Definisi dan Pengertian Ekosistem

advertisement
SHA’ARI OMAR
IPG KAMPUS KOTA BHARU
DEFINISI
BIODIVERSITI,
KOMPLEKSITI
dan
KESTABILAN
EKOSISTEM
JENIS-JENIS
EKOSISTEM
FUNGSI
SHA’ARI OMAR
IPG KAMPUS KOTA BHARU
Definisi dan Pengertian Ekosistem
Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsurunsur
hidup dan bukan hidup (biotik
maupun
abiotik)
secara
utuh
dan
menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan
saling bergantung satu sama lain. Ekosistem
mengandungi keanekaragaman jenis dalam
suatu komuniti dengan lingkungannya yang
berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi
kehidupan dalam alam (Dephut, 1997)
SHA’ARI OMAR
IPG KAMPUS KOTA BHARU
Fungsi Ekosistem
Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input,
perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien
berlaku. Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu
arah sahaja. Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof
fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses
fotosintesis. Autotrof adalah organisma pengeluar primer
bagi sesuatu ekosistem. Sebatian organik yang kaya
menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan
merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem
. Jaringan makanan terdiri daripada beberapa rantai
makanan yang bergabung. Setiap rantai dalam jaringan
makanan adalah bermula dari pengeluar, pengguna yang
pelbagai dan pengurai .
SHA’ARI OMAR
IPG KAMPUS KOTA BHARU
JENIS-JENIS EKOSISTEM
A. Ekosistem Air (Akuatik)
1.
Ekosistem Air Tawar, yaitu ekosistem yang terbentuk di permukaan
daratan. Memiliki kondisi air tawar (konsentrasi garam-garam mineral
sedikit). Meliputi danau, sungai, rawa, dll.
Ada 2 macam ekosistem air tawar, yaitu : Ekosistem Air Tawar Lentik dan
Ekosistem Air Tawar Lotik
a.
Ekosistem air tawar lentik
Ciri : Airnya tidak berarus
SHA’ARI OMAR
IPG KAMPUS KOTA BHARU
b. Ekosistem air tawar lontik
Ciri : Memiliki air yang berarus
SHA’ARI OMAR
IPG KAMPUS KOTA BHARU
2. Ekosistem Laut, meliputi zon litoral (daerah tepi laut), zon laut cetek dan zon
pelagik
Zon litoral
Zon laut dangkal
Zon
fotik
Lantai Samudra
Zon Pelagik
Zon
afotik
Figure 34.7A
Zon Litoral
SHA’ARI OMAR
IPG KAMPUS KOTA BHARU
–
Berada di tepi laut (pantai)
–
Menyediakan tempat bagi kebanyakan ikan dan udang, kepiting untuk
membesarkan anak-anaknya.
–
Biasanya dikelilingi oleh daratan yang membentuk hutan bakau
SHA’ARI OMAR
IPG KAMPUS KOTA BHARU
Zon laut cetek
b. Ekosistem Terumbu Karang
-Terbentuk oleh koloni rangka haiwan coelenterata
-Berperanan sebagai kawasan pembiakan ikan
-Ekosistem yang mudah rosak oleh pencemaran dan lain-lain
SHA’ARI OMAR
IPG KAMPUS KOTA BHARU
Zon Pelagik
-Merupakan wilayah laut terbuka.
-Terdiri dari 2 wilayah kedalaman yang berbeza, yaitu zon fotik dan zon
afotik
Zon
fotik
Lantai Samudra
Zon
afotik
Zon
Pelagik
SHA’ARI OMAR
IPG KAMPUS KOTA BHARU
EKOSISTEM DARAT
Memiliki bentuk-bentuk yang pelbagai
Hutan Hujan Tropika
Kutub
Hutan musim
Savana
Chaparral
Hutan Konifer
Gurun
Padang rumput
Tundra
SHA’ARI OMAR
IPG KAMPUS KOTA BHARU
Hutan Hujan Tropika
•
•
•
•
Umumnya terletak di kawasan katulistiwa
Merupakan ekosistem yang beranekaragam yang tinggi
Curahan hujan tinggi (200-450 cm pertahun)
Mendapat sinar matahari sepanjang tahun
Figure 34.10
SHA’ARI OMAR
IPG KAMPUS KOTA BHARU
Savana
•
•
•
Kering, terletak di kawasan tropika dan sub tropika.
Didominasi oleh padang rumput yang luas dan diselangi oleh tumbuhan semak dan
pohon yang bertaburan
Haiwan yang mendominasinya adalah serangga, herbivora dan karnivora
Figure 34.12
SHA’ARI OMAR
IPG KAMPUS KOTA BHARU
Gurun
•
•
•
•
Gurun adalah bioma yang sangat kering
Curahan hujan sangat rendah (kurang dari 25 cm pertahun)
Tumbuhan yang mendominasi berupa semak, tumbuhan sukulen, dan rumput-rampai
Terletak di garis lintang 20 ° - 30° Utara dan Selatan
Figure 34.13
Padang Rumput / Step
- Didominasi oleh tumbuhan rumput-rampai dalam skala yang luas
- Curahan hujan di bawah savana, yakni 25 – 75 cm pertahun
- Di dominasi oleh haiwan-haiwan herbivora
SHA’ARI OMAR
IPG KAMPUS KOTA BHARU
SHA’ARI OMAR
IPG KAMPUS KOTA BHARU
Taiga
- Didominasi oleh tumbuhan konifer
- Terletak di daerah sub tropika atau
pergunungan
- Memiliki musim dingin yang
panjang, musim panas pendek
-Haiwan yang hidup antara lain ialah
rusa, serigala dll
Figure 34.15
SHA’ARI OMAR
IPG KAMPUS KOTA BHARU
Tundra
• Memiliki musim dingin
yang sangat panjang
(ekstrem)
• Meliputi daerah-daerah
yang terletak dekat
dengan kutub utara
• Tidak ditemukan pohon,
didominasi oleh lumutlumutan, rumputrumputan, dan perdu.
Figure 34.18
Download