Berjalan sejauh 2 Mil

advertisement
AYAT FIRMAN TUHAN
"Dan siapapun yang
memaksa engkau
berjalan sejauh satu mil,
berjalanlah bersama dia
sejauh dua mil”.
(Matius 5:41)
Gereja Pentakosta Mangseng



Menurut catatan para ahli sejarah,
pada
saat
itu tentara Romani
menangkap
orang-orang
Yahudi
untuk mengangkut dan mengisi
makanan, lalu memerintahkan untuk
berjalan sejauh dua mil (1 mil di
negara Roma sangat jauh).
Sehingga orang-orang Yahudi tidak
mahu dan berikhtiar untuk melarikan
diri, tetapi kalau ketahuan, pasti akan
menerima
penganiayaan/siksaan,
namun Tuhan Yesus mengajarkan
kepada mereka, agar mahu berjalan
dua kali lipat, yakni berjalan sejauh 2
mil.
Apabila mereka mahu melaksanakan
dengan cara itu, sebenarnya dapat
menggerakkan hati tentera Romani,
sehingga memperoleh perlakuan yang
baik (diperlakukan dengan baik).
DALAM HAL APA KITA HARUS BERJALAN SEJAUH 2 MIL
1.
Taat Melakukan Firman Tuhan
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan
bukan hanya pendengar saja; sebab jika tidak demikian
kamu menipu diri sendiri. 1:23 Sebab jika seorang
hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya,
ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamatamati mukanya yang sebenarnya di depan
cermin. 1:24 Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah
pergi atau ia segera lupa bagaimana
rupanya. 1:25 Tetapi barangsiapa meneliti hukum yang
sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang,
dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya
mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguhsungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh
perbuatannya. (Yakobus 1:22-25)
Gereja Pentakosta Mangseng
DALAM HAL APA KITA HARUS BERJALAN SEJAUH 2 MIL


Melakukan Firman Tuhan harus melewati batas
kemampuan manusia.
Seperti contoh

Abraham menyelamatkan Lot yang telah
meninggalkan dia, dan menyelamatkan juga
penduduk Sodom (Kej 14).

Yusuf dijual ke Mesir oleh para abangnya, sehingga
telah menderita selama 10 tahun lebih, dan setelah
menjadi Perdana Menteri, ia mau mengampuni
kesalahan para abangnya, serta memimpin
keluarganya ke tempat tinggalnya dan menghidupi
atau memelihara mereka (Kej 45 : 4-10)
Gereja Pentakosta Mangseng
DALAM HAL APA KITA HARUS BERJALAN SEJAUH 2 MIL
2. Melakukan Tugas dengan penuh tanggung jawab.



Lakukan tugas kita dengan penuh tanggung
jawab sampai selesai, bila penting belajar
melakukan tugas yang bukan tanggung jawab
kita.
Terhadap tugas yang tidak memperoleh upah,
juga harus dilakukan dengan senang hati dan
maksimal dan terhadap tugas yang tidak
mendapat upah, harus dilakukan seolah-olah
untuk Tuhan bukan untuk manusia (Kolose
3:23).
semua itu dilakukan dalam tugas “Berjalan
sejauh 2 mil”
Gereja Pentakosta Mangseng
Keteladan dari Rasul Paulus
Kis. 20:33 Perak atau emas atau pakaian tidak
pernah aku ingini dari siapapun juga. 20:34 Kamu
sendiri tahu, bahwa dengan tanganku sendiri aku
telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan
keperluan kawan-kawan
seperjalananku. 20:35 Dalam segala sesuatu telah
kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan
bekerja demikian kita harus membantu orangorang yang lemah dan harus mengingat perkataan
Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah
mengatakan: Adalah lebih berbahagia memberi
dari pada menerima."
Gereja Pentakosta Mangseng
DALAM HAL APA KITA HARUS BERJALAN SEJAUH 2 MIL
3. Memberikan Persembahan
 Orang kaya yang sering memberi persembahan, tidak
dapat disebut “berjalan sejauh 2 mil”. Yang melakukan
persembahan perpuluhan, belum dapat disebut “berjalan
sejauh 2 mil”. Karena hanya merupakan yang harus
dilakukan sahaja (Luk 11 : 42; Mal 3 : 10).
 Tetapi celakalah kamu , hai orang-orang Farisi, sebab
kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan
segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan
dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain
jangan diabaikan. (Lukas 11:42)
Gereja Pentakosta Mangseng
Contoh Berjalan sejauh 2 Mil


Yang dilakukan oleh jemaat Makedonia, barulah
dapat disebut “berjalan sejauh 2 mil” (2 Kor 8 :
1-4). Persembahan dari janda dapat disebut
juga (Mrk 14 : 41-44; 1 Raj 17 : 12-15).
8:1 Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada
kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada
jemaat-jemaat di Makedonia. 8:2 Selagi dicobai dengan berat
dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan
meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam
kemurahan. 8:3 Aku bersaksi, bahwa mereka telah memberikan
menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan
mereka. 8:4 Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan
mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih
karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada
orang-orang kudus (2 Korintus 8:1-4)
Gereja Pentakosta Mangseng
KESIMPULAN
Gereja / Orang Percaya
yang ingin berkembang,
terdapat beberapa unsur :
Apabila banyak
jemaat yang mau
berjalan sejauh 2 mil,
maka Gereja pasti
berkembang, dan setiap
orang pun pasti akan
memperoleh berkat
Gereja Pentakosta Mangseng
Gereja Pentakosta Mangseng
Download