Standar Kompetensi Menerapkan konsep besaran fisika dan

advertisement
GERAK LURUS






Jarak dan Perpindahan
Kelajuan dan Kecepatan
Percepatan dan Perlajuan
Gerak Lurus Beraturan (GLB)
Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)
Gerak Jatuh Bebas
Jarak dan Perpindahan


Jarak adalah panjang
lintasan yang ditempuh oleh
suatu benda tanpa
memperhatikan arah gerak
benda, sehingga jarak
merupakan besaran skalar
Perpidahan adalah
perubahan kedudukan
suatu benda ditinjau dari
keadaan awal dan keadaan
akhir dengan
memperhatikan arah gerak
benda, sehingga
perpindahan merupakan
besaran vektor
Kelajuan dan Kecepatan



Kelajuan dan kecepatan merupakan besaran
yang memiliki dimensi yang sama
Kelajuan berkaitan dengan dengan jarak dan
waktu sehingga merupakan besaran skalar
Kecepatan berkairan dengan perpindahan wan
waktu sehingga merupakan besaran vektor
Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata
Kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat
Percepatan dan Perlajuan
Suatu Benda yang kecepatannya
bertambah atau berkurang, atau
arahnya berubah, dikatakan
mengalami percepatan
v  vo
a
t
Percepatan merupakan besaran vektor
Kelajuan merupakan besaran skalar
a
vo
v
t
= percepatan benda (ms-2)
= kecepatan awal (m/s)
= kecepatan awal (m/s)
= waktu tempuh (s)
Contoh soal
Gerak Lurus Beraturan (GLB)

Apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan konstan
pada suatu lintasan garis lurus, maka dikatakan bahwa
benda tersebut bergerak lurus beraturan
s  vt
s = jarak tempuh (m)
v = kelajuan (m/s)
t = waktu tempuh (s)
Contoh soal
Gerak Lurus Berubah Beraturan
(GLBB)
Apabila kecepatan benda berubahubah secara teratur, mengalami
perubahan kecepataan (atau
percepatan konstan), maka gerak
semacam ini disebut gerak lurus
berubah beraturan
Hubungan antara v dan a
Hubungan antara s, a dan t
Hubungan antara s, v dan a
Hubungan antara s, v dan t
Gerak Jatuh Bebas

Aristoteles
1.
2.

Api secara alami akan naik ke atas ke arah matahari
dan bintang.
Batu adalah benda bumi dan ia akan jatuh ke asalnya di
bumi. Batu besar lebih membumi dari pada batu yang
kecil, sehingga batu besar akan jatuh lebih cepat
Galileo
“Semua benda yang jatuh bebas mempunyai percepatan
yang sama pada tempat yang sama di dekat permukaan
Bumi”
Gerak Jatuh Bebas


Gerak jatuh bebas adalah gerak lurus
berubah beraturan yang memiliki kecepatan
awal vo = 0 dan mengalami percepatan a = g
Kelajuan benda ketikaa mencapai Bumi
pada gerak jatuh bebas sama dengan
kelajuan yang diperlukan untuk melempar
benda tersebut dari bumi ke ketinggian yang
sama h
Persamaan jatuh bebas
SELESAI
Download