217 05.08 Roma 6:1-23 Bacon Bukan Hamba Dosa - Tiptop

advertisement
217
05.08
Roma6:1-23
Bacon
BukanHambaDosa
Siapakahmanusialama?
Danmengapaperludisalibkan?
Manusialamaadalah
manusiayangdiciptakanolehAllah
tetapitelahberdosa.
Jadi,manusialamaterdiridari
tubuhkitadanjuga
jiwakita.
Manusialamamenyebutdirinya
“I”atau“AKU”.
Lalumengapamanusialama
perludisalibkan?
Manusialamatelahterinjeksiolehdosa
sehinggatubuhyangdiciptakanTuhan
berubahmenjadi“daging”.
“Daging”inidikuasaiolehdosa
dantundukpadadosa–budakdosa.
(Jeda)
Itulahsebabnya
Kristusperlumenyalibkan
“manusialama”,
sehinggatubuhdosahilangkuasanya
(ay.6).
Dengandemikian,tubuhdosainitidak
bisalagimemperbudakkita,
KECUALI
kitatetapmaujadibudaknya.
Sekarang,
pilihanadaditanganmu.
Kamubisamemilih
untuktetapmenghambakandiri
kepadadosa,
ATAU
menempuhkehidupanyangbaru
bagiAllah.
(Jeda)
JikakamumemilihhidupbagiAllah,
kamuperlujelasbahwa,
saatkamudibaptis,
kamutelahdikuburbersamaKristus.
FirmanTuhanmengatakan,
kalaukitamenjadisatu
denganapayangsama
dengankematianKristus,
kitajugaakanmenjadisatu
denganapayangsama
dengankebangkitan-Nya(ay.3-5).
Ataudengankatalain,
kalaukitarelamatibersamaKristus,
kitajugaakandibangkitkanbersama
Kristus.
MatibersamaKristus,
berarti
aktifmenolakkeinginandosa.
Janganbiarkandosaberkuasalagi
diatastubuhmuyangfana(ay.12).
(Jeda)
Tolaklahdosa.
Matikanperbuatan-perbuatantubuhmu,
melalui
menyerahkanmatamu,
mulutmu,kepandaianmu,
kepadaAllah,untuk
menjadisenjata-senjatakebenaran
(ay.13,19).
Semakinkitamenolakdosa,
semakinkitamatibersamaKristus.
Dansemakinkitamenyerahkan
anggota-anggotatubuhkitauntuk
menjadisenjata-senjatakebenaran,
semakinkitamengalamidibangkitkan
bersamaKristus.
Kitaakanpunyakehidupanyangbaru,
yangmenangatasIblis,dosa,danmaut.
Tugaskitaadalahaktifmenolakdosadan
aktifmenyerahkan
anggota-anggotatubuhkita
untukmenjadisenjata-senjatakebenaran.
Kitabisamelakukannyakarena
kitapunyakasihkarunia,yaituTuhan
YesusKristusyangtinggaldidalamkita.
CATATAN:
Kitaperluaktif
menolakkeinginandosa(ay.12).
Kitajugaperluaktif
menyerahkananggota-anggota
tubuhkita
untukmenjadisenjata-senjata
kebenaran(ay.13).
Jikakamumenghambakandiri
padadosa,makabuahyangakankamu
petikakanmembuatkamumalu,dan
padaakhirnyaadalahmaut(ay.21).
Tetapijikakamumenjadisenjata
kebenaran,buahyangkamupetikakan
menguduskankamudanpadaakhirnya
adalahhidupyangkekal(ay.22).
Download