian bo-kong ibu tsb.
Halaman 38 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
a = Os sacrum
b = Os coccygeus
Jelas kiranya bahwa sikap ruku' menurut petunjuk ilmiah, banyak sekali
faedahnya untuk setiap orang yang melaksanakan sembahyang secara Islam.
Juga licinnya gerakan di dalam persendian di fruas tulang belakang lainnya
akan terpelihara dengan baik, misalnya persendian ruas tulang leher, ruas
tulang ping-gang dan ruas tulang tungging.
Selanjutnya dengan sikap ruku' secara ilmiah, otot-otot punggung yaitu otototot kerudung (muse, trape-zius), otot punggung lebar (muse, latissimus dorsi),
otot belah ketupat (muse, rhomboideus) dapat' ber-kontraksi sama rata dan
serentak, sehingga penyakit erekutan atau membengkoknya tulang punggung
(scoliose), yang sering timbul p|ada anak-anak yang disebabkan sikap duduk
yang salah pada waktu me-nulis atau membaca dapat dihindarkan atau disembuhkan. Pula suatu kelainan dari tulang punggung di mana satu atau beberapa
ruas tulang belakang ter-kehel atau membokong ke belakang (Kyphosis), dapat
diperbaiki dan dikembalikan pada posisi yang nomal.
1.
Halaman 39 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
2.
3.
1. kyphosis
2 : lordosis
3 : scoliosis
Demikian juga suatu kelainan di mana tulang pung
pung-gung
gung terlalu melentur ke
muka yaitu pinggang lentik (lordosis), dapat diperbaiki. Kelainan dari tulan
tulang
punggungini dapat menlmbulkan penyakit "Albumi
"Albumi-nuria
nuria lordotica", yaitu
keluarnya zat telur di dalam air kemih pada orang muda yang disebabkan oleh
karena waktu berdiri, ruas tulang punggungnya melentik ke muka dan menekan
buah pinggang.
SUJUD
Setelah sikap
kap ruku', adalah sikap sajda (sujud), di raana jari-jari
jari jari kedua tangan
dan kaki serta kedua lutut dan dahi, menjejak dl atas lantai.
Pada waktu metekukan sikap sujud ini, kedua tangan seharusnya diletakkan di
samping atau di pinggir lutut kiri dan kanan, ddan
an tidak di depan lutut bahkan
sering diletakkan jauh ke depan, di samping kepala. Dengan meletakkan kedua
tangan di samping lutut, maka tiap kali bersujud, kemudian bangkit kembali
dari sikap sujud, seluruh berat badan akan terpikul sepenuhnya oleh otot
otot-otct
kedua tangan (musculi bicipitis brachii, coraco^racMalis, tricipitus brachii),
pula oleh otot-otot
otot bahu (musculi deltoideus, supra spinaris sulb^ scapularis)
juga oleh otot-ptot
ptot dada (musculi pectora-lis,
pectora lis, major et minor, bice'ps'Bfachii,
Halaman 40 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
seratus lateralis), selanjutnya otot-ptot perut (musculi recti abdominis, obliquus
extefnus-internus), otot-otot punggung (musculi latissimus dorsi, rhomboides,
infraspinar, teres major et minor), otot-otot leher (musculi sterno cleido
mastoideus), trapezius, levator scapulae, splenius sca-lenus dorsalismedius
ventralis, biventer, stylohyoideus dan akhirnya otctngtotjari tangan (musculi
opponens pollicis, flexor pollis brevisj opponens digiti, lumbri-calis, flexor
digitorum profundus, sublinis dan adductor pollicis interessei volaresdoralis).
Bersujud dengan meletakkan jari-jari tangan atau telapak tangan di samping
lutut, kemudian semua otot fcfo. di atas akan berkontraksi (menyeram), hal
mana mengakibatkan, bahwa bukan saja otot-otot akan menjadi besar dan kuat,
akan tetapi pula urat-urat darah sebagai pembuluH nadi (arteria) dan pembuluh
darah balik (venae) serta urat-urat getah bening (lympha) akan terpijit atau
terurut, sehingga peredaran darah dan lympha menjadi lancar di dalam
anggota-anggota badan tsb.
Hal mana sangat membantu pekerjaan janjung, dan menghindarkan
mengerutnya dinding- dinding pembuluh darah (arteriosclerosis).
(perhatikan gambar sujud dibawah ini)
Halaman 41 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Demikian juga otot-otot yang bekerja, dapat menghasilkan energie panas yang
diperlukan dalam proses pencernaan za-zat makanan yang diperlukan oleh
tubuh kita sebagai zat hidrat arang, zat telor, zat lemak, zat vitamin, zat gararn,
zat besi, zat kapur, zat fosfor, zat cair dll.
Demikian pula otot-otot yang bekeria, menghasilkan lebih derasnya aliran
darah, untuk membuang zat-zat kotor yang asalnya dari zat-zat makanan tsb. di
atas.
Melaksanakan sikap sujud secara ilmiah, menghasilkan otot-otot menjadi lebih
besar dan kuat, terutama otot-otot dada, sebagai otot-otot sela-iga dalam atau
otot-otot antara iga dalam. Sewaktu menarik nafas, tampak iga-iga atau tulangtulang rusuk (costa) ditarik ke atas oleh pekerjaan otot-otot di antara iga-iga
itu. Dengan demikian tulang dada terangkat ke atas dan maju ke depan,
sehingga rongga dada foertambah besar dan paru-paru akan berkembang
dengan baik dan dapat mengisap udara yang bersih ke dalamnya. menjadi
pengetahuan umum bahwa dada yang picik dan tidak kuat, adalah salahsatu
sumber dari timbulnya penyakit TBC.
Berkembangnya otot-otot dada tagi wanita adalah penting sekali, oleh sebab
hal itu bukan saja menghasilkan buah dada yang montok dan bentuknya bagus,
Halaman 42 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
akan tetapi kelenjar-kelenjer susu saluran air susu menjadi lebih besar dan
lebar karenanya, sehingga produksi air susu akan menjadi lebih banyak, demi
kepentingan bayi yang ditetekinya. Dari otot-otot perut yang berkembang baik
dengan sikap sujud secara ilmiah, adalah otot-otot perut lurus dan memanjang
(muse, rectus abdominis, muse, obliquus abdominis externus). Otot-otot ini
membentuk dinding perut, dan bila ia berkontraksi, maka tekanan di dalam
rongga perut dapat diperbesar. Dengan demikian kita dapat mengejan, hal
mana sangat penting dalam melancarkan pembuangan najis, dan bagi wanita
untuk melancarkan untuk melahirkan bayinya".
Begitu pula pada saat ia melahirkan, maka sekonng-konyong rongga perutnya
menjadi kosong, sehingga organ-organ atau angigota-anggota badan yang
terdapat di dalam rongga perut, seperti hati, limpa, usus, dll. dapat berpindah
tempat, dan tergantung-gantung di dalam rongga perut yang kosong itu, hal
mana dapat me-nimlbulkan pelbagai penderitaan kemudian.
Bila otot-otot perut telah berkembang kuat dan besar, berkat sikap sujud secara
ilmiah, maka segera ia dapat berkontraksi, sesudah bayi dilahirkan, dan
mengembalikan
serta
mempertahankan
organ-organ
perut
itu
pada
tempatnya(Fixatie)
Salah satu hal yang mentakjubkan dengan sikap sujud secara ilmiah, ditinjau
dari sudut ilmu kesehatan, adalah sirkulasi atau aliran darah di dalam otzt, sementara melaksanakan sujud.
Otak adalah salahsatu anggota badan yang terpenting, oleh sebab sekejap ia
tidak mendapat darah, maka berakhirlah pula kehidupan kita. Pada waktu
melak-sanakan sujud, maka kepala kita merupakan salahsatu bagian badan
yang terendah, hingga hal ini, mengaki-batkan relatip lebih banyak darah,yang
mengandung pelbagai zat yang sangat diperlukan oleh otak, mengalir ke
anggota badan yang terpenting itu.
Telah kami uraikan, bahwa bila otak dalam beberapa " detik saja tidak
mendapat pengaliran darah, maka seketika kita jatuh pingsan, bahkan kita
dapat meng-inenghernbuskan nafas yang terakhir.
Halaman 43 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
Jelas kiranya betapa pentingnya siksp sujud ini, bagi kesehatan otak, (bahkan
pada latihan Yoga kita dilatih untuk berdiri di atas kepala, hal mana dapat
menghindarkan dan menyembuhkan pelbagai macam penyakit badaniyah
maupun bathiniyah. Dengan sikap sujud ini dinding dari urat-urat nadi otak
(arteria capsularis cerebri internal, dapat dilatih dan dibiasakan dengan
rnenerima darah yang relatip lebih banyak dari biasa7~sehingga kematian yang
sekonyong-konyohg, yang disebabkan oleh pecahnya urat-urat nadi otak
(apoplexia cerebri) dapat dihindarkan, terutama bila oleh emosi, amarah,
dsbnya sekonyong-konyong lebih banyak darah dipompakan ke urat-urat nadi
otak, yang dapat mengakibatkan pecahnya dinding urat-urat nadi otak tsb.
terutama bila dinding urat-urat nadi otak telah menjadi sempit, keras dan rapuh
oleh degenerasi ketuaan (arterio-sclerosis cerebri).
Duduk antara dua Sujud
Sesudah melakukan sujud yang pertama, maka kita duduk istirahat sebentar.
Sikap ini disebut "jilsa" atau duduk iftirosy, untuk kemudian bersujud lagi.
Selesai raka'at pertama, maka kita berdiri lagi, serta mengulangi apa yang telah
dilakukan pada raka'at pertama. Sesudah melakukan sujud yang kedua pada
raka'at yang kedua, maka tibalah kita pada sikap “qa’da" yaitu duduk tawaruk,
dengan sikap kaki kanan sebagaimana kita bersujud yakni ujung jari-jari kaki
kanan dan punggung kaki kiri di atas lantai serta meletakkan kedua tangan
di atas paha atau lutut. Bila sholat terdiri atas 3 atau 4 raka'at, maka sikap itu
diulangi, sesuai dengan . jumlah raka'at yang seharusnya. Sikap terakhir dalam
melakukan sholat adalah "taslim" yaitu dengan mengucapkan "As-salaa-mu'alaikum wa rohmatu-llooh".Adapun shalat wajib yang lima waktu sehari
semalam, tahiyyatnya dua-dua kali, kecuali shalat Shubuh hanya sekali saja.
Cara duduk tahiyyat pada shalat Shubuh, seperti duduk tahiyyat yang terakhir,
karena tahiyyatnya hanya sekali pada akhir raka'at yang kedua.
Halaman 44 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Demikian juga bagi shalat selain shalat Shubuh, yang terdiri hanya dari dua
raka'at, seperti shalat Jum'at dan lain-lainnya, caranya tahiyyat seperti tahiyyat
shalat Shubuh.
=========== ***===========
SUJUD TAMBAH KECERDASAN
(Baca lagi penemuan ahli neorolgi atau ahli syaraf)
Disamping mengandung hikmah secara moral seperti diuraikan di atas, shalat juga
mengandung hikmah secara fisik. Banyak ahli-ahli (sarjana) kedokteran termasyhur
membuktikan manfaat shalat terhadap kesehatan. Berikut studi pembuktiannya,
dimulai dari bersedekap setelah takbirotul ihrom, meletakkan telapak tangan kanan di
atas pergelangan tangan kiri merupakan istirahat yang paling sempurna bagi kedua
tangan. Sikap seperti ini memudahkan aliran darah mengalir kembali ke jantung, serta
memproduksi getah bening dan air jaringan dari persendian tangan menjadi lebih baik
sehingga gerakan di dalam persendian akan menjadi lancar. Hal ini menghindari
timbulnya penyakit persendian seperti rheumatik. Sebagai contoh, orang yang
mengalami patah tangan, maka lengan penderita tersebut dilipatkan di atas perut
dengan mitella yang disangkutkan di leher.
Kedua, ruku’, membungkukkan badan dan meletakkan telapak tangan di atas lutut
sehingga punggung sejajar membentuk suatu garis lurus. Sikap yang demikian ini
menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh
dan pusat syaraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada
tubuh bagian tengah. Selain itu, rukuk merupakan latihan kemih untuk mencegah
gangguan prostat
Ketiga, I’tidal, yaitu bangun dari rukuk, tubuh kembali tegak. Variasi gerakan berdiri,
ruku’, berdiri lagi, kemudian sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Organorgan pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara
bergantian. Efeknya, pencernaan menjadi lebih lancar.
Keempat, sujud, Dengan sikap sujud ini maka dinding dari urat-urat nadi yang
berada di otak terlatih untuk menerima aliran darah yang lebih banyak dari
biasanya, karena otak pada waktu itu terletak di bawah. Latihan semacam ini
dapat menghindarkan mati mendadak akibat tekanan darah secara tiba-tiba
Halaman 45 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
yang menyebabkan pecahnya urat nadi bagian otak karena emosi yang
berlebihan dan sebagainya.
Seorang dokter neurology asal Amerika -yang akhirnya masuk Islammenemukan, di dalam otak manusia terdapat beberapa syaraf yang tidak
dimasuki oleh darah. Padahal setiap inci dari otak memerlukan darah yang
cukup untuk berfungsi sempurna. Tetapi ketika seseorang sujud, darah dapat
mengalir memasuki urat syaraf tersebut. Urat ini memerlukan darah pada saatsaat tertentu saja. Artinya kebutuhan ini terpenuhi hanya pada waktu shalat.
Posisi sujud juga mengalirkan darah kaya oksigen secara maksimal dari jantung
ke otak. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Dengan kata lain,
sujud yang tuma’ninah dan kontinyu dapat memacu kecerdasan. Karena itu,
lakukan sujud dengan tuma’ninah, jangan tergesa gesa agar darah mencukupi
kapasitasnya di otak.
Kelima, Duduk Iftirasy (tahiyat awal), posisi duduk seperti ini menyebabkan tumit
menekan otot-otot pangkal paha. Pijitan tersebut dapat menghindarkan penyakit saraf
pangkal paha (neuralgia) yang menyebabkan tidak dapat berjalan. Disamping itu,
tumit menekan aliran kandung kemih, kelenjar kelamin dan saluran vas deferens. Jika
dilakukan dengan benar, postur ini bisa mencegah impotensi.
Dan yang terakhir, salam, Memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Hal
ini sangat berguna untuk relaksasi otot sekitar leher dan kepala, menyempurnakan
aliran darah di kepala. Gerakan ini mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan
kulit wajah.
Satu lagi penelitian para ahli yang menjawab rahasia di balik anjuran shalat Tahajjud.
Cuaca di malam hari yang biasanya dingin dan lembab menyebabkan banyak lemak
jenuh melapisi saraf kita hingga menjadi beku. Kalau tidak segera digerakkan, sistem
pemanas tubuh tidak aktif, saraf menjadi kaku, bahkan kolesterol dan asam urat
merubah menjadi pengapuran. Tidur di kasur yang empuk akan menyebabkan urat
syaraf yang mengatur tekanan ke bola mata tidak mendapat tekanan yang cukup untuk
memulihkan posisi saraf mata kita. Jadi, dengan shalat malam urat tidur kita lebih
terkendali.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa shalat disamping merupakan ibadah yang wajib
dan istimewa ternyata juga mengandung manfaat yang sangat besar bagi kesehatan,
kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat manusia. Shalat adalah anugerah terindah
dari Allah bagi hamba beriman
Halaman 46 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
Doktor Neurologi AS, Masuk Islam Setelah Menemukan Keajaiban Dalam
Shalat
"Seorang doktor di Amerika Serikat telah memeluk agama Islam karena beberapa
keajaiban yang ditemuinya dalam penyelidikannya. Dia amat kagum dengan
penemuan tersebut, sehingga tidak dapat diterima oleh akal fikiran. Dia adalah seorang
Doktor Neurolog. Setelah memeluk Islam, dia amat yakin akan perubatan secara Islam
dan dengan itu telah membuka sebuah klinik yang bertemakan "Perubatan Melalui AlQur'an". Kajian pengobatan melalui Al-Qur'an pembuatan obat-obatannya berdasarkan
apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Di antara kaidah-kaidah yang digunakan
termasuk pula berpuasa, madu lebah, biji hitam (black seed) dan sebagainya.
Apabila ditanya bagaimana dia tertarik untuk memeluk Islam?,
Maka doktor tersebut memberitahu bahwa pada saat beliau melakukan kajian
urat saraf, terdapat beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak
dimasuki oleh darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan darah yang
cukup untuk berfungsi secara normal.
Setelah membuat kajian yang memakan waktu, akhirnya beliau mendapati
bahwa darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak manusia melainkan
pada ketika seseorang itu sedang SUJUD pada saat mengerjakan Sholat!!!
Urat tersebut memerlukan darah hanya untuk beberapa waktu tertentu saja. Ini
bermaksud bahwa darah hanya akan memasuki urat tersebut mengikut kadar
sembahyang waktu yang diwajibkan oleh Islam......Begitulah keagungan ciptaan
Allah SWT!!!
Apabila kita tidak menunaikan sholat, berarti otaknya tidak akan dapat menerima
darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal!!! dengan kejadian ini
sebenarnya manusia diciptakan adalah untuk memeluk agama Islam ''sepenuhnya''
Halaman 47 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
karena sifat fitrah kejadiannya memang telah dikaitkan oleh Allah SWT dengan
agama-Nya yang indah in
=========== ***===========
KEAJAIBAN SHOLAT
( Baca lagi )
Memang, segala macam perintah Tuhan itu ternyata kembali untuk kebaikan kita juga
baik sewaktu di dunia maupun di akhirat nanti ...saya jadi teringat tahun 93-an dulu
pernah ada seminar internasional tentang 'The Miracles of Qur'an' di IPTN Bandung.
Berbagai makalah ilmiah yang berhubungan dengan keajaiban al-Qur'an dari berbagai
sudut pandang disiplin ilmu dipresentasikan...dari mulai pandangan seorang biologist,
archeologist,
geologist,
neurologist,
ahli
bahasa
dan
lain
sebagainya...subhanallaah...wahai Tuhanku sesungguhnya Engkau tidak menciptakan
semua ini dengan sia-sia...
Dibawah ini ada artikel menarik tentang keutamaan sujud (gerakan dalam sholat)
dengan kesehatan, kecantikan, kebugaran, dll....selamat menikmati...
Wassalam,
Sujud Bikin Cerdas (Baca lagi)
Salat adalah amalan ibadah yang paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia.
Gerakan-gerakannya sudah sangat melekat dengan gestur (gerakan khas tubuh)
seorang muslim. Namun, pernahkah terpikirkan manfaat masing-masing gerakan?
Sudut pandang ilmiah menjadikan salat gudang obat bagi berbagai jenis penyakit!
Saat seorang hamba telah cukup syarat untuk mendirikan salat, sejak itulah ia mulai
menelisik makna dan manfaatnya. Sebab salat diturunkan untuk menyempurnakan
fasilitasNya bagi kehidupan manusia. Setelah sekian tahun menjalankan salat, sampai
di mana pemahaman kita mengenainya?
TAKBIRATUL IHRAM
Postur: berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar telinga, lalu melipatnya di depan perut atau dada bagian bawah.
Manfaat: Gerakan ini melancarkan aliran darah, getah bening (limfe) dan kekuatan
otot lengan. Posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke
seluruh tubuh. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran
darah kaya oksigen menjadi lancar. Kemudian kedua tangan didekapkan di depan
Halaman 48 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
perut atau dada bagian bawah. Sikap ini menghindarkan dari berbagai gangguan
persendian, khususnya pada tubuh bagian atas.
RUKUK
Postur: Rukuk yang sempurna ditandai tulang belakang yang lurus sehingga bila
diletakkan segelas air di atas punggung tersebut tak akan tumpah. Posisi kepala lurus
dengan tulang belakang.
Manfaat: Postur ini menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang (corpus
vertebrae) sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Posisi jantung sejajar dengan
otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertumpu
di lutut berfungsi relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah. Selain itu, rukuk
adalah latihan kemih untuk mencegah gangguan prostat.
I'TIDAL
Postur: Bangun dari rukuk, tubuh kembali tegak setelah, mengangkat kedua tangan
setinggi telinga.
Manfaat: Ftidal adalah variasi postur setelah rukuk dan sebelum sujud. Gerak berdiri
bungkuk berdiri sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Organ organ
pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian.
Efeknya, pencernaan menjadi lebih lancar.
SUJUD
SUJUD
Postur: Menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi
pada lantai. Manfaat: Aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Posisi
jantung di atas otak menyebabkan darah kaya oksigen bisa mengalir maksimal ke otak.
Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Karena itu, lakukan sujud dengan
tuma'ninah, jangan tergesa gesa agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. Postur ini
juga menghindarkan gangguan wasir. Khusus bagi wanita, baik rukuk maupun sujud
memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan.
DUDUK
Postur: Duduk ada dua macam, yaitu iftirosy (tahiyyat awal) dan tawarruk> (tahiyyat
akhir). Perbedaan terletak pada posisi telapak kaki.
Halaman 49 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
Manfaat: Saat iftirosy, kita bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan
syaraf nervus Ischiadius. Posisi ini menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang
sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Duduk tawarruk sangat baik
bagi pria sebab tumit menekan aliran kandung kemih (urethra), kelenjar kelamin pria
(prostata) dan saluran vas deferens. Jika dilakukan. dengan benar, postur irfi
mencegah impotensi. Variasi posisi telapak kaki pada iffirosy dan tawarruk
menyebabkan seluruh otot tungkai turut meregang dan kemudian relaks kembali.
Gerak dan tekanan harmonis inilah yang menjaga. kelenturan dan kekuatan organorgan gerak kita.
SALAM
Gerakan: Memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Manfaat: Relaksasi
otot sekitar leher dan kepala menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan ini
mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah.
BERIBADAH secara, kontinyu bukan saja menyuburkan iman, tetapi mempercantik
diri wanita luar-dalam.
=========== ***===========
PACU KECERDASAN
(Baca lagi)
Gerakan sujud dalam salat tergolong unik. Falsafahnya adalah manusia
menundukkan diri serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari
pantatnya sendiri. Dari sudut pandang ilmu psikoneuroimunologi (ilmu
mengenai kekebalan tubuh dari sudut pandang psikologis) yang didalami
Prof Sholeh, gerakan ini mengantar manusia pada derajat setinggitingginya. Mengapa?
Dengan melakukan gerakan sujud secara rutin, pembuluh darah di otak
terlatih untuk menerima banyak pasokan darah. Pada saat sujud, posisi
jantung berada di atas kepala yamg memungkinkan darah mengalir
Halaman 50 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
maksimal ke otak. Itu artinya, otak mendapatkan pasokan darah kaya
oksigen yang memacu kerja sel-selnya. Dengan kata lain, sujud yang
tumakninah dan kontinyu dapat memacu kecerdasan.
Risetnya telah mendapat pengakuan dari Harvard Universitry, AS
Bahkan seorang dokter berkebangsaan Amerika yang tak dikenalnya
menyatakan
masuk
Islam
setelah
diam-diam
melakukan
riset
pengembangan khusus mengenai gerakan sujud
PERINDAH POSTUR
Gerakan-gerakan dalam salat mirip yoga atau peregangan (stretching). Intinya
untuk melenturkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Keunggulan salat
dibandingkan gerakan lainnya adalah salat menggerakan anggota tubuh lebih
banyak, termasuk jari kaki dan tangan.
Sujud adalah latihan kekuatan untuk otot tertentu, termasuk otot dada. Saat
sujud, beban tubuh bagian atas ditumpukan pada lengan hingga telapak tangan.
Saat inilah kontraksi terjadi pada otot dada, bagian tubuh yang menjadi
kebanggaan wanita. Payudara tak hanya menjadi lebih indah bentuknya tetapi
juga memperbaiki fungsi kelenjar air susu di dalamnya.
MUDAHKAN PERSALINAN
Masih dalam pose sujud, manfaat lain bisa dinikmati kaum hawa. Saat pinggul
dan pinggang terangkat melampaui kepala dan dada, otot-otot perut (rectus
abdominis dan obliquus abdominis externuus) berkontraksi penuh. Kondisi ini
melatih organ di sekitar perut untuk mengejan lebih dalam dan lama. Ini
menguntungkan wanita karena dalam persalinan dibutuhkan pernapasan yang
baik dan kemampuan mengejan yang mencukupi. Bila, otot perut telah
berkembang menjadi lebih besar dan kuat, maka secara alami ia justru lebih
elastis.
Kebiasaan
sujud
menyebabkan
tubuh
dapat
mengembalikan
sertamempertahankan organ-organ perut pada tempatnya kembali (fiksasi)
PERBAIKI KESUBURAN
Setelah sujud adalah gerakan duduk. Dalam salat ada dua macam sikap duduk,
yaitu duduk iftirosy (tahiyyat awal) dan duduk tawarruk (tahiyyat akhir). Yang
Halaman 51 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
terpenting adalah turut berkontraksinya otot-otot daerah perineum. Bagi
wanita, inilah daerah paling terlindung karena terdapat tiga lubang, yaitu liang
persenggamaan, dubur untuk melepas kotoran, dan saluran kemih.
Saat duduk tawarruk, tumit kaki kiri harus menekan daerah perineum.
Punggung kaki harus diletakkan di atas telapak kaki kiri dan tumit kaki kanan
harus menekan pangkal paha kanan. Pada posisi ini tumit kaki kiri akan
memijit dan menekan daerah perineum. Tekanan lembut inilah yang
memperbaiki organ reproduksi di daerah perineum.
AWET MUDA
Pada dasarnya, seluruh gerakan salat bertujuan meremajakan tubuh. Jika tubuh
lentur, kerusakan sel dan kulit sedikit terjadi. Apalagi jika dilakukan secara
rutin, maka sel-sel yang rusak dapat segera tergantikan. Regenerasi pun
berlangsung lancar. Alhasil, tubuh senantiasa bugar.
Gerakan terakhir, yaitu salam dan menengok ke kiri dan kanan punya pengaruh
besar pada kekencangan. kulit wajah. Gerakan ini tak ubahnya relaksasi wajah
dan leher. Yang tak kalah pentingnya, gerakan ini menghindarkanwanita dari
serangan migrain dan sakit kepala lainnya
=========== ***===========
DUDUK IFTIROSY
Sesudah melakukan sujud yang pertama, maka kita duduk istirahat sebentar.
Sikap ini disebut "jilsa" atau duduk iftirosy, untuk kemudian bersujud lagi.
Selesai raka'at pertama, maka kita berdiri lagi, serta mengulangi apa yang telah
dilakukan pada raka'at pertama. Sesudah melakukan sujud yang kedua pada
raka'at yang kedua, maka tibalah kita pada sikap '•qa’da" yaitu duduk tawaruk,
dengan sikap kaki kanan sebagaimana kita bersujud yakni ujung jari-jari kaki
kanan dan punggung kaki kiri di atas lantai serta meletakkan kedua tangan
di atas paha atau lutut. Bila sholat terdiri atas 3 atau 4 raka'at, maka sikap itu
diulangi, sesuai dengan . jumlah raka'at yang seharusnya. Sikap terakhir dalam
Halaman 52 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
melakukan sholat adalah "taslim" yaitu dengan mengucapkan "As
"As-salaa-mu'alaikum wa rohmatu
rohmatu-llooh".Adapun
llooh".Adapun shalat wajib yang lima waktu sehari
semalam, tahiyyatnya dua
dua-dua
dua kali, kecuali shalat Shubuh hanya sekali saja.
Cara duduk tahiyyat pada shalat Shubuh, seperti duduk tahiyyat yang terakhir,
karena tahiyyatnya hanya sekali pada akhir raka'at yang kedua.
Demikian juga bagi shalat selain shalat Shubuh, yang terdiri hanya dari dua
raka'at, seperti shalat Jum'at dan lain-lainnya,
lainnya, caranya tahiyyat seperti tahiyyat
shalat Shubuh.
Duduk tahiyyat yang pertama disebut duduk “Iftirosy",
",
sedangkan duduk
tahiyyat yang kedua atau terakhir disebut duduk "tawarruk".
Duduk iftirosy
Duduk tawarruk
Pada sikap duduk "iftirosy" sebenarnya kita duduk dengan otot
otot-otet pangkal
paha (muse, giutaeus maxi-musmedius,
maxi musmedius, muse, obturator externus-internus,
externus
muse. perilormis) di mana di dalamnya terdapat salahsatu saraf pangkal paha
yang besar (nervus Ischiadicus), di, atas kedua tumit kaki kita.
Tumit ini dilapisi oleh sebuah otot (muse, triceps surae) yang berfungsi sebagai
bantal.
Dengan demikian, maka tumit menekan kepada otot
otot-otot
otot pangkal paha serta
saraf pangkal paha yang besar itu, sehingga saraf pangkal paha ini terpijit
(massage).
Halaman 53 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Pijitan atau urutan tersebut dapat menghindarkan atau menyernbuhkan suatu
penyakit
saraf
pangkal paha (neuralgia) "yang teras sakit nyeri, sengal
bahkan menucu, hingga tidak dapat berjalan.
Penyakit ini disebut "Ischias". Demikian pula urat-urat nadi (arteria) dan
pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang terdapat di lingkungan pangkal
paha, dapat terurut dan terpijit, sehingga aliran darah, terutama darah yang
mengalir kembali ke jantung, dapat diperlanear, hal mana menghindarkan
timbulnya penyakit "Bawasir'' (haemorrhoides = gembung pembuluh darah
baliok poros usus, lantaran pemben-dungan darah). Hal ini akan diuraikan lebih
lanjut pada sikap duduk "tawarruk".
Sebelum tiba pada sikap duduk terakhir ini, maka perlu diketahui, bahwa tiap
kali kita bangkit dari sujud dan berdiri tegak kembali, sesudah menunaikan satu
raka'at, maka sejumlah otot-otot kita berkontraksi, yaitu otot-otot dada, bahu,
lengan, punggung, perut, pangkal paha, sebagaimana telah kami uraikan.
Juga otot-otot dari kaki bagian atas (muse, gracillia, musc. Adductor, magnus,
muse, semitendineusraneus, muse, gastrocnemius), pula otot-otot dari bagian
kaki baawah (musc, popliteus, musc.soleus, muse, flexor hallucis longus muse.
flexor ,digitorum longus interossei dorsalisplantares, musc flexor digitorum
brevislongus, musc. quadratus plantae) turut berkontraksi.
Yang terpenting adalah turutnya berkontraksi otot-otot
dari
daerah
"perineum", yaitu dasar penutup panggul, terutama pada kaum wanita (muse,
levator ani, muse, transversus perinaei, superficialis,
muse, constrictor
vaginae, muse, sphencter ani externus, musc, gluteus maximus, musc. Bulbo
cavernosus, miusc Ischeo cavernosus). Di dtajerah perineum ini pada kaum
wanita terdapat tiga lubang yang penting, yaitu dubur atau pelepasan (anus),
liang sanggama (introi-tus vaginae) dan aliran kandungan kemih (urethra).
Perineum adalah bagian tubuh manusia yang penting sekali, oleh sebab di
bagian tubuh ini, terdapat pel-bagai alat kelamin pria dan wanita. Bagi wanita,
bagian badan perineum ini, merupakan bagian yang terlemah yang mudah
mendapat luka, robekan atau kerusakan psda waktu melahirkan bayi.
Halaman 54 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
A = clitoris
G = muse, gluteus maximus
B = lobang kandungan kemih
H = muse, transverus perinaei]
C = lobang sanggama
I = muse, bulbo cavernosus
D = muse, levator ani
J = muse, ischeo cavernosus
E = muse, sphencter ani
K = os coccygeus
F = lobang pelepasan
Halaman 55 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Jika kelahiran bayi berlangsung terlalu lama, maka otot-otot serta jaringanjaringan yang terdapat di da-erah perineum ini, mengalami luka, koyakan,
robekan, misalnya dari dinding liang sanggama sampai kepada pelepasan
(raptura vulvo-perinaealis), juga robekan dari liang sanggama sampai kepada
dinding poros usus (ruptura perineo-analis).
A
— lobang pelepasan
B
— lobang sanggama
.
,:
CD — benang jahitan
Robekan yang demikian ini, dapat terjadi pula bila sang bayi terpaksa harus
dikeluarkan dengan tang (forceps).
I Di samping luka-luka dan
robekan-robekan,
dapat timbul pula pelbagai
hiliran atau lobang palsu (fis-I tula), karena rusak/robeknya jaringan antara
tulang Jkepala bayi dan tulang panggul. Umpamanya dapat terjadi lobang
antara kandung kemih dan liang sanggama (fistula vesico vaginalis), sehingga
air kencing Tine) mengalir ke luar melalui
liang
sanggama. dapat terjadi
lobang antara liang usus dan liang sanggama (fistula recto vaginalis), sehingga
najis luar melalui liang sanggama atau lobang antara sa-luran kencing dan liang
sanggama (fistula uretero vaginalis), atau lobang antara leher rahim dan kandung kencing (listula vesicocervicalis).
Halaman 56 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
I
II
I. Fistula vesico-vaginalis
II. Vistula recto-vaginalis
B = liang kandung kemi
D =
A =
C = liang sanggama
liang sanggama
liang pelepasan
Sekalipun seorang dokter ahli kebidanan yang cakap dapat memperbaiki dan
menutupi dengan operasi (perinaeoplastiek) robekan-robekan dan lobanglobang itu dengan sebaik-baiknya, namun demikian bagian tubuh wanita ini
selanjutnya merupakan bagian tubuh yang peka yang mengakibatkan
penderitaan dan ke-sengsaraan yang tidak ada hingganya, sepanjang hi-dupnya,
oleh sebab otot-otot dan jaringan-jaringan yang telah robek-rusak itu
kekenyalannya (elasticiteit)
tidak dapat dikembalikan lagi sepenuh-nya,
sehingga
perasa-an
sakit, pegel, nyeri di
bagian
tubuhnya
ini
tetap menggang-gunya.
Halaman 57 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
Selanjutnya dapat timbul pula pelbagai penderitaan lainnya, misalnya seluruh
din-ding liang dubur ter-sembul ke luar (pro-lapsusrecti), atau rahim tersembul
ke luar (prolapsus uteri) Prolapsus uteri atau liang sanggama tersembul
ke
luar (prolapsus vaginae) atau dubur tersembul ke luar (prolapsus ani).
Satu-satwnya usaha untuk mengembalikan kekenyalan dari otot-otot dan
jaringan-jaringan yang telah rusak-rusak itu secara alamiah, antara lain hanya
dengan sembahyang secara Islam, sebagaimana telah kami uraikan, terutama
dengan sikap bangun kembali dari duduk-sujud ke sikap berdiri tegak, di mana.
otot-otot dari perineum ini aktip berkontraksi. Selain daripada senantiasa
mengulangi sikap ini, maka perlu pula otot-otot dan jaringan-jaringan dari
perineum itu menda-pat grjitan dan urutan (massage) agar pembuluh-pembuluh darah pada daerah perineum ini menjadi lebih besar dan kuat serta
mendapat lebih banyak zat ma-kanan dan zat pembakar. Dan massage ini dapat
dilakukan dengan sikap duduk tahiyyat yang terakhir yaitu sikap duduk
"tawarruk". Pada sikap duduk ta-warruk ini, tumit kaki kiri harus menekan
pada daerah perineum, yaitu daerah penutup dasar panggul (bagian tubuh
depan lobang pelepasan), di samping itu, punggung kaki kanan harus
diletakkan di atas telapak bagian depan kaki kiri dan tumit kaki kanan
m,enekan pada pangkal paha (fookong) sebelah kanan, serta jari-jari kaki
kanan berdiri di atas lantai. Yang penting dalam sikap duduk tawarruk ini
adalah, bah-wa kita duduk dengan daerah perineum di atas tumit kaki kiri.
Dengan demikian, maka tumit kaki kiri akan memijit dan mengurut daerah
perineum. Hal mana, ditinjau dari sudut ilmu kesehatan, penting sekali bagi
kese-hatan pria dan wanita, yang melakukan ibadat sem-bahyang secara Islam.
Keuntungan lainnya, yang dapat diperoleh dengan sikap duduk tawarruk ini,
adalah untuk menghindar-kan timbulnya penyakit "Bawasir" (haemorhoides),
yang sering diderita oleh wanita hamil, baik di bagian pelepasan, maupun di
bibir besar dan kecil kema-luan (labia majora et minora) dan pada paha dan
betisnya (varices = pembuluh darah balik mekar), oleh karena urutan dan
pijitan dari tumit terhadap urat-urat darah yang terdapat di daerah perineum ini
(arteria dan venae: glutea eranialis-caudalis, pu-dendalis externa-internahoemorrhoidalis media-caudalis, vesicalis caudalis, deferentialis).
Halaman 58 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
Penyakit bawasir pada wanita hamil, antara lain disebabkan oleh tekanan
kepala bayi terhadap pembuluh-pembuluh darah tsb. di atas, terutama terhadap
pembuluh darah balik.
Bagi kaum priapun, sikap duduk tawarruk itu banyak pula manfa'atnya, oleh
sebab tumitnya mengerjakan pijitan terhadap beberapa anggota kelamin yang
penting, misalnya aliran kandung kemih (urethra), kelenjar alat kelamin lakilaki (prostata) yang melingkupi bagian atas aliran kandung kemih dan.
berbatasan
pada poros-usus, selanjutnya pijitan terhadap pembuluh tempat pancaran mani
lalu (vas-deferens), juga pijitan terhadap badan pengeras
dzakar,
yaitu
suatu badan pengembang yang bekerja sebagai spons dan dapat diisi dengan
darah (.bulbuscorporis cavernosi), sehingga menghasilkan tegaknya dan
kerasnya dzakar (erectio) dan akhirnya pijitan terhadap buah pelir (testes) dan
anak buah pelir (epidiymis).
Pijitan terhadap aliran kandung kemih, memperkuat otot-otot dinding saluran
kemih ini sehingga mempermudah pembuangan air kecil dan menghilangkan
sempitan-sempitani (strictura) yang ada di dalam saluran ini.
Di samping daripada itu, terpijit pula dua kelenjar besar (glandulae Cowperi),
yang terdapat pada dinding saluran kemih ini, sehingga kelenjar ini mengeluarkan semacam lendir dengan reaksi alkalis, yang mem-bersihkan saluran kemih
dari sisa-sisa kencing, dan zat-zat asam lainnya yang dapat mematikan sel-sel
mani (spermatozoieden).
Pijitan terhadap prostata, menghindarkan kelenjar alat kelamin lelaki ini,
mengeras dan membesar (hypertrophia prostatae), yang menyulitkan pembuangan air kemih oleh sebab terdapat atau terpijitnya saluran kandung kemih
(urine). Pijitan terhadap vas deferens, memperlancar aliran mani, bila saluran
ini tersumbat sehingga mani sedikit atau tidak ada yang dipancarkan
(azoospermia = aspermatismus). Pijitan terhadap bulbus corporis cavernosa,
menyebabkan bagian kemaluan lelaki ini dapat berisi lebih banyak darah,
sehingga batang dan terutama dzakar (glan-spenis) lebih menjadi keras dan
Halaman 59 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
kencang. Pijitan terhadap testes dan epididymis merangsang kedua anggota
badan lelaki ini, memprodusir lebih banyak mani yang sehat dan hidup,
terutama bila pria tsb mandul karena mani yang dipancarkan tiada I'.engandung
sel mani yang hidup (necrospermia). Selanjutnya sikap lari kaki kanan yang
berdiri di atas lantai sewaktu duduk tahiyat menguatkan otot-otot dari kedua
telapak kaki
plantares,
(musc, abductorTiallucis muse, abductor digiti, interrossei
muse' flexor digitorum longus), sehingga
mgnghindarkan
timbulnya penyakit kaki “bertelapak rata” di mana seluruh tapak kedu kaki
tercaeah ke tanah hal mana dapat menimbulkan perasaan pegal, linu, sakit dan
lekas cape pada kedua kaki. Yang menderita pes-planus ini, tidak dapat berdiri
lama dan berjalan jauh, pula tidak dapat berolahraga,
athletik.
Halaman 60 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
terutama dalam bidang
Halaman 61 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
a. telapak kaki normal
b. telapak kaki bertapak rata (pes-planus)
Akhirnya sambil membaca salam "Assalaa-mu 'alai-kum warohmatu-lloohi
wabarokaatuh" kita menoleh dan memalingkan kepala sejauh mungkin ke
kanan dan ke kiri; sikap demikian sangat mgnguatkan otot-otot leher dan
kuduk (muse, sternocleido-mastoideus, muse, trapezms, muse, semispinalis
capitis, muse, oc-cipitalis, muse, transversus nuchae, muse, auricularis nuhae).
Berkontraksinya antara lain penyakit kepala)
Halaman 62 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
a.
.
.
a.
b.
c.
a. Otot tubuh manusia
b. sikap tubuh bangkit dari sujud ke sikap tegak
b. sikap tubuh berdiri tegak
'”kuduk
duk kaku" (stijve nek) oleh sebab dengan berkontraksinya otot
otot-otot kepala
ini, sirkulasi dan peredaran darah menjadi lebih baik, terutama untuk zat-zat
racun yang terdapat didalam otot
otot-otot kepala ini. yaitu melkzuur
lkzuur = acuidum
Halaman 63 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
lacicum = CH3CHOHCOOH, yang menyebabkan perasaan cape, kaku dan linu
di bagian kepala ini.
Di samping itu, oleh kontraksi dari otot-otot, dihasilkan beberapa energie
sebagai panas dan zat-zat yang diperlukan untuk rehabilasi dan perbaikan
jaringan-jaringan
yang
rusak,
oleh
proses
pemisahan
triphosphorzuur menjadi adenosine dan diphosihorzuur.
Halaman 64 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
adenosine-
KATA PENUTUP
Telah kami uraikan secara singkat dan sederhana, kebenaran dari beberapa ayat
di dalara Al-Qur'aanul-Kariim, yang hingga kini sudah lebih dari 13 abad
lamanya, masih disangsikan oleh sebagian ummat manusia kebenarannya
bahkan masih merupakan sua-tu teka-teki, apakah isi Al-Qur'aan hanya hasil
buah pikiran dan karangan dari Nabi Muhammad s.a.w. atau apakah Al-Quraan
itu benar-benar dikirim Tu-han dan diwahyukanNya kepada pesuruhNya, Nabi
Muhammad s.a.w. Belum terhitung lagi mereka yang membantah kebenaran
Agama Tuhan ini dengan ti-dak berdasarkan Ilmu pengetahuan dan
penyelidikan melainkan semata-mata karena keras kepala dan emo-si
menentaiig Agama Tuhan itu. Tetapi kenyataan adalah, bahwa apa yang
diterangkan oleh Al-Qur'aan itu adalah terbukti kebenarannya dalam
kenyataan, dan dunia dapat mengetahuinya dan tidak dapat membantah
kenyataan itu.
Setiap orang yang berpikir dengan terang dan jujur, serta ahli-ahli ilmu yang
menyelidiki alam ini dengan susunannya, niscaya akan mengakui, bahwa alam
se-mesta berpusat pada satu kekuasaan yang lebih tinggi. Hanyalah manusia
yang ditipu oleh pemandangan yang singkat, ilmunya yang kepalang tanggung
itulah yang tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu ada. Esa dan Maha Kuasa
dan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk segenap bangsa dan segenap masa
rah-matan-lil-'aalamin, kebahagiaan untuk segenap ummat
manusia, dan bahwa Agama Islam dikirim buat selu-ruh dunia sampai akhir
zaman, karena ajaran Islam adalah ajaran yang universil sesuai dengan segenap
tempat, waktu dan keadaan dan berkembang mengikuti irama perkembangan
masa dan memenuhi kebutuhan, serta mengurus perikehidupan seluruh ummat
manusia.
Ayat terakhir : surat (Al-Maidah) ayat 3 :
Al yauma akmaltu lakum diinakum, wa atmamtu 'alaikum ni'matii warodhiitu lakumul islaama diinaa.
"Tuhan menyatakan, bahwa Dia talah menyempurnakan agama Islam dan
telah mencukupkan nikmatNya kepada kaum muslimin".
Halaman 65 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
Ini mengandung arti, bahwa Islam itu adalah agama yang terakhir, dan Nabi
Muhammad s.a.w. adalah ilasul yang penghabisan, serta Qur'aan itu Kitab Suci
yang paling akhir, cukup mempunyai dasar pimpinan dan pedoman hidup
untuk segenap bangsa di seluruh tempat dan segenap zaman yang bakal
mengalami perubahan.
Wassalam, Penulis
(Dr. A. SABOE)
Bandung, Februari 1969
Disalin kembali oleh Abdullah Guru SMPN 1 Rambatan
Halaman 66 dari 66
Disalin Oleh Abdullah
Guru SMPN 1 Rambatan
Download