Pengenalan kepada Keimamatan Eloah Sepanjang Masa [CB115]

advertisement
Jemaat-jemaat Allah Al Masehi
[CB115]
Pengenalan kepada
Keimamatan Eloah
Sepanjang Masa
(Edisi 1.0 20071120-20071120)
Dalam siri ini kami akan menyediakan satu pengenalan ringkas kepada organisasi
keimamatan sepanjang masa dan fungsi serta perlambangan keimamatan, dan diakhiri
dengan keimamatan fizikal dari Adam sehingga Bait Suci di Padang Belantara.
Christian Churches of God
PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA
E-mail: [email protected]
(Hakcipta  2007 Diane Flanagan,
Disunting oleh Wade Cox)
(Tr. 2009)
Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya
tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus
disertakan.
Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang
didistribusikan. Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan
karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.
Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org
Mukasurat 2
Pengenalan kepada Keimamatan Eloah Sepanjang Masa
Pengenalan kepada Keimamatan Eloah Sepanjang Masa
Apakah panggilan kita?
Dari kedua-dua Perjanjian Lama dan Baru
kita melihat sifat penggilan kita. Eloah
(Allah yang Satu) telah memanggil kita
untuk menjadi imam dan raja-raja bagi Dia.
Keluaran 19:5,6
Jadi sekarang, jika kamu
sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan
berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan
menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara
segala bangsa, sebab Akulah yang empunya
seluruh bumi.
Kamu akan menjadi bagi-Ku
kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah
semuanya firman yang harus kaukatakan kepada
orang Israel."
Wahyu 1:5, 6 Dan dari Yesus Kristus, Saksi yang
setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati
dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi
Dia, yang mengasihi kita dan yang telah
melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan
yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan,
menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya, --bagi
Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selamalamanya. Amin.
Wahyu 5:9, 10 Dan mereka menyanyikan suatu
nyanyian baru katanya: "Engkau layak menerima
gulungan kitab itu dan membuka meteraimeterainya; karena Engkau telah disembelih dan
dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka
bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum
dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka
menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam
bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah
sebagai raja di bumi."
1 Petrus 2:9-10 Tetapi kamulah bangsa yang
terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu
memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari
Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari
kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib: kamu,
yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang
sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu
tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh
belas kasihan.
Kita boleh melihat bahawa panggilan
spiritual kita adalah untuk menjadikan kita
keimamatan yang kudus.
Mari kita lihat pada tinjauan keimamatan
dari Adam melalui Penghakiman Besar
Takhta Putih.
Keimamatan dahulu dan sekarang
Hukum Allah adalah gambaran kepada
sifatNya. Allah dan HukumNya dalam Kitab
dianggap kudus, benar, baik, sempurna dan
benar. Oleh kerana Allah sentiasa wujud,
demiian juga hukumNya sentiasa wujud.
Allah menyediakan kedudukan dan fungsi
keimamatan
supaya
menusia
boleh
diperlengkapi dengan pengetahuan yang
diperlukan dan pimpinan yang diperlukan
untuk menyembah Allah dengan betul dalam
roh dan kebenaran. Ia juga menunjukkan
kasih luaran kepada saudara seiman kita.
Allah tidak menciptakan manusia dan
meninggalkan manusia tanpa pimpinan atau
perintah bagaimana Dia akan disembah atau
bagaimana untuk melayani sesama manusia.
Dari manusia pertama, Adam, Allah
memberikan dia HukumNya dan dengannya
terbitlah keimamatan untuk perlindungan,
pemahaman dan ajaran terhadap HukumhukumNya.
Susunan Keimamatan
Terdapat lebih dari satu susunan atau
kkategori keimamatan yang disebut dalam
Alkitab.
Kita mendapati terdapat:
 Susunan Melkisedek. Susunan ini
merujuk kepada kedua-dua imam
Melkisedek fizikal yang menerima
persepuluhan dari Abraham, dan
susunan yang didirikan semula dalam
diri Mesiah dan umat pilihan.
 Susunan Lewi dan Keimamatan
Harun.
Buku Yehezkiel memberikan pandangan
kedpada struktur Kaabah sembahyang dalam
Pengenalan kepada Keimamatan Eloah Sepanjang Masa
Milenium dibawah Mesiah. Kita mendapati
bahawa anak-anak Zadok akan menjadi
imam fizikal yang dibantu oleh Lewi pada
masa Milenium, apabila Kaabah fizikal ini
akan dibina semula (Yeh 40:46).
Sebelum kita mula untuk pergi kepada
perincian susunan-susunan diatas, mari kita
dengan ringkas meneliti apakah yang
dicontohkan oleh imam.
Imam-imam adalah contoh kepada:
Kristus
Imam Besar fizikal menantikan kedatangan
Yesus Kristus sebagai Imam Besar
kerohanian kita.
Kedatangan pertama Kristus adalah yang
sebagai Mesiah. Dia mempersembahkan
dirinya sebagai satu persembahan di bawah
arahan dan kehendak TuhanNya. Dia adalah
alat dimana kita disucikan dan kesemua
penciptaan, termasuk warga yang jatuh, akan
berdamai dan dipulihkan kembali kepada
Tuhan Bapa.
Yesus anak Allah, kini duduk di tangan
kanan Tuhan yang Kekal sebagai Imam
Besar dalam Kaabah Sorga.
Ibrani 4:14-16
14 Karena kita sekarang
mempunyai Imam Besar Agung, yang telah
melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah,
baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman
kita. 15 Sebab Imam Besar yang kita punya,
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut
merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya
sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak
berbuat dosa. 16 Sebab itu marilah kita dengan
penuh keberanian menghampiri takhta kasih
karunia, supaya kita menerima rahmat dan
menemukan kasih karunia untuk mendapat
pertolongan kita pada waktunya.
Ibrani 10:10-14 10 Dan karena kehendak-Nya
inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamalamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.
11 Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap
hari
pelayanannya
dan
berulang-ulang
mempersembahkan korban yang sama, yang sama
sekali tidak dapat menghapuskan dosa. 12 Tetapi
Ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban
saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya
di sebelah kanan Allah, 13 dan sekarang Ia hanya
Mukasurat 3
menantikan saatnya, di mana musuh-musuh-Nya
akan dijadikan tumpuan kaki-Nya. 14 Sebab oleh
satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk
selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan.
Korban Kristus diterima dan baik untuk
selamanya. Kristus telah memulihkan umat
manusia kembali kepada perhubugan dengan
Allah Bapa dan dengan melakukan ini
memberikan kita peluang untuk menjadi
sempurna dan kudus, sepeti dia yang kudus.
Kepada kita yang mengikuti Kristus sekarang
akan menjadi korban hidup.
Roma 12:1-2 1 Karena itu, saudara-saudara, demi
kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya
kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang
berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang
sejati. 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan
dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan
budimu, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang
berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Kita melihat bahawa obligasi kita untuk
menjadi korban hidup tidak meniadakan atau
membuka obligasi kita untuk memelihara
Hukum
Allah,
tetapi
sebenarnya
menekankan Hukum itu. Dengan menuruti
Hukum Allah kita akan menjadi korban yang
diterima dalam pandanganNya. Sekarang kita
mempersebahkan persembahan doa, pujin
dan kebaktian kepada Eloah dan kita harus
mengabarkan InjilNya kepada semua bangsa.
Untuk keterangan lanjut tentang Yesus
Kristus dan bagaimana untuk menjadi seperi
dia, lihat karya tulis Siapakah Yesus? (No.
CB2)
Umat Kudus
Umat kudus adalah orang yang dipanggil
oleh Allah, yang mengetahui Allah mereka
(Yoh 17:3), yang diberikan Roh Allah, dan
memelihara Hukum Allah dan iman atau
kesaksian Yesus.
Wahyu 14:12 Disini adalah ketahanan bagi orang
kudus, mereka yang memelihara hukum Allah dan
iman Yesus.
Mukasurat 4
Pengenalan kepada Keimamatan Eloah Sepanjang Masa
Orang kudus inilah yang memelihara Hukum
Allah, yang akan menrima Kerajaan dan
memilikinya untuk selamanya (Dan 7:18).
Untuk menjadi kudus, seseorang itu tidak
semestinya harus mati seperti yang yang
diajar dalam aliran Kekristianan utama.
Semua mereka yang terdiri dariapda Jemaat
adalah kudus (Ef 3:8; 4:12; Fil 1:1; 1 Tim
5:10).
Yesaya menjelaskan kita akan dipanggil
pelayan kepada Allah dan menunjukkan kita
apa tugasan umat pilihan atau umat yang
dipanggil ini.
Yesaya 61:1-7 1 Roh Tuhan ALLAH ada padaku,
oleh karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah
mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik
kepada orang-orang sengsara, dan merawat orangorang yang remuk hati, untuk memberitakan
pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan
kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari
penjara, 2 untuk memberitakan tahun rahmat
TUHAN dan hari pembalasan Allah kita, untuk
menghibur semua orang berkabung, 3 untuk
mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala
ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung,
nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar,
supaya orang menyebutkan mereka "pohon
tarbantin kebenaran", "tanaman TUHAN" untuk
memperlihatkan keagungan-Nya. 4 Mereka akan
membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad,
dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang
sejak dahulu menjadi sunyi; mereka akan
membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat
yang telah turun-temurun menjadi sunyi. 5 Orangorang luar akan melayani kamu sebagai gembala
kambing dombamu, dan orang-orang asing akan
bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun
anggurmu. 6 Tetapi kamu akan disebut imam
TUHAN dan akan dinamai pelayan Allah kita.
Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa
dan akan memegahkan diri dengan segala harta
benda mereka. 7 Sebagai ganti bahwa kamu
mendapat malu dua kali lipat, dan sebagai ganti
noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu
akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu
dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu.
Dalam Yesaya, kita lihat bahawa bukan
sahaja kita menjadi pelayan, tetapi juga kita
digambarkan sebagai pohon keadilan, atau
kebenaran. Dari Pelajaran: Musa dan umat
Israel bergerak ke Sinai (No. CB40_2), kita
mengetahui bahawa pohon ini boleh
mewakili makluk roh.
Mereka yang hidup dan mengambl bahagian
dalam Kebangkitan Pertama, yang terjadi
pada ketika kedatangan Kristus, akan diubah
dalam sekeip mata sahaja kepada makluk roh
(1 Kor 1:52).
Untuk memastikan kita mengambil bahagian
dalam Kebangkitan Pertama, dan menjadi
makluk roh, kita perlu melakukan kerja umat
pilihan atau menjadi orang yang dipanggil
yang disenaraikan dalam Yesaya 61:1 dalams
eterusnya. Kerja ini memerlukan kita untuk:
1. Membawa berita baik kepada dunia.
2. Memulihkan atau menyembuhkan
orang yang patah hatinya.
3. Mengabarkan berita baik atau Injil
kepada dunia dan menjelaskan
Misteri-misteri Allah.
4. Mengabarkan atau memberitahu
dunia tentang Tahun Tuhan yang
Diterima, yang bererti mengajar
orang tentang Kalendar Allah dan
mengapa ianya penting untuk
dipelihara.
5. Membantu
dalam
pemulihan
Yerusalem dan Kerajaan Allah (kita
akan lihat ini dalam bentuk praktik
apabila jangka masa Pemerintahan
Adil pada 2017 CE; untuk keterangan
lanjut lihat karya tulis Kerajaan Allah
yang Kekal (No. 144).
Fungsi atau tugasan seorang Imam
Imam adalah untuk memelihara atau
megekalkan pengetahuan tentang Eloah dan
harus boleh memipin orang lain untuk
memelihara HukumNya.
Maleakhi 2:7 Kerana bibir imam harus memimpin
pengetahuan, dan manusia harus mendapatkan
instruksi dari mulutnya, kerana dia adalah
pengabar Tuhan semesta.
Imam ini akan mengajar umat Israel semua
undang-undang
yang
Tuhan
telah
memberikan kepada Musa (Im 10:11).
Tugasan mereka adalah pelbagai dan
dijelaskan dalam Keluaran 27:20, 21; 29: 3844; Im 6:12; 10:11; 24:8; Bilangan 10:1-10;
Ulangan 17:8-13; 33:10; dan Maleakhi 2:7.
Pengenalan kepada Keimamatan Eloah Sepanjang Masa
Mukasurat 5
Secara ringkasnya, imam diperlukan
untuk:
Hidup dengan Hukum Eloah
Menjelaskan Hukum Eloah
Mengajar Hukum Eloah
Memelihara atau mengekalkan Hukum
Eloah
Menghakimi melalui Hukum Eloah
Peranan Keimamatan dalam pendamaian
dan proses mengantara
Beginilah kita menjadi “Pohon Kebenaran
dan Keadilan” – apabila kita hidup melalui
Hukum Eloah.
Kristus, yang merupakan Imam Besar kita,
adalah pengantara bagi perjanjian yang baru
– bukan perjanjian lain seperti yang diajar
oleh sesetengah orang.
Satu lagi fungsi keimamatan adalah untuk
membantu dalam pendamaian umat manusia
kembali kepada Bapa. Mendamai bererti
membawa kembali bersama, menyatukan
semula.
Maksud perkataan Imam
Imam bertugas sebagai pengantara –
seseorang yang membantu kita pada masa
kesukaran. Perkataan Ibrani bagi priest
(iamam) adalah cohen (SHD 3548).
Cohen menandakan dalam ini makna akar
‘seseorang yang berdiri bagi orang lain dan
mendamaikan dalam puncanya' Untuk tujuan ini
Tuhan memilih kaum Levi dan daripada ia sekali
lagi Harun pada yang Dia berikan jabatan Imamimam itu sebagai satu hadiah. (The Temple Its
Ministry and Services, edisi dikemaskini, Alfred
Edersheim, 1996, ms. 57.)
Gelaran atau kedudukan imam boleh
diaplikasikan kepada keimamatan fizikal.
Seperti Harun dan anak-anaknya dan mereka
yang terdiri dari Jemaat, Rumah Alah yang
hidup, umat-umat kudusNya.
Istilah “imam” diaplikasikan kepada orang
yang percaya (1 Pet 2:9; Wah 1:6; Wah 5:10;
Wah 20:6). Semua orang yang percaya
sekarang adalah “raja dan imam kepada
Allah”.
Sebagai imam kepada Allah yang hidup, kita
sekarang boleh mendekati Takhta Allah,
yang
kita
telah
mengetahui
dan
memahaminya sebagai takhta rahmat, supaya
kita menerima belas kasihan dan mendapat
rahmat untuk membantu kita pada masa kita
memerlukan.
Ibrani 4:16 Marilah kita dengan yakin mendekati
takhta rahmat, supaya kita boleh menerima belas
kasihan dan mendapat rahmat untuk membantu
kita pada masa kita memerlukan.
Ibrani 9:15 15 Karena itu Ia adalah Pengantara
dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka
yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal
yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus
pelanggaran-pelanggara yang telah dilakukan
selama perjanjian yang pertama.
Umat pilihan Allah yang hidup membantu
Kristus sekarang dalam mendamaikan
penciptaan kembali kepada Bapa satu cara
pendamaian ini dapat dicapai adalah melalui
mengambil bahagian dalam acara puasa bagi
kesilapan yang tidak disengajakan dan tidak
disedari, yang nabi Yehezkiel sebutkan (Yeh
45:20). Lihat juga karya tulis Pengudusan
kepada Kesilapan yang Tidak Disengajakan
dan Tidak Disedar (No. 291).
Korban
Kristus
yang
sempurna
mendamaikan semua penciptaan supaya
perhubungan yang dicemari oleh warga jatuh
dan manusia oleh kerana dosa boleh
didirikan semula. Tidak ada lagi korban yang
diterima yang boleh memulihkan Warga
jatuh (Malaikat) dan umat manusia selain
dari satu daripada anak (elohim) Allah yang
meninggalkan kewujudan spiritualnya dan
menjadi anak manusia dan dengan
malakukan ini dia menjadi korban.
Ini membantu menjelaskan mengapa
Bilangan 18:17 merujuk kepada jabatan
imam sebagai satu hadiah.
Bilangan 18:7 7 tetapi engkau ini beserta anakanakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam
dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah
dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang
tabir, dan kamu harus mengerjakannya; sebagai
suatu jabatan pemberian Aku memberikan
Mukasurat 6
Pengenalan kepada Keimamatan Eloah Sepanjang Masa
kepadamu jabatanmu sebagai imam itu; tetapi
orang awam yang mendekat harus dihukum mati."
Dari kejadian 4, kita tahu kisah tentang dua
anak eprtama Adam, Kain dan Habel.
Keimamatan
memfokuskan
pada
pelayanan/kebanktian kepada Allah yang
dilaksanakan oleh Imam Besar. Pelayanan ini
menyediakan orang untuk didamaikan atau
dibawah kembali kepada Bapa. Dahulu
kalanya, ia adalah korban fizikal bagi dosa
yang dilakukan. Sekarang, kita bergantung
kepada korban Yesus Kristus dan
penerimaannya dan kelayakan sebagai Imam
Besar kita.
Allah tidak tidak menerima persembahan
dari Kain; namun telah dengan jelas
menerima persembahan dari Habel.
Sistem keimamatan memfokuskan pada
aspek spiritual Hukum, sebelum ini
memelihara tuntutan fizikal Hukum seperti
memelihara hukum makanan, Sabat,
perayaan-perayaan dll.
Alkitab memberitahu kita bahawa ianya
Allah (Ibr 5:4) yang memanggil setiap kita
untuk menjadi raja dan imam.
Ibrani 5:4 Tetapi tidak ada satu orangpun yang
boleh menjadi imam besar dengan haya meminta.
Hanya Allah yang memilih seorang imam, dan
hanya Allah yang telah memilih Harun.
Dengan
tindakan
kita,
kita
boleh
menguduskan atau membuat bangsa itu
kudus supaya mereka boleh mengetahui
kebenaran dan bertobat. Kita akan bercakap
tentang proses pengudusan kemudian.
Keimamatan dari mulanya
Allah mempunyai keimamatan yang
berterusan di planet ini, sehingga dan
termasuklah Abraham. Tidak pernah pada
mana-mana masa planet ini tanpa Hukum
Allah atau tanpa imam atau keimamatan.
Pada masa Adam
Dari mulanya, ketua keluarga bertindak
seperti imam. Alkitab tidak merujuk kepada
mereka secara khusus sebagai imam;
bagaimana pun, terdapat banyak contoh dari
para bapa yang melaksanakan tugasan imam
seperti mempersembahkan persembahan, dan
mengajar Hukum Allah.
Kejadian 4:3-5 Pada masa Kain emmbawa kepada
Tuhan persembahan dari buahan dari tanah, dan
Habel membawa persembahan dari haiwan yang
terbaik. Dan Tuhan telah menerima persembahan
dari Habel, ettapi bagi Kain dan persembahannya,
Dia tidak menerimanya.
Habel membawa persembahan dari haiwan
pertamanya yang terbaik, yang mana bererti
dia memberikan yang terbaik yang dia ada.
Walaupun
Kain
mengetahui
untuk
mempersembahkan
persembahan,
dia
memberikan persemabahan dengan sia-sia
(Yes 1:13). Hati Kain dan pemikiran adalah
salah. Dengan tidak memberikan yang
terbaik yang dia ada memberikan gambaran
tahap komitmennya dan penurutannya
terhadap Allah dan bagaimana dia
memandang kehidupan menurut kepada jalan
Allah. Ia menunjukkan diaman dia
meletakkan Allah dalam keutamaannya.
Hukum Allah yang pertama adalah bahaa
kita harus tidak ada Allah lain selain dari
Allah
(Kel
20:3).
Dengan
mempersembahkan buah-buahan yang biasa
dari hasil tanah kain telah menyebut nama
Tuhan dengan sia-sia (Kel 20:7). Dengan
menahan perkara yang sepatutnya dia
persembahkan, Kain telah mencipta patung
dalam hatinya dan melanggar Hukum Kedua
(Kel 20:4).
Tidak meletakkan Allah yang pertama
selalunya membawa orang itu kepada
kemarahan terhadap saudaranya. Inilah yang
berlaku kepada Kain yang menyebabkan dia
membunuh saudaranya.
Gagal untuk berbakti kepada Allah yang
Benar dan menuruti HukumNya boleh
membawa kepada kematian dan kemusnahan
kedamaian.
Pengenalan kepada Keimamatan Eloah Sepanjang Masa
Kain mengawini satu dariapda saudara
perempuannya, dan mereka mepunyai anak
Kej 4:16-17). Generasi Kain berterusan
tetapi tidak ada dariapda keturunan Adam ini
yang menuruti Hukum Allah. Untuk
keterangan lanjut tentang Kaind an Habel
lihat Kain dan Habel: Anak-anak Adam (No.
CB7).
Set adalah anak ketiga Adam dan Hawa. Dia
juga mengambil saudara perempuannya
menjadi isterinya, dan mereka mempunyai
anak-anak dan ramai cucu. Generasi Adam
dibawah keturunan Set memanggil nama
Tuhan (Kej 4:25-26). Keturunan Adam ini
mempunyai lelaki dan perempuan yang
menuruti Allah.
Kejadian 4:25 Dan Adam mendampingi isterinya
lagi, dan dia me;lahirkan seorang anak lelaki dan
memanggilnya Set, kerana dia berkata, “Allah
telah menetapkan bagi saya satu lagi anak selain
dari Habel, kerana Kain membunuh dia.”
Set (SHD 8352, Shêth) bererti digantikan
dan datang dari shîyth (SHD 7896) yang
bererti untuk menggantikannya.
Dari masa ini, manusia mula memanggil
nama Yahovah; dengan itu mereka
mengetahui siapa Allah. Hukum diberikan
kepada dunia dari permulanyaa dan Yahovah
adalah sebahagian daripada rencana yang
mengajar Hukum Allah kepada umat
manusia. Untuk keterangan lanjut lihat
karyat tulis Doktrin Dosa yang Asal
Bahagian 2 Generasi Adam (No. 248) dan
Kain and Habel:anak-anak Adam (No.
CB7).
Sementara kita membaca tentang generasi
Set, kita lihat satu lagi orang penting yang
lahir. Namanya adalah Nuh dan Allah akan
menggunakan dia dengan cara yang
istimewa. Selepas Nus berumur 500 tahun
dia menjadi bapa kepada tiga anak lelaki,
Sem, Ham dan Yapet.
Kita
lihat
banyak
contoh
Nuh
mempersembahkan tugasan sebagai Imam.
Dia membina mezbah untuk Allah dan
mempersembahkan korban (Kej 8:20). Nuh
Mukasurat 7
telah dipanggil Allah dan melayanai Allah
melalui penurutannya.
Hak kelahiran diberikan kepda Sem, anak
bongsu dari tiga anak Nuh, sebagai imam
Allah dalam Susunan Melkisedek. Pada
kematian Sem, keimamatan diberikan keoada
anak-anak Isyak dari Abraham. Terdapat
imam Allah yang Maha Besar tanpa
geneologi. Keimamatan ini adalah melalaui
anak-anak Nuh dan Abraham yang layak
mengambil alih dari keimamatan tersebut
(lihat juga Abraham dan Sodom (No. 91) dan
Memberi Persepuluhan (No. 161)
Kita tahu daripada cerita yang Nabi Abraham
pergi
bagi
menyelamatkan
atau
menyelamatkan Lot anak saudaranya apabila
Lot telah diambil tawanan. Raja bagi Sodom
datang dengan orang-orangnya yang
tertnggal bagi menghargai Nabi Abraham
kerana apa yang dia telah lakukan kepada
musuh. Pertemuan ini bertempat di satu
tempat berdekatan bandar raya Salem, yang
kemudiannya telah dipanggil Yerusalem.
Melkisedek, raja Salem, juga keluar untuk
bertemu Nabi Abraham. Hamba-hamba
Melkisedek membawa keluar roti dan wain
kepada Abram dan lelaki-lelaki yang capek
(Kej. 14:13 16). Melkisedek merestui Abram
untuk menyelamatkan rakyat yang telah
ditawanan. Melkisedek bukan sahaja raja
tetapi seorang imam Allah yang Maha Tinggi
(Ibr 7:1).
Ia menarik untuk diperhatikan Mesiah itu
ialah menjadi seorang imami selamalamanya selepas Susunan Melkisedek. Dia
satu Rabai Besar selama-lamanya, tetapi
beliau bukan Melkisedek yang bertemu
Abram. Dia satu lagi imam selepas itu
Susunan itu (Ibr. 7:11, RSV). Yesus pergi
seperti satu perintis pada wakil kita. Ini
bermaksud yang kita akan menjadi imamimam dari Susunan itu dengan Yesus Kristus
sebagai imam besar kita. Keimamatan bagi
Melkisedek adalah sebahagian dari janji
Tuhan (Ibr. 6:17 20).
Mazmur 110:4 Tuhan telah bersumpah dan tidak
akan menukarkan fikirannya: Kamu [Mesiah]
Mukasurat 8
adalah imam
Melkisedek.
Pengenalan kepada Keimamatan Eloah Sepanjang Masa
selamanya,
dalam
Susunan
Kepentingan roti dan wain menjadi diberikan
kepada Abram, berkaitan secara langsung
untuk roti dan wain ditubuhkan oleh Mesiah
pada Perjamuan Kudus Tuhan. Acara ini
tidak sabar-sabar ke memberi Roh Kudus di
bawah keimamatan
baru dari Susunan
Melkisedek, kerana diperkenalkan oleh
Mesiah.
Abram memberi Melkisedek satu persepuluh
semua barangan yang telah ditinggalkan oleh
penyerang-penyerang
itu
yang
telah
melarikan diri, walaupun Abram simpan
tiada ia untuk dirinya (Kej. 14:20 24). Ini
ialah untuk menunjukkan kami yang
keturunan Abram akan memberi zakat untuk
imam-imam itu. Tuhan membayar Hukum
persepuluhan menyatakan sesiapa yang gagal
untuk
memberi
satu
persepuluh
pendapatannya untuk imam-imam Tuhan
adalah merompak Tuhan (Mal. 3:8). Semua
milikan
adalah kepunyaan Tuhan.
Mengembalikan satu persepuluh adalah satu
daripada cara-cara yang betul untuk
menghormati Him.
Raja bagi Sodom menghulurkan kepada
memberi ganjaran Abram bagi semua dia
telah dibuat, tetapi Abram enggan menerima
sesuatu. Dia lebih suka berkat Tuhan
daripada kekayaan satu orang raja duniawi
boleh sediakan. Ia menarik untuk catat yang
rakyat Sodom telah diberkati di sini
disebabkan oleh Abram, walaupun mereka
telah hidup bertentangan dengan Hukum
Tuhan. Untuk keterangan lanjut lihat
Abraham dan Sarah (No. CB10).
Keimamatan sebelum Bait Suci didirikan
di Padang Belantara
Pada masa Musa kita tahu bahawa terdapat
seorang imam dari Midian yang mengetahui
Allah yang Benar. Dia dirujuk sebagai Yetro
atau Hobab (Hakim 4:11), yang adalah anak
kepada Reuel atau Raguel (Bil 10:29). Dia
menjadi Mertua kepada Musa.
Walaupun terdapat kekeliruan terhadap nama
ini, ia seolah-olah bahawa Hobab juga
dikenali sebagai Yetro (yang bererti yang
berbahagia).
Yetro adalah satu daripada anak-anak lelaki
bagi Keturah. Keturah adalah seorang gundik
Nabi Abraham. Nabi Abraham akan pernah
mengajar semua anak-anak lelakinya
undang-undang. Walaupun Nabi Yaakub /
Israel pergi kepada Mesir, anak-anak lelaki
Keturah tidak; oleh itu, beberapa anak-anak
lelaki dia melakukan bukan belajar sistemsistem palsu itu sembahyang dan anak-anak
lelaki lain Nabi Abraham melakukan. Yetro
adalah imam bagi Midian yang dikorbankan
kepada Tuhan dan tahu Tuhan adalah lebih
besar daripada semua. Yetro kekal setia
kepada Allah yang Satu (Kel. 18:12). Lihat
karya tulis Pentakosta di Sinai (No. 115) bagi
keterangan lanjut.
Qur'an adalah buku yang orang-orang Arab
itu menggunakan untuk didengar Tuhan.
Qur'an adalah satu ulasan pada Perjanjian
Lama dan Baru. Dalam Alkitab maklumat itu
dikumpulkan dalam sajak-sajak dan bab-bab.
Qur'an adalah dalam bentuk yang serupa,
tetapi sebaliknya memanggilnya Surah dan
bukannya Bab.
Rakyat bagi Midian adalah disebut berkalikali dalam Qur'an. Orang Shu'eyb imam
Jethro dari Midian dan Nabi Musa' bapa
mentua. Midian disebut dalam Surahs
berikut: 9:70,71; 11:84; cf. 26:175; 15:78;
28:45; 50:14; et Al.
Kita lihat disini bahawa mereka yang
menduduki Midian telah diberikan ajaran
yang benar tentang Allah pada masa itu.
Yetro adalah satu daripada keturunan
Abraham yang kekal setia kepada Allah yang
Satu, dan yang telah secara langsung
diperintahkan oleh Allah. Lihat karya tulis
keturunan Abraham Bahagian IV: Anakanak Keturah (No. 212D).
Umat Israel pergi kepada Mesir pada masa
kebuluran. Manakala di Mesir mereka
“hilang Hukum Tuhan” dan perlu kembali
diajar undang-undang moyang mereka. Ini
Pengenalan kepada Keimamatan Eloah Sepanjang Masa
merupakan apa Tuhan lakukan melalui
Malaikat Yahovah atau Malaikat Hadir.
Malaikat ini atau pengabar ini kemudian
menjadi Yesus Kristus. Dengan masa, Tuhan
menerangkan bagaimana Levi akan menjadi
keturunan imam bagi Israel.
Kita melihat bahawa sentiasa ada seorang
imam bagi Allah yang Satu pada Planet ini.
Selepas Keluaran, Nabi Musa telah
diberitahu rancangan-rancangan untuk Bait
Suci dan organisasi keimamatan apabila dia
di atas gunung berpuasa selama 40 haripada
kali pertama. Dalam pelajaran lain kita
melihat
pemilihan,
pengordinatan
/
kekudusan kepaderian, baju atau pakaian
keimamatan dan melihat pakaian atau jubah
seorang imam bagi membantu kita belajar
lebih banyak tentang tugas-tugas imam ini.
Sebagai penututp, mari kita meneliti kembali
apa yang harus dilakukan oleh imam atau
umat pilihan Allah.
Ringkasan
Kita lihat bahawa Allah dan HukumNya
adalah kudus, benar, baik, sempurna dan
benar. Allah dan hukumNya selalu wujud.
Rencanan sempurna Allah melibatkan
keimamatan. Mesiah layak menjadi Imam
Besar kita dan sekarang ini berfungsi dalam
tugasan itu.
Mukasurat 9
Sepertimana Kristus ditabalkan sebagai
imam, demikian juga kita ditabalkan untuk
mengikuti dia dalam keimamatan tersebut.
Dia adalah sempurna dan kita juga akan
dijadikan sempurna. Kita diperlukan untuk
bekerja dalam iman. Kita mempunyai kerja
dan tanggung jawab untuk dikerjakan
terhadap fkata-fkata penting ini:
Hidup denga Hukum Eloah
Menjelaskan Hukum Eloah
Mengajar Hukum Eloah
Memelihara atau mengekalkan Hukum
Eloah
Menghakimi melalui Hukum Eloah
Marilah kita melakukan peranan kita supaya
firman Allah ini bertambah dan ramai orang
yang menjadi percaya kepada Iman ini.
Kisah 6:7 Dan firman Allah ini akan bertambah;
dan jumlah pengikut akan berlipat ganda di
yerusalem, dan ramai imam-imam yang taat
kepada iman ini.
Semoga kita semua terus bergerak
kehadapan dalam melakukan kerja Allah
yang hidup ini, supaya kita boeh dipanggil
“Pohon Keadilan” kepada Tuhan, berdiri
teguh dalam Iman sementara kita menunggu
untuk memerintah bersama Kristus sebagai
raja dan imam.

Download