Milenium dan Keghaiban [095] - Jemaat

advertisement
Jemaat-jemaat Allah Al Masehi
[095]
Milenium dan Keghaiban [095]
(Edisi 2.0 19950311-20000107)
Karya ini mengkaji pandangan milenialis mula-mula jemaat yang bertentangan dengan teori-teori
moden keghaiban (rapture). Doktrin-doktrin awal telah dibentuk dari penulis-penulis awal. Asalusul doktrin keghaiban dibincangkan. Penghasilan doktrin-doktrin moden dan juga aktiviti-aktiviti
paderi Jesuit iaitu Ribera dan Bellarmine dibincangkan. Aktiviti-aktiviti Samuel Maitland dalam
pembuatan doktrin palsu ini juga dibincangkan.
Christian Churches of God
PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA
E-mail: [email protected]
(Hakcipta  1995, 2000 Wade Cox)
(Tr. 2003)
Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya
tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus
disertakan.
Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang
didistribusikan. Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan
karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.
Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org
Mukasurat 2
Milenium dan Keghaiban [095]
Milenium dan Keghaiban [095]
Doktrin-doktrin asal jemaat mula-mula adalah
berciri milenialis. Jemaat mengharapkan
kedatangan Kristus serta kebangkitan orangorang kudus pada kedatangannya. Orangorang kudus kemudiannya akan memerintah
bumi ini selama seribu tahun, dan sesudah itu
kebangkitan kedua atau umum akan terjadi
dan penghakiman akan menyusuli dari tempoh
seribu tahun itu.
Wahyu 20:1-15 Lalu aku melihat seorang malaikat
turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut
dan suatu rantai besar di tangannya; 2 ia menangkap
naga, si ular tua itu, yaitu Iblis dan Satan. Dan ia
mengikatnya seribu tahun lamanya, 3 lalu
melemparkannya ke dalam jurang maut, dan
menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di
atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsabangsa, sebelum berakhir masa seribu tahun itu;
kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk
sedikit waktu lamanya.
Banyak ayat-ayat Perjanjian Lama yang pergi
kepada Wahyu 20 ayat 1-15 serta
berhubungkait
dengan
ayat-ayat
itu.
Melainkan kamu faham tentang kebangkitan
serta milenium, kamu tidak akan faham apa
yang berlaku pada kedatangan Mesias.
Contohnya kamu tidak dapat faham Zakharia
14:16-19 dalam hal penetapan Perayaan
Pondok Daun serta keperluan menghantar para
pengantara
ke
Yerusalem.
Kumpulan
Adventist Hari Ketujuh tidak dapat memahami
ayat-ayat itu. Mereka tidak dapat memahami
Yesaya 66:20 serta pemulihan Sabat dan Harihari Bulan Baru, kerana bagi mereka, adanya
Milenium syurgawi. Mereka tidak mendapat
sebarang pengertian dari nubuatan-nubuatan
Perjanjian Lama berkenaan kedatangan semula
Mesias, kerana mereka tidak memahami
situasi yang akan diwujudkan pada kedatangan
Mesias.
Iblis telah menyesatkan bangsa-bangsa
sepanjang zaman hingga menjelang Milenium
dan kedatangan Yesus Kristus. Iblis masih lagi
sedang menyesatkan bangsa-bangsa dan salah
satu doktrin yang diserangnya, dan dengan apa
dia menyesatkan bangsa-bangsa, adalah
struktur kerajaan Tuhan pada zaman akhir.
Itulah sebabnya kenapa dia diletakkan di
dalam jurang maut itu, kerana dia seorang
pendusta dan agama palsu berpunca darinya.
Kebanyakan orang di luar sana mendapat
bimbingan salah dan masalahnya dengan
teologi mereka berpunca dari senario dalam
mana mereka meletakkan bumi ini, pada
kedatangan Mesias. Iblis telah menyerang
doktrin ini selaku sumber fundamental
kepalsuan selama 2,000 tahun. Doktrin ini
menandakan jemaat sejati dan ia telah
dipergunakan untuk menyerang jemaat serta
Kekristianan dan memusnahkan pemahaman
Alkitab.
Sekarang kita akan melihat pada Wahyu 20:115.
4
Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang
yang duduk di atasnya; kepada mereka diserahkan
kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwajiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya
karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman
Allah; yang tidak menyembah binatang itu dan
patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya
pada dahi dan tangan mereka; dan mereka hidup
kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama
dengan Kristus untuk masa seribu tahun.
Teks ini adalah punca utama kekeliruan itu.
Telah ditentukan oleh beberapa dari ahli
milenialis
jemaat
mula-mula,
bahawa
kebangkitan orang mati ini serta pucuk
kepimpinan hanya diberikan kepada mereka
yang mati syahid. Dalam kata lain, kamu harus
mengalami
kematian
dipenggal
demi
kesaksian Yesus untuk mengambil bahagian
dalam kebangkitan pertama itu. Itu merupakan
doktrin bagi satu elemen jemaat dalam abad
pertama. Bagaimanapun, ianya mungkin untuk
membacanya dengan cara tertentu hingga ia
mengatakan, mereka yang dipenggal adalah
terasing dari mereka yang menyembah
binatang itu. Mereka itulah yang mengambil
bahagian dalam kebangkitan pertama.
Milenium dan Keghaiban [095]
Ini bermakna bahawa kuasa binatang ini harus
berkekalan selama 2,000 tahun; jika tidak,
maka orang-orang kudus tidak teruji sepanjang
tempoh itu dan sebilangan besar orang-orang
kudus tidak dapat mengambil bahagian dalam
kebangkitan pertama itu, hanya orang mati
syahid saja. Jadi, kuasa binatang itu sepatutnya
satu gabungan. Kuasa binatang ini tidak boleh
hanya satu tafsiran futuris (masa depan) zaman
akhir. Kuasa binatang ini juga seharusnya
telah berterusan, hinggakan binatang itu
sepatutnya apa yang bergabung denga struktur
agama palsu itu. Oleh itu, kuasa binatang akhir
zaman itu semestinya suatu lanjutan struktur
agama palsu itu, namun kuasa inilah yang
membinasakan struktur palsu itu pada zaman
akhir.
5
Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit
sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu. Inilah
kebangkitan pertama.
Maka ianya cukup jelas bahawa terdapat dua
kebangkitan, dan orang-orang mati yang lain
hanya bangkit pada hujungnya. Di dalam
kebangkitan pertama itu hanyalah mereka
yang telah mati syahid serta mereka yang telah
menolak penerimaan gambar binatang itu.
Maka ianya cukup jelas bahawa kamu mesti
diuji oleh kematian syahid, atau tanda
binatang itu, untuk berada di dalam
kebangkitan pertama itu.
6
Berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat
bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian
yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi
mereka akan menjadi imam-imam Allah dan
Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja
bersama-sama dengan Dia, seribu tahun lamanya.
Ini cukup jelas. Mereka akan menjadi imamimam Allah dan Kristus, dan akan memerintah
bersamanya selama seribu tahun. Mereka akan
menjadi imam-imam kepada sesuatu. Kamu
tidak boleh menjadi seorang imam kepada
atau untuk Tuhan, melainkan kamu menjadi
imam kepada dan untuk sesuatu, sebagai satu
jemaat.
7
Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis
akan dilepaskan dari penjaranya, 8 dan ia akan pergi
menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru
bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan
mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama
dengan banyaknya pasir di laut.
Mukasurat 3
Jelas sekali terdapatnya kuasa-kuasa di luar
sana yang merupakan kuasa-kuasa fizikal.
Pada hujung seribu tahun itu, harus ada umat
fizikal, yang akan mengambil kelengkapan
senjata dan mara ke arah orang-orang kudus.
9
Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi,
lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang
kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit
turunlah api menghanguskan mereka, 10 dan Iblis,
yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam
lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan
nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam
sampai selama-lamanya.
Binatang dan nabi palsu itu adalah suatu
sistem pentadbiran/pemerintahan dan suatu
sistem nubuatan palsu. Mereka bukanlah
individu. Bacalah karya-karya Kebangkitan
Orang Mati [143] dan Penghakiman
Terhadap Para Iblis [080]. Konsep-konsep
teks-teks ini dibincangkan di dalam karyakarya itu. Orang-orang bukannya dibuang ke
dalam laut api itu, melainkan mayat-mayat
mereka yang telah menolak keselamatan.
Tidak ada makhluk roh yang diseksa di dalam
laut api itu.
11
Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar
dan Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapan-Nya
lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi
tempatnya. 12 Dan aku melihat orang-orang mati,
besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu
dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab
lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati
dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan
apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. 13
Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada
di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut
menyerahkan orang-orang mati yang ada di
dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing
menurut perbuatannya.
Tidak ada kebangkitan ketiga, menurut ayat
13. Hal ini adalah hasil rekaan beberapa dari
Jemaat-jemaat Tuhan serta doktrin ketakutan
mereka (lihat karya Kesalahan Pendapat
Mengenai Kebangkitan Ketiga [166]).
14
Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah
ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua:
lautan api.
Adanya konsep-konsep yang dibakar dalam
lautan api. Ringkasnya, ianya seluruh struktur
Mukasurat 4
bumi serta proses-proses fizikalnya yang
dibinasakan.
15
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya
tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia
dilemparkan ke dalam lautan api itu. (KJV)
Ini telah disampaikan Tuhan kepada Yesus
Kristus dan ditulis melalui perencanaan oleh
rasul Yohanes. Ia disokong oleh teks-teks
dalam Yesaya dan Zakharia serta kitab-kitab
injil, namun telah diketepikan kebanyakan
orang.
Pandangan-pandangan tentang kedatangan
Mesias telah diputarbelitkan dan pandanganpandangan asal jemaat kemudiannya telah
dilabel pra-Milenialisme. Doktrin Milenium
sebagai
Milenialisme
atau
Chiliasme,
merupakan pandangan tetap jemaat pemelihara
Sabat. Ia telah ditentang dan diubah, malah
namanya sendiripun telah dirampas oleh
doktrin-doktrin palsu dan Teologi Trinitarian.
Pandangan bahawa orang-orang kudus yang
memerintah hanya adalah mereka yang telah
mati syahid bukanlah pandangan jemaat
Perjanjian Baru. Paulus mengatakan bahawa
sungguhpun mereka yang masih hidup tidak
akan mendahului (atau menghalang, dalam
penggunaan bahasa Inggeris KJV) mereka
yang mati dalam Kristus, namun akan
dikumpulkan dengan mereka untuk bersama
dengan Tuhan untuk selamanya (1 Tesalonika
4:15-18). Ini merupakan pandangan milenialis
asal jemaat.
Para penulis Milenialis atau yang disebutkan
sebagai Pra-milenialis adalah Apollinaris,
Commodianus, Hippolytus, Irenaeus, Justin
Martyr,
Lactantius,
Methodius
(yang
menganggap
milenium
sebagai
hari
pengadilan), Montanus, Nepos, pseudoBarnabas, Tertullian dan Victorinus. Teori
minggu ke 70 yang tertunda yang mengaitkan
Daniel 9:25 kepada Kristus telah mula-mula
diperkenalkan oleh Hippolytus.
Doktrin ini telah dikembangkan kepada apa
yang dikenali sebagai Chiliasme, yang secara
asasnya adalah doktrin yang dikenali sebagai
pramilenialisme. Milenium adalah istilah bagi
seribu tahun dan ada juga satu lagi istilah yang
Milenium dan Keghaiban [095]
dipanggil satu Chiliad dan ini juga bermakna
seribu tahun. Namun keduanya adalah benda
berasingan. Chiliad kemudiannya telah
diaplikasikan
kepada
doktrin-doktrin
milenium seribu tahun, yang mempunyai
aspek-aspek fizikal berlebihan padanya.
Kumpulan
Gnostik
telah
mula
mengembangkan idea Chiliasme di mana
terdapatnya satu gaya kehidupan fizikal dan
kepuasan nafsu yang berlebih-lebihan selama
seribu tahun itu. Ia menjadi tidak dihormati
kerana penulis-penulis Gnostik itu.
Iblis telah menyerang Milenium dengan
melebih-lebihkan
kebenarannya,
dengan
mengenakan aspek fizikal secara luarbiasa
kepadanya. Doktrin-doktrin milenialis menjadi
berbagai-bagai di bawah Chiliasme dari orangorang kudus yang mati syahid yang
memerintah bumi bersama Kristus, yang
lazimnya dikembangkan di dalam tulisantulisan Chiliastik kemudiannya, kepada
memasukkan semua umat Kristian yang masih
hidup sewaktu Kristus datang, dan bukannya
mereka yang mati dalam Kristus atau yang
mati syahid. Tulisan-tulisan Chiliastik
kemudian, khususnya dari Lactantius dan yang
dari zamannya, telah tidak dihormati oleh
kerana keberlebihan yang mereka cirikan pada
pemerintahan duniawi dari Yerusalem itu, dan
ada yang menjadi berciri kepuasan nafsu
dengan tulisan yang dipetik dari sumbersumber bukan alkitab.
Gereja
Katolik
yang
kemudiannya
menganggap milenium itu sebagai wahyu
Yahudi dan menafikan maksud literal buku
Wahyu.
Sungguhpun ianya sukar menggambarkan dengan
jelas gambaran-gambaran yang digunakan dalam
buku Wahyu dan hal-hal yang dimaksudkan
mereka, namun tidak syak lagi bahawa seluruh
gambaran itu merujuk kepada perang rohani antara
Kristus dan Jemaat pada satu pihak, kuasa-kuasa
jahat neraka dan dunia pada pihak yang satu lagi.
Bagaimanapun, sebilangan besar umat Kristian
zaman selepas Kerasulan, khususnya di Asia minor,
begitu mempercayai hal wahyu Yahudi sehingga
memberikan maksud literal kepada gambarangambaran Wahyu Yohanes ini; akibatnya
milenialisme telah tersebar luas dan mendapat
penyokong-penyokong kuat bukan saja di antara
para pembidaah tetapi juga antara umat Kristian
Milenium dan Keghaiban [095]
Mukasurat 5
Katolik. (Catholic Enc. Vol. X Millennium,
halaman 308)
kemudiannya mengatakan bahawa itu adalah
doktrin jemaat mula-mula.
Itu menunjukkan betapa jauhnya putar belit
tersebut. Memang benar jemaat mula-mula
bersifat milenial. Sebabnya Gereja Roman
tidak mengingini wahyu Yahudi ini, adalah
kerana kuasanya berpusat di Rom dan
Empayar Rom tidak menyukai (bahawa pada
akhirnya) idea kerajaan sedunia seribu tahun
yang berpusat di Yerusalem. Idea tentang
Kristus yang memerintah planet ini selama
seribu tahun dari Yerusalem, adalah masalah
sedia ada dengan umat-umat Kristian di
Eropah ini. Mereka tidak ingin Kristus
menjadi seorang Yahudi dan memerintah
dunia dari Yerusalem. Itulah sebabnya kenapa
orang-orang ini menolak maksud literal
Alkitab, dalam penetapan Milenium tersebut.
Menurut Eusebius (Hist. Eccl., III, 39) Papius
di dalam bukunya menegaskan bahawa
kebangkitan orang mati akan diikuti oleh
kerajaan duniawi Kristus yang agung dan yang
kelihatan, dan menurut Irenaeus (Adv. Her V,
32-33), dia mengajar bahawa orang-orang
kudus juga akan menikmati kelimpahan
nikmat-nikmat duniawi sewaktu Milenium itu
(lihat juga Cath. Enc. op. cit). Jadi, orangorang kudus yang di dunia sekalipun dapat,
menurut Irenaeus, mengambil bentuk fizikal
dan mengambil bahagian dalam struktur itu.
Cerinthus orang Gnostik mewarnakan
gambaran-gambaran milenium itu dengan
warna-warna kasar dan penuh keberahian
(C.E. ibid.) (Caius dalam Eusebius, "Hist.
Eccl.", III, 28; Dionysius Alex. dalam
Eusebius ibid., VII, 25).
Biskop Papius dari Hierapolis, seorang murid
Yohanes,
adalah
seorang
penyokong
Milenialisme. Dia didakwa adalah seorang
Katolik oleh J.P. Kirsch CE. (ibid.), namun itu
adalah mustahil memandangkan formasi
kumpulan Athanasian sebagai suatu jemaat.
Kedua-dua Papius dan Irenaeus mendakwa
telah mempelajari doktrin-doktrin Milenium
dari Yohanes. Irenaeus mencatatkan bahawa
orang Presbyteri lain, yang telah melihat dan
mendengar Yohanes iaitu murid itu,
mempelajari darinya kepercayaan di dalam
Milenialisme sebagai sebahagian dari doktrin
Tuhan.
Maka di sini kita ada dua saksi. Irenaeus
cukup jelas mengatakan bahawa semua biskop
dan kepala jemaat yang telah melihat dan
mendengar Yohanes, telah mempelajari
darinya doktrin Milenium itu. Adanya saksi.
Ada yang telah melihat Yohanes, belajar
darinya
dan
murid-muridnya.
Mereka
menyaksikan bahawa Yohanes mengajar
doktrin-doktrin Milenium sebagai sebahagian
dari
pekerjaan
Tuhan,
dan
mereka
Surat
St.
Barnabas
juga
dianggap
mengandungi idea-idea Milenium. Idea-idea
enam hari serta perhentian Sabat mingguan,
dilihat melanjut kepada tempoh enam ribu
tahun rencana pekerjaan Tuhan serta seribu
tahun perhentian Milenium. Maka tempoh
tujuh ribu tahun adalah satu konsep struktur
Kristian Yahudi mula-mula.
Jemaat mula-mula faham bahawa Sabat
mingguan itu mewakili enam ribu tahun
penguasaan Iblis serta pekerjaan Tuhan, dan
hari ketujuh itu mewakili seribu tahun
Milenium. Ini telah menjadi ciri jemaat Tuhan
selama 2,000 tahun dan itulah sebabnya
kenapa ia diserang pada abad ini. Doktrin ini
memang sentiasa diserang, kerana kamu
memahaminya. Itulah sebabnya kenapa Sabat
telah
diserang,
kerana
Sabat
juga
menggambarkan Milenium.
Tokoh mati syahid, Justin dari Rom, di dalam
dialognya dengan Trypho (Ch. 80-81)
menyokong pandangan milenium alkitab ini.
Dia memerhati bahawa walaupun begitu,
terdapat ramai umat Kristian yang menyokong
pandangan ini yang tidak percaya padanya.
Melito, biskop Sardis pada abad kedua,
menyokong doktrin-doktrin Milenium dan
mengikuti Irenaeus di dalam pandanganpandangannya.
Kumpulan Montanist juga adalah penyokong
setia Milenialisme. Tertullian, tokoh utama
bagi
kumpulan
Montanist
telah
Mukasurat 6
membentangkan doktrin ini di dalam karyanya
De Spe Fidelium yang kini telah hilang dan
dalam Adv. Marcionem, IV.
Penyangkalan Milenialisme mulanya datang
dari Gnosticisme (lihat juga Cath. Enc. op
cit.). Bagaimanapun, punca sebenar penolakan
ini hanyalah anti-Semitisme (anti Yahudi). Ia
juga telah ditentang oleh golongan Alogi di
Asia Minor dan mereka telah menyangkal
bukan saja Wahyu (mencirikannya kepada
Cerinthus), tetapi juga Injil Yohanes.
Tentangan terhadap Milenialisme ini seiring
dengan
tentangan
terhadap
kumpulan
Montanist. Satu bidaah muncul, yang
menganjurkan Mileniumisme. Iblis bekerja
atas premis ini sepanjang masa. Dia akan
mendirikan satu kumpulan dengan bidaah
yang jelas dan dengan satu kebenaran,
menggabungkan keduanya bersama hinggakan
semua yang menyerang satu idea, juga akan
menyerang yang satu lagi. Jadi, apa yang kita
lihat di sini adalah kebenaran yang
digabungkan
dengan
kepalsuan,
dan
kebenaran itu dibuang bersama dengan
kepalsuan tersebut.
Menjelang hujung abad kedua dan permulaan
abad ketiga, presbyter Rom iaitu Caius telah
menyerang
Milenialisme
sementara
Hyppolytus dari Rom telah bangkit
mempertahankannya.
Lawan Milenialisme yang paling kuat ialah
Origen dari Alexandria. Maka begitulah,
kemunculan doktrin-doktrin dalam Alexandria
yang menyerang Ketuhanan juga melawan
maksud literal Kitab Suci.
Memandangkan Neo-Platonisme pada mana
doktrin-doktrinnya diasaskan serta cara kiasanrohani yang digunakannya untuk menjelaskan
Kitab-kitab Suci, dia tidak dapat tetap dengan
kumpulan Milenarian. Dia terang-terang menentang
mereka, dan, disebabkan pengaruh besar tulisantulisannya atas teologi kepaderian khususnya dalam
negeri-negeri Timur (Oriental), milenarianisme
lama-kelamaan hilang dari idea-idea Kristian Timur
(Cath. Enc. ibid. halaman 309)
Nepos, biskop di Mesir, telah menentang
posisi kiasan Origen tersebut pada abad ketiga
sambil mempertahankan doktrin Milenium,
dan menetapkan pandangan tersebut dalam
Milenium dan Keghaiban [095]
Arsinoe. Melalui neo-platonisme, doktrin
trinitas mula dibentangkan. Origen adalah
seorang neo-platonis. Jadi apa yang kita dapati
di sini adalah, kesilapan-kesilapan ini
memasuki jemaat dan menyerang doktrindoktrin itu, yang menetapkan pemerintahan
Kristus atas planet ini. Itulah subjek sebenar
serangan mereka. Dionysius dari Alexandria
kelihatan seperti telah memujuk golongan
Milenialis itu untuk meninggalkan pandanganpandangan mereka untuk mengelakkan satu
perpecahan (Eusebius Hist. Eccl. VII, 14).
Doktrin-doktrin Milenial telah kekal di Mesir
untuk beberapa masa dan Methodius, biskop
Olympus dan seorang penentang utama Origen
telah mempertahankan Milenialisme di dalam
Symposion-nya (IX, 1, 5, dalam Migne, Patr.
Graec, XVIII, 178 sqq.). Apollinaris iaitu
biskop
Laodikia
mempertahankan
Milenialisme pada pertengahan kedua abad
keempat. Maka pertentangan ini telahpun
berlanjutan dari abad pertama sampai abad
keempat. Tulisan-tulisan itu dirujukkan oleh
Basil dari Caesarea (Kaisarea) (Epist.
CCLXIII,
4,
dalam
Migne,
Patr.
Graec.XXXII, 980); lihat juga Epiphaneus
(Her. LXX, 36, dalam Migne loc. cit. XLII,
696) dan Jerome (Dalam Isa. XVIII, dalam
Migne Patr. Lat. XXIV, 627). Jerome juga
menyatakan bahawa Milenialisme merupakan
doktrin lazim, tetapi selepas itu Jemaat dengan
efektifnya telah meluputkan pandangan ini.
Ianya suatu doktrin yang ditemui di Barat,
contohnya Commodian (Instructiones 41, 42,
44 Migne ibid. V, 231 sqq) dan Lactantius
(Institutiones VIII, Migne ibid. Vi, 739 sqq)
yang juga telah memetik dari nubuatannubuatan Sybilline, yang berasal dari golongan
Milenialis jemaat mula-mula. Nubuatannubuatan Sybilline ini pada asasnya
disenaraikan dalam Pseudepigrapha Perjanjian
Lama. Ianya bersifat Mesianik. Sama ada atau
tidak ianya Kristian, tidak diketahui dengan
pasti. Ianya bersifat Mesianik Yahudi dan
merujuk kepada pemerintahan fizikal Mesias.
Doktrin ini khususnya ditemui dalam jemaat
Unitarian juga.
Oleh kerana kesilapan-kesilapan serius
jemaat-jemaat moden berkenaan kedatangan
Kristus serta pemulihan Milenium itu, ramai
Milenium dan Keghaiban [095]
ahli teologi moden, cenderung membongkar
janji-janji Perjanjian Lama berhubung
pemulihan tersebut sebagai sesuatu yang hebat
dan ramai yang mengelirukan istilah Israel dan
orang Yahudi. Mereka tidak faham bahawa
orang Yahudi hanyalah sebahagian saja dari
Israel dan bahawa terdapatnya sepuluh suku
yang hilang di luar sana dan bahawa sepuluh
suku ini membentuk satu organisasi dan
bahawa terdapatnya satu pandangan umum
Alkitab mengenai bagaimana seluruh dunia ini
akhirnya menjadi Israel.
Mereka cenderung menawarkan janji-janji
Tuhan dalam Perjanjian Lama, sebagai bukti
selanjutnya akan pengaruh Etrusca dan Persia
atas doktrin-doktrin itu dan, dengan itu,
memperkecil-kecilkan cirinya sebagai sesuatu
yang diilhami. Lazimnya, apabila para penulis
merendah-rendahkan Kitab Perjanjian Lama,
kesimpulan-kesimpulan
mereka
menjadi
beraneka raga dan bukan alkitabiah. Seperti
mana kita telah lihat banyak kali, Kitab Taurat
sebenarnya adalah Perjanjian Lama dan injilinjil telah disertakan dengannya. Para rasul
hanya mempunyai Kitab Taurat ini iaitu
Perjanjian Lama dari mana mereka mengajar.
Tulisan-tulisan
Paulus
belum
lagi
dikumpulkan, dan tulisan-tulisannya bukanlah
Hukum yang melebihi dan melampaui
Alkitab. Mereka hanya sekadar tambahan
kepada Alkitab. Kita harus benar-benar jelas
tentang hal itu.
Demi menyerang Milenium, mereka perlu
betul-betul menyingkirkan buku Wahyu. Ini
telah dipilih sebagai penyelesaiannya dan
untuk seketika mereka telah mengeluarkan
buku Wahyu itu dari Alkitab. Sedikit saja yang
kabur tentang Wahyu. Ianya sangat jelas dan
khusus dan sangat mengutuk sistem-sistem
agama palsu. Ianya sangat jelas tentang apa
yang Kristus akan lakukan dengan dunia ini.
Pengabaian Wahyu dari Kanun
Ianya disebabkan beberapa dakwaan-dakwaan
melampau Chiliasme hinggakan buku
Apocalyse (atau Wahyu), telah diabaikan dari
Kanun Suci untuk satu tempoh masa pendek,
sungguhpun sebab sebenarnya mungkin sekali
adalah kerana tradisi-tradisi Mithraic sedang
bertapak dalam Jemaat dan Wahyu terlalu
Mukasurat 7
jelas dan tepat pernyataannya. Pada akhir abad
kedua, Wahyu telah disahkan sebagai
kerasulan dan berkuasa di seluruh jemaat,
kecuali di dalam versi Syriac. Untuk seketika
ia disangsikan, oleh kerana tentangan kepada
Milenialisme Chiliastik oleh Dyonisius dari
Alexandria (mati tahun 265). Kedua-dua Cyril
dari Yerusalem (mati tahun 368) dan Gregory
dari Nazianzus (mati tahun 389) telah
mengabaikan kitab Apocalypse dari katalogkatalog kitab-kitab Perjanjian Baru mereka,
dan Chrysostom (mati tahun 407) sama sekali
tidak menyebutnya (rujuk karya Satu Bersama
dengan Bapa [081]).
Siapakah orang-orang ini? Gregory dari
Nazianzus dan Gregory dari Nissa dan Basil
dari Caesarea (Kaisarea), adalah tiga orang
yang telah membentuk doktrin Trinitas.
Orang-orang ini khususnya mencipta doktrin
Trinitas dan mengembangkan tentangan
mereka kepada pandangan-pandangan itu demi
bertumbuh (seperti yang dikatakan Basil
sendiri) sebagai Tuhan. Mereka adalah
pengasas-pengasas Gereja Katolik.
Sidang
Laodikia
(sekitar
mengabaikannya dari senarai Kanun.
366)
Kanun 29 sidang ini menyatakan umat
Kristian tidak harus mengikut Yahudi dan
berhenti pada hari Sabat, tetapi harus bekerja
pada hari itu; namun Hari Tuhan mereka harus
hormati khususnya, dan, selaku umat Kristian,
tidak melakukan sebarang pekerjaan pada hari
itu, jika boleh. Bagaimanapun, jika mereka
didapati melakukan seperti Yahudi, mereka
akan terkutuk dari Kristus. 1
Nota 1: Hefele dalam karya A History of the Councils
of the Church, Volume 2, page 316, telah menuliskan
Sabat sebagai Sabtu, dan menggunakan istilah “terasing
dari Kristus”.
Jadi, sidang itu telah mengharamkan Wahyu
dan ia juga telah mengharamkan hari Sabat.
Ini dapat menggambarkan dengan cukup jelas,
matlamat rohani Sidang Laodikia itu.
Lain-lain Kanun Sidang memberi peruntukan
agar Kitab Suci dibaca mempersembahkan roti
Lenten; serta memperingati tokoh-tokoh yang
mati syahid pada hari Sabat di samping hari
Minggu. Sidang ini sambil memelihara hari
Mukasurat 8
Sabat sebagai hari suci, dengan efektifnya
menjadikannya hari kerja dan menggalakkan
hari Minggu sebagai hari perhentian.
Semua itu telah menyempurnakan kesalahankesalahan pada Sidang Nicea dalam tahun 325
TM yang telah dimulakan oleh Constantine
dari tahun 321 TM. Namun begitu, kejayaan
itu tidak menyeluruh kerana Athanasius pada
tahun 367 TM telah memasukkannya dalam
perhitungannya, dan Sidang-sidang Hippo
(393) dan Carthage (397) mengisytiharkannya
sebagai Kanun. 2
Milenium dan Keghaiban [095]
keghairahan
anti-chiliastic
telah
memperkenalkan dalam tulisan-tulisannya
perohanian milenium itu, berdasarkan pada
teori rekapitulasi (penggulungan) yang
disarankan Tichonius. Ringkasnya, ini
menyatakan bahawa Wahyu berulang-ulang
meliputi era Kristian di bawah simbol-simbol
tujuh jemaat, tujuh meterai, tujuh sangkakala,
binatang-binatang
dan
kemudiannya
milenium. Maka dengan orang-orang ini serta
peninggalan Constantine, kepalsuan Iblis telah
lahir dan doktrin postmilenialisme muncul.
Milenialisme Syurgawi
Nota 2: Butir-butir sejarah buku Wahyu yang rumit itu
dimasukkan dalam karya Biskop BF Westcott, A
General Survey of the History of Canon of the New
Testament 1875 Ch.2C.
Mereka telah memenangi pertempuranpertempuran yang perlu mereka menangi dan
dalam tahun 367 iaitu tahun selepas Sidang
Laodikia, Athanasius yang merupakan salah
seorang dari bapa pengasas Jemaat Katolik
(mereka dipanggil Athanasian kerana mereka
adalah Trinitarian) kemudiannya memasukkan
Wahyu kembali ke dalam Kanun.
Constantine membinasakan Iman itu
Constantine
jugalah
yang
telah
mempercepatkan
peninggalan
(pra)
Milenialisme, dan iman asal kita telah mati.
Bertambah
materialistik,
Chiliasme
mencetuskan tentangan terhadapnya, dan ia
mula-mula muncul dalam bentuk Origen dari
Alexandria.
Melalui
perohanian
dan
penggunaan kiasan, dia telah memulakan
kemerosotan jemaat. Konsep bahawa Kerajaan
Tuhan yang kekal adalah jemaat dominan yang
didirikan di Bumi, muncul dalam tulisantulisan Tichonius dan telah diperkenalkan oleh
Eusebius berikutan “pertaubatan” Constantine
kepada Kekristianan. Constantine telah
dibaptiskan oleh Eusebius dari Nicomedia
pada waktu kematiannya. Dia dibaptiskan
sebagai seorang Unitarian (yang disebut
sebagai Arian atau Eusebian) dan bukan
seorang Katolik. Constantine tidak pernah
menjadi seorang Katolik dan menyangkal
iman mereka dan sebenarnya adalah seorang
umat Eusebian. Dia seorang unitarian.
Aurelius Augustine, Biskop dari Hippo, dalam
Sama
masanya
dengan
kemunculan
postmilenium adalah hujah oleh Jerome,
bahawa Milenium itu adalah syurgawi dan
bukannya duniawi. Premis ini berdasarkan
kiasan dan jelas mempengaruhi Augustine
dalam tulisan-tulisannya. Ia masih wujud
sekarang ini, dan untuk membolehkan
gimnastik mental yang terbabit, kamu perlu
mengabaikan kebanyakan nubuatan-nubuatan
Perjanjian Lama.
Ianya pelik bahawa Augustine mula-mula
adalah seorang Milenialis, atau yang dipanggil
sebagai pramilenialis (City of God, XX, 7).
Bagaimanapun, dia nampaknya menegaskan
bahawa Milenium adalah selepas kebangkitan
Universal dan mungkin lebih bersifat rohani
(Sermo, CCLIX, dalam Migne, ibid.,
XXXVIII, 1197). Dia juga dikreditkan dengan
sokongan pandangan postmilenialis itu dan
juga ditauliahkan oleh beberapa ahli
eschatologi dengan pembentukan teori
amilenialis. Ramai orang yang merujuk
kembali kepada Augustine dan mendakwa
sokongan darinya bagi pandangan-pandangan
mereka.
Pada Reformasi, semua kembali kepada
Augustine dan tidak kepada jemaat asal. Itulah
sebabnya kenapa Reformasi itu telah gagal.
Pergerakan Reformasi masih didiami umat
Trinitarian (ibadah hari Minggu), kerana
mereka tidak pergi lebih jauh dari Augustine.
Postmilenialisme tidak menjadi pandangan
rasmi Gereja Roman Katolik sehinggalah
Thomas Aquinus memperjuangkannya dan ia
umumnya tidak diterima hingga selepas tahun
1700. Karya terbaru Komentar Katolik atas
Milenium dan Keghaiban [095]
Mukasurat 9
Kitab Suci, 1953 halaman 1207, menasihatkan
para pembacanya untuk “menganggap
pembelengguan Iblis serta pemerintahan
orang-orang
Kudus
sebagai
tempoh
keseluruhan sebelum Penjelmaan itu”.
Dari dakwaan tentang Kristus yang menjelma
dan Kristus yang dibangkitkan, serta
pembentukan jemaat sebagai hasilnya, Gereja
Roman Katolik menuntut hak pemerintahan
dan kewibawaan dan kekuasaan sekarang.
Pandangan mereka adalah bahawa mereka
adalah pihak pemerintah berwibawa dan
milenium itu (Kerajaan Tuhan) sudahpun tiba.
Amilenialisme
Amilenialisme adalah doktrin yang agak
beraneka dan salah. Ia mengajar bahawa
Wahyu 20 hanya sekadar mengajar kebenarankebenaran rohani dalam bahasa simbolik. Ia
mendakwa bahawa tidak ada pemerintahan
milenium sebenarnya, ataupun ia dianggap
sebagai seluruh era Kristian. Dua kebangkitan
itu digabungkan menjadi satu dan Kristus
datang pada akhir zaman untuk menghakimi
dunia. Bentuk pertimbangan begini semakin
berleluasa di kalangan pendeta-pendeta barat
dan umat Trinitarian umumnya.
Perbezaan antara postmilenialisme dan
amilenialisme adalah sangat kecil, namun
ianya jelas.
Perubahan-perubahan
Postmilenialisme
dalam
Postmilenialisme telah melalui berbagai
perubahan dan pada tahun 1190, Joachim dari
Flores dan kumpulan Joachimite Spirituals,
telah mengusahakan penubuhan jemaat yang
tulen. Kelakuan melampau gereja Rom
mendorong mereka yang mengharapkan suatu
kehidupan dalam Kristus untuk mencari
sesuatu yang lain. Dengan berlakunay
pembinasaan serta kelampauan-kelampauan
karnal raja-raja gereja serta persembahan
Vikar Kristus itu, seseorang itu hanya boleh
mengharapkan bahawa adanya penjelasan lain
bagi rencana Tuhan yang jauh melampaui
postmilenialisme, yang menganggap bahawa
pencapaian tertinggi manusia dibayangkan
dalam Kerajaan Gereja Rom.
Trinitas dan Doktrin Jemaat Tulen
Namun jemaat tulen yang baru itu masih
berdasarkan pada konsep pembahagian
Trinitarian. Zaman Bapa, zaman Anak dan
zaman Roh. Joachim berpendapat bahawa
zaman Roh akan bermula sebelum tahun 1260
TM mengikut prinsip sehari untuk setahun itu.
Suatu zaman Roh pada masa depan juga telah
disarankan oleh kumpulan Franciscan
Spiritual. Pada masa ini jemaat telah mula
terbabit dalam membuktikan kewujudan
Trinitas, dari segi semulajadi dan melalui
wahyu. Ayat pada 1 Yohanes 5:7 dalam
Textus Receptus dan dengan itu Alkitab King
James, yang mengatakan: “Sebab ada tiga
yang memberi kesaksian (di dalam sorga:
Bapa, Firman dan Roh Kudus; dan ketiganya
adalah satu,” adalah satu pemalsuan. Ia
dimasukkan
dalam
tulisan-tulisan
kemudiannya, kerana tidak ada ayat dalam
Alkitab yang menyokong konsep triad-triad
Mesir, yang telah dimasukkan dalam
Kekristianan Roman. Bilangan tiga juga
signifikan dalam agama ibu bumi kuno, yang
digambar sebagai subkultur feminin yang
membabitkan pemujaan alam semulajadi serta
lain-lain
bentuk
naturalisme,
yang
kemudiannya dikaitkan dengan ilmu sihir.
Oleh kerana tiada sokongan alkitab bagi
Trinitas, mereka memalsukannya.
Dasar reaksi orang-orang spiritualis ini adalah
dari kemerosotan jemaat zaman pertengahan.
Kumpulan Franciscan, yang dikepalai oleh
Pierre Jean D’Olivi (meninggal 1298), yang
mengenalpasti jemaat berhierarki itu sebagai
Babilon wahyu, dan Ubertino dari Casale
(sekitar 1312), yang mengenalpasti paus
sebagai Binatang wahyu itu, bersama dengan
kumpulan Joachimites, telah begitu serik
dengan kehinaan dalam mana jemaat telah
terjerumus, hinggakan mereka melihat
keperluannya untuk reformasi. Begitu kuat
sekali dorongan ini hinggakan ramai yang
melabelkan paus-paus sebagai Antikristus. Ini
adalah sahutan yang digemakan oleh Jemaatjemaat Protestan, yang mendesak agar mereka
keluar dari Babilon yang murtad.
Kesilapan teologi golongan Protestan, adalah
bahawa mereka tidak pergi lebih jauh dalam
Mukasurat 10
Milenium dan Keghaiban [095]
pencarian
mereka
untuk
memulihkan
kesederhanaan sebenar jemaat dari Augustine
dari Hippo, dan dengan itu tidak dapat
melepaskan diri mereka dari kesilapankesilapan sidang-sidang Nicea, Laodikia,
Constantinople dan Chalcedon. Maka dengan
itu mereka tidak memulihkan Kekristianan
jemaat mula-mula.
Sabat dalam Sejarah [170]). Mulanya,
kumpulan Waldensian adalah sebahagian dari
golongan Sabbatati ini dan merupakan umat
Unitarian Milenialis. Penyangkalan Trinitas
adalah salah satu dari “bidaah-bidaah”
kumpulan Waldensian. (Rev A C Shannon –
The Pope and Heresy in the Thirteenth
Century, halaman 7).
Sahutan bertentangan untuk membersihkan
Jemaat dari pembidaah-pembidaah awal ini
telah dibunyikan oleh Milicz dari Kremsier
(meninggal 1374) sebelum usaha tersebut
dapat disempurnakan.
Kumpulan Chiliast yang Terlalu
Bersemangat
Edward Gibbon menyatakan berhubung
pencirian
keluasan
pengaruh Vatican,
“sewaktu
abad-abad
kebutaan
dan
perhambaan, Eropah mendapat pandanganpandangan agamanya dari petunjuk-petunjuk
Vatican, dan doktrin yang sama, yang telahpun
dicemari karat zaman silam telah diterima
tanpa tentangan ke dalam kepercayaan
golongan reformasi ini yang telah menyangkal
kekuasaan
Kepausan
Roman.
Synod
Chalcedon masih menang dalam Jemaatjemaat
Protestan.
Mereka
telah
memperbaharui luarannya, namun tidak
kembali kepada pemeliharaan Perintahperintah Tuhan itu dan sampai hari in masih
lagi menodai hari-hari Sabat, yang tidak
dibenarkan melainkan oleh Biskop Rom.
Arnold dari Villanova yang telah meninggal
pada tahun 1313, dengan menjangkakan
reformasi dalaman jemaat, mungkin akan
mual dengan reformasi bertentangan yang
berlaku sebaliknya, yang, didahului oleh
Inquisition (Pemeriksaan Menghukum), telah
membunuh beribu-ribu umat Tuhan dengan
cara paling mengerikan sekali yang mampu
dilakukan manusia. Golongan milenialis
jemaat yang sejati lama-kelamaan lenyap di
bawah penganiayaan. Mereka kemudiannya
diwakilkan kumpulan-kumpulan pinggiran
seperti kumpulan Anabaptist.
Tentangan terhadap sistem Roman tersebut
ditemui di Eropah di kalangan kumpulan
Sabbatati yang merupakan umat Unitarian
(lihat karya Peranan Hukum Keempat di
dalam Jemaat-jemaat Tuhan Pemelihara
Milenialisme telah merosot selepas ini,
khususnya di kalangan golongan reformasi
Protestan, yang memerhatikan semangat
kumpulan Chiliast dengan kecewa. Khususnya
menonjol adalah kumpulan Munsterites di
Benua (Eropah) dan kemudiannya orang-orang
Fifth Monarchy di England, yang cuba untuk
mendirikan kerajaan Tuhan di dunia, secara
politik dan ketenteraan dalam zaman mereka
sendiri.
Emigrasi
Pandangan Chiliastik ini, bagaimanapun, akan
meresap
ke
dalam
kumpulan
Congregationalist dan kemudiannya kumpulan
Baptist, di mana ada antara mereka yang telah
pergi ke Amerika. Ada antara orang-orang
Baptist ini yang merupakan pemelihara Sabat
dari mana munculnya kumpulan Baptist Hari
Ketujuh. Dari kumpulan ini pula berasalnya
kumpulan Adventist Hari Ketujuh (SDA) dan
Jemaat-jemaat Tuhan Pemelihara Sabat.
Antara semua ini, kumpulan SDA adalah
bukan Chiliast, tetapi sebaliknya telah
mengambil pandangan Jerome berkenaan
milenium syurgawi itu, yang pastinya
didorong oleh kegagalan nubuatan-nubuatan
William Miller dan sokongan Ellen G White
serta jangkaan akan kedatangan semula pada
22 Oktober 1844.
Kemunculan Semula Kebenaran
serta Perubahan dalam Konsepkonsep
Suatu kelipan kebenaran muncul semula
dengan Joseph Mede, yang memperkenalkan
semula pandangan pramilenialisme dahulu,
yang pastinya bertujuan menentang pandangan
postmilenialisme Gereja Roman.
Milenium dan Keghaiban [095]
Sejenis postmilenialisme yang baru telah
diperkenalkan oleh Daniel Whitby pada tahun
1703, yang berpendapat bahawa kedatangan
kedua kali itu hanya akan tiba selepas lebih
kurang seribu tahun , di mana dunia semakin
meningkat dari segi kedamaian, kebenaran
serta kebaikan insan manusia, di mana seluruh
dunia secara umumnya akan ditaubatkan
kepada Kekristianan. Pastinya ini didorong
oleh idea dunia yang hidup bersih, yang akan
mengalahkan Iblis, menyebabkan pertaubatan
orang Yahudi, Islam dan yang lainnya, serta
menamatkan semua perang. Jonathan Edwards
dan Samuel Hopkins telah memperkenalkan
doktrin ini kepada Amerika dan menjelang
tahun 1800 ia telah menjadi pandangan
dominan. Penulis-penulis ini berpendapat
bahawa perantaian serta pelepasan Iblis itu
adalah kiasan, tetapi bahawa kuasa Iblis akan
menang untuk satu tempoh pendek sebelum
kedatangan Kristus. Orang jahat lainnya akan
dihapuskan selepas kedatangannya, kemudian
Kerajaan Kekal itu akan didirikan.
Kumpulan
Christadelphian
berpendapat
bahawa Iblis tidak wujud melainkan dalam
fikiran dan oleh itu secara logiknya akan
terjerumus ke dalam pandangan ini, tetapi
dengan ajaran-ajaran yang agak berbeza
berhubung pramilenialisme.
Pandangan-pandangan terhadap kebangkitan
juga sama-sama dikaburi oleh pengikutpengikut Whitby ini. Whitby dan Vitringa
berhujah bahawa Yerusalem Baru adalah
kesucian jemaat duniawi sewaktu milenium,
sementara orang-orang seperti Brown dan
Faber berpendapat bahawa ia adalah kumpulan
orang-orang kudus selepas milenium tersebut.
Teori ini telah dirosakkan dalam abad ke 20
apabila Perang Dunia 1 meletus. Seperti yang
boleh kita gambarkan, apabila 1914 tiba dan
kita pergi berperang – perang besar untuk
tamadun – tiba-tiba saja seluruh teori ini telah
hancur musnah. Kita telahpun memasuki
perang-perang serta nubuatan-nubuatan zaman
akhir. Mereka tidak ingin menerima hakikat
bahawa nubuatan-nubuatan ini adalah jelas
dan bahawa mereka sedang memasuki perangperang zaman akhir dan bahawa manusia tidak
berkemampuan, tanpa Roh Kudus, untuk
Mukasurat 11
membangunkan sistem yang baru dan planet
yang baru dan menguruskan tempat ini di
bawah Yesus Kristus. Mereka melakukannya
tanpa Yesus Kristus. Mungkin ini telahpun
diramalkan seawal-awal tahun 1139 apabila St
Malachi menamakan Paus bagi tempoh
“Religio
Depopulata”
atau
Agama
Dibinasakan. Bagaimanapun, perang-perang
itu adalah subjek nubuatan alkitab (lihat karya
Kejatuhan Mesir: Nubuatan tentang Lenganlengan Patah Firaun [036]).
Para pengikut Whitby telah mengatakan
bahawa manusia sudah terlalu maju untuk
berperang lagi. Semua orang postmilenialis
dari Augustine hingga Whitby, menghadapi
masalah bahawa dunia ini tidak mengikut
ramalan mereka dan saranan-saranan mereka
adalah bertentangan dengan ajaran alkitab.
Alkitab cukup jelas tentang apa yang akan
terjadi. Kesukacitaan adalah yang kita
jangkakan kerana kita faham apa yang akan
terjadi. Dalam pertumbuhan hubungan kita
dengan Tuhan, kita telah menemukan
keselamatan kita dalam Tuhan dan
kesukacitaan dalam cara kita hidup bersama.
Kegagalan semua doktrin-doktrin ini telah
mengakibatkan
kemunculan
semula
pramilenialisme. Mereka yang melihat apa
yang dikatakan Alkitab dan memetiknya,
serta-merta dicapkan sebagai literalis,
bertentangan dengan golongan spiritualis
sebelumnya, namun seperti kebiasaannya,
idea-idea beraneka ragam telah menjalar
masuk di mana firman itu diabaikan dan
pekhabarannya
ditafsirkan.
Masalahmasalahnya berpunca dari mereka yang tidak
menerima maksud teks alkitab sebagaimana ia
katakan.
Doktrin-doktrin Kemudian
Doktrin-doktrin kemudian termasuklah Secret
Rapture (Keghaiban Rahsia) yang telah
diperkenalkan oleh Edward Irving, yang
mengasaskan Gereja Kerasulan Katolik pada
tahun 1832. Dia telah dibuang kepaderiannya
pada tahun 1832 dan kehilangan statusnya
sebagai seorang pendeta Gereja Scotland pada
tahun 1833. Ramai pengikutnya telah pergi
bersamanya ke Jemaat baru itu. Dia telah
dibuang dari Gereja Scotland oleh kerana satu
risalah yang ditulisnya yang menyimpulkan
Mukasurat 12
bahawa Yesus memiliki sifat manusia fana.
Dia mengajar bahawa masa kesusahan yang
besar itu akan berlaku antara Kebangkitan
umat-umat Benar dan Keghaiban orang-orang
Kudus, dan penggulingan Iblis, dan akan
diikuti oleh pemerintahan milenium Kristus.
Pelbagai bentuk tema keghaiban ini telah
muncul sejak itu, namun asasnya tetap sama.
Tujuan sebenarnya kelihatan seperti untuk
mengelak waktu kesusahan tersebut.
Kesemua doktrin-doktrin keghaiban ini,
termasuk doktrin tempat selamat dalam gerejagereja pengikut Armstrong, mempunyai
doktrin keghaiban yang sama dengan namanama berlainan. Semuanya untuk menjauhi
masa kesusahan itu serta menghindari
sebarang ketidakselesaan yang datang, kerana
tidak sanggup untuk mengubah kelakuan
manusia kita. (lihat juga karya Tempat
Selamat [194]).
Apabila para pengikut doktrin-doktrin ini
sudah berhadapan dengan kesusahan itu nanti,
mereka dan jemaat-jemaat yang dianggotai
mereka akan sukar mengekalkan pandangan
mereka serta orang-orang mereka. Kedua-dua
guru ajaran keghaiban sebelum masa
kesusahan itu, J N Darby dan Irving, telah
mempunyai
pengaruh
signifikan
atas
pramilenialisme fundamentalis masakini.
Irving meninggal kerana tuberkulosis pada
tahun 1834.
Banyak cabang pramilenialisme lewat ini
tumbuh dari pandangan-pandangan berbeza
seperti:
1. Kumpulan
Millerite,
yang
mengusulkan
milenium
bukan
sementara, dan dalam kata-kata mereka
sendiri,
bukan
Yahudi
(yang
nampaknya menunjukkan tiadanya
pemahaman mereka berkenaan bangsabangsa serta peranan Israel);
2. Persaudaraan
Plymouth,
yang
cenderung kepada ajaran jenis futuris
pra-masa
kesusahan
dan
dispensationalis (pembahagian).
Milenium dan Keghaiban [095]
Variasi-variasi
pada
ajaran
pra-masa
kesusahan
serta
Amilenialisme
boleh
dikatakan bertambah setiap hari.
Doktrin Irving berkenaan Keghaiban Rahsia
ini nampaknya telah berasal dari visi spiritis
Cik Margaret McDonald pada Mac 1830, yang
berbicara dalam khayalnya dari suatu visi
tentang Kedatangan Kristus. Ini merupakan
pengalaman histeria yang menjadi khabar
angin, dan kemudiannya menjadi ajaran. Ia
tidak berasas dari segi alkitab. Ia telah
menembusi Persaudaraan Plymouth melalui
John Nelson Darby (1800-1882) yang
menyertakannya dalam penafsiran nubuatan
umum. Dengan itu, maka wujudnya satu teori
aliran utama iaitu Dispensationalisme yang
disokong berjuta-juta orang sebagai nubuatan
Kitab Suci, tetapi sebenarnya tiada asasnya
melainkan
kata-kata
histeria
seorang
perempuan muda yang berkhayal pada Mac
1830, sewaktu suatu tempoh di mana
pengalaman-pengalaman begitu dianggap
bergaya. Nasib baik bukan semua anggota
Persaudaraan Plymouth tertipu dan Dr S P
Tregelles telah menyatakan apa ia sebenarnya
pada tahun 1894 (Tregelles, The Hope of
Christ’s Second Coming, halaman 34-37).
“Saya tidak tahu tentang sebarang ajaran jelas
bahawa akan berlaku Keghaiban Rahsia Jemaat
pada satu kedatangan rahsia sehinggalah hal ini
dikeluarkan sebagai suatu ‘ucapan’ dalam jemaat
Tuan Irving dari apa yang dianggap sebagai suara
Roh. Namun sama ada sesiapa pernah
menyatakannya atau tidak, ianya dari wahyu yang
disangkakan inilah maka munculnya doktrin moden
serta susunan kata moden berkaitan. Ia datang,
bukan dari Kitab Suci, tetapi dari apa yang berpurapura menjadi Roh Tuhan.”
Darby
disebutkan
sebagai
bapa
Dispensationalisme moden, maka cukup adil
untuk mempersalahkannya kerana sebaran
kekarutan ini. Dia telah mengurapi seorang
diakon dalam Gereja England pada tahun
1825,
namun
disebabkan
kelesuan
fundamental dalam kependetaan Anglican
pada masa itu, dia dan penganut-penganut lain
yang kecewa telah bergabung bersama dan
satu pergerakan baru telah dibentuk di Dublin,
tetapi mengembangkan pusatnya di Plymouth
dan kerana itu dikenali sebagai Persaudaraan
Plymouth.
Milenium dan Keghaiban [095]
Mukasurat 13
Melalui pergerakan baru inilah Darby
menyebarkan doktrin-doktrin Irving yang
berdasarkan pada “ucapan-ucapan” Cik
McDonald ini, namun ramai orang selain
Tregelles telah menolaknya. Mereka antara
lainnya adalah B W Newton, Charles
Spurgeon, William Booth dan George Millar,
namun ini tidak menghalang penyebarannya
ke dalam Amerika Syarikat dan Kanada
sekitar tahun 1860an dan 1870an. Oleh kerana
Darby sendiri telah melawat AS sebanyak
enam kali, pergerakan itu mungkin telah diajar
seawal tahun 1840, tetapi ini tidak pasti.
Jika kamu menyebut sesuatu dengan cukup
kerap
orang
ramai
akan
mula
mempercayainya, dan setelah tulisan-tulisan
Charles Henry Mackintosh (1820-1896) orang
ramai mula menerimanya secara umum.
Tulisannya masih lagi dibaca. Dia, bersama
dengan William Blackstone serta pengikutpengikut Darby yang lain seperti Malachi
Taylor dan J H Brooks, telah memberi
pengaruh mendalam kepada Cyrus Ingerson
Scofield (1843-1921).
Scofield telah menyanjung Darby sebagai
sarjana Alkitab paling mendalam untuk zaman
moden. (Dr C I Scofield’s Question Box,
halaman 93) dan setelah berkhidmat di dalam
perang saudara sebagai seorang tentera, dia
menerima perlantikan sebagai seorang peguam
AS kepada Kansas sewaktu Pentadbiran
Grant. Dia menjadi seorang pendeta
Congregationalist pada tahun 1882.
Melalui penghasilan Alkitab Rujukan Scofield
(Scofield Reference Bible) olehnya, dan
khususnya
catatan-catatannya
berkenaan
nubuatan, dia telah membantu dalam
pengekalan suatu doktrin yang tiada asasnya
dalam alkitab serta sangat memudaratkan
penerimaan fundamental Kitab Suci. Memang
tidak dinafikan bahawa kedua-dua Darby dan
Scofield merupakan orang-orang yang pintar
dan berdedikasi. (30 karya Darby adalah
saksinya). Namun penyimpangan mereka dari
Kitab Suci dikesali.
Agama
Buatan
Reformasi
Manusia
dan
Perkembangan teologi buatan manusia ini,
yang menyimpang dari ajaran-ajaran Para
Rasul, telah berlaku selama 18 abad. Tradisitradisi manusia telah menutupi serta
mengaburi keimanan itu.
Ianya menarik untuk memerhatikan komenkomen Luther mengenai dasar iman. Ketika
dipanggil untuk menghadapi Diet di Worms,
Martin Luther telah memberikan jawapan
berikut apabila dia disuruh menarik balik
karya-karyanya,
Oleh kerana yang amat mulia dan yang amat agung
mengingini jawapan yang jelas, ringkas dan tepat
dari saya, saya akan memberikan satu, dan inilah
dia: Saya tidak boleh menundukkan iman saya sama
ada kepada Paus ataupun sidang-sidang, kerana
ianya jelas seperti siang hari bahawa mereka telah
kerapkali berbuat silap dan saling bertentangan.
Oleh itu melainkan saya diyakinkan oleh kesaksian
Kitab Suci ataupun pertimbangan paling jelas,
melainkan saya diyakinkan melalui petikan-petikan
yang telah saya sebutkan, dan melainkan mereka
meyakinkan hati nurani saya yang terikat oleh
firman Tuhan; saya tidak boleh dan tidak akan
menarik kembali kerana ianya tidak selamat untuk
seorang Kristian berbicara bertentangan dengan hati
nuraninya. Di sini saya berdiri, tiada lain yang
boleh saya lakukan; semoga Tuhan membantu saya.
Amin. (J.H. Merle D’Aubigne, History of the
Reformation of the Sixteenth Century. Jilid 7, Bab
8).
Reformasi tersebut tidak bergerak cukup jauh;
jemaat-jemaat berhenti sebelum berlaku
pelepasan sebenar. Dalam beberapa kes,
pembaharuan-pembaharuannya diterbalikkan.
Pada tahun 1542, Henry VIII telah
mengharamkan perayaan hari Krismas
memandangkan ia adalah perayaan Pagan.
Perayaan ini dipulihkan pada tahun 1553
setelah Mary Tudor, penganut Roman Katolik,
menduduki takhta. Elizabeth 1 tidak cukup
tekad untuk menterbalikkan semula keputusan
itu. Cromwell juga telah mengharamkan
Krismas selama 12 tahun, namun ini telah
diterbalikkan oleh kerabat Stuart, dan bidaah
itupun berterusan.
Apa yang kita risaukan di sini adalah
kemerosotan perlahan-lahan ajaran-ajaran
jemaat berkenaan kedatangan semula itu serta
pemerintahan Kristus.
Mukasurat 14
Milenium dan Keghaiban [095]
Ajaran golongan rapturis (penghaiban)
berkenaan Antikristus adalah berbagai-bagai.
Tema-temanya yang berbagai adalah bahawa
Antikristus adalah seorang ateis atau kafir,
ataupun seorang Yahudi murtad. Komenkomen ini tidak betul. Ajaran-ajaran ini
nampaknya bermula dari nabi-nabi jemaat
Zaman Kegelapan atau Pertengahan, dan ia
mungkin satu muslihat tidak tepat untuk
memesongkan perhatian dari sumber sebenar
kesusahan tersebut.
Penulisnya adalah Francisco Ribera (15371591) dari Salamanca, Sepanyol, yang telah
menerbitkan komentar 500 mukasurat dalam
usaha
untuk
menentang
ajaran-ajaran
Protestan itu, bahawa Kepausan adalah
Antikristus. Beliau, secara logiknya, adalah
pengasas Sekolah Tafsiran Futuris (Futurist
School of Interpretation) (rujuk juga
Encyclopedia Brittanica, Edisi ke 11, Vol. 23,
halaman 213, Artikel Revelation (Wahyu)
untuk komen lanjut tentang Sekolah Futuris).
Pada tahun 1534, kumpulan Anabaptist telah
mendirikan Kerajaan Sion baru di Munster,
Westphalia, yang menganjurkan perkongsian
harta benda serta (kononnya) perempuan pada
kebiasaannya, sebagai pendahulu kepada
kerajaan Kristus baru (Cath. Enc. loc. cit.).
Gaya hidup melampau mereka telah
mengakibatkan
Pengakuan-pengakuan
Augsberg (artikel 17) dan Helvetian (bab 11)
menafikan doktrin-doktrin itu dan dengan itu
Milenialisme tidak mendapat kemasukan ke
dalam teologi-teologi Lutheran dan Reformasi
(ibid.).
Seluruh doktrin keghaiban adalah satu apologi
(penjelasan), yang ditemui bukan saja di
kalangan ahli-ahli teologi yang telah
mengemukakannya, tetapi juga di kalangan
mereka kepada siapa ia ditujukan untuk
menyangkal.
Iblis sekali lagi telah mendirikan suatu
organisasi
yang menyimpang,
dengan
menggunakan idea-idea utama yang salah dan
anti-Kristian,
dan
kemudiannya
menyertakannya, atau memasukkan ke
dalamnya, doktrin Milenialisme. Ia kemudian
akhirnya ditolak oleh konferens, kerana
mereka langsung tidak tahu apa yang diajar
jemaat mula-mula dan mereka tidak
mengertikan Alkitab secara literal.
Hujah-hujah Reformasi berkenaan identifikasi
Antikristus sebagai Kepausan telah menjadi
begitu hebat hinggakan pada tahun 1516,
Sidang Lateran Kelima telah meluluskan satu
resolusi yang melarang sesiapapun untuk
menulis atau mengkhotbahkan subjek
Antikristus. Oleh kerana kerosakan yang
terjadi kepada gereja yang disebabkan
pemulih-pemulih
Protestan
ini
dalam
persoalan idenfikasi Antikristus, suatu tafsiran
bertentangan harus ditemui. Ahli-ahli teologi
Mazhab Yesus (Society of Jesus) telah
menghasilkan tafsiran penentang itu.
Doktrin-doktrin
Ribera
dikembangkan
selanjutnya oleh Kardinal Robert Bellarmine
(1542-1621) dari Itali, seorang pengikut Jesuit
Controversialist yang menyatakan bahawa
Daniel,
Yohanes
dan
Paulus
tidak
memasukkan sebarang rujukan sekalipun
kepada kuasa Paus dan bahawa nubuatan serta
ajaran mereka merujuk kepada Antikristus
masa depan.
Bekas paderi Katolik, Joseph Zacchello
mengatakan bahawa “kumpulan Jesuit cuba
memesongkan fikiran orang ramai daripada
mengerti penggenapan nubuatan-nubuatan
Antikristus di dalam jemaat Kepausan.
Anggota Jesuit, Ribera, telah mengeluarkan
sistem futuristik itu, yang menyatakan bahawa
Antikristus belum lagi muncul”. Kepada
pernyataan ini dia menambah, “Umat
Protestan yang menyarankan sistem futuristik
ini, menyenangkan Paus dan menyerahkan diri
mereka ke dalam tangan Rom”. (J. Zacchello –
Who is the Antichrist – dipetik juga oleh
Woodrow).
Hal sebenarnya adalah, ia sedang berlaku.
Alkitab cukup jelas bahawa terdapat banyak
Antikristus. Antikristus telahpun bersama
jemaat Yohanes di Efesus. Mereka akan terus
ada sampai zaman akhir.
Futurisme serta rukun-rukun asas keghaiban
adalah suatu doktrin Katolik, sehinggalah
Milenium dan Keghaiban [095]
Pustakawan kepada Ketua Biskop Canterbury,
Samuel R Maitland (1792-1866) sepanjang
tempoh 1826-30, telah menjadi umat Protestan
pertama untuk menerima tafsiran Futuris
anggota Jesuit, Ribera. Dia diikuti pada tahun
1832
oleh
Edward
Irving
yang
mengembangkan doktrin Keghaiban Rahsia.
Maitland adalah seorang penyokong kesatuan
jemaat tinggi yang memandang dengan penuh
benci perjuangan-perjuangan Reformasi yang
dimenangi dengan bersusah-payah. Orang ini
dalam kira-kira 50 karyanya telah melakukan
kerosakan yang tidak boleh diperbaiki kepada
Gereja England serta kepada Jemaat-jemaat
Reformasi umumnya dan telah membantu
menyebarkan
propaganda
yang
tidak
berasaskan alkitab ke tahap di mana berjutajuta orang telah tertawan.
Motivasi asas di sebalik populariti teori
Keghaiban itu adalah kerana ia adalah berciri
pelepasan. Orang ramai tidak sanggup
menghadapi kebenaran itu dan bergantung
pada belas kasihan serta campur tangan
Tuhan. Roma 8:7 menunjukkan perseteruan
terhadap hukum itu. Bagaimanapun, ianya
diiringi
oleh
ketidakmampuan
untuk
menghadapi kebenaran. Sama ada mereka
akan bertaubat atau menghadapi nasib yang
berat.
Ada umat Rapturis yang meramalkan
pembangunan semula Babilon pada zaman
akhir
ini,
dalam
percubaan
untuk
memindahkan tumpuan tafsiran futuris itu dari
Rom. Babilon masa ini hanya wujud sebagai
runtuhan luas berhampiran pekan moden El
Hillah, Iraq. Babilon yang disebutkan dalam
Wahyu, jelas sekali telah wujud sejak zaman
Kristus, sepanjang dua ribu tahun yang telah
berlalu, dan wujud hari ini.
Untuk sekumpulan orang memperdebatkan
bahawa jemaat serta Roh Tuhan harus
disingkirkan, sebelum satu bilion orang dapat
ditaubatkan kepada Kristus dalam tempoh
kesusahan tiga dan setengah tahun adalah
begitu menakjubkan. Ini merupakan usaha
yang jauh lebih besar dari apa yang mampu
dilakukan jemaat dalam sejarahnya. Suatu
kesimpulan lanjutan juga dimaklumkan, iaitu
bahawa terdapatnya kuasa yang lebih besar
Mukasurat 15
dari Roh Tuhan, atau jika tidak, orang-orang
ini bukan bertaubat sebenarnya, atau hujah ini
adalah satu penipuan. Tiada syak lagi bahawa
hujah ini betul-betul seperti yang ditunjukkan
sejarah; sekeping propaganda Jesuit, dibantu
dan disubahat oleh ahli-ahli apologi seperti
Maitland, Irving, Darby, Scofield, Estep dan
lebih ramai lagi penulis moden yang jauh lebih
rendah kaliber.
Para penganut Rapturis ini mungkin lebih
tepat lagi dari apa yang difikirkan mereka,
dalam hal bahawa mereka akan menghindari
masa kesusahan itu; hanya untuk menghadapi
tulah-tulah kemurkaan Tuhan, kerana mereka
tidak memiliki Meterai Tuhan pada dahi-dahi
mereka, atau pada tangan-tangan kanan
mereka, (Ulangan 6:8), sebab terus melanggar
Hukum Taurat itu. Sudah pasti mereka ini
ikhlas, berusaha menemukan Kristus dan
merisaukan hal masa depan. Namun begitu,
mengikut cerita-cerita dongeng tidak akan
membuatkan beban mereka lebih ringan; ia
hanya akan memimpin mereka ke dalam
mengikuti doktrin-doktrin palsu dan ke dalam
kemurtadan.
“Perjanjian Baru tidak membuat perbezaan antara
parousia, apocalypse, serta epiphany Yesus
Kristus. Istilah-istilah ini menandakan satu
kedatangan Kristus yang tunggal dan tidak
terbahagi.” (Hans K La Rondelle, The Israel of God
in Prophecy, halaman 188).
Struktur Milenium akan didirikan. Alkitab
secara literalnya adalah benar dan melainkan
kamu menerima Alkitab dan memahami
struktur Milenium serta pemerintahan Kristus
dari Yerusalem selama seribu tahun, kamu
tidak akan memahami rencana Tuhan. Kamu
tidak akan memahami apa yang sedang
dilakukan dalam rencana itu dan kamu tidak
akan faham apa yang akan berlaku dalam
nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama. Juga,
kamu tidak akan memahami nubuatannubuatan Zakharia, Yesaya, Yeremia dan
Yehezkiel. Ianya penting untuk kamu tidak
tertipu oleh orang-orang ini dan untuk kamu
memahami
serta
memandang
kepada
harapanmu di dalam Yesus Kristus, bahawa
kita mempunyai masa hadapan yang penuh
mulia bersama-sama.
Mukasurat 16
Kita dilindungi. Ia berkenaan bagaimana kita
berjalan dalam iman dengan Tuhan dan
melakukan tugas kita sebaik yang boleh.
Semua kita mempunyai tempat selamat kita
masing-masing, iaitu Tuhan. Tuhan adalah
batu karang kita dan kekuatan kita dan
Milenium dan Keghaiban [095]
keselamatan kita. Tiada lagi yang kita
perlukan. Kita memerlukan sesama sendiri
untuk berkumpul bersama, agar kita dapat
menyembah Allah yang maha esa dengan lebih
baik lagi. Janganlah kehilangan iman di dalam
maksud literal janji-janji Tuhan.
Download