PSIKOLOGI SOSIAL

advertisement
KONSEP
PSIKOLOGI SOSIAL
PROF MADYA DR. MA’ROF REDZUAN
Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan
Fakulti Ekologi Manusia, UPM
DEFINISI PS
• Hidup manusia mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh orang lain dan
persekitaran
• Gordon Allport: PS adalah menerangkan
bagaimana fikiran, perasaan dan tingkah
laku individu dipengaruhi kehadiran orang
lain, sama ada secara sebenar atau hanya
dijangkakan.
• Dipengaruhi: suara, tingkah laku, ciri-ciri
fizikal, ciri-ciri personaliti, norma sosial.
Psikologi manusia adalah dipengaruhi dan mempengaruhi oleh
kehadiran orang lain dan persekitaran
Konsep PSIKOLOGI

1.
2.

Berasal daripada dua
perkataan:
Psyche – jiwa
Logos – Sains
Definisi Sains yang
mengkaji tingkah laku dan
proses mental individu
KONSEP PSIKOLOGI
• Psikologi: Sains mengkaji proses mental
dan tingkah laku manusia.
• Proses mental: aktiviti mental –
pemikiran, emosi, perasaan, motif,
• Matlamatnya: menerang, menghurai,
meramal dan mempengaruh.
Proses Mental
Psikologi:
Sains mengkaji
proses mental
dan tingkah laku
individu
Tingkah Laku
Konsep-Konsep Utama
Sains:
Ilmu yang diperolehi melalui kajian saintifik
Tingkah laku:
Apa sahaja pergerakan tubuh badan
manusia (bahagian soma)
Proses Mental:
Aktiviti mental yang berlaku di otak
1.Pemikiran: ingatan, persepsi, penaakulan, penilaian, kepercayaan.
2.Emosi: Sedih, gembira, bimbang, risau
3.Perasaan: Gembira, suka
4.Motif: niat dan hasrat
Proses mental kadang kala dicerminkan oleh tingkah laku; walaupun
tidak semestinya
Siapa Dia Individu Manusia Yang
Menjadi Fokus Psikologi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Makhlok biologi
Mempunyai personaliti yang berbeza
Difahami dalam konteks budaya dan etnik
Mengalami proses pembesaran dan perkembangan
Tingkah lakunya digerakkan
Haiwan sosial
Berperanan membentuk diri sendiri
Bertingkah laku adaptif dan maladaptif
Tingkah laku punyai pelbagai sebab
FOKUS PSIKOLOGI SOSIAL
1. Sistem Personaliti: tumpu kepada anasiranasir personaliti (eg tret). (Psikologi)
2. Sistem sosial: tumpu kepada hubungan
antara individu (Sosiologi)
3. Sistem kebudayaan: pengaruh kebudayaan
kepada individu (Personalti dan Budaya)
4. Psikologi sosial – cuba menerangkan ketigatiga sistem dalam kehidupan individu.
SKOP PSIKOLOGI SOSIAL
• Tumpuan Psikologi kepada individu (mental dan tingkah
laku) – persepsi, pemikiran, motivasi, pembelajaran,
kognitif.
• Tumpuan Sosiologi kepada hubungan antara manusia –
norma sosial, organisasi, kelas dan institusi sosial.
• Tumpuan PS kepada individu (proses mental/tingkah
laku) dikesani oleh orang, budaya dan persekitaran –
tarikan antara perseorangan, tingkah laku
langsang/prososial, pengaruh sosial.
• Melihat perkara yang sama dari sudut (pendekatan) yang
berbeza-beza.
JENIS-JENIS PSIKOLOGI
SOSIAL
• Diajar dalam dua jabatan: Jabatan Sosiologi
dan Jabatan Psikologi.
• Perbezaanya
– Kaedah kajian yang digunakan
– Bidang yang diberikan tumpuan
– Jurnal
ASAS TEORI
• Teori Psikoanalisis –faktor bawah sedar dalam
mempengaruhi tingkah laku; Sigmund Freud.
• Teori Kognitif – pemikiran, persepsi, motif, organisasi
pengalaman dalam mempengaruhi tingkah laku.
• Teori behaviorisme – proses pembelajaran (pelaziman
operan/klasik), peneguhan dan ganjaran, rangsangan
luaran (pemerhatian, peniruan,dan pemodelan), Pavlov,
Skinner, dan Bandura
• Teori humanistik – manusia boleh menentukan tingkah
lakunya sendiri, menggunakan pontensinya untuk
pembangunan diri; Rogers, Maslow.
• Perincian seterusnya.
Psikoanalisis





Dipelopori oleh Sigmund Freud.
Menekankan gerakuasa dalaman dalam mempengarui
tingkah laku manusia.
Mental-bawah sedar merpakan pengerak kepada
tingkah laku.
Mental bawah-sedar: pemikiran, keinginan, kehendak,
impuls seksual dan langsangan.
Menggunakan pendekatan psikoanalisis, iaitu
membawa mental bawah-sedar kepada kesedaran.
Behaviorisme (Tingkah laku)
Menolak pendekatan terdahulu (yang menekankan
proses mental)
 Menekankan tingkah laku yang boleh diperhatikan dan
faktor persekitaran dalam mempengaruhi tingkah laku.
 Menekankan “Stimulus – Response”
 Psikologi dianggap sebagai “sains tingkah laku”.
 Tingkah laku adalah dibentuk oleh persekiataran.
 Tokoh utama, Skinner, menekankan bahawa tingkah
laku adalah dibentuk melalui sistem peneguhan.
 Pendekatan yang utama di Amerika Syarikat yang
dipelopori oleh J.B. Watson.
 B. F. Skinner merupakan tokoh yang paling dikaitkan
dengan Behaviorisme

Teori Kognitif




Mendakwa Behaviorisme terlalu ketat - yang
menganggap seolah-olah manusia ini pasif.
Manusia adalah memilih mana rangsangan yang
sesuai, iaitu manusia adalah berfikir.
Ahli psikologi seharusnya memberi fokus kepada
proses, struktur dan fungsi mental.
Proses mental: mempersepsi, memikir,
mentaakul, ingatan dan menyelesai masalah
adalah yang mendasari tingkah laku.
Humanistik






Rogers: THINK
POSITIVE
Kita adalah apa yang
kita fikirkan
Menekankan kualiti positif seseorang: keupayaan untuk
berkembang, dan kebebasan untuk menentukan nasib
sendiri.
Manusia mempunyai pelbagai pontensi.
Menekankan bahawa manusia mempunyai keupayaan
untuk menguasai hidup mereka dan mengelakkan diri
daripada dimanipulasi oleh persekitaran (berbeza dengan
pandangan behaviorisme).
Menekankan kekebasan diri (humanisitik).
Tokoh utamanya ialah Abraham Maslow dan Carl Rogers.
Teori motivasi banyak menggunakan pendekatan
humanistik
BIDANG PSIKOLOGI SOSIAL
Diantaranya:
•
Tingkah laku langsang
•
Tingkah laku prososial
•
Perkenalan kendiri
•
Pengaruh sosial
•
Prasangka dan diskirminasi
•
Tarikan antara perseorangan
•
Sikap dan perubahan sikap
•
Psikologi gender
•
Psikologi persekitaran
•
Tingkah laku kesihatan
KESIMPULAN
• Psikologi sosial adalah sains yang mengkaji
bagaimana psikologi manusia adalah dipengaruhi
oleh orang lain.
• Proses mental dan tingkah laku manusia adalah
dipengaruhi oleh persekitaran sosial dan fizikal di
mana mereka berada.
• Diri (tingkah laku, sikap, etc) kebanyakannya
ditentukan oleh adanya orang lain dan
persekitaran yang ada kaitan dengan diri kita.
Download