NERAKA SA`IR Pintu ke-6

advertisement
BEBERAPA NAMA JAHANNAM
Bagian ke-4 dari 17
Dengan menyebut nama ALLAH Yang Maha Pengasih Maha Penyayang.
Segala puji bagi ALLAH yang Maha Suci lagi Maha Agung, Tuhan alam semesta.
Salam dan selawat semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu
Alaihi wa sallam, beserta para isteri beliau, dan keluarga beliau.
Neraka adalah suatu tempat penyiksaan yang dijanjikan oleh ALLAH subhanahu wa ta’ala
sebagai tempat tinggal di negeri akhirat untuk orang-orang yang melakukan berbagai
macam dosa kepada ALLAH Azza wa Jalla. ALLAH sudah sangat banyak menyebut neraka di
dalam Al-Qur’an, betapa mengerikan dan sadisnya azab Ilahi.
Untuk itu ada baiknya kita mengenali tempat tinggal yang menakutkan hati orang-orang
yang beriman. Dengan harapan semoga kita kembali mentaati kepada perintah ALLAH dan
Rasul-NYA.
Harap dimaklumi, beberapa image yang menyertai file ini berasal dari agama Hindu
Thailand. Hanya ALLAH saja yang mengetahui pasti bagaimana azab itu DIA siapkan.
Semoga ALLAH mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga-NYA.
[email protected]
© Jumadil Awal 1427H
PENGERTIAN UMUM
Neraka adalah tempat siksaan untuk manusia dan jin yang berdosa kepada ALLAH subhanahu
wa ta’ala. Para makhluk yang akan mendapatkan siksa yaitu sejak jin yang pertama kali
diciptakan hingga jin yang terakhir sekali, begitu pula manusia, sejak Nabi Adam hingga
manusia terakhir.
Neraka adalah tempat tinggal abadi untuk orang-orang kafir kepada ALLAH dan Rasul-NYA,
mereka tidak akan pernah dapat melihat ke surga.
Sedangkan untuk orang-orang yang beriman kepada ALLAH dengan mengikuti Nabi dan Rasul
yang terdahulu, jika ALLAH berkenan maka DIA akan mengampuni dan mengeluarkan
mereka dari neraka.
Adapun kita sebagai pengikut Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, dikabarkan oleh
beliau bahwa kita adalah umat yang paling pertama dihisab, artinya kita yang pertama kali
masuk surga dan neraka.
Orang yang dalam hisabnya sangat banyak amal ibadahnya niscaya akan langsung masuk ke
surga.
Dan orang yang dalam hisabnya bercampur antara amal kebaikan dan keburukan, maka ia
akan dimasukkan ke neraka untuk beberapa masa waktu, setelah itu dengan kehendak
ALLAH niscaya DIA akan mengeluarkannya dari neraka dan memindahkannya ke surga.
Neraka tempat penyiksaan itu kemudian banyak disebut orang dengan nama JAHANNAM.
JAHANNAM
[QS: 15. Al Hijr]
43. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada
mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya.
44. Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk
golongan yang tertentu dari mereka.
NAMA-NAMA PINTU JAHANNAM
Beberapa nama neraka yang disebut dalam Al-Qur’an antara lain:
HUTHAMAH, HAWIYAH, JAHIM, SAQAR, SA’IR, WAIL dan LAZHAA
NERAKA HAWIYAH
Pintu ke-1
[QS: 101. Al Qaari´ah]
8. Dan adapun orang-orang yang ringan
timbangan (kebaikan)nya,
9. maka tempat kembalinya adalah neraka
Hawiyah.
10. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah
itu?
11. (Yaitu) api yang sangat panas.
HAWIYAH diperuntukkan atas orangorang yang ringan timbangan amalnya,
yaitu mereka yang selama hidup di
dunia mengerjakan kebaikan bercampur
keburukan.
Orang
muslim
laki-laki
maupun
perempuan yang perbuatan sehariharinya tidak sesuai dengan ajaran
Islam, maka Hawiyah sebagai tempat
tinggalnya. Mereka ini yaitu orang yang
tidak mau menerima syariat Islam, tidak
mau memakai jilbab (bagi wanita),
memakai sutra dan emas (bagi lak-laki),
mencari rejeki dengan cara tidak halal,
memakan riba dan lain sebagainya.
Wallahu a’lam.
NERAKA JAHIM
Pintu ke-2
[QS: 26. Asy Syu'araa]
91. dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang- orang yang sesat",
92. dan dikatakan kepada mereka: "Dimanakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu
menyembah(nya)
93. selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"
NERAKA JAHIM
Pintu ke-2
[QS: 37. Ash Shaaffaat]
68. Kemudian sesungguhnya tempat
kembali mereka benar-benar ke neraka
Jahim.
69. Karena sesungguhnya mereka
mendapati bapak-bapak mereka dalam
Keadaaan sesat.
70. Lalu mereka sangat tergesa-gesa
mengikuti jejak orang-orang tua
mereka itu.
JAHIM adalah neraka sebagai tempat
penyiksaan atas orang-orang musyrik
atau orang-orang yang menyekutukan
ALLAH, maka sesembahan mereka akan
datang untuk menyiksa mereka.
Orang yang di dunia menyembah sapi
(bangsa Hindu) maka sapi yang akan
menyiksa orang itu. Orang yang
menyembah patung berbentuk hewan,
maka patung itu yang akan menyiksanya.
Dan demikian selanjutnya.
Syirik disebut sebagai dosa yang paling
besar menurut ALLAH, karena syrik
berarti
mensekutukan
ALLAH
atau
menganggap ada mahluk yang lebih
hebat dan berkuasa sehebat ALLAH.
Syirik dapat pula berarti menganggap ada
Tuhan lain selain ALLAH.
Wallahu a’lam.
NERAKA SAQAR
Pintu ke-3
[QS:74. Al Muddatstsir]
23. kemudian dia berpaling (dari kebenaran)
dan menyombongkan diri,
24. lalu dia berkata: "(Al Quran) ini tidak lain
hanyalah sihir yang dipelajari (dari orangorang dahulu),
25. ini tidak lain hanyalah perkataan
manusia."
26. Aku [ALLAH] akan memasukkannya ke
dalam (neraka) Saqar.
27. Tahukah kamu apakah (neraka) Saqar
itu?
28. Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak
membiarkan.
29. (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit
manusia.
[1]. Yang dimaksud dengan tidak meninggalkan dan
tidak membiarkan ialah apa yang dilemparkan ke
dalam neraka itu diazabnya sampai binasa kemudian
dikembalikannya sebagai semula untuk diazab kembali.
SAQAR adalah tempat untuk orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mendustakan
(tidak mentaati) perintah ALLAH dan Rasulullah. Mereka mengetahui bahwa ALLAH sudah
menentukan hukum Islam melalui lisan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, tetapi
mereka meremehkan syariat (hukum) Islam. Maka dibakar dalam api adalah hukuman untuk
mereka. Wallahu a’lam.
NERAKA LAZHAA
Pintu ke-4
[QS:70. Al Ma´aarij]
15. Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya
neraka itu adalah Ladzaa (api yang
bergolak),
16. yang mengelupas kulit kepala,
17. yang memanggil orang yang membelakang
dan yang berpaling (dari agama),
18. serta mengumpulkan (harta benda) lalu
menyimpannya[1].
[1]. Maksudnya: orang yang menyimpan hartanya
dan tidak mau mengeluarkan zakat dan tidak pula
menafkahkannya ke jalan yang benar.
HUTHAMAH itu disediakan untuk
orang yang suka mengumpulkan
harta, serakah dan menghina
orang-orang
miskin.
Mereka
berpaling dari agama, tidak mau
bersedekah dan tidak mau pula
membayar zakat. Mereka juga
memasang wajah masam apabila
ada orang miskin yang meminta
bantuan.
Maka ALLAH membalas dengan
menyiksa mereka dengan cara
menguliti dan mengelupaskan
kulit
muka
mereka.
Serta
membakar mereka semau yang
ALLAH mau.
Wallahu a’lam.
NERAKA HUTAMAH
Pintu ke-5
[QS: 104. Al Humazah]
1. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi
pencela,
2. yang mengumpulkan harta dan
menghitung-hitung[1],
3. dia mengira bahwa hartanya itu dapat
mengkekalkannya,
4. sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benarbenar akan dilemparkan ke dalam
Huthamah.
5. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?
6. (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang
dinyalakan,
7. yang (membakar) sampai ke hati.
[1]. Maksudnya mengumpulkan dan menghitunghitung harta yang karenanya dia menjadi kikir dan
tidak mau menafkahkannya di jalan Allah.
Huthamah disediakan untuk gemar mengumpulkan harta berupa emas, perak atau platina,
mereka serakah tidak mengeluarkan zakat hartanya dan mencela menghina orang-orang miskin.
Maka di Huthamah harta mereka dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksa kepada
manusia pengumpat pengumpul harta. Wallahu a’lam.
NERAKA SA’IR
Pintu ke-6
[QS:33. Al Ahzab]
64. Sesungguhnya Allah mela'nati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka
Sa’ir (api yang menyala-nyala dalam neraka),
65. mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh seorang
pelindungpun dan tidak (pula) seorang penolong.
NERAKA SA’IR
Pintu ke-6
[QS:4. An Nisaa‘]
10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya
mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api Sa’ir
(yang menyala-nyala).
[QS:4. An Nisaa‘]
55. Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu), ada orang-orang yang beriman
kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi (manusia) dari
beriman kepadanya. Dan cukuplah (bagi mereka) Jahannam Sa’ir.
NERAKA SA’IR
Pintu ke-6
[QS:48. Al Fath]
13. Dan barangsiapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya
Kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir yaitu Sa’ir (neraka yang bernyalanyala).
[QS:31. Luqman]
21. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah." Mereka
menjawab: "(Tidak), tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak
kami mengerjakannya." Dan apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka)
walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa Sa’ir?
SAIR diisi oleh orang-orang kafir. Dan
orang yang memakan harta anak yatim.
Kafir berasal dari kata kufur yang berarti
ingkar atau menolak.
Sehingga kafir dapat diartikan menolak
adanya ALLAH atau dengan membantah
perintah ALLAH dan Rasul-NYA.
Jadi manusia kafir itu terdiri dari:
 orang yang tidak beragama Islam
atau orang yang tidak mau membaca
syahadat.
 orang Islam yang tidak mau shalat
 orang Islam yang tidak mau puasa
 orang Islam yang tidak mau berzakat
Wallahu a’lam.
NERAKA WAIL
Pintu ke-7
[QS:83. Al Muthaffifin]
1. Wail (Kecelakaan) besarlah bagi
orang-orang yang curang[1]
2. (yaitu) orang-orang yang apabila
menerima takaran dari orang lain
mereka minta dipenuhi,
3. dan apabila mereka menakar atau
menimbang untuk orang lain,
mereka mengurangi.
4. Tidaklah orang-orang itu
menyangka, bahwa sesungguhnya
mereka akan dibangkitkan,
5. pada suatu hari yang besar,
6. (yaitu) hari (ketika) manusia
berdiri menghadap Tuhan semesta
alam?
[1]. Yang dimaksud dengan orangorang yang curang di sini ialah orangorang yang curang dalam menakar dan
menimbang.
Asbabun Nuzul
Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi
wa Sallam sampai ke Madinah, diketahui bahwa orang-orang Madinah
termasuk yang paling curang dalam takaran dan timbangan. Maka Allah
menurunkan ayat ini (QS.83 Muthaffifin: 1,2,3) sebagai ancaman kepada
orang-orang yang curang dalam menimbang. Setelah ayat ini turun orangorang Madinah termasuk orang yang jujur dalam menimbang dan menakar.
(Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih yang
bersumber dari Ibnu Abbas.)
NERAKA WAIL
Pintu ke-7
[QS:52. Ath Thuur]
11. Maka Wail (kecelakaan) yang besarlah di
hari itu bagi orang-orang yang
mendustakan,
12. (yaitu) orang-orang yang bermain-main
dalam kebathilan,
WAIL disediakan untuk para pengusaha dan
pedagang
yang
culas,
mengurangi
timbangan, mencalo barang dagangan
untuk mendapatkan keuntungan yang
berlipat. Maka dagangan mereka dibakar
dan dimasukkan ke dalam perut mereka
sebagai azab atas dosa-dosa mereka.
Wallahu a’lam.
…bersambung ke “Keadaan neraka dan
penghuninya”…
Serial ini terdiri dari:
•
Napas terakhir
•
Alam barzakh
•
Hidup sesudah mati
•
Neraka dan keadaannya
•
Beberapa perbuatan yang disebut dengan dosa besar
Host by:
[email protected]
Download