UUTS MAT SEM 2

advertisement
ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER II
SD GUGUS KARTINI KECAMATAN SIDOMUKTI KOTA SALATIGA
TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011
Mata pelajaran
Hari / Tanggal
Kelas
Waktu
I.
: MATEMATIKA
:
: IV ( Empat )
: 60 Menit
Nama
No.
:
:
Nilai
:
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang paling benar!
1. Bilangan bulat yang juga bilangan prima adalah . . . .
a. 11
c. 21
b. 18
d. 27
2. Urutan suhu –5°, 9°, 0°, –1° dari yang terpanas . . . .
a. –1°, –5°, 0°, 9°
c. 0°, –1°, –5°, 9°
b. –5°, –1°, 0°, 9°
d. 9°, 0°, –1°, –5°
3. Lawan dari –130 adalah . . . .
a. –103
c. 130
b. –310
d. 301
4. Hasil dari (–7) – (–6) adalah . . . .
a. –13
c. 1
b. –1
d. 13
5. Hasil dari 20 + (–15) = . . . .
a. 5
c. –5
b. 35
d. –35
6. 1.500 – 750 + (–750) = . . . .
a. 750
c. 250
b. 500
d. 0
4
7. Pecahan yang senilai dengan 6 adalah . . . .
a.
b.
4
5
3
4
2
c. 3
1
d. 2
54
8. Bentuk paling sederhana dari 72 adalah . . .
a.
b.
2
3
3
4
8
c. 9
7
d. 12
9. Urutan pecahan mulai dari yang terkecil berikut ini yang benar adalah adalah . . . .
a.
b.
4 2 3
, ,
5 5 5
4 3 2
, ,
6 6 6
7 5 6
c. 8 , 8 , 8
5 6 7
d. 9 , 9 , 9
10. Pecahan berikut yang urut dari terbesar adalah . . . .
a.
b.
1 2 1
, ,
2 3 4
3 1
4
, ,
4 2 10
1
4 5 6
c. 5 , 6 , 7
3 2
1
d. 8 , 9 , 10
3
11. 4 + 10 = ...
a.
b.
11
c.
20
13
d.
20
7
7
12
5
8
7
12. 9 − 12 = ...
a.
b.
19
c.
36
17
d.
19
1
2
13
36
7
36
3
13. 4 + 3 − 8 = ...
a.
b.
5
c.
12
11
d.
12
17
24
13
24
7
14. Pecahan 8 jika diubah menjadi pecahan desimal ialah ....
a. 0,250
c. 0,625
b. 0, 500
d. 0,875
15. Penulisan bilangan Romawi di bawah ini yang betul ialah ....
II.
a. XXCVII
c. CMLXXXXV
b. LXXXVIII
d. DCCIIX
Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !
16. Urutan 150, –100, –350, 400, –250 dari yang terbesar adalah . . . .
17. 37 – (–73) + (–10) = . . . .
18. 250 + (–25) – (–175) = . . . .
19. Lawan dari 1.059 adalah . . . .
56
20. Bentuk pecahan paling sederhana dari 96 ialah ....
3
21. Jika 5 diubah ke dalam bentuk persen ialah ....
6
3
1
3
22. 7 − 5 = ...
1
23. 4 + 5 − 2 = ...
24. Bentuk bilangan Romawi dari 444 ialah ....
25. DCCXLVIII bentuk bilangan cacahnya ialah ....
III.
Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar!
26. Seorang penyelam berada di kedalaman laut 15 m dari permukaan laut. Kawannya berada di
atas menara kapal yang tingginya 8 m dari permukaan laut. Berapa jarak ketinggian mereka
berdua?
Jawab : ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
27. Seorang pedagang mempunyai modal Rp. 250.000,00. Kemarin ia rugi sebesar
Rp.25.000,00. Hari ini ia mendapat laba Rp. 75.000,00. Berapa jumlah uangnya sekarang?
Jawab : ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5
7
28. Abid dan Marbun memetik 6 keranjang buah mangga. Sebanyak 9 keranjang mangga telah
dibagikan kepada para tetangga. Berapa bagian buah mangga yang masih ada?
Jawab : ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
29. Pedagang beras itu mempunyai
1
7
10
1
ton persediaan beras. Dalam dua hari berturut-turut telah
terjual sebanyak 4 ton beras dan 5 ton beras.
a. Berapa ton beras yang terjual selama dua hari?
b. Berapa ton beras yang belum terjual?
Jawab : ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
30. Pada tahun 1999 Gus Dur menjadi presiden RI. Tuliskan kalimat di samping dengan angka
yang diganti dengan bilangan Romawi.
Jawab : ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Kunci Jawaban
I.
Pilihan Ganda
1. A
6. D
11. A
2. D
7. C
12. D
3. C
8. B
13. A
4. B
9. D
14. D
5. A
10. D
15. B
II.
Isian
16. 400, 150, -100, -250, -350
21. 60%
17. 100
22.
18. 400
23.
19. -1.059
24. CDXLIV
7
20.
III.
9
35
7
20
25. 748
12
Uraian
21. 8 - (-15) = 8 + 15 = 23 Jadi jarak ketinggian mereka berdua ialah 23 meter
22. 250.000 + (- 25.000) + 75.000 = 225.000 + 75.000 = 300.000
Jadi Jumlah unag yang dimiliki pedagang itu ialah Rp. 300.000,00
5
23. 6 −
7
=
9
(5×9)−(7×6)
36
45−42
=
36
3
=
=
36
1
12
Jadi sisa buah mangga yang masih ada adalah
24. a.
1
4
1
+5=
(1×5)+(1×4)
20
=
5+4
20
=
1
keranjang.
12
9
20
9
Jadi beras yang terjual selama dua hari ialah 20 ton.
b.
7
10
−
9
20
=
(7×2)−9
20
=
5
20
=
1
4
5
Jadi sisa beras yang belum terjual adalah 20 ton 𝑎𝑡𝑎𝑢
25. Pada tahun MCMXCIX Gus Dur menjadi presiden RI.
Penilaian
I.
Betul × 1 = 15
II.
Betul × 2 = 20
III.
Betul × 3 = 15
Nilai = ( I + II + III ) × 2 = 100
1
4
ton.
Download