Slide 1 - info addin

advertisement
PESANAN USTAZ

BERTAQWALAH KEPADA
ALLAH
DENGAN
MENTAATI
SEGALA
PERINTAHNYA DAN TINGGALKAN
APA YANG DILARANG.

MOGA DAPAT BARAKAH DALAM
KEHIDUPAN DUNIA DAN AHIRAT.
ISRA’ DAN MI’RAJ
 SALAH SATU PERISTIWA
YANG TELAH BERLAKU
KEATAS DIRI RASULULLAH
S.A.W.
 AHLI SEJARAH
ISLAM
DAN ULAMA’
MENETAPKAN
IANYA
BERLAKU PADA 27
REJAB
SETAHUN SEBELUM NABI
BERHIJRAH
KE MADINAH.
APAKAH MATLAMAT UTAMA
DARI PERISTIWA INI?
 UNTUK MENGUATKAN LAGI AQIDAH

KEPECAYAAN UMAT ISLAM
TERHADAP
ALLAH DAN
KERASULAN NABI MUHAMMAD
S.A.W.
WAJIB KE ATAS SETIAP MUSLIM
MEMPERCAYAI BERLAKUNYA
PERISTIWA INI BAGI MENENTUKAN
KEISLAMANNYA.
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
ِ ‫سبحان الَّ ِذي أَسرى بِعب ِد ِه لَي لا‬
‫ن ا ْل َم ْسِج ِد ا ْل َح َرا ِم إِلَى‬
‫م‬
َ ْ َْ َْ
َ َْ ُ
ِ َّ‫ا ْلمسِج ِد األَقْصى ال‬
ُُ ََِ‫كنَا َح ْولَُُ لِنُر‬
‫ب‬
‫ي‬
‫ذ‬
ْ ‫ار‬
ََ
َْ
َ
ِ ‫ِمن آَ اتِنَا إِنَُّ هو السَّ ِميع الب‬
‫ير‬
‫ص‬
ُ َ ُ
َُ ُ
َ ْ
Maksudnya: Maha suci Allah Yang telah
menjalankan hambaNya (Muhammad) pada
malam hari dari Masjid Al-Haraam (di Makkah) ke
Masjid Al-Aqsa (di Palestin), Yang Kami berkati
sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya
tanda-tanda (kekuasaan dan kebesaran) kami.
Sesungguhnya
Allah
jualah
Yang
Maha
Mendengar, lagi Maha mengetahui.(surah al isra’
ayat 1)
DI ANTARA GAMBARAN DAN
TAMSILAN DALAM ISRA’
1.
2.
ORANG
YANG
MENGABAIKAN
PERINTAH SOLAT DIGAMBARKAN
SEGOLONGAN
MANUSIA
YANG
MEMECAHKAN KEPALA MEREKA
SEHINGGA
HANCUR
SECARA
BERTERUSAN.
ORANG
YANG
MAKAN
RIBA
DIGAMBARKAN
SEGOLONGAN
MANUSIA YANG BERENANG DALAM
SUNGAI DARAH DAN DILEMPARKAN
KE MULUT MEREKA BATU DARI
NERAKA.
3.

GOLONGAN YANG HANYA PANDAI
BERCAKAP TENTANG ISLAM TETAPI
AMALAN MEREKA MENYIMPANG
JAUH DARIPADA AJARAN ISLAM
DIGAMBARKAN
SEBAGAI
SEGOLONGAN
MANUSIA
YANG
MENGGUNTING
LIDAH
MEREKA
SECARA BERTERUSAN.
BANYAK LAGI GAMBARAN YANG
DIPERLIHATKAN
OLEH
ALLAH
KEPADA NABI S.A.W DAN APA
YANG MESTI DILAKUKAN OLEH
UMMAT ISLAM IALAH MENGAMBIL
PENGAJARAN
DAN
UBAHLAH
CARA HIDUP KEARAH KEHIDUPAN
YANG DIREDHAI ALLAH TAALA.
RENUNGILAH…

DI ANTARA PUNCA KELEMAHAN
DAN
KEMUNDURAN UMMAT PADA HARI INI IALAH
AKIBAT DARIPADA LEMAH DAN ROSAK
AKIDAH ATAU KRISIS KEPERCAYAAN KEPADA
AJARAN
AGAMA
SEHINGGA
ADA
YANG
MENGATAKAN ISLAM TIDAK SESUAI UNTUK
ZAMAN YANG SERBA MAJU DAN MODEN
INI.MEREKA BEBAS UNTUK LAKUKAN APA
SAHAJA DI ANTARANYA:
-MENINGGALKAN SOL AT
-TIDAK KELUARKAN ZAKAT
- GEMAR KEPADA MINUMAN KERAS(ARAK)
-PERGAULAN BEBAS LELAKI DAN WANITA
-SUKA KEPADA PERZINAAN
-BUANG BAYI YANG TIDAK BERDOSA
-PENYALAHGUNAAN DADAH DAN LAINLAIN
MENGAPAKAH GEJALA MUNGKAR
INI BOLEH BERLAKU DALAM
MASYARAKAT ISLAM?
KERANA DI ANTARA PUNCANYA:
1.KEIMANAN UMMAT ISLAM TERLALU
LEMAH
2.PENGABDIAN DIRI TERHADAP ALLAH
TIDAK DIBERIKAN KEUTAMAAN.
3.KECINTAAN KEPADA ALLAH DAN
RASULNYA SUDAH MULAI PUDAR
CAHAYA KEIMANANNYA.
5.KEMANISANNYA TELAH MENJADI
TAWAR OLEH KERANA HATI
DISELUBUNGI DOSA-DOSA DAN
MAKSIAT.
FAHAMILAH
TUGAS UTAMA KITA PADA HARI INI IALAH…
 BERI BIMBINGAN DAN TANAM KEMBALI
BENIH KEIMANAN DALAM JIWA
SETIAP
MUSLIM.
 SUPAYA IA SUBUR DAN AKHIRNYA DAPAT
MERASAI LAZAT DAN
MANISNYA IMAN
ITU.
 BILA KEMANISANNYA DAPAT DIRASAI
MAKA AKAN WUJUDLAH NEGERI AMAN
DAN MAKMUR SERTA KEHIDUPAN YANG
SELESA DAN TENANG.
HADIS RASULULLAH S.A.W
RASULULLAH
S.A.W
BERSABDA:
•
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ ‫أن َيك‬،‫ثالث َمن ك َّن فيه َو َجد َحال َوة اإل ْي َمان‬
‫ن‬
‫وأن ُي ِح َّب‬،َ ‫للا َ ْو َر ُ َس ْول َه ْأ َحُ ََّب ِإل ْي ْ ِه َ ِم ََّما ِس َواه َما‬
‫و‬
ُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ َ ْ َِ َ َ َ َ َ َ ِ َّ ِ ُ ُّ ُ َ َ ْ َ ْ
ُ
َ
َ
‫وأن يكره أن يعود ِفي الكف ِر كما يكره أن يقذف ِفي‬،‫اْل َّرء ال ي ِحبه ِإال للا تعالى‬
.‫الن ِار‬
)‫(رواه البخاري و مسلم‬
MAKSUDNYA:SESIAPA YANG ADA TIGA
PERKARA PADANYA AKAN MEMPEROLEHI
KEMANISAN IMAN:
PERTAMA:MENGASIHI ALLAH DAN RASULNYA
MELEBIHI DARI YANG LAIN.
KEDUA:MENGASIHI DIRI SESEORANG SEMATAMATA KERANA ALLAH TAALA.
KETIGA :MEMBENCI KEPADA KEKUFURAN
SEBAGAIMANA DIA BENCI DICAMPAKKAN
DIRINYA KE DALAM NERAKA.
UNTUK MENGEMBALIKAN
KESEMPURNAAN IMAN DAN
AQIDAH UMMAT ISLAM
IALAH DENGAN MENDALAMI
PENGETAHUAN ILMU
AGAMA DAN
MENYAMPAIKANNYA
DENGAN CARA HIKMAH DAN
BIJAKSANA.
َ‫ْاد ُع إلى َسبيل َ ب َك ب ْالح ْك َمة َو ْاْلَ ْوع َظة ْال َح َسنة‬
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ َ ِ‫ِ ِ ِ ِ ر‬
ُ‫َو َجاد ْل ُهم ب َّالتي ه َي أ ْح َسن‬
ِ ِ ِ ِ
Maksudnya: serulah ke jalan
Tuhanmu (Wahai Muhammad)
Dengan hikmat kebijaksanaan dan
nasihat pengajaran Yang baik, dan
berbahaslah Dengan mereka (yang
Engkau serukan itu) Dengan cara
Yang lebih baik………
Marilah tuan-tuan…
 Kita mengambil pengajaran dan iktibar dalam
peristiwa ini untuk membangun diri kearah
keredhaan Allah Taala
Kukuh dan mantapkan lagi aqidah kepercayaan
kita terhadap Allah dan ajaran yang dibawa oleh
Nabi S.A.W.
Jadikanlah peristiwa ini sebagai bahan pemikir
dan iktibar betapa besarnya kehebatan Allah
dan kekuasaan.
Dan ianya adalah sebagai pengukur tahap
keimanan orang islam adakah kuat atau lemah.
Firman Allah dalam surah Al Isra’ ayat 60.
ً‫َاك ِإالَّ ِفتْنَة‬
َ ‫الرؤيَا الَّ ِتي أ َ َر ْين‬
ُّ ‫َو َما َجعَ ْلنَا‬
…..‫اس‬
ِ َّ‫ِللن‬
Maksudnya:dan tiadalah Kami
menjadikan pandangan (pada
malam Mikraj) Yang telah Kami
perlihatkan kepadamu melainkan
sebagai satu ujian bagi manusia;
MARILAH
KITA MEMOHON KEPADA
TUHAN AGAR
MENGGOLONGKAN KITA
DI KALANGAN HAMBANYA
YANG BERIMAN DAN MENDAPAT
TAUFIK DAN HIDAYAH
DALAM KEHIDUPAN YANG
SEMENTARA INI.
‫‪FIRMAN ALLAH TAALA DALAM‬‬
‫‪SURAH AL ISRA’ AYAT 60‬‬
‫ِ‬
‫ك أََحاطَ بِالنَّا ِ‬
‫ِ‬
‫س َوَما‬
‫ب‬
‫ر‬
‫ن‬
‫إ‬
‫ك‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ل‬
‫ق‬
‫ذ‬
‫إ‬
‫و‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫َ ْ َُ َ َ َ‬
‫ِ‬
‫اك إِالَّ فِ ْتنَةا لِلنَّا ِ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫س‬
‫ن‬
‫َ‬
‫ر‬
‫أ‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ؤَ‬
‫الر‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ج‬
‫ْ‬
‫ُّ‬
‫َ َْ َ‬
‫ََ َ َ‬
‫َوالشََّج َرةَ ا ْل َمْل ُعونَةَ فِي القُ ْر ِ‬
‫آن َونُخَوِفُ ُه ْم فََما‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫ِ‬
‫يرا‬
‫ب‬
‫ك‬
‫ا‬
‫ان‬
‫ي‬
‫غ‬
‫ط‬
‫ال‬
‫إ‬
‫م‬
‫ه‬
‫َد‬
‫ز‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫َا‬
‫َ ُُْ‬
‫ا‬
AAMIN YA RABBAL AALAMIN
TUHAN YANG MEMPERKENANKAN
DOA
ORANG-ORANG YANG TAAT,
BERILAH TAUFIK KEPADA KAMI
DI DALAM MENTAATI MU
AMPUNILAH KEPADA MEREKA
YANG MEMOHON KEAMPUNAN
PESANAN KHATIB

BERTAQWALAH KEPADA ALLAH
DENGAN MENTAATI SEGALA
PERINTAHNYA DAN TINGGALKAN
SEGALA LARANGANNYA.

JANGAN KITA MATI MELAINKAN
DALAM KEADAAN MENYERAH DIRI
KEPADA ALLAH TAALA(MUSLIM).
MARILAH
ALLAH DENGAN
MENJADIKAN PERISTIWA YANG
BERSEJARAH INI SEBAGAI BAHAN
RENUNGAN DAN ISTIQAMAH
DALAM MENJALANI KEHIDUPAN
DI DUNIA YANG SEMENTARA
INI.MOGA KITA TAK DISESATKAN
OLEH MUSUH YANG SENTIASA
MERANCANG UNTUK
MENGHANCURKAN ISLAM.
َّ َ َ ‫َّ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َن‬
‫ِإن اَّلل وملـ ِئكته يصلو على الن ِب ِي‬
َ
َ
َ
ُّ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ً‫َيا أ ُّي َها ال ِذين آمنوا صلوا علي ِه وس ِل ُموا تس ِليما‬
Maksudnya :
“Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya
sentiasa berselawat ke atas junjungan Nabi, maka
wahai orang-orang yang beriman, ucaplah selawat
dan salam ke atasNya dengan sebaik-baiknya”.
PENGERTIAN DOA
Ya Allah,
Ampunilah orang mukmin lelaki dan perempuan
samada yang masih hidup atau yang telah
meninggal. Sesungguhnya Engkau Maha
Mendengar lagi Memperkenankan Doa.
Ya Allah,
Peliharakanlah Seri Paduka Baginda Yang
Dipertuan Agong Al Wathiqu Billah Tuanku Mizan
Zainal Abidin Ibna Al Marhum Sultan Mahmud Al
Muktafibillah Shah Dan Seri Paduka Baginda Raja
Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah. Dan
peliharakanlah zuriat-zuriatnya serta kaum
kerabatnya.
Ya Allah,
Peliharakanlah Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Pemangku Raja, Tengku Mohammad Ismail Ibna
Al-Wathiqi Billah Sultan Mizan Zainal Abidin.
Dan selamatkanlah Pemimpin-Pemimpin kami
serta seluruh umat Islam di negeri dan negara
kami.
Ya Allah,
Perbaikilah Hal Ehwal keadaan orang islam dan
Perbaikilah kepimpinan mereka,ulama’-ulama’
mereka,belia-belia mereka dan wanita-wanita
islam di kalangan mereka dengan rahmatmu
yang maha penyayang.
Ya Allah ,
Jadikanlah kami orang yang mendapat kelepasan
dari api neraka.Hindarkanlah kami dari neraka
juga hindarkanlah bapa-bapa kami dan ibu-ibu
kami serta seluruh muslimin dan muslimat dari
api neraka.
Ya Allah,
Muliakanlah Islam dan orang-orang islam
serta kecewakanlan golongan kuffar dan
musyhrikin .Berilah kami beroleh dari isteri
–isteri dan zuriat keturunan kami perkara –
perkara yang menyukakan hati melihatnya
dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang
yang mahu bertaqwa.
Ya Allah,
Tamatkanlah riwayat hidup kami dengan
kebaikan dan jangan tamatkan riwayat
hidup kami dengan keburukan.
Ya Allah,
Kami bertawakkal kepadamu dan pada
kami bertaubat,dan kepada mu kami
kembali.
Ya Allah,
Berikanlah kami kebaikan di dunia dan
di akhirat serta jauhkanlah kami dari
azab api neraka.
Wahai hamba-hamba
ALLAH…
Sesungguhnya
ALLAH
menyuruh
berlaku
adil
,dan
berbuat
kebaikan,serta
memberi
bantuan
kepada kaum kerabat;dan melarang
daripada
melakukan
perbuatanperbuatan keji dan mungkar serta
kezaliman.Ia mengajar kamu (dengan
suruhan dan larangannya ini)supaya
kamu
mengambil
peringatan
mematuhinya.
Maka ingatlah Allah Yang Maha
Agung
nescaya
dia
akan
mengingatimu dan bersyukurlah di
atas nikmat-nikmatnya nescaya dia
akan menambahkan lagi nikmat itu
kepadamu,dan
pohonlah
dari
kelebihannya, nescaya
akan
diberikannya
kepadamu.Dan
sesungguhnya mengingati Allah itu
lebih besar (faedah dan kesannya)
dan (ingatlah) Allah mengetahui apa
yang kamu kerjakan.
َ
َ َّ
ْ
ْ
ُ
.....‫أ ِقيموا ألصآلة‬
Marilah dirikan solat……..
“Lurus dan rapatkan saf anda
kerana saf yang sama termasuk
dalam kesempurnaan solat.”
Download