akhlak - 201412072 - Maya Indah Sosilawati

advertisement
AKHLAK
NAMA : - Maya Indah. S (2014-12-072)
-Sri Hardiyanti (2014-12-087)
Pengertian
• Kata ahklak berasal dari Bahasa Arab yang sudah di
Indonesiakan. Kata tersebut merupakan bentuk jamak
dari kata Khulq. Kata Akhlak ini mempunyai akar kata
yang sama dengan kata Khaliq yang bermakna
pencipta dan kata Makhluq yang artinya ciptaan , yang
diciptakan, kata Khalaqa, menciptakan.
• Dengan demikian, kata Khulq dan Akhlak yang
mengacu pada makna “Penciptaan” segala yang ada
selain Tuhan termaksuk didalamnya kejadian manusia.
Para ahli bahasa mengartikan Akhlak dengan istilah
Watak, Tabi’at, kebiasaan, perangai atau aturan .
Para ulama ilmu Akhlak merumuskan
Definisinya dengan berbagai ungkapan
diantaranya :
• Ibnu Maskawah ( W.421 H/1030M )
menyatakan Akhlak ialah kondisi jiwa yang
senantiasa mempengaruhi untuk bertingkah
laku tanpa pemikiran dan pertimbangan.
• Sidi Ghazalba berpendapat Ahklak adalah sifat
kepribadian yang melahirkan Perbuatan
manusia terhadap tuhan dan Manusia, diri
sendiri dan makhluq lain, sesuai seluruh dan
larangan serta pentunjuk Al-qur’an dan Hadits
Beberapa ciri dalam perbuatan Akhlak
Islam, yaitu :
• Perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa yang
menjadi kepribadian seseorang.
• Perbuatan yang dilakukan tanpa memerlukan
pemikiran dan pertimbangan
• Perbuatan itu merupakan kehendak diri yang
dibiasakan tanpa paksaan
• Perbuatan itu berdasarkan petunjuk Al-qur’an
dan Hadits
• Perbuatan itu untuk berprilaku terhadap ALLAH ,
Manusia, diri sendiri dan Makhluk lainnya
Sumber-Sumber Akhlak Islam
“sesungguhnya aku diutus hanya untuk
menyempurnakan akhlak mulia (HR.Imam
Malik) landasan beraklak adalah bersumber dari
:
• Al-Qur’an
• As-sunnah
PEMBAGIAN AKHLAK
Akhlak terbagi pada dua macam yaitu akhlak
terpuji (akhlakul mahmudah) akhlak tercela
(akhlakul madzmumah)
• Akhlak Terpuji
• Akhlak Tercela
Objek Akhlak
• 1. Akhlak kepada sesama manusia terdiri atas :
•
•
•
•
•
Akhlak kepada Rossullulah SAW
Akhlak kepada diri sendiri
Akhlak kepada keluarga dan kerabat
Akhlak kepada tetangga dan masyarakat
Akhlak kepada makhluk selain manusia (
lingkungan hidup )
Pembinaan Akhlak dalam kehidupan seharihari
Islam membina penganutnya melalui Rukun
Iman dan Rukun Islam.
• Melalui pemahaman dan
kesadaran akan apa yang
terkandung dalam rukun iman
dan implementasinya dalam
realitas kehidupan
• Melalui pengalaman terhadap
rukun islam dengan
pemahaman dan kesadaran
yang benar diikuti
internalalisasi nilai rukun Islam
dalam kehidupan harian.
• Pembiasaan diri dengan nilai-nilai
mulia dalam kehidupan sehari-hari
akan tertanam kuat menjadi jati
diri.
• Memperbanyak waktu membaca
Al-Qur’an, menggali dan
memahami maknanya guna
diamalkan.
• Memperbanyak waktu membaca
hadist-hadist Rasulullah SAW untuk
mengisi akal pikiran, ispirasi
bertindak dan berperilaku serta
menjadi standar dalam berakhlak
mulia.
Dampak narkoba terhadap akhlak
generasi muda
•
•
•
•
•
•
Bahaya narkoba
Pengguna narkoba
Jenis-jenis Narkoba dan Dampaknya
Hukum Narkoba
Islam dan Narkoba
Pengaruh Narkoba terhadap generasi muda
Kesimpulan
• Jadi akhlak adalah merupakan tingkah laku
manusia yang tampak dan dapat laku manusia
yang tampak yang dpaat dilihat pada dirinya
yang didorong oleh hati nurani, pemikiran,
serta rasio. Segala macam perilaku atau
perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan
sehari-hari disebut akhlakul kharimah atau
akhlakul mahmudah .
Download