ABSTRAK Pada tahun 1933-1945 merupakan masa kejayaan

advertisement
ABSTRAK
Pada tahun 1933-1945 merupakan masa kejayaan seorang Adolf Hitler menjadi seorang
pemimpin dari partai NAZI dan sekaligus menjadi pemimpin Jerman yang dapat mengembalikan
kejayaan pada Negara Jerman. Ideologi fasisme Hitler merupakan ideologi yang mendapat banyak
respon dari Negara lain karena konsep Fasisme yang digunakan Adolf hitler dianggap sebagai
konsep fasisme yang kejam dan diskriminasi terhadap kaum yahudi.
Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana reaksi masyarakat Jerman
terhadap konsep Fasisme yang di terapkan oleh Adolf Hitler dan Untuk mengetahui sejauh mana
kemajuan Ideologi Fasisme di Jerman pada era Adolf Hitler tahun 1933-1945 serta Untuk
menjelaskan bagaimana Adolf Hitler dengan ideologi Fasisme muncul ke panggung kekuasaan
pada Perang Dunia ke II. Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini secara teoritis
diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa jurusan ilmu hubungan internasional dan
masyarakat luas serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya “mengenai fasisme di
Jerman”. Serta diharapkan dapat memberikan informasi bagi para masyarakat tentang betapa
pesatnya perkembangan Ideologi Fasisme ketika era Adolf Hiter di Jerman pada tahun 1933-1945.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif analisis dan deskriptif serta
menggunakan metode penelitian historis. Metode penelitian kualitatif sendiri lebih menekankan
aspek pencarian makna dibalik kenyataan empiris dan realitas sosial yang ada sehingga
pemahaman yang mendalam akan realitas sosial tersebut dapat tercapai. Pada akhirnya penelitian
kualitatif menjadi lebih mudah dipahami sebagai metode di mana datanya dapat berupa
pernyataan-pernyataan. dan data yang dihasilkan pun berupa data deskriptif mengenai subjek yang
diteliti, yaitu kata-kata baik tertulis maupun lisan. Serta metode historis sendiri digunakan
digunakan untuk mengungkapkan peristiwa atau kejadian pada masa lalu, untuk memberikan
interpretasi dari trend yang naik-turun dari suatu status keadaan di masa lampau untuk memperoleh
suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan keadaan
sekarang dan dapat meramalkan yang akan dating. Penelitian ini memaparkan bagaimana kosep
fasisme yang di terapkan oleh Adolf Hitler di Jerman pada tahun 1933-1945.
Kata Kunci: Adolf Hitler , NAZI Dan Fasisme di Jerman.
ABSTRACT
In 1933-1945 is the heyday of an Adolf Hitler became a leader of the NAZI party and became
leader of Germany who can restore its former glory on the country of Germany. The ideology
of Hitler's fascism is the ideology that got a lot of response from other countries because the
concept of Fascism used Adolf hitler considered the concept of fascism that cruel and
discrimination against Jews.
As for the purpose of this research is to find out how the reaction of Germany's
society against the concept of Fascism which is applied by Adolf Hitler and to know the extent
of Ideology of fascism in Germany during Adolf Hitler 1933-1945 and to explain how Adolf
Hitler with the ideology of fascism comes to the stage of power in World War II. While the benefits
or
usefulness
of
this
study
theoretically
expected
to
provide
information
for
students majoring in international relations and the public at large as well as can
be a reference for further research "about fascism in Germany". And are expected to provide
information for the public about how therapid development of the ideology of Fascism when the
era of Adolf Hiter's Germany in 1933-1945.
This
research
uses
qualitative
research
methods
and
analysis
of descriptive and historical research methods. Qualitative research method itself emphasizes the
aspect of the search for meaning behind the empirical reality and social reality that exists so that a
deep understanding of the social reality can be achieved. Qualitative researchmay ultimately be
more easily understood as a method in which data can be in the form of statements. the
resulting data and any form of descriptive data on the subject are examined, namely the words
of both written and oral. As well as the historicalmethod itself used used to disclose events
or occurrences in the past, to give interpretations of the trends that go up and down from a status
of the State in the past to obtain a generalization is useful to understand the reality of
history, comparing the current situation and anticipate that will come. This study exposes how
the conceptof fascism which is applied by Adolf Hitler in Germany in 1933-1945.
Keywords: Adolf Hitler, the Nazis And the fascists in Germany
ABSTRAK
Dina taun 1933-1945 ieu heyday hiji Adolf Hitler jadi pamingpin pihak Nazi sarta ogé jadi
pamingpin Jerman anu bisa mulangkeun kamulyaan tina Reich. Ideologi Hitler Aristokrasi
mangrupakeun ideologi nu meunang loba response ti nagara sejen alatan konsép Aristokrasi dipaké
Adolf Hitler dianggap salaku konsép Aristokrasi kejem jeung diskriminasi ngalawan Yahudi.
Maksud ieu panalungtikan nya éta pikeun manggihan kumaha réaksi umum Jerman ka
konsép Aristokrasi di diterapkeun ku Adolf Hitler jeung nangtukeun extent tina kamajuan ideologi
Aristokrasi di Jerman di jaman Adolf Hitler dina 1933-1945 ogé nerangkeun kumaha Adolf Hitler
jeung ideologi Aristokrasi mecenghul onto panggung daya dina Perang Dunya II. Sedengkeun
benefit atawa usefulness sacara téoritis, ieu panalungtikan téh dipiharep bisa méré informasi
pikeun siswa jurusan Hubungan internasional jeung masarakat lega sarta jadi rujukan pikeun
panalungtikan hareup "ngeunaan Aristokrasi di Jerman". Sarta dipiharep bisa méré informasi ka
masarakat ngeunaan kumaha perkembangan gancang tina ideologi Aristokrasi salaku mage Adolf
era karasa di Jerman dina 1933-1945.
Ulikan ieu ngagunakeun métode panalungtikan kualitatif métode panalungtikan analitis
jeung deskriptif jeung sajarah. métode panalungtikan kualitatif sorangan leuwih tekenan dina
milarian hartina balik realitas empiris jeung kanyataanana sosial nu pamahaman jero kanyataanana
sosial bisa dihontal. Dina ahir panalungtikan kualitatif kana leuwih gampang dipikaharti salaku
métode nu data bisa pernyataan. jeung data anu dihasilkeun ieu dina bentuk data deskriptif dina
subjek ditalungtik, nyaéta kecap boh ditulis jeung lisan. Ogé metoda sajarah sorangan dipaké
dipaké pikeun nganyatakeun kajadian atawa kajadian dina jaman baheula, nepi ka méré interpretasi
tina trend tina naékna jeung tumiba kaayaan nagara dina mangsa katukang pikeun ménta hiji
generalisasi nu mangpaat pikeun neuleuman realities sajarah, ngabandingkeun kaayaan arus jeung
bisa ngaduga anu bakal dating. Ulikan ieu ngagambarkeun kumaha kosep Aristokrasi diterapkeun
ku Adolf Hitler di Jerman dina taun 1933 ka 1945.
Konci: Adolf Hitler, Nazi jeung Aristokrasi di Jerman.
Download