ejaan dalam bahasa indonesia

advertisement
EJAAN DALAM BAHASA INDONESIA
oleh: Rahmat Hidayat
Pengertian ejaan
 Pengertian khusus
Perlambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa
huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi
kata, kelompok kata, atau kalimat.
 Pengertian umum
Keseluruhan ketentuan perlambangan bunyi bahasa
(termasuk pemisahan dan penggabungannya) yang dilengkapi
dengan tanda baca.
Fungsi Ejaan
Fungsi Khusus
 Ejaan berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami
informasi tertulis.
Fungsi Umum
 Sebagai pedoman penulisan Bahasa Indonesia
 Sebagai landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembakuan
kosakata dan peristilahan, serta sebagai filter masuknya
unsur-unsur bahasa lain ke dalam Bahasa Indonesia.
Latihan
Identifikasilah penulisan berikut kemudian bedakan
mana yang benar (sesuai EYD) dan mana yang salah
(tidak sesuai EYD) !
Bagaimana
kemana
darimana
kesana
dimana
keluar
kedalam
Bagai mana
ke mana
dari mana
ke sana
di mana
ke luar
ke dalam
kehendak
kekasih
ketua
kesatu
disuntik
dihati
dibuang
ke hendak
ke kasih
ke tua
ke satu
di suntik
Di hati
di buang
diambil
dilihat
kepasar
kepada
daripada
kemari
kekiri
di ambil
di lihat
ke pasar
ke pada
dari pada
ke mari
ke kiri
antarkota
biokimia
dasawarsa
prasangka
pascapanen
purnatugas
semifinal
antar kota
bio kimia
dasa warsa
pra sangka
pasca panen
purna tugas
semi final
meskipun
walaupun
apapun
akupun
tanggungjawab
kerjasama
garisbawah
meski pun
walau pun
apa pun
aku pun
tanggung jawab
kerja sama
garis bawah
Bentuk di Bentuk di- ditulis serangkai apabila diikuti kata verba atau
kata kerja (di- sebagai awalan yang membentuk kata kerja
pasif)
 Bentuk di- ditulis tidak serangkai dengan kata yang
mengikutinya apabila di- diikuti kata nomina atau kata benda
(di- sebagai kata depan)
Contoh penulisan didi- sebagai awalan (membentuk
kata kerja pasif)
di- sebagai kata depan
dipukul
dimakan
dibangun
disuntik
di meja
di sebelah
di dalam
di samping
Pengecualian bentuk di Bentuk di samping dan disamping berbeda
 di samping bermakna ‘di sebelah’, sedangkan disamping
bermakna ‘selain’ atau ‘kecuali’
Contoh:
 Dia berdiri di samping pintu.
 Disamping menjadi guru, Anton juga menjadi tukang ojek.
Bentuk ke Bentuk ke- ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya
apabila diikuti kata numeralia atau kata bilangan.
 Bentuk ke- ditulis tidak serangkai dengan kata yang
mengikutinya jika ke- tersebut sebagai kata depan.
Contoh penulisan keke- diikuti numeralia
ke- sebagai kata depan
kesatu
keempat
keseribu
keseratus
ke kantor
ke depan
ke dalam
ke belakang
Pengecualian bentuk ke Bentuk keluar dan ke luar berbeda
 ke- ditulis tidak serangkai pada ke luar apabila merupakan
lawan dari ke dalam.
 Hati-hati dengan kata yang diawali ke- tetapi bukan
merupakan awalan maupun kata depan
Contoh:
 Meski baru saja masuk ke dalam kelas, Andi langsung
meminta izin ke luar.
 Bentuk ke- bukan merupakan awalan maupun kata depan:
ketua, kemari, keluar, kekasih, kehendak
Bentuk pun
 Bentuk pun ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya
apabila pun tersebut sudah merupakan satu kesatuan dengan
bentuk kebahasaan.
 Bentuk pun ditulis tidak serangkai dengan kata yang
mengawalinya apabila berfungsi menyangatkan.
Contoh penulisan pun
Berfungsi menyangatkan
pun sebagai satu kesatuan
sedikit pun
aku pun
mereka pun
satu pun
meskipun
walaupun
biarpun
bagaimanapun
Contoh penulisan pun
 Jangankan memakannya, menyentuh pun aku tidak sudi.
 Walau bagaimanapun dia tetap ayah kandungku.
Bentuk kata gabung yang salah satu
bagiannya tidak dapat berdiri sendiri
 Bentuk kata seperti ini ditulis serangkai
Contoh:
 Ekstrakurikuler
 Antarkota
 Semifinal
 Pascasarjana
 Apabila
 Manakala
tunawisma
peribahasa
padahal
bilamana
mahasiswa
prasejarah
Bentuk kata gabung yang kaitan/
hubungannya tidak erat
 Bentuk kata seperti ini ditulis tidak serangkai
 Apabila mendapatkan awalan maka hanya akan melekat pada unsur pertama saja
 Ditulis serangkai apabila mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran
Contoh:
 tanggung jawab
 kerja sama
 daya guna
 garis bawah
 jungkir balik
 Putar balik
Contoh:
 bertanggung jawab
 dipertanggungjawabkan
 Diputar balik
 diputarbalikan
Download