Uploaded by erzavinda16

Ilmu Tajwid Lengkap

advertisement
H" SAYUTI
JWID
II. SAYUTI
ILMU
TAJWID
LENGKAP
Qaidah bagaimana seharusnya membaca
Al-Qur'an dengan baik dan benar
.8,
Songkolo
#
Disusun
oleh:
,.
Design cover, seting,lay out:
1., Team Redaksi Penerbit l
aa
,,
-!-
Sangkala
Penerbit " Sangkala"
.$,
Songkolo
ifl
DAFTAR ISI
KATAPENGANTAR
BAB
I
..........................:............. V
HUKUMNI.IN SUKUNDANTANWIN..........
g
2. IDGHOM BIG-HLII\rNAH ...........,.....;................. I 3
3. IDGHOMBILAGHUNNAH........................,..... l5
...............;.............;................ 17
4. IQLAB
II HUKUMMIMSUKUN .................. 25
l. IDHARSYAFAWI- ..........,...............'25
29
2. IKFFAA'SYAFAWI
3. IDGHOMMIMI....,...........................................; 30
BAB III HTiKUMMIMTASYDID&NI.]NTASYDID..... 3
32
BAB IV MACAM-MACAM IDGHOM
l. IDGHOM MU'[AN4rq\r{ISILAIN 32
BAB
1
BAB
BAB
V HUKUMLAMTA',RIF................
1. TDHARQOMARIYAH...;.............. ..
TEBAL
l. LAM DIBACA TEBAL ...........:,......
VI
TIPIS DAN
3. RO'DIBACATEBAL.............:...........................
4. RO' DIBACA TIPIPS
5. RO'DIBACATIPISATAUTEBAL
38
38
44
44
48
52
55
BAB VII LAM SLIKUN YANGTERDAPAT PADAKATA
BAB Vrrr QOLQOLAH
iii
................
58
BAB
BAB
l. QOLQOLAH SUGHRO ...............
2. QOLQOLAH KUBRO...................
s8
60
D( HA',DLOMIR(KINAYAH).................
62
HUKUMBACAANPANJA}IGATAUMAD...
63
X
2, MADWAJIBMUTTASHIL...............................; 65
3. MADJAZMUNFASHIL......... 66
4. MADLAZIMMUTSAQQOLKILMI 67
5. MADLAZIMMUKHOFFAFKILMI 68
6. MADLAY\aIN ................... 69
7. MADARIELLISSUKUNi.........r.r.r.................... 7o
8. MADSHrLAHQOSHrROH.............................',. 7l
...................
11. MAD BADAL
12. MADLAZIMHARFIMUKHOFFAF
13. MADI A7IMHARFIMUTSAQQOL.......:.......
14.
15. MADTAMKIN.......... .....................
16. MAD
MADLAZIMMUSYABBA'..
FARQ
BAB )fl
TANDAJTANiDAWAQOFDAI-AJVIALQI.IR'A}I
AS
NAQOL............... ............................
TASHIL................ ...:........................
SAKIAH
IMALAH...............
ISYMAAM.................:.
NUN' IWADLATAU NUN WASHOL .
SHIFIRMUSTADIR
SHIFIR MUSTAIHIL .........................................
SUruDTILAWAH
MAKHORIJULHURUF
76
78
79
80
81
82
90
94
94
95
95
95
96
97
97
98
102
lv
j
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah S.W.T. yang telah
memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian. Semoga
sholawat serta salam senantiasa tercurah kepadajunjungan kitaNabi
besar Muhammad s.a.w. beserta keluargu a* p*L sihabatnya.
Kami bersyukur kepada Allah S.WT. yang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan penyusunan buku
ILMU TAJWID PRAKTIS ini.
Buku ini berisi qaidah-qaidah bagair4ana seharusnya membaca
Al-Qur'an dengan baik dan benm. Semoga dengan adanya buku ini,
kita lebih dapat mengerti dan memahami tentang tajwid. Sebab ilrnu
tajwid termasuk ilmu yang menuntun seseorang untuk bisa membaca
kalimat-kalimatAl-Qur'an dengan tepat dan benar.
.
SernogaAllah S.W.T rnemberikanridho danberkahNyakepada
saj a yaflg mempelaj ari buku ihau taj wid.prakti s ini.
-siapa
Amin
Penyusun
ILMU TAJTITID PKAKTIS
d
e+iltf'ltJjt,, , ':,,
PELAJAKAN PENDAHUI,UAN
t
1.
ILMUTAJWID
Ilmutajwidadatah : Irnuyang digunakanuntukrnengeta|uikaidatl
dan cara mernbaca (membunyikan)
huruf-hurufAl-Qur'an secara
baikdanbenar.
TUJUAN ILMU TAJWID
3.
Tujuan mempelajari ilrnu tajwid adalah : Memelihara hacaanAlmemelihara lisan
eur, an dari tesalahan <lan perubahan serta
(mulut) dari kesalahanmembaca'
YANG TERUTAMA DIBAHAS ATAU DIPELAJARI
DALAM ILMU TAJ.WID
FIal yang paling penting dipelaj mi dalam ilrnu
y'. q
?jyg(barisnya)
' turufi
serta
fr.*ufnijayan, dalam bermacam-macam harakah
dalam bermacam-macaln hubtlrgan.
HUKUM MEMPELAJARI ILMU TAJWID
Mempelaj ari i lrnu tajwid hukumny a F ardlu Kifay ah.1'"d*+T
*.rnLu.u Al-Qur?an dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid
hukumnyaFardlu'Ain.,
f.
HURUF' - HURUF HIJAIYAH YANG MENJADI PEM'
BAHASAN DALAM ILMU TAJWID
hxulhurufhijaiyahyangdibal)as dalam ilrnudwid
ILMU TATWID PRAKTIS
adalah sebagai
7
I
(Alo
)
QA')
c9 tqoo
?
(Ba')
gr
(Sin)
J
r.}. (Ta')
Ul
(Syrn)
(Tsa')
,ra
(Shod)
g.
:
J c*r
f (tvtim)
C
C
C
(Itm)
Ul2 @bd)
0 Nun)
(Haa')
(Dho')
)
A
)
(Dal)
i
CAin)
Y G-amAlO
(Dzal)
(Ghoin)
I
)
(Ro')
L
b
?
L
i
L
(Kho')
(Tho')
(Wau)
(Ha')
(I{arnzah)
tJ {vaa')
r.-9 (Fa')
tersebut di atas itu selain
-
(Kaf)
hurufAlif.
Huruf-huruftersebutsemuanyamenerimaharokat
/
(fathah),
(kasroh), t
(dlommah)
Danyangtidakmenerimaharokathanyasatu,),aituhmfalif, Ia
tidak dapat berdiri sendiri. Huruf alif selamanya harus berada
di belakang hurufyang lain.
Kalau fruruf ailf aiberi harokat seperti ,'l :
1= u,
maka ia tidak dinamai huruf alif lagi, akan tetapi dihamai huruf
u l=i
harnzaft,
I
dankedudukannya
samasepertihaffrzah.
ILMA TAJWID PRAKTIS
,?
J
. BABI
o
(d
HIJKUM NUN SI'KUN
DANTANwIN(
)
" > ')
NUN SUKUN adalah huruf rJ yang ditandai seperti
:
o
i.)
TANWIN adalatr suaraNUN SUKTIN (bukan nun sukun tetapi
bunyi suara nun sukun) yang terdapat diakhir kata bendu ( O^,rl ).
"t
TANWIN merupakan tanda harakat rangkap, misalnya :
Suara
AN ditandai dengan FAIHAIAIN
Suara IN ditandai dengan
Suara
KASROTAIN
I
UN ditandai dengan DLOMMATAIN
HukumNunSukun(d )danTanwin
yaitu:
I.
IDHARHALQI
2.
IDGHOMBIGHUNNAH
3. :IDGHOM BILAGHUNNAH
4.
TQLAAB
5.
IKHFAury
ILMA TATWID PRAKTIS
( ",'t
(t
)ada5macarn,
<eFiWY>
@,$3D
(*\r(6'ry)
(
+95D
<;a;y>
9
w
IDHARHALQI
1.
IDHARartinya:menjelaskan.
1't'
HALQI berasal dari kata" HALQ " artinya : tenggorokan.
Huhum
bacaan disebut IDHAR HALQI , yakni apabila nun
.ollz
( u,,'
huruf-firuiFlalqi. 4
sukunli
1
) bertemu dengan salatr satu
atau tanwin
Huruf-huruf Halqi ada 6, yaitu
L L C CA
9
:
( hamzah, ha', haa',
kho', 'ain, ghoin )
Hurllthuruf ini disebut Halqi tcarena rnat<*ul15 ( tempat keluamp
suara huruf ) tersebut adalah kerongkongan.
Cara membaca nun sukun atautanwin yang demikian itu harus
teran-g jelas dan pendelc bunyi sraranya tetap jelas, tidak samar dan
tidakmendengung.
Contoh:
?.'
o
e , iG'lfi
?. o !?
rJbertemu A'
&
d
uertemu
o
rJ bertemu
,. tt ^t
( : Oi*S
*.rn, a,
i u*"*, \-? :
3
O
t0
dibacaWRuRNAHSAlIA
dibacaMINHUM
dibacawATUNHITUUNA
WAdibacaMINKHoLFIHIM
e3i
aiuacaRN'AMTn
o*.*r,,'J'ttSdibacaFASAYUNGHIDLU-
\*
UN,A.
ILMA MIWID PRAKTIS
,1,
,,,]
f
f.
-1
uot
-., e ,
Ai6tk
hprus dibaca dengan j
'bertem,
el*'aJeegaN
A,
e-i{";?
harus dibaca dengan jelas
3b.rt*u
-1
b.rt
KULLAN HADAINAA
C"*C\F
C:
harus dibaca
ALIIMAN
denganjelas'ALIIMAN HAKIIMAN
*u i\- , ikyt;"{ti
l)' z.z
harus dibaca denganjelas QIRODATAN KHOOSI-IIN
3bertemu
,
?
\-
harusdibacadengan
3b",t"*,,
L:J+"flA
jelasSYUF{AAD{TAN'INDAHUU
L,Uiryetr"*
harus dibaca dengan jelas QOULAN
7-berternu
e ,'JrGtit;re
harus dibaca denganjelas
7-bertemu
.A :
harus dibaca dengan jelas
.=
, krternu
GHOIROLLADZII
I7 ,
HAASIDIN IDZAA HASADA
l9
,Sb*
'ILMIN HUDAN
J3i
--r>
t;, A;t*-
harus dibaca dengan jelas Btr'IJLIN
ILMA TAJWID PRAKTIS
o
HANIIDZIN
11
*.o*,,,l7,..',{t4#l.,.,],':,,.
,.
\-
4
harus dibaca dengan jelas SYAI-IN
7ry*u
L: W*
harus dibaca depganjelas SYAI-IN
----'- ?
7
-bs.emu L
harus
,
KHOLAQOFfi{U'
'ALIIMLIN
b.fbrrll-G
4'/ i
dibacJengan3elas'ADZAABIN GHOLIIDHIN
abertemu
e:
t#lt:S
harus dibaca dengan jelas' ADZAABLIN ALIIMLTN
4
bot
r* A ,
*!Gl
harus dibacadenganjelas
iu*rrru
WIJHAIUN HUWA'l
C, W'3'*
hanrs dibaca denganjelas GHOFUURTIN
abertemu
t:
\-
HALIIMLIN
i};-i.f
J2
J
harus dibaca"dengan jelas I(ARROTLIN KHOOSIROTUN
ab.rtem.,
L,'fr[;tfr*
SAWAA-UN'ALAIHIM
harus dibaca dengan jelas
abertemu
?:
\-
tpfi
harus dibaca denganjelas AJRUN GHOIRU
12
ILMA AJWID PNIXNS
l
fl
IDGHOMBIGHUNNAH
,61
ot <ot
4-i-r.,.
2.
lLr)I
IDGFIOM artinya : memasukkan atau mentasydidkan.
BIGHI-INNAH artinya : dengan mendengung.
Hukum bacaan disebut IDGHOM BIGHUNNAH, yakni apabila
,,
o,)bertemu
(d
) atau tanwin ( "
,
satu dari hurufyang empat ini, yartu :
nun sukun
) I dg
dengan salah
(Ym',nun,mim,wau)
Cara mernbacanya : nrur sukun atau anwin itu dimasul<kan menj adi
mtudenganhmfsesudatxt)aataudiusydidkannyadengmrnerdengung.
Contoh:
o
iu.rt"-,,
dibACA
€ , WUJ
O,
FAMAYY/TMALIidAK
!u"n"*, ,J
dibaca
o
EAMAN Y/f MAL
;p*5
I,
#b
MIMMITSLIHII tidak boleh MIN MITSLIHII
d bertemu
dibaca
bOIEh
LANNASHBIRO' ALA\r{
!u.n*u
dibaca
/
6/-
) i
ltro
,)S
MIWWALIYYIN tia'at
ILMA TAJWID PRAKTIS
rt
Uotefr
MIN WALIYYIN
13
rberte,mu
q,
LAI'F
dibacaI(HOIROYYAROHW
3, bertemu
d
i#GtYt
:
dibaca' IDHOOMAIINAHIROTAN
' bertenru ?
\
dibaca
/
) :
di9'r5
MAISALAWWAIIASIYA
a-bertenru
dibaca
^s";srrg
MAf SALAIvIMAAB,af UUOL OfaN
'bertemu
dibaca
:
,ryi*i
G:
WASHIYYATIYflTSHIIN
,
-berternu
d r
'
F,,FJL
dibaca ILAA SYAIINNUKURIN
,
bertemu
dibaca
a
,#efi
QORNIMMAKKANNAAHUM
berlgmu
dibaca
I
:
)
:
e6:\5,y-e1
WASHIILATIWWALA\r{IIA\r{vIIN
abertemrr
q,iqstJiqi*
dibacaHAYMAIBAAB
t4
ILMU TATWID PN,E,XNS
{
4 b.rt"*,
dibACA
I ,;*"rFYt
WA-AJLUMMUSAMMAN
abotrru
dibaca
=;AJIFLE,
HITHTHOC,TUNNAGT{FIRULAKUM
4b..t"*u
dibaca
d
):
{ji#i
MUTHOHHAROTUWV/AHUM
Akan tetapi, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan
salah satu dari hunrfyang empat tersebut di atas di dalam satu perkataan (kalimaQ, maka bukanlah bacaan IDGHOM ( tidak dibaca
sgbagar IDGHOM) dan tidak di tasydidkan, bahkan harus dibaca
dengan terang danjelas atau
IDHAR}WL)
Hukum bacaannya disebut IDHARWAJIB (
L.o1
dtJ
Lt'*
,zo !
Li:
3.
+rfS:WL>
Contoh:
harusdibacaBUNYAANUNtidakbolehBUYYAANILIN
harus dibaca
aNWAANUN tidak boleh eIWW,AAI\IID.I
harus dibaca DUNYAAtidak boleh
DUYYAA
IDGTIOM BILAGHIJIYNAH
u}i],t $sv
IDGHOM artinya : memasukkan atau mentasydidkan.
BILAGHUNNAH artinya : dengan tidak mendengung.
ILMA TATWID PRAKTIS
15
,srf
f
/
Hukum bacaan $isebut IDGHOM BILAGHUNNAH, yakni
dengan
apabila nun sukun (d ) atau tanwi
n(\J)bertemu
I
J
(turr,) dan
J (ro')
Cara membacanya yaitu dengan meng-idghomkan nun atau
tanwin pada LAM dan RO' , tetapi tanpa mendengung.
&ffi J , 6'ffi,#i
Contoh:
dibaca
WALAAKILLAAY/f LAMWNA
d bertemu ,t
:
dibaca MIRROBBIHIM
-1 tertemu
J
:
dibacaRIZQOLLAKUM
'
bertemu
dibaca
#6:t
k"-;6W
':
)
&jb
TAWWAABARROHIIMAN
Itl'*$#L
bertemu I :
-,UdibACA DHULUMAATILLAAYUBSHIRUUNA
,'.//
,
ti:fiF
)
-beilemu
dibaca TSAMAROTI'R RIZQOO '
'
U.rt"*u
J
:
dibacaKHOIRULLAKUM
4
bertemu
)
:
&P
VrW
dibaca GHOFUURURROHIIMUN
l6
ILMA TAIWID PRAKTIS
ffim
4.
IQLAAB artinya: menukarataumengganti
Hukum bacaan disebutIQLAAB, yakni apabila nun sukun (
atau tanwin
(ry)
bertemu dengan huruf
?
o
d)
( ba, ).
Cara membacanya adalah dengan menyuarakan hurufnun atau
tanwin menjadi suara
sertamendengung
|
( mim ), dengan merapatkan dua
bibir
Contoh:
iJ bertemu
?
:
6*".b
dibacaMIMB,af DIMAA
3.
bertem.,
q
:
taft.i
dibacaABADAMBIMAA
- ,.
bertemu
t-)
:
t
- l
t 2; uJl
t*
- '.tt
dibaca A,{YA\r{TIMBAYYINA'T{TIN
'b.rt".,
dibACA
q:l:ir:At*W;
BASHIRUMBIIVIAA Y/f MALUUNA
t.
IKHFAA'artinya : mehyamarkanataumenyembunyrkan. o
Hukum bacaan disebut IKHFAA', yakni apabilanun sukun ( d
)
ILMA TATWID PRAKTIS
l7
atau tanwin (,
+)bertemu
4,
dengan salah satu huruf hijaiyah,
selain huruf-huruf Halqi, huruthuruf idghom bighunnah, huruf-
huruf idghom bilaghunnah, dan huruf-htruf iqlaab, yaitu
rrCt>t>
Jd obb;ejd)
( tal, tsa',
qof,
:
jim,dal,dzal,za' ,sin,syin, shod, dlod, tho', dho', fa',
kaf)
Cara membacanya adalah suara nun maupun tanwin masih tetap
terdengar tetapi samar antara idhar dan idghom, lagipula terus
bersambwrg dengan makhrrrj hurufberikrmya sehinggakedengarannya
berbunyi seperti 66NG" jika bertem,
( J O -9 b )
mirip suara "NY" dan'(NG" jikabertem" ( ei
((NY" jika bertemu (
ada kalarrya seperti
e )
dan ada kalanya tetap berbunyi
huruf(-b
huruf d
,l .: O
o
j ika bertemu dengan
rf )O)
)
)
huruf-
,
Contoh:
,.o
,t
t)
Memu
O
:
P;*:)i
dibacaANNTAS-ALUU
J
bertemu
l)
:
/,. o
0 .,o., 'J
t)
L)./
dibaca MINYNGTSAMARIHII
o
d bertemu e
dibaca
18
o
:
MINYJUU'IN
-o)a>'-c
Y
v
et/
II,MU TAIWID PRAKTIS
t
i.
0u"nonu
dibaca
) ,
ol6b
(-
-//,t
'INNDALLAAHI
o
d bertemu i
:
-t
2
\>-/ ).?
L
.
,o7in
'
dibacaWr\MINYNGDZURRI;i-{^llf:
.-r**,u
dibaca
d
):
Artii
ANGZALNAAILAIKA
berternu
L/
:
' dibacaMANYNGSAFIHA
]-
o
d
berternu
J,
*
/d)l r/sL^r,?(-)/
:
dibaca MINYNGS YA"
AAIRILLAAHI
o*", e: 6i'A'i'lS
dibaca
WALAAHUM YUNNSHORUUNA
o
d
bertrrnu
O"
:
l.oz
)t4*
^
dibacaMANNDLWDIN
o
rl
d
bertemu
-b
:
w:,i
dibacaANNTHOHHIROO
o
d
bertemu
b
:
i,i'P
dibacaYLINGDHORULINA
ILMA TAJWID PRAKTIS
t9
o
0
i
bertemu
j
I
:
dibacaANGFUSIKUM
lO-
O
O
bertemu
O
L9..,e
:
U'L)z
dibacaMINGQOBLU
(,)
J
bertemu
#:,y
:
dibacaINGKUNTUM
3
bertemu
,/
l)
:
'J'tfrfrrii;
dibaca FARIIQ ONNTAQTULULINA
3
Uerternu
dJ
dibaca JAMII'
'
berte*u
dibaca
-1
o /
u**
gr
ANYNGTSUMMA
C
,
qV*tt
QOUMANYJABBAARIINA
Uertemu
)
dibaca WAKA'
z beriemu i
dibaca
t4
/t&,1'
:
:
6a2r1K5
SANNDIHAAQON
- / _o..zt( ,l o z
:
At'atl)
z-'J
a^I.l
4/-
YAIIIMANYNGDZAAMAQROBATIN
4 bertern
) ,6Y)6b/;#
dibaca FATUSHBIHA SHO'
20
t
IIDANGZALAQON
ILMU TATWID PRAKTIS
'
berternu
cf
:
tfu
,lt, t-.1*^,
dibaca SALAAMANYNGSALA.T{V{r{N
Tbertemu.b:
lk-i'6tk
-//
lJ
dibaca' ADZA\ABANIYNG
jb"n"*u
.
e:
S
YADtrDA]rl
LJ1";6.tk
dibaca' ADZAABANNSHO'ADAN
' Ln"*, o? :
ti:4e.G
dibaca' ADZAABANNDLI' FAN
'bertemu
dibaca
'
3
WtJ,
HALAALAl.JNrnoivlgAN
b"rte*u
dibaca
b:
'"J89"5
b
MAISALANGDiIOTM
ue
i
-rtunu
dibaca DIINANGFALAN
'bertemu O
:
:fiA;
WA
dibaca TSAMANANGQOLIILAN
3bertemu
J :
$'FG'y
dibaca QOUMANGKAFARUU
ILMU TAIWID PRAKTIS
2t
1',
'i
I
dibaca
,
t> :
bertemu
JANNAATU' ADNINNTAJRII
& :
bertemu
dibaca
&,
7J/ r*tOS&.
I
'"luV,j:u
\ 2 r t)/
MINNTUROOBINYGTSUMMA
,
6G"&
e
t
dibacaLIKULLINYJ.{ALNAA
, bertemu
-4
bertemu
I
dibaca WALIKULLINNDARO JAATUN
dibaca
I
)
l:^*i'r"Ki
U/J
9\
:
DHILLINYNGDZII TSALAATSI
\
bertemu
dibaca
,r
riw
:
KALIMAIINYNGSAWAA
n,
ffi*{
- L)z
, bertemul)
dibaca NAFS INYNGS
,
bertemu
dibaca
,-p':
iii
i:
.t
YAI-AN
**ry:y
MIMMAA-INNSHODIIDIN
, frtemu
dibaca
.t/11
6rt >))@-v
8)sff,
FAAKIHAIINGZAUJAAIil
,w)
-bertemu
dibaca
)
:
S
I
:
YAI-INNDLOORIN
*x*
.t,,
t!.
1
:il,l
lf;,
*,t,
n3
22
ILMU TAJWID PRAKTIS
YJ.
d
, bertemu
b , 6tP.gF
dibaca SAMAAWAATINNTHIBAAQON
7-
bertemu
b
t*J*lr;i
:
dibacaQOUMINGDHOLAMW
-
bertemu
-
bertemu
-,
bertemu
dibACA
dibaca
dibaca
4
b..t
'
i,'.'JJ,.IJ$,.*U
MINYN
'aiT
O ,
J
nQ
f,y
:
DLOLAALINGKABIIRIN
e t<2/z z
rr,,, l)
dibaca
YAI-W CTKTT.TNALLAAHA
BITAABI'INGQIBLATA'
:
a:*,^>
/
IIASA]{ATUNNTASU'
4 bot *,
'
GS
dr
'{;rl3 $t<+
dibacaSYIHAABUNYNGTSAAQIBUN
-b"t"rr,l
dibaca
e ,'$eWW.
FIIHAA' AINUNYJAARIYAruN
suertemu
) :
Q!;Lrrt
dibaca QINWAANI-INDAANIYATUN
4
b"rt
^u
)
'
,7ot!ooz
e[.oi;Jlc)
! !9
/J J-J/
V
dibaca'AZIIZI-INNYNGDZUNTIQOOMIN
ILMU TAIWID PRAKTIS
23
3u.rt-u
)
:
'j$w
dibaca' ALIIMLINGZUYYINA LAHU
3o -uertemu L_f ,
/
ol(1 .'9
&iti
dibacaFAUJLINYNGSAALAHUI\4=
'
dibaca'
3
, 3"F$k
,;,
Ar)7A ABUNYNGSYADIIDUN
boton,
bot"*u
e
2 ,2 /-..
gYrn-c o<r-at
tT
:
dibaca BAQOROTUNNSHOFROO-U
-1
b.rt
*u Ob
dibaca
:
li,3u;1;
DZURRIYYATNNpIS' 6f4,q
3b"rt*u b
:
s'f6?'*
dibaca QOUMUNNTI{OOGHUUNA
9bot*, i
:
trw
^
!(
o!
dibaca'UMYUNGEAHUM
3bot"-.,
dibaca
O , U;'iA
UMMAIUNGQODKHOLAT
3urt"*u
J : 'il4#.F
dibaca' AS YAROTLINGKAAMILATTIN
24
ILMA TAJWID PRAKTIS
&i
iW.
Si
'l$*
&
ffi,
fti
tijd'
.t3
Id."
,{.r.
uj'
BAB II
Hr.muM MrM sr.JKUN
Hukum-hukum bacaan mim sukun ada
o
(I)
3 macam :
1. TDHAnsYATL{\u
GS*3$L)
2.
IKHTAA'SYAT Awr
'-"; ( ,"<
-- i)
\ef JiinGitr
3.
TDGHOM
MrMr (&(6'rL)
IDHARSYAEAWI
1.
(,vjr&y
'
IDI{AR artinya : menjelaskan.
SYAFAWI asal katanya'SYAFATUN artinya : bibir.
Hukum bacaan disebut IDHAR SYAFAWI, yakni apabila ada
')
mim sukun ( p U.rt rnu dengan salah satu hurufyang ke 26, yaitu
semuahtrufhijaiyahselainhurufmim(
|
) dan ba (
../ ).
Cara membacanya adalah terang danjelas di bibir dengan mulut
terhnrp. Dan harus lebih dijelaskan (di Idh-ha*an) lagi apabila mim
sukun(
i
)U..t"mudenganhurufwau
ILMA TAJWID PRAKTIS
() )iaia,?J, -
25
Contoh:
'f
e , fr?'r'j:i;&
u"rtemu
ALAIHIM-A-ANYNGDZARTHUM
harus dibaca'
I
bertemu
r>
r.)
:
harus dibaca TSUMMA
I
I
bertemu
C
bertemu
_
I
bertemu
t
bercmu
6
:
FrM:g;
'&W"iA
C,
LAKUM-KHOTHOOYAAKUM
harus dibaca
) :
rercnu
bertemu
'*i't'#U
MIN KHOLFIHIM-DZURzuYYATAN
) ,
harus dibaca
(&1";A
LAKUM-DIINUKUM
):
harus dibaca
26
*'&':)i
RU-I-IUSAKUM-II{IYIA\r{
harus dibaca
r
:
YUMIITUKUM-TSUMMA
har.us dibaca ANNA LAHUM-JANNAATIN
lt, ot1 ..o),
harus dibaca
f
#
LA ALLAKUM-TAITAQUUNA
harus dibaca
( bertemu
'J't"f
:
tr'ii'*t
FIIHIM-ROSUULAN
TTfr,TU
TATWID PRAKTIS
e
bertemu
w$v
)
ILLAA ROM-ZAN
harus dibaca
( bertemuL),,r
:
tk'r4'lii
AIDIIHIM-SADDAN
harus dibaca
(
harus dibaca'
I
bertemu
harus
e
e , L{";W
dibaca''ALAIHIM-SHOLAVIAAruN
bertemu
O"
harus dibaca
r
bertemu
harus
f
ALAIKUM-SYAHIIDAN
:
ANTUM-DLOROBTUM
L
:
dibaca'ALAIHIM-THOIRON
berr$nu
b ,
harus dibaca WA
L
harus dibaca
bertemu
'A'AleiS
ANTUM-DHOOLIMWNA
( bertemu I
I
v*'ii
ww
:
,)""frH
LAMASAKHNAAHUM-'
L,';i4el6i
harus dibaca AB
S
HOO RIHI M -GHI
ILMU TATWID PRAKTIS
S
AT
A,{
YAAV/ATUN
27
f trt*
i , J:;#6&n
harus dibaca BIROBBIKUM-FASMA' ULINI
fu"rton O
hmus dibaca
Ut*
QULWBAHUM-QOO SIYATAN
r\ , V,k"jljt;:t
J l' / */
I b".t"mu \ ---harus dibaca
f
uertgrnu
J ,
harus dibaca
i\
bertemu
IIMAANIKUM-KUFFAARON
ILAIKUM-LAMURSALUI-INA
r,J
harus dibaca
f ry"
4i
W*'f+:fi
Ll4AliilL
INNAHUM-HUMUS SUFAHAA-U
q ,'J';nf-'r#iJY
harus dibaca
28
#&
7,t(
ROKUUBUHUM-WAMINHAA
f r.m.,.nu ,o ,
harus dibaca
go
LAHUM-NASHIIBI-IN
i*.,r, ):
harus dibaca
'O'tl;';:'&Y
ILAAAHLIHIM-YAzuI'UI-INA
ILMU TATWID PRAKTIS
di
n.
2.
IKHFAA'SYAIiIA\{fl
//
/
6pert;L
O
t'.
61.
Ot
IKHFAA' artinyf menyamarkan atau menyembunyikan.
SYAEAWI asal kalanya SYAIIATUN artinya : bibir.
Hukum bacaan disebut IKHFAA' SYAFAWI, yakni apabila
-
mimsukun(f )U.rt"-u,denganba'(?
r
).
Cara membacanya harus disuarakan samar-samar dibibir dan
didengungkan.
Contoh:
SABAQOKUMMBIHAA
harus dibaca
I
bertemu
? ,rr*r&;;;S
harus dibaca
I
bertemu
bertemu
f
YAI-IN
WALAYA TIYANNAHUMMBAGHTAIAN
q , G;:*,eiv"t
harus dibaca
tuternu
S
? , "afr.'Jb\I'
.1.u---J
harus dibaca
I
WALANABLUWANNAKUMMBI
WAMAA ANTUMMBIMU,ZIINA
?
harus dibaca
t4 o.ot1 l. o/
:
t-A.r-'ff.l1
BA DLUKUMMBIt'DLON
ILMU ruJWID PRAKTIS
29
MIMI
rt
,a.
.
.l)z'/\
-A,*.Pl9)l/
}GHOM
3.
;
i
{
1'
IDGHOM artinya : memas-ukkan atau mentasydidkan
MIM
artinya : mim / mendengung.
Hukum bacaan disebut IDGHOM MIMI a3u IDGHOM MU-
TAMAISILAIN, yakni apabilamim sukun (
mim(f).
|
) bertemu sesama
Cara membacaeya adalah menyuarakan mim rangkail atau
ditasydidkair.
Contoh:
I
harus dibaca
FAIDZAAHUMMUDHL,IMUUNA
I bertemu f
:
INGKUNNTUMMU' MINIINA
harus dibaca
I bertemU I
,o bertemu
I
harus dibaca
hanrs dibaca
6Weis
:
3:*e:
WAHUMMUHTADUUNA
( bertemu I
30
:
IVAANNTUMMUSLIMUUNA
harus dibaca
.\
',*r'fi"€ttL
i
*t'#'ill
LAHUMMASYAUUFIIHI
ILMU TAJIYID PRAKTIS
BAB
HI.JKIIM MIM
III
TASIDID,& NIJN TASYDID
(l&d)
, Apabilaadamimyangbertasydid ( p )dannunyangMasydid
( 6 ), maka dibaca dengan mendengunpf dan disebut dengan bacaan
o 7l
GHUNNAH ( a-LJ, ).
GHUNNAH artinya: mendengung (di pangkal hidung). Jadi
cara membacanya dengan mendengungkan huruf mim dan nun
bertasydiddipangkal hidung selama2 - 3 harokat.
Contoh:
I
zl
(
0 zl
I
4rl
I
e
d
)si
0
V\
d
! i'er
U,+l
TSUMMA (dengan mendengung)
tidak boleh di baca TSUMA
harus dibaca
UMMAruN (dengan mendengung)
tidak boleh di baca UMAIUN
harus dibaca
MIMMA (dengan mendengung)
tidak bolehdi bacaMIMA
harus dibaca
harus dibacaANNAARI (dengan mendengung)
tidak boleh di baca:ANAARI
harus dibacaAAIvIANNAA(dengan mendengung)
tidak boleh di bacaAAMANAA
harusdibacaALIANNATI(denganmendengung)
tidak boleh di baca ALJANATI
ILMU TAJWID PRAKTIS
31
BAB IV
MACAM-MACAM IDCHOM
Ada
3 macam idghom yang
hrbeda karena perbedaan makhroj
dan
sifatry4 yaitu
r.
TDGHoMMUTAMAATsTLATN
2.
TDGHoMMUTAAJANTsATN
:
( et\#l6S)>
O*W$SY>
3 rDGHoMMUrAeooRrBArN <ql& (6i't)
1.
IDGHOM MUTAMAATSILAIN
,"rftt*;tist
V-'/
\
"
IDGHOM artinya : memasukkan alau mentasydidkan.
MUTAMAAISILAIN artinya
:
dua samajenis (samamakhroj
dansifafirya)
tri
Uutcum Uicaan disebut IDGHOM MLTF"AMAISILAIN, yakni
apabila suatu huruf bertemu huruf sesam anya,yangsama makhroj
dan sifatry4 htrufyang pertama sukun (mati) danhurufyang kedua
berharakah.
Cara membacanya adalah dengan memasukkan (mentasydidkan) huruf sukunyang pertamapada hurufberharokat yang kedua.
Dan ditekan serta ditahan tidak lebih dari satu harokat.
32
ILMU TAJWID PRAKTIS
Contoh:
o
berternu
tf.1(
o2ro.,
./ ' f1.+L-:tL
harus dibaca
o
l)
befiemu
FALYAKTUBBAINAKI-IM
g
:
harus dibaca THOLA' ATTAZA,T{WAIIU
o
) bertemu
)
) bertemu i
P bertemu
LL
ip;"-q
:
?
harus dibac
:
*^';\y
aIDZDZAIIABA
9
harus dibaca
:
/o/i.rl
4)9t<bJ,*l
z' e'
TASTAIHI';ALAI}il
'{K|i
! u"n *u J ,
'hu*, dibacaYUDRIKKUM
J
u.rt*
harus
J
'
l'
J.
eryi{'
dibacaAlAM AQULLAKA
I
harus dibaca
:) tertemu
WAANNTUMMUSLIMUUNA
d
harus dibaca
l./
:
o/
..
Vrt
o
MINNAF' IHIMA
ILMA TAJWID PRAKTIS"
33
Yang terkecuali :
Dari kaidah Idghom Mutaamatsilain ini ada kecualiny4 yakni
Apabilaada:
:
.
huruf WAU SUKLIN
huruf YA SUKUN
(j ) U.tt"-r, dengan WAU (r- )
<q
lbertemu dengan
YA'(g
)
Maka membacanya tidak boleh di Idghomkan (dimasukkan)
dalam huruf yang kedua, tetapi harus dibaca panjang atau MAD
sebagaimana mestinnya.
Contoh:
, WI'*W
)
Itrt*u
UUWAMA
WAMAA
DLOO'
dibaca
lu".t"*u
dibaca
9 u"rt
) ,
l:)'1,).4b'*L
ISHBIRWWASHOOBIRW
*., ) : iW)l';A
dibacaAAMANUUWf AMILW
ft
b"rt
r.,,
q
:
oy"a",
dibaca FIIYAUMIN
2.
TDGHOM MUTAJAANISAIN
o ,/.tz/9
o1(o
,'il*r,JL*.i.r
e\9)
v..* /
\
1
I
'/
IDGHOM artinya : memasukkan atau mentasydidkan.
MUTAJAANISAIN artinya
34
:
dua huruf yang sejenis.
ILMU TAJWID PRAKTIS
Hukum bacaan disebut DGHOM MUT,qJA\r{}[SAD{, yakni
apabila ada suatu huruf yang sukun berhadapan dengan hunrfyang
berharakat, keduaduanya itu sama maktrojnya tapi lain sifatnya.
Uunrf-hurufyang sama maktrojnya tapi lain sifaihya yaitu, misalnya:
ol
(?
THO'(Ja )
TA' SUKUN (..) ) bertemu dengan DAL ( ) )
TA SUKUN
) bertemu dengan
DAL SUKUN ( 3, ) Ue.temu dengan TA'
DZALSUKLIN (
)
) bertemu dengan
(i)
)
DHO' <-b
I
l
THO' SUKUN <Llbertemu dengan TA'(42 )
LAMSUKUNf
J
IbertemrrdenganRO'(
J)
Caramernbacanyaalaafraenganmemasukkan*aumengidgfromkan huruf pertama pada huruf yang kedua.
Contoh:
L
b
harus dibaca
o
IDZMAMMAruITHOOIFATAA\II
bertemu )
harus dibaca
o
) bertemu
,#)Y,*s\y
/
:
'11iY;l>clri
ATSQOLADDIt'AWALI AAHA
r)
harus dibaca
'/ io.7(
r-J[JJ4J
LAQOTTAABA
o
il
o
)
harus dibaca
" ILMU TAJWID
IDHDHOLAMW
PRAKTIS
35
'z P ,"zo
-f,
\>b-4 jt
.U"rt.,,
harus dibaca
J
(
LA-IMBASATTA
;;,j'
bertemu
harus dibacaQURROBBII
l'
s
3.
IDGHOM MUTAQOORIBAIN
oz ,7/e or4 , ,
,'rtr r\-Q5.\9) I
Y.''l \
/
It.,
'
^k
t,
#
,8,
{|
,rt,
IDGHOM artinya : memasukkan atau mentasydidkan.
MUTAQOORIBAIN artinya : dua huruf yang berdekatan.
Hukum bacaan disebut IDGHOM MUTAQOORIBAIN, yakni
apabila ada huruf bersukun bertemu dengan huruf yang brharokat
kedua huruf itu berdekatan makhroj dan sifatnya.
{i
ltI
l
'1,,
Cara membacanya adalah dengan memasukkan atau mentasydid-
kan huruf pertama pada huruf yang kedua.
rl
Huruihurufyang sama makhojnya tapi lain sifaftrya yaitq misalnya:
li
o
(V ) bertemu dengan MIM ( I )
TA' SUKI-IN t& I bertemu dengan TSA ((.) )
BA' SUKLIN
f&l bertemu dengan DZAL ( : )
QOF SUKLIN ( d ) bertemu dengan KAF ( .$ )
TS.A'
SUKtru
o
36
ILMU TAJWID PRAKTIS
tn
r;i
,?,
i1.
{,
!i
.
ry+
j
o
"
bertemu
'
(,o
? ,
\
Cr{LK'ry
-----.-J
harusdibacalRl(AMMA'ANIA,A
t^r7o A--
berternu
dr
harus dibac
aI{ADZDZABATSTSAMWDU
' sj;ljciJs
Jr*o,,. i : $'r|X"
hanrs dibaca
o
o
YALHADZDZ^AALIKA
bertenru
g
hanrs dibaca
NAKHLUKKUM
:
ILMU TAilTID PRAKTIS
37
i,
,
*.
BABV
(4/r lvr
Yang disebut dengan
ALIF dan LAM (
J
LAM rA'ruF
Q$Fl ii I rit
I ) yang selalu berada
diaial1"iO":q| ,
sehinggaperkataantersebut menjadi M.A'RIFAT
aI,
tJ
( *.i
jelas atau
| ) ada yang dibaca terang dan
'
/
).
diIDHARkan
bila berhadapan dengan huruf-huruf tertentu, adppula AL ( J l )
yang bunyinya dihilangkan/tidak diucapkan melainkan di IDGHOMkan pada huruf berikutrya.
Hukum LAM TA'RIF ada dua macam yaitu
:
1. TDHARQ0MARTYAH GJ-F',)WD
\-..
z.
1.
TDGHoMSYAMSTYAH
('a*;tl3tr
\--,,
\
.//
IDHARQOMARIYAH
-";s:wy
IDHAR artinya : menerangkan atau menjelaskan.
QOMARIYAH berasal dari kata QOMAR artinya : bulan.
38
ILMU TAJWID PRAKTIS
,d
y).
QOMARIYAH berarti : sebangsa bulan.
Hukum bacaarr disebut IDHAR QOMARIYAH, yakni apablla
ALIF dan LAM (,(J
, I I I bertermr dengan salatr satuhuruf eOL,IA.
RIYAH yang bedumlah empat belas ( I 4), yaitu :
$ o Lo C) J e a Lql
I
jim,
alif
fa',
,6
(
ba', ghoin, haa',
kaf,wau, kho',
'ain, qof, ya',
mim,ha')
HUTfQOMARIYAH terkumpul dalam kalimal
'q;;.:O3;!
:
Karena Laam Ta'rief itu diumpamakan bintang, dan huruf itu
diumpamakan bulan. Bintang itu etap terang fcef inafannp
botemu dalgan bul6n. Oleh sebab itu Cara membacanya hanrs terang
*.rf.ip*
ataudildharkan.
Jtq.rt*ru
harus dibaca
JlU.rt"*u
I ' .,
AL-AllIlqir{ItU
q
harus dibaca
,t+,ql
:
AL-BAATHILU
Jluot*u Li
harus dibaca
I
:
g;:t
AL-GHOMYYU
t.
,llbertemu \7
harus
t)::S
).c
d-)
dibacaAL-HAQQU
ILMA TAJWID PRAKTIS
39
ll bertemu 7
ur*"-^^'c
AL-JAAHILIINA
harus dibaca
Jl
u"rt
(
rnu J
JXir
:
harusdibacaAL-KITAABA
t
Jtu"rt",""
'orrr)t
:
harus dibaca AT -WAARITSUUNA
Jluert"*,
a:
harus dibaca AL-KHOO SYI'
Jlu"rt"*,,
IINA
;t;t
i,
harus dibacaAL-FADLLI
,
b"rt.-r, ?
\),
L
11
harus dibac a
:
,-,r l
';at
N-: ADZAABI
Jlu.rt"*, O ,
Wl
. harus dibacaAL-QIYAAMATI
Jlurt 'ou
harus dibaca
JIu.n *u
Jl
40
€
;
AL-Yr\TAAMAA
.
t:
harus dibaca
AL-MUHSINIINA
*.*u
A
harus dibaca
AL-HAAKUMU
:
ILMU TAJWID PRAKTIS
)
IDGHOM SYAMSIYAH
i.t
o(
6r(o,
'4-,*-.u+.&C\g)I
IDGHOM artinya : memasukkan atau mentasydidkan.
SYAMSIYT\H berasal dari kata syarnsun, artinya: matahari.
'
SYAMSIYAH berarti : sebangsa matahari.
Hukum bacaan disebut IDGHOM SYAMSTAH yakni apabila
t,
ALIF danLAM 1 J I I uertemu denganhuruf-hunrfhijaiyah selain
huruf-huruf QOMARIYAH, yaitu
0J
(
bb
:
eej
C ) ) ) ) .> .>
ta', tsa', dal, dzal, ro', za', sin, syin, sho4 dlo4 tho,, dho,, lam,
ntn)
Karcna l^aamTa'riefitu diurnparnakan bintang, danhuufitu dium-
pamakan matahari. Bintang bila bertemu dengan matahari di siang
hari, bintangnya sima, hilang, tidak nampak j elas kelihatan. Oleh
sebab ituAliflam (Al-nya) tak terbac4 sim4 hilang. Cara memba_
canya dengan mengidghomkan/mentasydidkan pada htnufhijaiyah,
sehingga alif dan lam (
J
I ) tidak teruaca meskipun tulisannya ada.
Contoh:
t,
jlbertemu
O
:
4rpl
harus dibacaATTAWWAABU
JlU"rt.-u
O :
g lr#
harus dibaca ATSTSAMAROOTI
ILMU TATWID PRAKTIS
4t
Jlu"rt., )
rfur
:
harusdibacaADDUNYAA
i
Jtu.rt*ru
harus dibac
tie
a
ilJt
:
ADZDZtr-L NU
Jlu.rt"*, .1 ,
t&91
harusdibacaARROHIIMU
Jlu.rtrnu )
harus
:
;f'")t
dibacaAZZAKA/ A
Jluot.,,
,J i 6p\
harusdibacaASSALWAA
J
I
, ;;t6ll
,fASYSYAHAADATA
;)at
u.rt"ni re
uot"-u
harus dibaca
J
I
:
harus dibaca ASHS HOLA\r{TA
J U.rt"*"
I
,)" ,
harus dibaca
Jlu".t*.',
-6.
i \'"*)
ADLDLORROO-A'
b
:
J)
>2
harus dibacaATHTHO YYIBI
42
ILMU TAJWID PRAKTIS
Jlu"rt.*u b :
harus dibaca
J I u.rt
J
I
u.,tr*,
'Oy$t
ALLAA' INUUNA
tJ :
harus dibaca
:,Jpl
ADHDHOOLIMIINA
-., J, '
harus dibaca
\
Gle\
ANNASHOOROO
Sekali lagi perlu diingat, apabiia alif dan lam
(J
I ) bertemu
dengan salah satu huruf SYAMSIYAH, misalnyabila bertemu dengan
(ASHSHoLAATA),
hurufsHoD': ;*At
J I tetap ada tetapi tidak dibunyikan.
Huruf
I
adalahhuruf syamsiyah yang harus ditasydidkan. Jadi
harus dibacdASHSHOLA\r{TA, tidak boleh dibacaAL-SHOLAATA.
ILMU TAJI(ID PRAKTIS
43
rm
BAB VI
&
ft,'
?.
TIPIS DAN TDBAL
(,i"ieH)
Huruflam(
TAFKHIM
(
,iuj
t
d
)danhurufRo' (
( #;E
)
)
)adayangdibacatebal/
danadapulayangdibacatipis/TARete
).'
Sedangkan huruf RO' ada yang boleh keduanya, dibaca tipis
maupun dibaca tebal.
LAMDIBACA TEBAL
1.
'a*-r{t7'l
'I
Apabilaada huruf LAM
ALLAH f
j.-iJt
( i.J ) V*g
terdapat dalam perkataan
EAIHAH
dibacatebal atauTAFKHIM
I dan didatrului oleh humfyang berharokat
13; atau DLOMMAHI :
; frarus
ya",ni dengan cara mengano^<at semua lidah dan menekannya ke
langit-langit atas sambil menekankan suarayang cukup kuat.
perkataan
ALLAH dinamakan
LAFADH TALALAH
:
( iltJ;tba
t
Contoh:
'
44
t
bertemu
A-Ul
z
a\
, iijl;V'fi
--
ILMA TAJWID PRAKTIS
,:
"W
harus dibaca
WALAU SYAA-ALLAAHU
3 bertemu nltf :
harus
3
bertemu
3bertemu
olt
ilrrri
:
3.bertemu
-.a,b"rtn*
ZIINATALLAAHI
ilt*Ki
DZATIABALLAAHU
nltf
'
i.I6-e;,.
_/
SYAHIDALLAAHU
Jt
harus dibaca
berternu
Afi?',*J.
/
Jf :
harus dibaca
bertemu
YA\r{-ALLAAHU
Jt '
harus dibaca
brternu
iijalSll
olr '
harus dibaca
\,
:
berternu
,
.o
eJJlt*i
ROHMAIALLAAHI
nlr :
etfiV
harus dibaca WATTAQULT
a
\;
HADAANALLAAHU
harus dibaca IvLMS
'
af
dibacaANNALLAAHA
harus dibaca
.''.
-ii
unt
harus dibaca RO
:
.AAHA
^JstJ'ii
SLIULULLAAHI
ILMU TAJWID PRAKTIS
45
fril
' b".t"-, nlr , nlt iU;';
harus dibaca DZUKIRO
a r.rt *u
oilt
harus dibaca
l-
u.rt
SMULLAAHI
iil13r;
:
DZAALIKUMULLAAHU
r" 4ljl
AtJsfI
:
htrus dibaca ALLA NATULLAAHI
-L urt rn
Jl ,
harus dibaca
)
,J:t
,{*l
ROZAKUMULLAAHU
LAM DIBACA TIPIS
o/i.og
iu,Ati
A.
t
Apabilaadah$uflAM
(J ) yang terdapat dalam perkataan
ilt I dan didahului oleh hurufyang berharokat
KASROH (_).
'/'
ALLAH f
Contoh:
/elt.dL
,. *:)
$9;, :y
46
dibacaBtAAyAArrLLAAHr
dibacaMrNDULrNrLLAAHr
ILMA TAJWID PRAKTIS
?
*ir
t"
,i.
4lJ
dibaca
3,*i
-n
/,/
\
SABIILILLAAFII
dibacaALHAMDULILLAAHI
/
4-
!lL)r)l
dibacaARDLILI A,{I{I
\f
}TI.ii
dibACAROSULILLAAHI
dibacaBISMILLAAHI
ll *,
o.irri;
/./,/
'dtilt
v.*J
{tvi
B. HurufLAMf J
dibaca
dibaca WALYATTAQILLAAHI
dibaca
(
WAJHILLAAHI
ly*gterdapatdalamsemuaperkataan
bahasa Arab selain perkataan
baca tipis
'INDILLAAHI
g""j
JALALAH
(
iijl ) harus di -
)pada semua harokat, baik harokat
fathah; kasroh dhommah atau sukun (mati).
Contoh:
-
)
9
z 6.9
),r4"$
JU
TLMU TAJWID PRAKTIS
dibacaQUL.A'UUDZU
:-
47
tlI],,'t
dibacaFIL'UQODI
/v/
&r&
dibacaLAKUM DIINUKUM
'#,$
dibaca
w"pi
LAIUS-ALUNNA
dibacaARSALA'ALAIHIM
c;fat
//.
ihCt
/
dibacaASHSHOOLIHAATI
dibaca
WALIYADIIM
<:-rl*
dibaca
KHOOLIDIINA
q,il6
dibaca
IvIAALUHUU WAMA
L)t zz
,
i;6
dibacaFAQOOLUU
RO' DIBACATEBAL
3.
'a:J;ttL
Huruf RO' harus dibaca tebal, yaitu apabila
A.
48
(,
:
FATHAH ( 3)atau FAIHATAIN
atau
1 1dan yang berharokat DLOMMAU
DLOMMATATN (
).
RO'
'
) berharokat
3
1a;
ILMU TAJWID PRAKTIS
Contoh:
oa
0
oL>134
dipaca RODLUU BI
-AN
9t
tl'fry
dibacaWAMROATUHW
1 o.,/t
l-J*9)t
dibacaARO-AITA
t#i
dibacaANI{AARON
,///
.}tiSv
YtW
dibaca NAARONYNI GDZAu{TA
dibacaNAHAARON
3:fx
dibacaYADZKURLIUNA
'Ct'#
dibacaTUHBARULiNA
dibaca YUFATTARU'
ANHUM
dibacaGHOFWRLIN
dibaca MUZDAJARLIN
dibacaKHOIRLIN
49
B.
o
RO' SUKUN( .l )V*gsebelumnyaterdapathurufyang
berharokat FATHAH (J-) atau hurufyang berharokat
DLOMMAH (-11.
Contoh:
Yang didahului FATHAH
(3)
,
/o
e'rYl,,
dibacaFILARDLI
WV
dibacaBIARruLIHINNA
t*l .
'ff
-
9Uf
dibacaMARYAMA
dibacaMARDLooII
Yang didahului DLOMMAH
:
€';''ti
'fri
W,$,d
(-L;
:
dibacaADZKURKUM
aiua.uwPJLI:NA
dibaca
LAMINALMURSALIINA
I
dibacaAL-QUR-AANI
dibacaTURIIfUUNA
50
ILMU TAIWID PRAKTIS
C.
RO' SUKLIN ( ]), sedangkanhurufyang sebelumnyaberharokat KA S ROH (-. ),tetapi kasroh itu bukan asl i dari
asal perkataanArab.
Contoh:
l'biy
'dibacalRll'uu
\..
-
e3y
*iy
-
, l'tl
l2 tJz
dibacaIRIADLoo
dibacarRHAMNAA
dibacalRMll
ti.$y dibacarRKABUU
D. RO' SLIKLIN 1 ]; OanfrumfsebelumnyaberharokatKASROH (7-) asli, tetapi setelah huruf RO' berupa huruf ISTI'LAA'
( LWf) v*g tidak berharokat kasroh.
ISTI' LAA' artinya : meninggi atau berat.
Huruflsti'laa' yaitu hunrfketika diucapkan lidah naik terangkat ke atas langit-langit mulut.
Huruf-hurufi rya adalah :
bobLeea
(
Kho', Shod, Dlod, Choin; Tho', Qof, dan Dho' )
Huruf-huruf ISTI'LAA' itu terkumpul dalam suatu kalimat:
b--_br:r-_g
ILMA TAJWID PRAKTIS
51
Co-ntph:
6a
'ao
'o
Lrr,
a
dibacaQIRSHUN
e?
dibacaQIRDLLrN
,frv9,
dibaca QIRTHOOSUN
6v",
dibaca MIRSHOODAN
(t/
.
4e'f
-a
dibacaFIRQATI-IN
RO'DIBACATIPIS
4.
?
<i
.P,!
I
RO' ( ))yangharus dibacatipis (
A.
#j
RO' ( J) yangberharokatKASROH
(;)dimanapun
letaknya pada suatu perkataan, di
aY,.di
di allrir perkataan, pada kata
(
kata benda
(
,+.rrl
ke
n^
yaitu:
),
tengah maupun
"J1t
) ataupun pada
).
I
Contoh:
go(
,J"l
ef>
52
dibaca FAzuIQUN
dibacaDIYAARIHIM
TLMU TAJWID PRAKTIS
,;i
9'')z
,,iJ I
e#
.-!Jlu
L)*z
)/,l
dibacaAKHRIJ
dibacaANNUURI
dibaca
LANUflmff eNNefUV
dibaca
ARINALLADZIINA
/
otolr
r--l-).e .-'
4il
2
dibacaILAIHI MURIIBIN
/
.o
a)9
v z')
/
)W\i
3r;,
dibaca'ARIIDLIN
dibaca WANNAHAARI
dibacaRIJAALUN
B. RO'( ))yangsebelumnyaterdapatrYA'
o
SUKUN (C; )
Contoh:
'to7t'1
**t
';t#
uru
.,t-z'
-
dibaca AFAGHOIRO"
dibaca FASHOLATIL' IIRU
dibacaBASHIIRUN
,-
',frYgl;
J-,2'
,(
,zl *-*,.1
J-q9
t
,>
ILMU TA.JWID PRAKTIS
dibacaJAA-ALBASYIIRU
dibaca BIGHOIzu
'AMADIN
53
.
('ot,tP
-o<
-
J*
'/
dibaca GHOIRUHI-ru
t'.\:Jl dibacaArHTHoIRU
'r*
- G*u:F
ttl
ot "o2
e?
vo?
l-Jd
dibaoaKHOIRULLILLADZIINA
:
dibacaKABIIRUHUM
dibaca KABIIRON
a
C.
o
RO' SUKLIN ( J) yang huruf sebelumnya berharokat
KASROH (Z)yangasli, tetapi yang sesudahnya bukan
huruf ISTI'LAA'.
Contoh:
dibacaTUNYNGDIMUM
dibaca FABASYSYIRHUM
\3,,
4'J /
'o'i';:
#';t
bi*t
A:f."3V
54
dibaca
MIRYAIIN
dibacaFIR'AUNA
dibacaWADZAKKRIHUM
dibacaWABI'SALV/IRDU
dibaca WASTAGHFIRHU
ILMU TATWID PRAKTIS
dibacaNAGHFTRLAKUM
€'i5
i";'t'JLl
dibaca ATNYNGDZUKKTRTUM
tto,'
dibACAFAGHFIRLILLADZIINA
GL\.*G
RO' DIBACA TIPIS ATAU TEBAL
5.
'all;,tt
Huruf RO' (
SUKI-IN
(
z)
o
(J
,t
tlax,;t;rgt
) boleh dibaca tebal atau tipis apabila
RO' itu
) sedang hurufsebelumnya ituberharokat KASROH
dan huruf sesudahnya berupa huruf ISTI' r A A'.
Contoh:
0r,,
lr/
,(,
dibacaFIReIN
dibaca'IRDLUN
U"'t
(,
efi
dibacaHIRSHUN
(t/
b't,
j\E'],
ILMA TAJWID PRAKTIS
^
/
dibaca
FIRQOTLTN
dibaca
erRrHoosr.rN
55
BAB VII
:
YANG TERDAPAT PADA
0r o'
(
xnrn KEITIA rw.)
LAJVI ST.MUN
Ada}hukum bacaan LAM SUKLIN
ilr o.
katakeria( . l.,r9:f
/
1.
\
(J
) Vang terdapat pada
il)yaitu:
.
HarusdibacalDHA&jelasdanterangbilasesudahlAMSLIKUN
o.
1 j l fnAK
terdapathuruf RO'
(i
I
) dan LAM ( d )'
iontoh:
Wa*
I tozl(
-
J-r*19
"wi'6
W"'f
2.
dibacaFAL;YA'BUDU
dibaca
FA-AL-HAMAHAA
dibaca
QULNAA
dibacaLAMYAJ'AL
Harus dibacaIDGHOM dan ditasydidkan
orl
(
56
dibacaFAMAYYII'MAL
J
) itu sesudahnya terdapat huruf
bilaLAM SUKUN
RO' ( ) ) dan LAM ( d ).
ILMU TAJWID PRAKTIS
Contoh:
n
-
or)-
L)i,ls
i/u
dibacaQURROBBI
f##
dibacaQULLAHUM
o t(ot!
-
Disamakan dengan ini yang diidghomkan adalah
or
/
dalam kata
O*
"}}
Contoh:
9z)
ol.
.
"ll
t
#i J.
A Jf
dibacaBARRoBBUKUM
dibacaHALLANAA
Kecuali hanya di satu tempat saj4 yaitu
'rtr,
LAM SUKI,lN
,j.
,F
dibaca
:
KALLA BAr.-RooNA
tidak boleh diidglomkan, tetapi harus IDHAR dan SAKAT.
SAKAT artinya diam sejenak, biar pltus dan pisah suaranya,
dengan tanpa berganti nafas.
ILMA TAJWID PRAKTIS
57
BAB VIII
.
AOLQOLAH
o / /o/
(
;,.u1,
)
('AiJS
) artinya goncanganataupantulan
QOLQOLAH
suara dengan tiba-tiba sehingga terdengar suara membalik atau
terdengar getaran suara.
.
Huruf-hurufqolqolahadalah:
) e q bI
r
O
(QOF, THO' , BAA' , JIM dan
terkumpul dalam kalimat
:
DAL)
./ ) P/-
J-*
t-b9
I
(QOTHBU JADIN)
Qolqolah adaduamacam, yakni
1.
QOLQOLAHSHUGHRO (
2.
QOLQOLAHKUBRO
1.
:
?t
?"1
'j'*
cS)*,caltlt
(
)
)
QOLQOLAHSHUGHRO
? t i('j7
6y-?AJ_cu
QOLQOLAH artinya : memantul /pantulan.
SHUGHRO artinya ; lebih kecil.
58
ILMU TAJWID PRAKTIS
;Hukum bacaan disetrut QOLQOLAH SUGHRO yakni apabila
salah satu huruf qolqolah itu berharokat sukun (mati), dan matinya
itu dari asal kata-kata da.lam BahasaArab.
.
Cara mer.nbacanya han:s bergerak dan berbunyi seperti mernbalik.
I
Contoh:.
o
,A
dibaca
WAAQBALA
dibaca
KHOLAQNAAHUM
o'r:rr:
dibaca
TAQROBWNA
L
t-;*
dibaca
SYATHROHW
glo
'p1'y
Dt'
t ,. lo'
o
,A
o
o
q
q
C:*,J
o
o
o
?
o
.o
7
\-
.o-7
\:_
c oz
,/
dibacaFAWASATHNA
dibacaYAIHMAU
olor2
ff
dibaca
KASABTUM
,t(eC*
'2.
dibaca
SHIB'ATALLAAHI
/
t
.(r-
/*:Ja
\ >/./
J#;i
dibaca QIBLATIHIM
dibaca WAJHAKA
/6/
e"2'?
o-
o -'
QP
ILMA TATWID PRAKTIS
dibacaKHOROJTA
dibacaTAJzul
59
1 ,.-*
o
)
LSY re
o
t"rU
)
o
)
2.
dibaca QODNAROO
dibacaYAD'UU
dibacaBISHIDQIHIM
C,V
QOLQOLAHKUBRO
, rr-',
6F
..f
4l-4re
QOLQOLAH artinya : memarttul / pantulan.
KUBRO artinya : lebih besar.
Hukum bacaan disebut QOLQOLAH KUBRO yakni apabila
salah satu huruf qolqolah berhrirokat sukun (mati) karena waqof
(berhenti).
Cara membacanya lebih jelas dan lebih berkumandang.
Contoh:
o
o,z%)ldju
,e
O , i.A-g 7:-9
,e
"W:lM
b
L
60
o./
n(
l-.. 9
obJJ
r's
z J \..J
ol;J,r,3i
dibaca BIL
BAITIL'ATIIQ
dibaca FAJJI
'AMIIQ
dibaca ZAFIRUWWASYAHIQ
dibaca QOUMI LUUTH
dibaca SYAI-IMMUHIITH
ILMU TATII/ID'PRAKTIS
j#
b
"I'ys
q
",;gAta::,
q o.-rr*\2;
?
",3'*;iSy
SUNGQI-INIIIITI{
dibacaTAQWALQULUUB
dibacaSARI'ULHISAAB
dibaca ISHAAQO
YAQUUB
.,
dibacaZAUJIMMBAHIIJ
e
dibaca
C
o
e
o.-.
c)?u
?
-J-
)
";y$;rq
"
r,'2*Al
DZAAIILBIJRUIJJ
o
oxJY
)
dibaca FAYA-U
dibacaMINGFURWJ
dibacaMAAYURtrD
dibaca
WAAADLIIWATSAMULjD
€ 95 dibaca w'ARRUKKI'
ILMU TAJWID PRAKTIS
IS
suruuD
6t
BAB IX
HA: DLOMIB GUnnvAn)
H,Af
DLOMIR (Kinayah) berbentuk: o (ha').
Hurufha' ini menunjukkan kata ganti narna orang ketiga tunggal
jenis laki-laki (dlomir lilmudzakkar lilehoibi).
Bila sebelumnya atau sesudalurya ada hurufhidup, maka di sebut
Ha'Kinayah.
Contoh:
u"l';y
- : iSGVF
dibaca TNNAHUU
LAAYUHIBBU
dibacaQouMIHIIFAQooLA
Semua ha' dlomir ini dibaca panj ang dua ketukan, kecuali
:
2//
-
d;Jti
.//
dibaca.FA-ALQIHI
o-b'|
dibacaYURDLIHI
. z zJ-
-
a->'ri
;2J
dibacaARIIHI
Jikaha' dlomir ituterletak sesudah hunrfmati, sedangkan sesudahnya hurufhidup, maka ia dibaca pendek. Kecuali firman ALLAH :
r(rzj
UW
62
o.
P
Dalamhalini dibacaduaharokat ; FIIfilMU-
HAANAN
ILMA TAJWID PRAKTIS
BAB X
HI.JKT.IM BACAAN PATIJANG
( 'J-1 )
ATAU MAD
Memanjangkan bacaan suara huruf dengan panjang satti ALIF
atau dua harokat, dua ALIF atau einpat harokat dan tigaALIF atau
enam harokat, ada bermacam-macam, yakni :
MAD THOBI'II
1.
-5"fi
l>/ *)
MAD artinya: panjang.
THOPI'il artinya
:
biasa.
.
Hukum bacaan disebut MAD THOBI'Iyakni apabilahtrufyang
dipaaj angkan bunyi suaranya berupa :
a.
(-)
c
. Hurufberharokat
dlommah
dan sesudahnyaterdapat-
huruf WAU SUKUN ( J ).
'
b.
Huruf berharokat kasroh
Q
dan sezudahnyaterdapat
(g )
c. Hurufberharokat fathah (-)dan
huruf YAA'SUKLIN
hurufALIF ( !
Huruf-huruf
sesudahnya terdapat
).
! ,$dun I disebuthurufMAD.
a-
Cara membacanya harus dipanjangkan satuALIF / dua harokat.
ILMU TAJWID PRAKTIS
63
Contoh:
a
bertemu
oq
J
:
harus dibaca YASTAB
J-6srtsrnu ) ':
harus
i-
- Jf t-,---- -
SYIRUUNA
3'f3'oi
dibacaANNTAKUUNA
bertemu
harus
'OZt^ffi
,
:
'o'iw
dibacaWAYAQDZIFULINA
):
harus dibacaUJUUROKUM
a
bertemu
j
harus dibaca
:
?" tt
fi'rt
o
-j- bertemu 'n
"'
ei:ii
WAQWLWLAHUM
U\
-!s6ernu A:
LAAYUDLII'U
harus dibaca
-bertemu
harus
/Y
,S ,
{;$},'pi
dibacaAJRUN'ADHIIMUN
,'<
/o.
:
\
,'al-a
-bertemu
harus dibaca SHOODIQIINA
, 'j4lqt-rii
,S
-bertemu
harus dibaca ROAITALMUNAAFIQIINA
64
ILMU TATWID PRAKTIS
/Y/U.-2u*.fg
)
,
a-Ul,
WU
-hlemu
harus dibaca FII SABIILILLAAHI
'bertemu
I , gJ6i1,
harus dibaca JA
I
abertemu
i :
harus dibaca
'bertemu
harus
&t';i
AMWAALAHUM
'$y;t
1 :
dibacaAMWAALIKUM
'bertemu
harus dibaca
)
i6/J5
FAQODFAAZA
harus dibaca
abertemu
ALNAA LAKUM
1
eLay
MAA BISHOOHIBIKUM
MAD WAJIB MUTTASHIL
t"t o
nbVrJ
YAD
l-o,
artinya: paqiang.
WAJIB artinya: harus.
MUTTA SHIL artinya : bersambung.
Hulnmbacaandisebut MADWAJIB MUTIASHILyakni pabila
ILMU TAJWID PRAKTIS
65
ada MAD THOBI' II bertemu dengan HAMZAH ( g ) berharokat
hidup di dalam satu kataikalimat.
Cara membacanya waj ib dipanjangkan sarnpai dua setengah
ALIF atau lima harokat atau dua setengah kali panj ang MAD THOBI'IL
Contoh:
Lffi'^i
t7
2z
eY;a
dibaca
dibaca SHOFROOOOO-U
z7z )
e
[r)
tl/, io
e\f
.z
MINHULi\4rdddd{-U
dibaca
DU'AAAAA-AN
dibaca MAYYASYA,rq,r4,rd{-U
t-'z(
ev
Ot/ot
9td>t
ol''/
ety
{g,Arr\
;fi4:"
dibacaFABAJ^rrdd{-U
dibaca AHYA Auqrqir{-UN
dibaca SAIMA\rA.rA\rAA-UN
dibaca
AAMANAS SUFAHTL !A\r^\A:U
dibaca SYUFL{DA.IqJAAr{-A
(
zl-.2 :. ol.z
ewgJ
3.
dibaca WALAUSYATAJqTM-A
MAD JAIZMUNFASHIL
Jix';Yu
MAD artinya: panjang.
JAlZafiinya: boleh.
66
ILMU TATWID PRAKTIS
MUNFASHIL artinya : terpisah.
Hukum bacaan disebut MAD JAIZ MtlNFASHILyalcri apabila
MAD THOBI'IIbotradryandenganFIAMZAH ( I ) di lainperkataan.
Cara membacanya lebih baik dipar:$angkan seperti panjangnya
MAD WAJB MUTTASHIL, tetapi juga boleh dipanjangkan seperti
panjang bacaan MAD THOBI'II.
Contoh:
w.
l'a
J.liilt:.{
tT.;.17
dibaca FI]LAuAJaIJA,r{-ABAD.AN
o9rot'
tr.)
Ji;,
'w)
ftkt
lj 9 9- -zz
.!
4-e ,Tfr
!
il ;5ir
))
f$t JyQ,
4.
416aga
gnvIAArq,rqr{-I-TNGZILA
dibaca \MAIv[qirdq.rM-UNGZILA
dibacaDM
MATAN
dibaca BTHAAAAA-rr -A,L
HUKKAAMT
MAD L AZIIM MUTSAQQ OL KILMI
MADartinya: panjang.
LAZIManinya: pasti.
MUTSAQQOL artinya : diberatkan.
KILMI berasal dari kata KALIMAH artinya : katalkalimat.
Hukum bacaan disebut MAD LAZM MUTSAQQOL KILM
ILMU TAIWID PRAKTIS
67
yakni apabila MAD THOBI'II berhadapan dengan huruf yang bertasydid di dalam satuperkataan
Cara membacannya harus dipanjangkaq lebih dahulu sepanjang
3 alif atau 6 haroka! baru ditasydidkan.
Contoh:
i:']$rV
dibaca
'A,i,fl:tV
dibaca WALADLDLOOOOOOLLIIN
(:']:fl:$t
oxfiln;v
"A|K#te
5.
HI-IMUDLDLOOOOOOLLWN
dibaca
ILLADLDLOOOOOOLLUUN
ditaca
JAAAAA-ATrIlIrHooooooMMAru
dibaca FI S S ILMI KAAAAAAFFATAN
KILMI
. t o .(t o, .
1./.4-t,.yjj
1.-
MAD L AZIN-{MUKHO FFAF
o.6,
e.,-)i*-c|\)
MAD artinya: panjang.
LAZIMartnya: pasti.
MUKHOFFAF artinYa : diringankan.
.KILMI berasal dari kata KALIMAH artinya : katalkalimat'
. Hukum bacaan disebut IvfrAD LAZIM MUKHOFFAF KILMI
yakni apabila MAD THOBI',II bertemu dengan hurufyang berharokat
SUKUN tidak di akhir Perkataan
68
ILMU TATWID PRAKTIS
MAD I-AZM MUTSAQQOL KILMI
(dipanjangkan sampai tiga alifatau enam harokat).
Di dalam Al-Qur' an yang menurut hukum ini hanya ada satu
Caramernbacanya seperti
contoh yang ada di dua tempat dal4m surat Yunus
fd-f-
) yaitu
:
harusdibacaAL-ArdA\rArMNA
6Vi
MADLAYYIN
6.
?lr5
MAD artinya: panjang.
LAY\fIN atau LEIN artinya : lunak atau lemas.
Hukum bacaan disebut MAD LAYYIN,yakni apabila ada huruf
M4D, baikyangberupaWAU SUKUN ( ] ) utuuVaa' SUKUN
o
( qj;) didahului oleh hurufyang berharokat FATHAH (Ll
-
Cara membacanya dengan lunak dan lemas.
Contoh:
,-*si,
//
o('
A)9
{tE
,#L
t /o/./
L#-+
dibacaBILGHOIBI
dibaca'ALAIHI
dibaca"ALAIKUM
dibacaILAIKA
dibacaYADAII{rM
ILMU TATWID PRAKTIS
69
a'$';{:,
dibaca
FATAMANNAWULMAUTA
t'*
.jz//
.
/o/
\)^&,
l/
\,'g
o t t'(o7
'
f{*ty
dibacaYAUMA
dibaca QOUMAN
dibacaTAUBATUHUM
MAD'ARIDL LISSUKUN
7.
'of3.rr4c13
MAD artinya: panjang.
'ARIDL artinya : tiba-tiba
ada.
LI artinya : karena.
SUKLIN artinya: mati.
Hukum bacaan disebut
ada Mad
MAD'ARIDL LISSUKLIN yakni apabild
Thobi'i atau Mad Layyin dan sesudaluryaadawaqof(tempat
berhenti).
Cara membacanya ada 3 macaln
a.
:
Yang lebih utam4 yakni dibaca panjang, sama dengan
MAD
WAJIB MUTASHII, (tiga alif atau enam harokat).
70
b.
Yang pertengahan (sedang), yakni dibaca duaALIF atau
empat harokat (dua kali MAD THOBI'II).
c.
Yang pendek. yakni boleh hanya dibaca seperti MAD
THOBI'II biasa (dua harokat).
ILMU TAJWID PRAKTIS
Contoh:
.
oqw*
2//
./,
-
o
.
,-rf;AXl3
"Gflr4:isfitY
o
oqq/ e,
-
"'J;,.J;#t
o,(Jl <,
-
o
"(:3*Ctl
"'q3g$
Q)'/
, I
ulafifi
"'alft:#A3t,
t7,
! z
o
V*//
/
.
"3
9_,O.
Jyiire
OH
MAD SHILAH
o
-./o
/o/
--
0 t\-.a3
j';K$'1
"4,{di1",l
"$itb""tr
oWSrs
8.
f;{a:"ihu*
U-O 'J3
I
MAD artinya: panjang.
SHILAH artinya : hubungan.
QOSHIROH artinya : pendek.
Hukum bacaan disebut MAD SHILAH QOSHIROH yakni
apabila ada hurufFIAA' DLOMIIR / kata ganti orang (benda) ketiga
yangberupa ( tu
0 ) berada sesudahhurufhidup (berharokat)
dan sesudahnya tidak bdrtemu i dihubungkan dengan hurufbersukun
atau huruf bertasydid dan atau huruf alif.
-
ILMU TATWID PRAKTIS
7l
Cara membacanya dipanjangkan sampai satuALIF atau dua
harokat atau sepertipanjang Mad Thobi'ii.
Contoh:
/g
J;p/ a:
\.
/
'#o'*rl
dibaca BIHII
dibaca WAROSWLIHII KUNNTUM
/
!.?t
oJ-c-eoJ-l
.
t/-)
.&ut
iuu,*
a$'r
'&tFi
ry1:wr
#*'r
'*';Y
'INNDA
dibaca
BIYADIHII' UQDATU
dibaca
AAYAAIIHII LA' ALLAKUM
dibaca JUNUUDIHII QOOLUU
dibaca
LAHUU MULKU
dibacaAJRUHUU:INNDA
dibaca WA
ADDADAHW YAHStsU
dibaca WAROHMAI UHtItJ
LAKUN-
NTUM
dibaca INNAHUU HUWA
CATAIAN:
Apabila sebelum Ha' Dlomir tadi huruf mati (sukun) atau apabila
dihubungkan denganhurufyang lain sesudahny4 maka Ha' tadi tidak
boleh dipanjangkan.
72
ILMU TATWID PRAKTIS
Contoh:
Ha'
dlo.
rnir yang didalnlui huruf SUKIIN
:
o/. a
tu
..2-
J.l
dibacaYADAIHI
). o.
G)
dibacaWAJHU
o7.
A-Jg
dibaca'ALAIHI
43
z-/
dibacaFIIHI
e )i
o'fl
dibacaAKHUUHU
Ha' dlomir yang dihubtmgkan dengan huuf lain
jttii
-
,zao, , !
U:r
'rs-Af;3
.//
o.
4a
V\i3
9
V*ty;
L(l) + lA-ra:.Le
Kecuali satudidalamAl-Qur'an,
((rzt
'.:3Jt'i
:
o
l4-:,e
:
yaitu:
harus dibacaFIIHII
,
MUHAANAN
-*rt;
9.
MAD SHILAHTHOWILAH
"J,
,t;
4L-)o-bilb'JJ
./
MAD artinya: panjang.
SHILAH artinya : hubungan.
TLMU TAJWID PR,AKTIS,
73
THOMLAH artinya : panj ang.
Hukum bacaan disebut MAD SHILAH THOWILAH yakni
apabila Mad Shilah Qoshiroh bertemu dengan HAMZAH i g )
didahului oleh hurufyang berharokat hidup.
Cara membacanya seperti bacaan MAD JAIZ MUNFASHIL,
artinya boleh dipa{angkan sampai dua setengatrAlifatau satuAlif
seperti Mad
Thobi'ii.
Contoh:
/a_
/
i;,rlyt+
ttLL';l
7.tl-.ot
o
4.tF))U
t:ivrziviti
$rpyb
Qw:+
ggJyri
tiw$)
'#r^:ri:ij
$y*
MAD'IWADL
10.
Jb'fi33
MAD artinya: panjang.
'IWI\DL artinya : ganti tanwin
Yakni tanwin tadi diganti dengar lv{ad *auAlifyang melryebabkan
bacaan panjang itu.
ffrrl.- U*aan disebut MAD 'IWADLyakni
HAIAIN
74
(L)
apabila ada
EAI:
Vat gjanrh pada waqof (pernterhentian), pada akhir
ILMU TATWID PRAKTIS
-*-W"it't.'r
kalirnat (selainta' martuthoh) atau disebutMAD pengganti
sehingga tanwin tidik berbunyi lagi.
TANWN
Cara mernbacanya dipanjangkan satu.Alif seperti Mad
Thobi'ii.
Contoh:
(:$ t3.tk
liltKi
o/ / tl or/
- ,lt-c.\>
t^,19
-'g'rd',
-
d
ibaca' ADZAABAN
aiuacaarua[avMAA
dibaca' ALIIMAN HAKIIMAA
dibaca
WY,;J
ALIIMAA
DAKKANNDAKKAA
dibaca FIAJRONYJAI\4ILA.A
6w'a? dibaca KAANAMIIQOOTAA
-
'
-
l.z -
,/
l:-t.p :(J.
-3;
dibaca SYAI-IN
'ADADAA
I
lir'r-.*
6rkk,
/
- ' rro
r-Pw/
dibaca MASRUUROO
dibaca SAB' ANffNG
S
YIDAADAA
o,a,
-
lro tll o /
|J'.2'
iJ-aJE*q*o
-/
' Wat\
dibacaNAHAATAFJIIROO
dibaca SAMII'AMMBASHIIROO
dibaca ROBBUHUM RO
dibaca
ILMU TAJWID PRAKTIS
SYADAA
DZAALIKA SABIILAA
75
MAD BADAL
11..
J4-.
MAD atinya: paqiang.
BADALartinva: ganti.
Hukum bacaan disebtrt sebagai MAD BADAL yalcni apabila ada
HAIUZAH ( 9 ) bertemudenganMADyangberasal dad HAIvIZAH
SUKUN,kenrudianhramzahini diubahdandigantider,rgarAuF ( I ),
wAU())atmYAA',(f).
Cam membacanya hanrs dipanjanglran satu alif atau dua harokat
seperti
MAD THOBI'II.
Contoh:
tl
-
l'iijl
-
t
,v/J
i'":!-2I
-
dibacaUUruu
dibaca IITUUNtr
lr\
e)l
\
-
t'
O15J-L
,
l'il
,
'O)1
dibacaA.ADAIvIA
dibacaIIMAANu
'l\
dibacaAATUU
diuu.awrlYA
.
Karenayargsebernmy4hunrfMadyangadadi situtadiasalnya
HafZaU yangjatr{r mati (sukun), kemudian di gartti denganAllF
( I ), wAU ( J ) atau YAA' (€
76
).
ILMU TATWID PRAKTIS
t2
asalnya" /
l'fu\
i
g.r?/
lrl
asalnya
,)tiil
asalnya
i;ll
'r*L
t\
's?4
l'il
.-
lirlI
asalnya
ol
cjl
o1
d9l
asalnya
Keterangan:
a.
ol
a:fi1
asalnya
l.\
":fry
t
.t
t'i 3\
s?/ .,?/
l';l
I a p:ll aigantidengan
J\
e
Hamzahkeduapadakata
hurufMAD yang
sesuai
yaituhurufAl.lF ( | ), sehingga
menjadi:
t?/
lFIl
t/
(a'tuu)kemudian
l"il
dihnis
t
g.,
(1'j;mu)kemudian
ditulis
Crl
(aatuu)
(aatuu)
z7/
l)ll
lill
/
1:ll
(aadamu)
(aadamu)
b.
Hamzah keduapada on^t$j't & G 3laig*,i dengan
' hurufMADyangsesuaiyaituhurufwAu SUKUN (
) ),
sehinsgameniadi
"i,2 '
:
l'i 31 (u'tuu)kemudian
ILMU TATWID PRAKTIS
tl
l'i|l
(uuruu)
ditulis
t2
l'fu\
ol
Cj\
2
(u'tiya)kemudian
q,"
c.
(ursuu)
(uutiya)
'rJfi(uutiya)
'O*Ldiganti
,l:fL
Hamzatrkeduapadakata
dengan
C)\
"
hurufMAD yang sesuai yaitu hurufYA/f SLIKUN
ot
(
$
), sehinggamenjadi
:
la.
O:FL
(i'tuurii) kemudian
diulis ,vzJ*2
\'o:31
J
cl'y,,)
(iituudi)
t
o
OW L
d:;,sL
maanu) kemudian
r(i'
OV:SI r*,.,ry1
ditulis ;tw.L(iimaanuu)
L2.
MAD LAZIM HARFI MUKHOFFAT'
i? < .^^/ o.
,J,A;r:
j:r 'l:s
t)
MAD artinya: paqiang.
LAZIMartinya: pasti.
HARFI berasal dari kata HARFUN artinya: huruf.
MUKHOFFAF artinya : diringankan
Hukum bacaandisebut MAD LAZIMMUKHOFFAF yakni
apabila adapermulan surat dariAl-Qur'an terdapat salah satu atau
lebihdarihuruf-hurufHAA'(
78
C ),YAA' (€
),THO'
( b),
ILMA TAT$/ID PRAKTIS
HA'( A )danRo'(J
'#F
).
Huruf-huruf ini terhimpun dalam perkataan
:
Cara membacariyaharus dipanjangkan satuAlif atau dua harokat
atau sama dengan
MAD THOBI'II.
Contoh:
r
L-f-
rl;
P
13.
dibacaHAAMIIM
dibacaYAASIIN
dibaca
THOQFLM
dibacaTHOOSIIN
MAD LAZINI{HARFI MUTSA
L
MAD artinya:panjang.
LAZIMartinya: pasti.
HARFI berasal dari kata HARFUN artinya : huruf.
MUTSAQQOL artinYa : diberatkan.
Hukum bacaan disebut MAD LAZ\VIHARFI MUTSAQQOL
yakni apabila permulaan surat dari Al-Qur'an terdapat salah satu atau
lebih dari huruf-hurufNqN ( d ), QOF ( Li 1, SHOO (
),
'ArN( ? ),srN ( Lr )'LAM( J )'KAF( j
\-
ILMA TAJWID PRAKTIS
e
;danMIIrA
79
(I
l. Huruf-hurufiniterhimpundalamperkataan
rtaeo,".a"pat
:
suara
hurufmati
Cara membacanya harus dipanj angkan, yaitu ti ga
ALIF atau
*.G GI
ylngaiiOgto*t*
dan sesudah
atauo,
vdidkan.
enamharokat
:
ry
pl
- 6flt
-f;r-
dibaoaALTFLMSHOOOOOOD
It
FJI
14.
dibacaALrFLAAlM,AAMMmrrrM
dibaca THOO
SUIIIMMIIIIIIM
dibacaALIFLArqrM\rq.,{v{MIIIIIIMROo
MAD LAZIMMUSYABBA'
t
il\3G
MAD artinya: panjang.
LAzlMartinya:pasti.
MU S YABBA' artinya : dikenyangkan.
Hukum bacdan disebut MAD LAZIM MUSYABBA adalah
seperti MAD LAZIM IIARFI MUSTAQQOL, hanya saja sesudah
MAD terdapat suara huruf mati yang tidak diidghomt<an a:tau ditasyr'
80
TI,MU TATWID PRAKTIS
Cara membacanya harus dipanjangkan seperti
MAD LAZIM
HARFI MUTSAQQOL, yaitu tiga alif.
Contoh:
----:-
- .a
dibacaSHOOOOOOD
!
O
15.
dibaca QOOOOOOF
MAD TAMKIN
,1 ,t-", ,
'-)\-qJ &c
MAD artinya: panjang.
TAMKIN artinya : tempat atau penetapan (tepat).
Hukum bacaan disebut MAD TAMKIN yakni apabila
ada
Yz\A'
o
SUKLIN ( f
) yang
didahului dengan YAA'yang bertasydid dan
Cara membu.*yidit patkan dengan tasydid dan
BI'II nya (sepanjang 2 harokat atau I alif).
Uen fHO-
Contoh:
"#t ryt
- ffiteq
-
dibaca
wAIDZAAHUYYIITUM
dibacawAKHoorAMANNABryyrrNA
(o I .1t-
tv*t4*rur dibacaROBBAANIYYIINA
>.2.J
't$iav
dibaca FILUMMI
ILMU TAIWID PRAKTIS
YYIINA
81
MAD
16.
F,
--.o)
O'P-b
MAD artinya: panjang.
Hukum bacaan disebut MAD FARQ adalah satu MAD yang
di dalamAl-Qur'an hanya terdapat di empat tempat'
Caramembacanyaharus dipanjang!<anunnrkmern$ala1 agtaxa
pertanyaan atau bukan, j adi dipanj angkannya itu supaya jelas batrwa
kalimat itu berbentuk pertanYaan.
Empat(4) tempat itu adalah':
-
tempatdisuratAl-An'r-rTUj:.0,,,*rtj
.,
W$tJ$+fxtt
(AADZAKAROINI HARRO MA AMIL UNT SAYAINI)
-
1
tempatdi suratYuntrsyangberbunyi
:
'€J6'll'^XtlJ
(QULAALLAAHUADZINALAKUM)
.
- ltempatdisuratAn-Namlyangberbunyt: \
-
tf;i\ii";;att
(AALLAAHU KHOIRUN AMMAA YUSYRIKUUN)
82
ILMU TATWID PRAKTIS
q
BAB XI
WAQOF'
( -h4 )
o/
WAQOF adalah berhenti
sej enak atau putus
bunyi suara dan
berganti nafas. Tempatnya di aktrir kata.
Cara membunyikan kalimat yang diberhentikan (diwaqofl<an)
adalah sebagaiberikut
L
Apabila akhir kata-kata (kalimat) berupa huruf SUKIIN,
maka ketika berhenti (waqof) dibaca mati dengan terang
dengan tidak ada perubahan.
Contoh:
.A316
.*v€xl.
+*V:u*V
:ib68
3$cP
.#Jr:
'f6aui
ILMU TAJWID PRAKTIS
'r3*cLY
,166:4
{t$!:;;
L,#!i;
fr.4
o )/1 /
t3
2.
Apabilaakhirkata-kata(kalimat) ituhunrfyang berharokat
FATHAH 131, XaSnOH (;;-) atau TaSROTAIN ('
danDLOMMAI'-) aIauDLOMMAIAIN (L),mernbacanyaharus dis, "rnkan lebih dahulu kemudrarr dibaca
mati dengan terang menurut bacaan masing-masing.
Contoh:
+stiy
t-;r;(;t
;?ra
dibaca
dibaca
dibaca
U--6tojt
//
dibaca
Pt&
dibaca
#\::,+.
dibaca
)fU-y;K
dibaca
e'rb
dibaca
-t:J;5.i
dibaca
+stiy
'1,;;1iy
6w
jfiirL
;;lu&
lt;fiu
Jfv
jF:t
qtk5.;
W'$ dibaca '+.fi'e
- Srt!stYd,;'>i dibaca ort1slY.!,;'>i
ii1,tS
84
dibaca
ils\S
ILMA TAJWID PRAKTIS
d:,i,t:;
' o,1',i
dibaca
'li3tk
?FT
dibaca
' o]'tn-"n' '
'F-rr;rrl,
dibaca
?.
?FE
.Hrg
3. Apabilaakhir$ta-kata (kalimat) ituberupaTA' MARB-[JTHOH(
a, L
),makaketikaberhentidibacadengan
,4- ).
membunyikan menjadi Hlt' SUKLIN (
0
Cgntoh:
iry$t'*
';,i.r${tru
'aHst'#t*
dibaca
Z:-u9S:'&
dibaca
'';fl'A\{t:t
dibaca
rS,lt'4tn
a^7LAt,'z
/Y/
dibaca
at6At4
a#AYeu:ii
dibaca
i:SAv,.lu),si
f,iat$
;'r:jdr13
ll
dibaca
dibaca
i*!4u
dibaca
z;;tev
dibaca
ILMU TAJWID PRAKTIS
di avf
'r'ri*JG
I
elxly'3i
arf.nW
85
o,
AJ.?
{i5
1,2(ta-*
a,/
J I
l-.2
us6^!6
dibaca
'dJ,:J.;'^16
4;*9t-)
dibaca
o1'-qt2
4;*9!*D
o/.r2..1o
dibaca
A---bl\4-;,-9
a,t'
Jl
'.2
gI;iqt2
4.
o/
dibaca
Apabila akhirkata-kata ftalimaQ itu berupahurufyang didahului dengan hunrf mati, maka dibaca dengan mematikan
dua huruf dengan suara per dek, atau dibunyikan sepenuhnya
tetapi hurufyang terakhir dibaca setengah suara.
Contoh:
4su,
pt&
dibaca BISHSHOBR
(Ro' dibaca setengah suara)
dibaca
MAII{LA'ILFAJR
(Ro' dibaca setengah suara)
dibaca LAILATILQODR
/'*
I,'iitilr
(Ro' dibaca setengah suara)
^r$t ' dibaca IDZAAYASR
)'"
(Ro' dibaca setengah suara)
r'Aaf,
o
17,2
/4lJl>
frv
86
dibaca DZAATISHSHOD'
('Ain dibaca setengah suara)
dibaca KALQOSHR
(Ro' dibaca setengah suara)
dibaca WAL\I/ATR
(Ro' dibaca setengah suara)
ILMA TAJWID PRAKTIS
dibacaBILHAZL
)'rd\
.
f,
L^AI
dibaca ADZDZIKR
(Ro' dibaca setengah suara)
dibaca BILQISTH
/./>
5.
(Lamdibacasetengahsuara)
(Tho' dibaca setengah suara)
Apabilaakhirkata-kataftalimat) itubaupahurufyangdidahului dengan MAD atau MAD LAYYIN (sebelum huruf
akhirterdapat 3 hurufhijaiyahAlifl Ya' sukun dan Wau sukun), maka dibaca dengan mematikan hurufyang terakhir
itu dengan memanjangkan madnya 2 harokat atau 4 harokat
atau 6 harokat seperti
MAD'ARIDL LISSUKUN.
Contoh:
e"b
,7;]ti
'r#Y
,'t^<;il
dibaca
dibaca
I
1(i
u,/I -.
)O
.
""-;lAe
Y*.*
l' /
ILMU TAJWID PRAKTIS
,-riev
ool.t
dibaca
/
'J9L.,
dibu.u
o.o I
tJJ
*)*3
-oFb
dibaca
dibaca
dibaca
J-l-)-.l
v(i
u ->'
:Pu'*,
'87
';t:'t;
dibaca
dibaca
dibaca
'o:'l:ll
oo-
\
'-OJ-A
o$e
/
dibaca
sFs
dibaca
'r#j
dibaca
'rri.A,e
dibaca
UJil.q,rJ-
dibaca
OJ4i.Lr-
?.o\.,.
?-
t4.1.
6. Apabilaaktrirkalirnat itu hr:nrfyangbertramkat FAIIIAIAIN;
FAIHAH TEGAK; EAIHAH bertemuAlif, maka dibaca
dengan membunyikan meqi adi fathah yang dipanj angkan 2
harokat dan berubatr menjadi MAD' IWADL.
Contoh:
C:f
dibacaTAWWAABAA
w
dibacaQOLIILAA
ta>
dibacaJAN{'A!A
4
(t'#
88
dibaca SHO'UUDAA
ILMA TAJWID PRAKTIS
lfu'r'*
dibacaMASRWROO
wq
dibaca Wz\MAA
wwi
dibacaAISQOOLAHAA
tlJ'
t|ti
wk
6f,l
\ o.6o.
*-d
.\
lz
ef)
o
BANIAu{Iq,A
dibacaJALL|A}IAA
dibacaASYQOOHAA
.
dibacaMANNDASSAAHAA
dibacaADZDZIKROO
dibacaMAYYAKHSYA^A.
dibacaWAMUUSAA
\z
i.Ys
^;;J;tit
u".
7
.
dibaca WA-ABQOO
dibacaIDZAAYAGHSYAA
ApabilaakhirkalimatituadalahWausukundidahuluiharokat
dlommafu atauYa' sukun didahului harokat kasroh. Dibaca
panjang 2 harokat atau I alif.
Contoh:
o o7
- €il
./
_ :\,i
VJ
a/
ILMA TAJWID PRAKTIS
at ol
d'61
o-t//
_
rl/-/ lt.*J
I
89
$Q.
o
6'
*
€tK
.
t*.\*1"
\'*fitr
-
Yr'-&6
,rr_,
.tt
o-nd2.t
Q., /
_
LAMAL.QUR'AN
Berhenti pada akhir ayat.
Contoh:
'9,pfifui6
WAQOF LAZIM: Harus berhenti.
Contoh:
't;1:tG,*i9*'&+r."v
WAQOF MUTLAK : Lebih baik'berhenti'
WAQOF
Contoh:
90
J
AV :Boleh berhenti
boleh terus.
'rIaTJWri
ILMT| TATWID PRAKTIS
No
5.
Tanda
Keterangan
Waqof
)
WAQOF MUJAWV/AZ : Boleh berhenti, tapi lebih
baik disambung dengan kata berikutrya.
Contoh:
'rilrsrtrJtffitJ"$,!4i
6.
_f
WAQOF MUROKHKHOSH : Diberi kebebasan
berhenti pada kata yang terdapat tanda tersebut
karena darurag yang disebabkan oleh panjangnya
ayat atau kehabisan nafas.
,
Contoh:
7.
d,
.&15..{r:rqv
WAQOF AULA/ WAQOF MUSTAHAB : Sebaiknyaberhenti, tetapitidaklah salatrbiladisanrbung
dengan kata berikutrya.
Contoh:
(t"t,f,g
e Oqfi'* t\5
S,pU;L
,.;$flui-Jir$j,
u."J / /
8.
v
LAAWAQFA FIIHI / WASHOL : Larangan berhenti, kecuali j ika di bawahnya terdapat tanda awal
ayat yang menrbolehkanwaqofsecaramuthlaq dan
kecuali pada akhir ayat
Contoh:
9.
aa _ aa
aa
'#t;u;c
WAQOF MU'ANAQOH : Boleh berhenti pada
salalr satu k atayangada tanda tersebut.
ILMU TATWID PRAKTIS
91
No
Tanda
Keterangan
Waqof
t#i5"aKi)tJyfed"u,
''
10.
t
qilre'ALAIHILV/AQFU : Dikatakan di sini
bolehberhenti.
Contoh:
jl
'
11.
4
-
lo
Ga; r7'r$t cti
t{ dt git i
,A:JLC'fJtli
WAQOF MUSTAHAB\MASL{H /ALWASHLU
AULA : Disambung lebih utama
Contoh:
t^iiS#ti#'Jt&(.WU
"*3,iltEi
12.
L
AL-WAQFUAULA : Berhenti lebih utami.
Contoh:
13.
'ty,6wqf,iTi'
WAQOF SA' I yaitu : tempaGtempat yang menunjukkan waqofNabi, WAQOF GF"IUFRON dan
WAQOF MUNZAL (waqof Jibril).
Contoh:
;,6;1; ill'^t-F:yvpW
(q
92
t
:
.rrr^eJD
"
to-JJ6'^;
S3
ILMU TAIWID PMKTIS
No
Tanda
Keterangan
Waqof
t4.
J
15.
g-7
Tandawaqofyangmeru1fu}dsanberhenti
lebihbaik
(Suatuundaurtuk menerangkan hukum waqofrryra
dan diisi sesuai dengan tanda waqof sebelumnya).
RUKU' : Isyarat batas tadarusan dan akhir ayat
(tanda pembagian berherrti setiap hari untuk omng
yang ingin menghafalAl-Qur'an dalamjangka dua
tahun).
Contoh:
16.
$,
(.r)
6*r^",Ffi'
SAKTAH : Thnda berhenti sejenak tanpa mengeluarkan naf,as (tidak bernafas)
Contoh:
t i," " u$FbW;.Jlt3.$6
'oi,:"$\|-q';gt'^ti
ILMA TATWID PRAKTIS
93
AH
usai
SAKTAH / SAKAT iatah diam sejenak sambil inenahan nafas
(tidak menarik dan mengeluarkan nafas), tetapi bukan waqof.
Saktah dalamAl-Qur'an ada 4 tempat yang hanrs dibaca sakat,
yaitu:
l.
SuratAL-KAHFIayat
2.
SuTatYASIN ayat 52;
1
t#fr,c<o
:
(i'6$f*
b,z!
3.
o"ti
SuraIAL-QIYAMAH ayat 27 :
4. SuraIAL-MUTHOFFIFIN ayat 14
:
i&i
'ct1'g.K
NAQOL artinya : memindahkan.
Yakni memindatrkan harokat kamoh dari huruf Hamzah ke
hmf
Ilm.
Seperti bacaan yang terdapat pada Q.S
- f-,jt #,
94
dibaca
Al-Hujurat : I 1;
'e.#,
ILMU TAIWID PRAKTIS
TASHIL artinya : memudahkan/meringankan.
Yakni memudahkan/meringankan bunyi hamzah yang berurutan.
Dibaca separuh antara hamzah dan aliftanpa mad.
Seperti bacaan yang terdapat pada Q.S Fussilat : 44
;-
1r;-21; dibaca 3";ite
a
IMALAH artinya : memiringkan/mencondongkan.
Yakni merniringkan/mencondongkan suar4 bturyi harokat fathatr
pada posisi kasroh.
Seperti bacaan yang terdapat pada Q.S Hud : 41 ;
w't'wrs$*,
dibaca
BISMILLAAHI MAIREEHAA WAMURSA\r{IIM
SYI\,IAAM artinya : mengumpulkan/memancungkan.
Cara membacanya dengarl mempergunakan mulut yang dimo-
nyongkan.
ILMU TATWID PRAKTIS
95
Seperti bacaan yang terdapat pada Q.S Yusuf :
lili\,
dibaca
(LAA'I^*MANNAA)
l1
;
kli\
(LAATA'MANI.INNAA)
NUN 'IWADLatau NUNWASHOL
W
Mo'i /t ',o'i
'IWI\DL artinya : pengganti.
WASHOL artinya : mEnyambung/terus.
Nu:'Iwadl dauNurWastrol ialahhuufntmkecil sebagai per, gganti
tanwin an, iil, unyangberhadapan.dengan alif lam (AL) dan atau
berhadapan denganharnuhwashol padakatakerja. an, iq un dibaca
a i, upendekkemudiandiambahl<annunkecil (Nun'Iwadl) bertrarokat
kasroh i (ni).
Contoh:
'fuilt"rai
J-iJo
dibaca
.'*jy,F
- l^'tr'rto* dibaca ti");'>to #
',
dibaca
alto(?;
Gl\"W
< 3i5t o ,',5
dibaca 'lit*l*
l)- z 'o JJ
a
-
-l
61Affi"
oi
L.-
iSJ)tu3$)
l)*
/. oJ-./
96
dibaca ei^6y$
dibaca ;lylg
ILMU TATWID PRAKTIS
SIIIFIR MUSTADIR
,;#W
SHIFIR artinya : kosong bacaannya
MUSTADIR artinya : melingkar bundar.
Yakni apabiia ada tanda kosong melingkar bundar (o) di atas
huruf alif, maka kosong bacaannya tetapi tulisannyatetap ada. Di
baca pendek baik ketika Washol (terus) maupun Waqof (berhenti).
Contoh:
-
V*LE
-
dibaca
e,lfr
dibaca
o4\
"fif\
dibaca
Vrrr{'Ft
'rt14"
. v3'itW
,l{e
dibaca 'il$
o
dibaca
'w
SHIFIR MUSTATIIIL
SHIFIR artinya : kosong bacaannya.
MUSTAI{L
artinya : melingkar lonjong.
ILMU TAIWID PRAKTIS
97
Yakni apabila ada tanda melingkar lonj ong ( o) di atas hurufaHq
berarti kosong, bacaannya pendek ketikaWashol (terus) dan dibaca
panj ang 2 harokat / I alif ketika Waqof @erhenti).
Contoh:
O/
- V;)fr
/
jikawaqof
Qt1
U
I
';)fr
v;)fr
dibacajikawashol:
:
cl
dibacajikaWashol:
.//
UI
'v';kl aitu*il,--::, it'il;t
jika Waqof
t'rUt
:
SUJUDTILAWAH
;ii\ili;H
SUJUD artinya : kepatuhan toJalitas.
TILAWAH artinya : bacaan.
Sujud Tilawah ialah sujud yang dilakukan karena mendengar
atau memb aca ay at- ay at saj adah.
Ketika Sujud Tilawah seyogyanya:
- Suci dari hadaskepildanbesar
- Menutupaurat
- Menghadap kiblat
98
ILMA TAIWID PRAKTIS
Bacaan Do' a ketika Sujud Tilawah
:
L.#j'^KrtLff)'$e
(W$'^hyjc$+;'#i{:n
Artinya:
" Telah kuhadopkaniiwa dan ragaht Kepada
Dzot yang telah
menc ipt alrannya, memb entulorya (s e demikian rupa) dan t elah
membulalwn pendengaran dan pengelihatannya dengan segala
relra daya dan lwrsanya. Maka Maha BerkahAllah SWT. sebaik-
bailotya Dza! Pencipta'!.
Hadits texltang Sujud Tilawatr
:
W'$da*-r,{t1r'6
'v:se$*tr
Artinya:
suratAn
Najm di Mekah, lalu beliau sujud dan orang banyakpun sujud
" Abdullahramengatakanbohwa Nabi saw. membaca
pula mengihtti sujud beliau kecuali seorang orang tua. Dia hanya
mengamb,il segenggam pasir/tartah, kemudian'menganglat lce
dahinya sambil berlrata "ni sudah culatp bagiht". Taklalna lccmudian ordng tua itu mati terbunuh dalgm lcelcafiran ".
Wii
#Wi.A € i$f)K'J6'#4
ILMA TATWID PRAKTIS
?
|
q
99
ry't"il;i'^riYT'Gi5'r;*6';,i;.At
/o/
Artinya:
" Dori lbnu (Jmar ra katanya, ketika Nabi saw membacakan
yang mengandung ayat Sajadah di hodapan kami, beliau
lurat
langsung sujud don'kamipun sujud pura sehiigga ada sahabat
yang tidak mendapat tempot untuk sujud ,,.
Di dalamAl-Qur'anayat-ayatSajadahada
l5 tempat, yaitu
Kalimat
-rpYl
oj't;X"...t+G$irt
\0:,rcrJt
@r6vv..'#"*i
:
t 1- 0.
...'ti;-Ai
:
"fxJl
\. V-\.1 :eL-,Yt
.l
t
t
lY
\"
c t o.)
V')-*...1'A* t
0A: f-.r
0
;l:i"6 .:,,'r;s_'oJ)
u t,u t
,1!
W)u;ftrrr ...
1 .:
100
cr[i,.cJt
6ti'*i
V
,b(,Yt
A
ILII4U TAJWtrD PRAKTIS
:
Ayat/Surat
rlc
Kalimat
t
Y0-Y1 :;!^;JI
fi;$sr'4
\0.:6-t**Jl
@$'i
\t:6
vdh3*i
W-lA:o.r**jlr-O1-1Y :^All
@
6';rp'
k a..,ifiJS
(:'r:SX"$,..*-lbi
\.
\\
\Y
t*Vk6...#) \r
@4:r;'. U'l "1iYt \t
Y\: r.lti:;Yl
\V- \t : .rIJl
...:L)/J-,.zJt;,t/
6+#ti1i.:ry...'d#
ILMU TAJWID PRAKTIS
\0
101
BAB XII
MAKHORIJUL HUKUF
( q.r,Ftt)e
)
MAKHORIJUL HURUF artinya tempat atau letak dari mana
huruf-huruf itu dikeluarkan
Megurutpara ahliny4 tempat kehramya hurufyang pokok ada
Iimayaitu,*
1. ai-reuru < O';i
>
;r.
Artinya : Dalam (Lubang tenggorokan dan mulut)
Huruf-hurufnya;ALIF( I ),WAU(J
2.
AL-HALQU
(
dgi
)danyaa'(g
).
)
Artinya: Tenggorokan.
Huruf-hurufnya:
-':- -HAA'
GHOIN
'
(7
,\-
( F ),
((t
/'
\\- ),KHO'
' \'\- ),'AIN
"
),HA'( A)danHAMZNI(s).
3. ALLTsAANu r it ./i"iJl I
Artinya: Lidah.
Huruf-hurufirya:'lzr-(r-l
),
TSA'(.)
),
JNI (
e
),
DAL
)),ZA;(j,), Svnq (sP,), sHoD
( tf ),DLOD ( u" ), THO', (b),DHO' (b),QOF.(d ), KAF( J ),LAM( J I,NUN ( d ),YAA' ( g; ).
( )),DZAL1!;,
t02
RO,',1
ILMU TAIWID PRAKTIS
4,
A'YSYAFATAAN
tus|Jhl
ArtinYa :Duabibir'
Ur*f-n r*frrva : BA'
>
(./ ), FA'(ei )' IvIIM ( | ) dan
wAu(J).
5.
AL-KHOISygM(
L'#t>
1z -
futinya :Dalamhidung.
tNLrN
J e 231 (;-tll (? - 1) t1- 1)
keltrar
1). Lubang anaramulut dan teirggorolan adalatrtempat
huruf
mad(hnrufpanjang); .
- i (aa).
-SLo
,
- 3l
(rnr)
dada ;
2). Keluamya dari : tenggorokan sebelah bawatr, atas
- ^9
3).
(ha')
Cartzatl)
Keluamyadari:tengatr-tengahtenggorokan;
-C
- \?
Gaa')
('ain)
ILMA TETIUD PRAKTIS
:
4).
Keluamya dari : pangkal tenggorokan sebelah atas i
- (_
; (kho')
\--_- /
- ? (ghoin)
\_,
5). . Keluamya dari : pangtial lidah dengan langit-langit yang lurus di
atasnya;
- O
6).
Keluamyadari : pangkal lidahdengan langit-langityang lurusdi
atasnya ag+ keluar sedikit dari makhroj (qoD ;
- -{
7).
'
(qoO
Gaf)
Keluarnya dari : litlah bagian tengah dengan langit-langit yang
di atasnya;
et.
Lf
LS
8).
(iim)
(sytn)
Oaa')
Keluarnya dari : antara salah satu tepi
kiri dan geraham sebelahatas
A
9).
sebelah kanan atau
;
(dloO
Kehramyadari : lidatr bagian dedan setelahmaktroj dlod dengan
gusi yang atas
J
104
lidfi
;
rlam)
ILMU TATWID PRAKTIS
l0). Keluamya dari : ujung lidah agak ke dalam sedikit ;
- )
- d
(ro')
(mnr)
Ro' lebih ke dalam dari pada nun, sedangkan ro' dan nun lebih
keluardaripadalam.
I 1). Keluarnya dari : antara ujung lidatr dengan pangkal kedua grgi
mukasebelahatas ;
- l)
- )
(dal)
- b
(tho')
I
I
(ta')
2). Keluamya dari : antara ujung lidah dan ujung glgi sebehrr
atas
bagianbawatr;
- )
'
'J
-
n
@a')
(srn)
(shod)
l3). Keluamya dari : antara ujung lidah dan buatr gigi yang
atas ;
-. l) (tsa')
- )
- ,)"
(dzarl)
(dlod)
l4). Keluamya dari : bagian tengah dari bibir bawatr dengan ujung
dua buah gigi depan yang sebelah atas
;
-i
(fa')
ILMA MIWID PMKTIS
r05
I 5 ). Keluamya dari : diantara
bagi"wau"( J
sedangbagi
1
drr,a
belah bibir dan sedikit dircnggangkan
),
"mim danba"' (
I & r-r. )bibimyadirapatkan'
6). Pangkal hidung adalah tempat keluar
GHUNNAH (dengung)'
AT - SIFAT HURU
ffiii
l.
1er-Harrasq.
Menurut bahasa berarti samar atau
tidll t..*g,
Ivlaksudnya ialah hurufapabila diucapkan atau dimatikanberdesis
(nafas terlepas).
Contoh:
5.- i - q - e
;harusdibacafa-fi-tu-baf
Huruf-hurufHamas ada 10, yang dirumuskan dalam kalimat
o ? ..
:
q o ( t(.(
$\-"' l)'A*''4j>a9
(FAHATSTSAHUU S YAKHSHUN
'Hi,
2.
S
AKAT)
(AL-JAHRU)
Menurut bahasaberarti tampak atau terang.
Maksudnya ialah huruf apabila diucapkan atau dimatikan tidak
mengeluarkan desis (nafas tertahan).
106
ILMU TA.TWID PRAKTIS
_r_.rjsrE:il%
Contoh:
o/t/
r..-.J
- a - t) - t)
;harusdibacaba-bi-bu-bab
Huruf-hurufirya adalah semua huruf selain huruf-hurufHamas.
(AsY-sYTDDAH)
3. l-i*^lr
/
Menurut bahasa berarti kuat.
Ivlaksudnya ialatr hurufapabila diucapkan atau dimatikan suaanya
tertahan atau berhenti.
Contoh:
g
-oa
ej
.z
-e-c"-c
lluruf-hurufrrya ada
8,
;
harus dibaca ja-j i-ju-baj
dirumuskair dalam.kalimat
:
A3.6't'l
(AJID QOTHIN BAKAT)
4.
t
;rfll
(ARRtrHlvAn'
Menurut bahasa berarti kendor.
N,hlcrdnlaialahhurufapabiladiucapkanataudimatikan
suararqa
terlepas atau masih berjalan beserta huruf itu.
Contoh:
p
_?_
f _?
;han:sdibacaghoghi_ghu_bagh
Hurf-hurufirya ialah semua hunrfselain hunrf-hr:nrfsyiddah dan
huruf-huruf liawassuth.
ILMU TATWID PRAKTIS
10x
s. A"'il
tirrawassurH)
Menurut bahasa berarti tengah-tengah.
Maksudnya ialah hunrfapabila diucapkan atau dimatikan suaftulya
antara yang tertahan dan terlepas. Yakni antara Syiddah & Rikhwah.
'
Contoh:
o/
:p .1rJ-d-r,J/
\-/'
/
;
a,
harus dibaca na-ni-nu-ban
*1,*rr**Hilkarimat
fU.
(LIN'UMAR)
;i\U*[
//
6.
(ar-nu'LAA')
Menurut bahasa berarti naik atau terangkat.
Maksudnya ialahketika mengucapkan huruf, lidatrterangkatatau
Hwuf-huru fr:rya ada7, yatgdirumuskan dalam kalimat
P,*r?1
e.#f
:
i t
(KHUSHSHO DLOGHTHI.N QIDH)
Tiap-tiap huruf ISTI' LAA' selal u disertai dengan suara tebal
,1a
( e:TAFKHIM).
). .t
a
JUIX)l
7.
(AL-IsrIFAAL)
Menurut bahasa berarti turun atau ke bawah.
Maksudnya : hurufketika diucapkan, lidah ttrun ke dasar mulut.
108
ILMA TATWID PRAKTIS
Huruf-h,nrfrrya adalatr semua h,ruf selain huruf-huruflsti,la,.
Tiap-tiap
h,rufISTIEAAL selalu disertai derrgan
( ,#.Y = TARQIIQ ).
SqLtt
suara---r-tipis
(er,rurnAAo
Menurut bahasa berarti melekat.
Maksudnya ialatr lidah melekat pada langit-rangit
murut ketika
huruf.
Huruf-hurufirya ada 4, yaitu
:
bbrre
(SHOD), (DIOD), (THO') dan (DHO,)
9.
(AL-INFITAAHU)
C$!t
Menurut bahasa berarti terbuka,
Maksrdnlraialah lidatr merenggang dari langit-langit
m,lutketika
mengucapkanhuruf
Huruf-h,rufnya adalatr semua ht*uf selain huruf-huruflthbaaq.
!.zo
10.
6
dYill/
(AL-TDZLAAe)
Menurut batrasa berarti ujung.
Maksudnya ialah huruf-hurufyang keluar dari ujung
ridatr atau
ujung bibir, karena itu cepat terucapkan.
Htruf-hurufadalah:
.
j,r,
.
(FIRRO MIN LUBBIN)
ILMU TAIWID PRAKTIS
109
rr.
r>K..b]ftl
/
1aP-rsnuaer)
Menurut bahasa berarti menahan alau diam.
Maksudnya ialah lawan daripada sifat idzlaaq. Yaitu huruf-hrruf
yang tidak bertempat di ujung lidah atau ujung bibir.
Huruf-huruf ini agak lemah atau kurang cepa! ketika terucapkan
dibanding dengan huruf-huruf ]dzlaaq
'
Adapun huruf-hurufirya adalah selain huruf Idzlaaq.
'ara
12.
(ASH-sHoFIIR)
Menurut bahasa berarti siul atau seruit.
Yaitu huruf-hurufyang mempunyai suara seruit bagaikan siul
burung atau belalang.
I',-f 'l
(ZN),(SIN) dan(SHOD)
t,/,/o/?.
a]i]lj I
13.
(nt--QoLQoLAH)
, ".
Menurut bahasa berarti goncang.
Yaitu hunrfapabila diucapkan terjadi goncanganpada makhrojnya
sehingga terdengar pantulan suara kuat.
Huruf-hurufiryaadalah:
*+
/
J P/-
(QOTHBU JADIN)
14.
lir
(ALLirNu)
Menurut bahasa berarti lunak.
r10
ILMU TAJWID PRAKTIS
Yaitu sifat dari padahuruf WAU (
dan jatuh setelah fathatr.
J
) dan
yA ( gi
) yang mati
Contoh:
/
ot
:
,l
ei
;harusdibacaAU
;harusdibacaAl
J.
o,
ls. OV.p\_l
(ar-nqurRooF)
Menurutbahasaberarticondong.
:
Artinya ialah condong hurufdari makhrojnya sendiri
kepada
makluoj lain.
Yaitu sifatnya huruf : LAM
(J
) dan RO,(
t
LAM ( J )
RO' ( -, )
16.
l&lt
,
)
condong ke luar atau ke uj ung lidah.
condongkedalamsertasedikitkearahlam.
rr-
*r
Menurut bahasa berarti mengulang-ulang.
f!$ydnfa
Ro,(
-l ).
ialah ujung lidah tergetar ketika mengucapkan
htruf
Akan
yang dimaksud.ialahjika mengucapkan
ro, supaya
!9t+i
ujung lidahnya tidak terlaluU*yuL bergetar.
17.
r'16,
&^i.,uJt
(ATTAFASYSYT)
Menurut bahasa berarti meluas atau tersebar.
Iv{aksrdryaialahmeratanyaangin dalam m,rutketikamengucafl<an
ILMU TAJWID PRAKTIS
111
huruf SYIN
(
j
dengan makhroi
) UioSS" bersambung
r8. alf*Sl
//
DHO(-b )'
(eursurnool,Aru)
Menurut bahasa berarti memaniang'
fari permulaantepi
Yakni memaniangkan suara DLOD (
lidah sehingga peighabisan lirlah (beFambung dengan makhroi
de
tan).
ts.
taAi
(o,.-cuux*eru)
,i
Menurut bahasa berarti mendengung'
rldam
Yaitu suatu dengungyary enak dalam hidunq ITg tttt'-tT
huruf, baik hidup maupun mati yang idhar, ikhfa, atau idgho-.
Ghunnah arlalah sifat yang tetap bagi kedua huruf ini'
Hanya saia walrtu tasydirl Ltn kuat dari pada waktu sukun,
sedangkan wiktu sulcun lebih luat dari pada rraktu hidup.
rt2
ILMUTAIWID PMKTIS
Download