Uploaded by albiansa.88

Matematika Ekonomi dan Bisnis - P3

advertisement
MATEMATIKA EKONOMI & BISNIS
Ibnu Muttaqin, S.E., M.E.
FEBI IAIN KUDUS
AKAR, DAN
LOGARITMA
Pertem
uan 3 01
1. Konsep pangkat;
kaiadah
PANGKAT,
pemangkatan, kaidah perkalian dan
pembagin bilangan berpangkat. 2.
Konsep akar; kaidah pengakaran,
kaidah penjumlahan, pengurangan,
perkalian dan pembagian bilangan
terakar.
3. Konsep logaritma; basis logaritma,
kaidah logaritma.
4. Latihan Soal
PANGKAT
PANGKAT
Pangkat dari sebuah bilangan ialah suatu indeks yang menunjukan
banyaknya perkalian bilangan yang sama secara beruntun.
Contoh : 5 × 5 × 5 × 5 × 5 = 55
Notasi pemangkatan berfaedah pula untuk meringkas bilangan-bilangan kelipatan
perkalian-sepuluh yang nilainya sangat besar atau sangat kecil. Contoh : 100.000
diringkas 105; bilangan 1
−5
atau
0,00001
diringkas
10
100.000
5.000.000.000 = 5 . 109
7.500.000.000 = 7,5 . 109 atau 75 . 108
0,000.000.000 = 10−9
0,000.000.034 = 34 . 10−9 atau 3,4 . 10−8
KAIDAN PEMANGKATAN BILANAN
1. Bilangan bukan-nol berpangkat nol adalah satu.
��0 = 1 (�� ≠ 0)
2. Bilangan berpangkat satu adalah bilangan itu sendiri.
��1 = ��
3. Nol berpangkat sebuah bilangan adalah tetap nol.
0�� = 0
4. Bilangan berpangkat negatif adalah balikan pengali (multiplicative inverse) dari
bilangan itu sendiri.
−��
��
1
= ����
KAIDAH PEMANGKATAN BILANGAN
5. Bilangan berpangkat pecahan adalah akar dari bilangan itu sendiri. Dengan suku
pembagi dalam pecahan, menjadi pangkat dari akarnya, sedangakn suku terbagi
menjadi pangkat dari bilangan yang bersangkutan.
����
��
��
= ��
�� 25
3 = 32
5
=9
5
= 1,55
6. Bilangan pecahan berpangkat adalah hasilbagi suku-suku berpangkatnya.
��
�� ����
( ��) =
�� 3 2 32
��
( 5) =
�� 9
5
= 25
7. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi adalah bilangan berpangkat hasil kali
pangkat-pangkatnya.
(����)�� = ������ (32)4 = 32∙4 = 38 = 6.561
8. Bilangan yang dipangkatkan pangkat-berpangkat adalah bilangan berpangkat
hasil pemangkatan pangkatnya.
����
��
��
= ��
3
��
dimana �� = ��
24
= 316 = 43.046.721
KAIDAH PERKALIAN BILANGAN BERPANGKAT
9. Hasilkali bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan
baris berpangkat jumlah pangkat-pangkatnya.
����∙ ���� = ����+�� 32∙ 34 = 32+4 = 36 = 729
10. Hasilkali bilangan-bilangan berpangkat yang pangkatnya sama, tetapi basisnya
bebeda, adalah perkalian basis-basisnya dalam pangkat yang bersangkutan.
����∙ ���� = (����)�� 32∙ 52 = (3.5)2= 152 = 225
KAIDAH PEMBAGIAN BILANGAN BERPANGKAT
11. Hasilbagi bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan
baris berpangkat selisih pangkat-pangkatnya.
��
��
��
∶ ��
��−�� 2
= ��
4
2−4
3 ∙3 =3
−2
=3
1
= 9
12. Hasilkali bilangan-bilangan berpangkat yang pangkatnya sama, tetapi basisnya
bebeda, adalah pembagian basis-basisnya dalam pangkat yang bersangkutan.
��
��
��
: ��
=
��
�� 2
( ��) 3 :
2
5 =
3 2 9
( 5) = 25
Note: Lihat kaidah 6
AKAR
Akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat.
Akar dari sebuah bilangan ialah basis (x) yang memenuhi bilangan
tersebut berkenaan dengan pangkat akarnya (a).
= 3 sebab 32 = 9
9
2
64 3= 4 sebab 43 = 64
Secara umum:
= �� jika ���� = ��
��
��
AKAR (Lanjutan)
⮚ Apabila pangkat akarnya bilangan genap, radikan positif akan
menghasilkan akar positf dan akar negatif.
9 = ±3
⮚ Apabila pangkat akarnya genap dan radikannya negatif, hasilnya
adalah bilangan khayal.
−9 = Bilangan Khayal
⮚ Apabila pangkat akarnya ganjil, baik radikan positif atau negatif hanya
menghasilkan akar sesuai radikannya.
64 3= +4 (4 x 4 x 4)
−64 3= −4 (-4 x -4 x -4)
KAIDAH PENGAKARAN BILANGAN
1. Akar dari sebuah bilangan adalah basis yang memenuhi bilangan
tersebut berkenaan dengan pangkat akarnya.
��
= ��1�� 64 3= 6413 = 4
��
2. Akar dari sebuah bilangan berpangkat adalah bilangan itu sendiri
berpangkat pecahan dengan pangkat dari bilangan bersangkutan
menjadi suku terbagi sedangkan pangkat dari akar menjadi suku
pembagi
��
����
= ��
����
2
3
5
= 352 = 1,55
KAIDAH PENGAKARAN BILANGAN
3. Akar dari suatu perkalian bilangan adalah perkalian dari akar
akarnya.
���� ��= ��
��
∙ ��
��
8 ∙ 64 3= 8
3
∙ 64 3= 2 ∙ 4 = 8
4. Akar dari sebuah bilangan pecahan adalah pembagian dari akar
suku-sukunya.
��
��
��
��
3
=
��
��
��
=8
3
8
64
64
3
2
= 4=
0,5
KAIDAH PENJUMLAHAN/PENGURANGAN BILANGAN TERAKAR
Bilangan-bilangan terakar hanya dapat ditambahkan atau dikurangkan
apabila akar-akarnya sejenis. Yang dimaksud sejenis ialah akar-akar
yang pangkat dan radikannya sama.
5. Jumlah (selisih) bilangan-bilangan terakar adalah jumlah (selisih)
koefisien-koefisien terakar.
± �� ����
��
= (m ± ��) ����
��
��
�� ��
��
Contoh: 5 3 ± 2 3 = 7 3 = 7 (1,73) = 12,11
KAIDAH PERKALIAN BILANGAN TERAKAR
6. Hasilkali bilangan-bilangan terakar adalah akar dari hasilkali
bilangan-bilangannya. Perkalian hanya dapat dilakukan apabila
akar-akarnya berpangkat sama.
3
3
3
3
��
∙
64
=
8
∙
64
=
512
=8
∙ ��
��
��
= ����
��
8
(identik dengan kaidan ke-3)
7. Akar ganda dari sebuah bilangan adalah akar pangkat baru dari
bilangan bersangkutan; pangkat-baru akarnya ialah hasilkali pangkat
dari akar-akar sebelumnya.
����
15 2∙ 625 3= 15 ∙ 625 2∙3= 4,5
��
= �� ∙ ����
��
��
∙ ��
��
KAIDAH PEMBAGIAN BILANGAN TERAKAR
8. Hasilbagi bilangan-bilangan terakar adalah akar dari hasilbagi
bilangan-bilangannya. Pembagian hanya dapat dilakukan apabila
akar-akarnya berpangkat sama.
��
=
��
��
3
��
��
�� 8
64
3
=864
=18
3
3
= 0,5
��
(identik dengan kaidah ke-4)
LOGARITMA
Logaritma pada hakikatnya merupakan kebalikan dari proses pemangkatan dan/atau
pengakaran. Ia dapat dipakai untuk menyederhanakan operasi-operasi perkalian,
pembagian, pencarian pangkat, dan penarikan akar.
Logaritma suatu bilangan adalah pangkat yang harus dikenakan pada (memenuhi)
bilangan pokok logaritma untuk memperoleh bilangan tersebut.
�� = �������� �� atau �� = log�� ��
(Pangkat �� logaritma dari �� terhadap basis ��)
52 = 25 Pangkat 2 adalah logaritma dari 25 terhadap basis 5, atau 5������ 25 = 2
102 = 100 Pangkat 2 adalah logaritma dari 100 terhadap basis 10, atau 10������
100 = 2
LOGARITMA (Lanjutan)
Bentuk Pangkat
Bentuk Akar Bentuk Logaritma ���� = �� ��
��
= ���������� �� = ��
Contoh:
1. 6������ 36 = 2 sebab 62 = 36 atau 36 = 2
2. 5������ 625 = 4 sebab 54 = 625 atau 625 4= 5
3. Jika �������� 49 = 2 berarti ��2 = 49, �� = 49 = 7
4. Jika 3������ �� = 10 berarti 310 = ��, �� = 59.049
5. Jika 10������ 1.000 = �� berarti 10�� = 1.000 = 103, �� = 3
BASIS LOGARITMA A. Basis logaritma yang
paling lazim adalah 10. Dengan demikian : Log m = 10log m, log 24 =
10
log 24.
Logaritma berbasis 10 disebut logaritma biasa atau logaritma Briggs
(sesuai nama penemunya, Henry Briggs, 1561-1630)
B. Ada juga basis logaritma e (e = 2,718287) atau sering diringkas
menjadi 2,72.
Logaritma berbasi e disebut logaritma alam (natural) atau logaritma
Napier (John Napier, 1550-1617).
Notasi logaritma natural dilambangkan dengan ln.
ln m berarti elog m. elog 65 dapat dituliskan ln 65 saja.
KAIDAH LOGARITMA
KAIDAH LOGARITMA
KAIDAH LOGARITMA
PENYELESAIAN PERSAMAAN DENGAN LOGARITMA
1
PENYELESAIAN PERSAMAAN DENGAN LOGARITMA 2
PENYELESAIAN PERSAMAAN DENGAN LOGARITMA 3
EXERCISE
TIME!
THANK YOU
Sampai Ketemu di Pertemuan Selanjutnya.
Download