Harian

advertisement
Doa Permohonan:
Kristuslah gembala, penolong dan penghibur umatNya.
Marilah kita penuh bakti menghadap Dia dan berkata:
U : Dengarlah kami, ya Allah, pelindung kami.
Terpujilah Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah
memanggil kami masuk ke dalam umatMu yang suci,
semoga kami tetap setia dalam GerejaMu. U
Harian
IBADAT SENJA | Oktober 2017
KHAMIS MINGGU KE DUAPULUH TUJUH,
MASA BIASA
Paus kami, Paus Fransiskus, Kauserahi tugas
memperhatikan semua jemaat, berikanlah kepadanya
iman yang teguh, harapan yang hidup dan cinta kasih
penuh pengertian. U
PENDAHULUAN
P – Ya Allah, bersegeralah menolong aku
U – Tuhan, perhatikanlah hambaMu
Kemuliaan kepada Bapa...
Semoga orang-orang yang berdosa menyesal, yang jatuh
bangun kembali, dan kami semua bertobat dan
memperoleh keselamatan. U
BAPA KAMI
Bapa kami yang ada di syurga
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu
Jadilah kehendakMu
diatas bumi seperti
didalam syurga.
Berilah kami rezeki pada hari ini
dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami
kedalam percubaan
tetapi bebaskanlah kami
dari yang jahat.
Amin.
EDARAN DALAMAN SAHAJA
Engkau telah rela tinggal di perasingan, ingatlah akan
mereka yang tinggal jauh dari keluarga dan tanah air. U
Anugerahkanlah kiranya damai abadi kepada arwah semua
orang yang telah berharap kepadaMu. U
Doa Penutup:
Tuhan yang mahamurah, kami ucapkan terima kasih
kepadaMu atas hari yang baru lalu ini. Tunjukkanlah
belaskasihanMu kepada kami dan lupakanlah kiranya
segala kesalahan yang kami perbuat karena kelemahan
kami.
Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang
hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam persekutuan
roh kudus sepanjang segala masa. Amin.
Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap
dosa dan menghantar kita ke hidup kekal. Amin.
Published by: Peninsular Malaysia Pastoral Team Print: Steno Print Sdn Bhd
Design: The Mustard Seed Studio
[email protected]
BETAPA
HATIKU
Betapa hatiku, Tuhan…
berterima kasih Yesus,
Kau mengasihiku, Tuhan…
Kau memilikiku,
Hanya ini Tuhan persembahanku,
Segenap hidupku jiwa dan ragaku,
S’bab tak kumiliki harta kekayaan,
Yang cukup bereti ‘tuk ku persembahkan,
Hanya ini Tuhan permohonanku
Terimalah Tuhan persembahanku,
Pakailah hidupku sebagai alatMu,
Seumur hidupku.
Ant. 1: UmatMu bersorak kegirangan,
ya Tuhan, sambal menuju tempat
kediamanMu.
Mazmur 131 (132) (I)
Ingatlah, ya Tuhan, akan Daud,
dan akan segala kemenangannya.
Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah
kepada Tuhan, dan berjanji kepada Allah
Yakub yang mahakuat:
“Sungguh, aku takkan masuk ke dalam
rumah kediamanku,
takkan berbaring di ranjangku,
takkan membiarkan mataku tertidur,
ataupun membiarkan kelopak mataku
terlelap, sampai aku mendapatkan tempat
bagi Tuhan,
kediaman bagi Allah Yakub.”
Kita telah mendengar tentang tabut itu di
Efrata, telah mengetahuinya di padang Ya’ar.
Marilah kita pergi ke tempat kediaman
Tuhan, bersembah sujud di hadapan
tumpuan kakiNya.
Bangunlah, ya Tuhan, silakan ke tempat
istirahatMu,
Engkau beserta tabut kekuatanMu.
Semoga para imamMu berpakaian kesucian,
dan umatMu bersorak kegirangan.
Demi Daud, hambaMu,
janganlah Kaupalingkan wajahMu dari raja
yang Kauurapi.
Kemuliaan kepada Bapa...
Ant.: UmatMu bersorak kegirangan, ya
Tuhan,
sambal
kediamanMu.
menuju
tempat
Ant. 2: Tuhan telah memilih Sion
menjadi tempat tinggalNya.
Mazmur 131 (132) (II)
Tuhan telah mengangkat sumpah kepada
Daud dan tidak akan mengingkarinya:
“Seorang anak kandungmu
akan Kududukkan di atas takhtamu.
Jika para anakmu berpegang pada perjanjianKu dan pada peraturan yang Kuajarkan
kepada mereka, maka anak merekapun akan
duduk di atas takhtamu selama-lamanya.”
Sebab Tuhan telah memilih Sion
agar menjadi tempat tinggalNya:
“Di sinilah peristirahatanKu untuk selamalamanya, di sini Aku akan tinggal, kerana
itulah kehendakKu.
Orang jujur akan Kuberkati dengan berlimpah,
orang miskin akan Kukenyangkan.
Para imam akan Kukenakan pakaian kesucian,
dan umat akan bersorak gembira.
Di sana Aku memberikan kekuasaan
kepada Daud, menyediakan cahaya bagi raja
yang Kuurapi. Musuhnya akan Kupermalukan,
tetapi dia akan Kumahkotai kemuliaan.
Kemuliaan kepada Bapa...
Ant.: Tuhan telah memilih Sion menjadi
tempat tinggalNya.
Ant. 3: Allah memberi Kristus kekuasaan,
kehormatan dan kerajaan; dan semua
bangsa mengabdi kepadaNya.
Kidung
– Why 11: 17-18; 12:10-12
Kami mengucapkan syukur kepadaMu, ya
Tuhan, Allah yang mahakuasa, yang ada
dahulu dan sekarang. Sebab Engkau telah
memangku kekuasaanMu yang besar
dan mulai memerintah sebagai raja.
Semua bangsa marah, maka tibalah kemurkaanMu,
tibalah saat orang mati dihakimi.
Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada
para hambaMu, yaitu para nabi, para kudus dan
semua orang takwa,
baik yang kecil maupun yang besar.
Sekarang telah tiba keselamatan,
kekuatan dan pemerintahan Allah kita,
telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.
Kerana si pendakwa, saudara-saudara kita telah
dijatuhkan, yang mendakwa mereka siang
malam di hadapan Allah kita.
Tetapi mereka mengalahkan dia berkat
darah Anakdomba dan berkat kesaksian mereka.
Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan
nyawanya, oleh kerana itu bersukacitalah, hai
surga dan para penghuninya.
Kemuliaan kepada Bapa...
Ant. : Allah memberi Kristus kekuasaan,
kehormatan dan kerajaan; dan semua bangsa
mengabdi kepadaNya.
Bacaan Singkat: 1 Ptr 3,8-9
Hendaklah kamu semua seia sekata dan seperasaan.
Hendaklah kamu mengasihi saudara-saudara dan
bersikap lemah lembut dan rendah hati. Janganlah
membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki
dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu
memberkati, karena untuk itulah kamu telah dipanggil,
supaya kamu sendiri juga memperoleh berkat.
Lagu Singkat
P: Tuhan memberi kita makanan, yang paling lazat.
U: Tuhan memberi kita makanan, yang paling lazat.
P: Ia memuaskan kita dengan madu terbaik
U: Tuhan memberi kita makanan, yang paling lazat.
P: Kemuliaan kepada...
U: Tuhan memberi kita makanan, yang paling lazat.
Kidung Maria
Ant: Tuhan
menurunkan orang
yang berkuasa dari
takhta, dan
mengangkat yang
hina-dina.
“Hatiku bersyukur kepada Tuhan;
jiwaku bersukacita kerana Allah, Juruselamatku,
sebab Dia ingat akan daku, hambanya yang hina!
Mulai dari sekarang sekalian orang akan
mengatakan aku berbahagia, kerana perbuatan
yang besar yang Allah Maha Kuasa telah lakukan
atas diriku.
Kudus namanya; Dia menyatakan rahmatnya
kepada orang yang takut akan dia, dari satu
keturunan sampai keturunan yang lain.
Dengan tangannya yang berkuasa
Dia mencerai-beraikan mereka yang sombong,
serta segala rancangan mereka.
Dia menurunkan raja-raja dari takhta mereka,
dan meninggikan orang-orang hina.
Dia mengenyangkan orang-orang yang lapar
dengan makanan-makanan yang baik, dan orangorang kaya disuruhnya pergi dengan hampa.
Dia memenuhi perjanjian yang dibuatnya
kepada nenek-moyang kita; Dia datang
menyelamatkan hambanya Israel; Dia ingat
menunjukkan rahmatnya kepada Abraham
dan kepada segenap keturunannya hingga kekal!”
Kemuliaan kepada Bapa...
Ant: Tuhan menurunkan orang yang
berkuasa dari takhta, dan mengangkat
yang hina-dina.
Download