SURAT EDARAN : JPA.(S)TT 343 Jld.2(67)

advertisement
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
BAHAGIAN PERKHIDMATAN
Aras 1, 6, danl, Blok C2, Kompleks C
PusatPentadbiranKerajaan Persekutuan
62510 W.P. PUTRAJAYA
MALAYSIA
JPA
rtt.
Tel. : 03-88853000/88854000
1220412202
Faks: 03-88892205
Web : http://wwwjpa.gov.my
*d
Pemenang
Anugerah Perdana
Teknologi
Maklumat 2006
343 Jld.2(6+)
Ruj.Kami:JPA.(S)TT
T a r i k h : 2 6 M a c2 0 1 0
Kementerian
SemuaKetuaSetiausaha
Persekutuan
Jabatan
Ketua
Semua
Tuan,
TINDAKAN TATATERTIB KE ATAS PEGAWAI AWAM YANG
SIJILCUTISAKITPALSUATAU MEMINDASIJIL
MENGEMUKAKAN
CUTISAKIT
sayamerujukkepadaperkaradi atas.
Denganhormatnya
pihaktuan sediamaklum,pegawaiyang sakitdan
2. Sebagaimana
setelahdiperakukanoleh PegawaiPerubatanKerajaanatau swasta,
akan diberiSijil Cuti Sakitbagi tempohtertentu.Sijil berkenaanboleh
melayakkan pegawai mendapat kemudahan Cuti Sakit setelah
kepadaKetuaJabatan.
dikemukakan
pegawaiawam
terdapatkecenderungan
3. Walau bagaimanapun,
SijilCutiSakitpalsuataumemindaSijilCutiSakit'Bagi
mengemukakan
pengesahan
mendapatkan
isu ini, pihaktuan hendaklah
membendung
oleh pegawaidaripadahospitalatau
SijilCuti Sakityangdi kemukakan
terdapatkeraguan.
sekiranya
klinikyangberkenaan
Jika terdapatmana-manapegawaiyang didapatimengemukakan
4.
tindakan
SijilCuti Sakitpalsuatau memindaSijilCuti Sakitberkenaan,
diambil:
berikuthendaklah
(Sila catatkanrujukan Jabatanini apabila berhubung)
..JPAPENERAJU PERUBAHAN PERKHIDMATAN AWAM"
a)
b)
c)
melucutkan
hak emolumenpegawaipadaharipegawaitidak
hadirbertugas
tanpacuti;
membuatlaporanPolissekiranya
SijilCutiSakitberkenaan
diperoleh
daripada
sindiket
menjualsijilcuti sakit;dan
mengambiltindakantatatertibsehinggahukumanbuang
keria ke atas pegawaikeranaberkelakuan
tidakjujur atau
tidakamanahsertatidakbertanggungjawab
iaitumelanggar
tatakelakuan
di bawahperaturan4(2)(f)dan (g), peraturanPeraturanPegawaiAwam (Kerakuandan Tatatertib)1gg3
lP.u.(A)3e5/1ee3l.
5. Tindakanyang pantasdan tegas daripadapihaktuan diharap
dapat membendungperbuatansedemikiandaripadaberulangdan
menjadilangkahpencegahan
yangberkesan.
Sekian,terimakasih.
'' BERKHIDMAT
UNTUKNEGARA"
Sayayangmenurutperintah,
( DATO'DR.MOHD. HARBIN HAJIYAHAYA)
Pengarah
Bahagian
Perkhidmatan
b.p:KetuaPengarahPerkhidmatan
Awam
JabatanPerkhidmatan
Awam
MALAYSIA
s.k.
SemuaY.B.Setiausaha
Kerajaan
Negeri
SemuaKetuaPengurusan
Badan-Badan
Berkanun
SemuaKetuaPengurusan
Kuasa-Kuasa
Tempatan
Download