Uploaded by nataliaprameli

Soal dan pembahasan unsur radioaktif

advertisement
Soaldanpembahasanunsurradioaktif
Posted on 06/08/2018Oleh: Apipah
Peluruhanradioaktifterjadipadainti atom yang tidakstabilyaitu, unsur yang
tidakmemilikienergiikat yang cukupuntukmenahanintibersama-samakarenakelebihanbaik proton
atau neutron.Soaldanpembahasanunsurradioaktifiniakanmenampilakantigajenisutamapeluruhan –
bernamapeluruhan alpha, beta dan gamma untuktigahurufpertamadarialfabetYunani.
Partikelalfaadalahidentikdenganinti helium, yang terdiridaridua proton dandua neutron
terikatbersama.Peluruhan alpha adalah proses perubahan atom
asliberubahmenjadiunsurberbedadanmelepaskanpartikel alpha.
Jumlahmassanyaberkurangempatdannomoratomnyaturundua.Sebagaicontoh, uranium-238
akanmeluruhmenjadi thorium-234. Kadang-kadangsalahsatunuklidaanakinijugaakanradioaktif,
biasanyaakanmeluruhlebihlanjutolehsalahsatu proses lain yang dijelaskan di dalamartikellainnya.
1. Berapakahjumlah neutron dalamnuklida23892U ….
a.
b.
c.
d.
e.
156
146
234
137
247
Jawaban: B
A
ZX
→ 23892U
Jumlah proton = Z = 92
A = p + n = 238
n = 238 – p
n = 238 – 92
n = 146
2. Suatunuklidaterdiriatas 6 proton dan 8 neutron. Bagaimanakahnotasiataulambangnuklidaitu?
a.
b.
12
8
6C
6He
c.
d.
e.
14
6C
4
2He
20
10Ne
Jawaban: C
Tandasuatu atom nuklidabergantungpadanomoratomnya (Z). Atom dengannomor atom Z = 6
adalahsuatukarbon (C). Nuklidadengan 6 proton dan 8 neutron mempunyainomormassa = 14
Jadilambangnya146C.
3. Suatuzatradioaktifmempunyaiwaktuparuh 20 tahun. 25 gram zatitudisimpanselama 60
tahun.Berapakah gram sisanya ….
a.
b.
c.
d.
e.
4,251 gram
2,165 gram
1,135 gram
3,211 gram
3,125 gram
4. Suatuzatradioaktifmula-mulamenunjukkankeaktifan 2400 dps. Setelah 10 tahunkeaktifannyamenjadi 300 dps.Berapawaktuparuhzatradioaktifitu?
a.
b.
c.
d.
e.
5 tahun
2,5 tahun
7,45 tahun
3,33 tahun
50 tahun
5. Proses peluruhanradioaktifumumnyamengikutikinetikareaksiorde–1. Suatuisotopmemilikiwaktuparuh 10 menit.Jumlahradioaktif yang tersisasetelah 40 menitadalah ….
a.
b.
c.
d.
e.
1/8 × semula
1/10 × semula
1/16 × semula
1/20 × semula
1/40 × semula
6. Waktuparuhsuatuunsurradioaktifadalah 8 jam. Bilamula-mulaterdapat 64 g unsurtersebut,
sisaunsursetelahsatuhariadalah ….
a.
b.
c.
d.
32 gram
24 gram
16 gram
8 gram
e. 4 gram
7. Isotop146C adalahzatradioaktif yang menyinarkansinar beta. Setelahzatinimelepaskansinar beta
akandihasilkan ….
a.
b.
c.
d.
e.
isotop126C
isotop147N
isotop168O
isotop136C
isotop146C
8. Bila 16 g isotopradioaktifdisimpanselama 60 hari, sisa yang diperolehadalah 2 g.
Waktuparuhisotopradioaktifiniadalah ….
a.
b.
c.
d.
e.
7,5 hari
10 hari
20 hari
30 hari
15 hari
9. Bilasuatuunsurradioaktif Z sesudah 42 bulanmasihtersisa 1/64 bagiandariberatsemula,
makadapatdinyatakanbahwawaktuparuhunsur Z adalah ….
a.
b.
c.
d.
e.
5 bulan
6 bulan
7 bulan
8 bulan
10 bulan
10. Perhatikanpersamaanreaksiintiberikutini.
222
86Rn
→ 84P218 + X
Partikel X yang tepatadalah ….
a.
b.
c.
d.
e.
0
–1e
1
1P
4
2α
1
0n
0
–1e
11. Setelah 6 tahappenguraiandenganmemancarkansinar β dan 7 tahapanpenguraiansinar α,
isotopradioaktif23490Th akhirnyamenghasilkanisotopstabil (tidakradioaktiflagi), yaitu ….
a.
b.
c.
d.
e.
208
82Pb
210
83Pb
210
83Ti
206
83Bi
206
82Pb
12. Berikutbeberapacontohpenggunaanradioisotop:
1.
2.
3.
4.
Na –24 untukmenyelidikikebocoranpipa
miny– 60 untukmensterilkanalat-alatkedokteran.
I – 131 untukmengetahuiletak tumor padaotakmanusia.
P – 32 untukmemberantashamatanaman.
Radio isotop di atas yang berfungsisebagaiperunutadalah ….
a.
b.
c.
d.
e.
1 dan 4
2 dan 4
1 dan 2
3 dan 4
1 dan 3
Jawaban: E
Isotop yang berperansebagaiperunutadalah:


Na–24 untukmenyelidikikebocoranpipaminyakdalamtanah.
I–131 untukmengetahuiletak tumor padaotakmanusia.
13. Isotop radioaktif92823Umengalami peluruhanmenjadi90423Th dengancara ….
a.
b.
c.
d.
e.
menangkapsinaralfa
memancarkan positron
menangkapelektron
memancarkansinaralfa
membebaskanelektron
14. Tipepeluruhanradioaktifmeliputi, kecuali ….
a.
b.
c.
d.
e.
alfa
beta
gamma
positron
neutron
Jawaban: E
Neutron bukanmerupakansalahsatutipepeluruhanradioaktif, yang termasukreaksipeluruhan:




peluruhanalfa
peluruhan beta
peluruhangama
peluruhannuklidabuatan
15. Penggunaanisotop Co–60 dalampengobatanpenyakitkankeradalahkarenazatinimemancarkan
….
a.
b.
c.
d.
e.
sinar beta
sinarinframerah
sinar gamma
sinar ultraviolet
sinaralfa
Jawaban: C
Isotop Co–60 dalampengobatankankermemancarkansinargama.
Download
Random flashcards
hardi

0 Cards oauth2_google_0810629b-edb6-401f-b28c-674c45d34d87

Rekening Agen Resmi De Nature Indonesia

9 Cards denaturerumahsehat

Rekening Agen Resmi De Nature Indonesia

9 Cards denaturerumahsehat

sport and healty

2 Cards Nova Aulia Rahman

Create flashcards