doa secara katolik peringatan hari pahlawan tahun 2009

advertisement
DOA SECARA KATOLIK
PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2009
DALAM NAMA BAPA DAN PUTRA DAN ROH KUDUS. AMIN.
Bapa, kami bersyukur atas tanah air kami yang luas dengan isinya yang beraneka ragam :
lautan dengan ribuan pulau, gunung dan dataran, hutan dan belantara; semuanya
menyemarakkan tanah air kami.
Kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah dan rahmat-Mu yang berlimpah kepada bangsa
dan negara kami. Dan teristimewa pada Hari Pahlawan ini, kami bersyukur atas semangat
dan teladan para pahlawan nasional kami. Mereka berani berkorban demi pembebasan
bangsa kami dari penjajahan. Mereka mengutamakan pelayanan bagi rakyat dan
kepentingan umum.
Kami bersyukur pula kepada-Mu atas perjuangan para pahlawan kami yang memerdekakan
bangsa Indonesia, yang menggagas NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),
mencetuskan Pancasila dan UUD 1945 serta semua usaha mereka untuk menjaga dan
mempertahankan kesatuan bangsa dan negara kami.
Untuk itu ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon pengampunan atas dosa bagi semua
pahlawan kami yang telah wafat demi kejayaan bangsa kami. Berilah mereka tempat
bahagia abadi di surga bersama semua orang kudus-Mu.
Ya Allah Sang Penyelamat, pada saat ini kami sangat membutuhkan pahlawan-pahlawan
sejati di tengah situasi keadaan bangsa kami yang belum pulih dari aneka kesulitan
kehidupan. Begitu banyak warga bangsa kami belum hidup sejahtera lahir maupun batin
karena ulah sesama kami, karena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan juga
karena ketidakpedulian kami. Kehidupan ekonomi bangsa kami belum juga pulih
sepenuhnya. Lingkungan alam sekitar kami juga mengalami kerusakan yang dapat
membahayakan kehidupan kami.
Maka kami mohon rahmat dan bimbingan-Mu ya Allah, agar dengan meneladani semangat
para pahlawan yang dengan rela mengorbankan waktu, tenaga, materi, bahkan nyawa
mereka, demi kemerdekaan, keutuhan, kesejahteraan, dan kelangsungan bangsa kami.
Buatlah kami semua agar menjadi pahlawan bagi sesama warga bangsa kami, yang
mengutamakan kebaikan bersama, senantiasa melestarikan budaya dan lingkungan hidup
kami, menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila serta mengutamakan keadilan sosial bagi
segenap warga bangsa kami.
Akhirnya kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, arahkanlah semua warga bangsa kami untuk
selalu membangun budaya : Melayani daripada dilayani, Memberi daripada diberi, Mencintai
daripada dicintai seperti teladan para pahlawan kami sehingga kami benar-benar menjadi
putera-puteri-Mu yang mencintai sesama dan Engkau sendiri.
Segala permohonan ini kami haturkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
DALAM NAMA BAPA DAN PUTRA DAN ROH KUDUS. AMIN.
(Direktorat Urusan Agama Katolik)
(selesai)
Download