Latar Belakang, Standar dan Prosedur AIPT

advertisement
Oleh
Hidayatulloh
Disampaikan Dalam
“Pengajian Dosen dan Karyawan UMSIDA”
Aula K.H. Ahmad Dahlan, 8 April 2017
BAGAIMANA JAWABAN ANDA?








Mengapa K.H. Ahmad Dahlan mendirikan
Muhammadiyah?
Untuk apa Muhammadiyah didirikan?
Mengapa Muhammadiyah mendirikan AUM?
Untuk apa AUM didirikan?
Mengapa anda ada di AUM?
Apa cita-cita anda tentang AUM, dimana anda
setiap hari ada di situ?
Apa yang sudah anda lakukan untuk mencapai
cita-cita itu?
Jika diukur sudah seberapa tingkat capaiannya?
Potensi manusia
SKILL
S
KNOW
LEDGE
ATTITUDE
Menentukan Sukses dan
Bernilainya Hidup Manusia
LET’S PLAY THE GAME!
Dari beberapa pilihan berkut,
tentukan mana yang paling
menentukan sukses di dunia
kerja dan berinilai dengan
menghitung angka sesuai
hurufnya!
HURUF = ANGKA
A
1
H
8
O
15
V
22
B
2
I
9
P
16
W 23
C
3
J
10
Q
17
X
24
D
4
K
11
R
18
Y
25
E
5
L
12
S
19
Z
26
F
6
M
13
T
20
G
7
N
14
U
21
KNOWLEDGE
K+N+O+W+L+E+D+G+E
11+14+15+23+12+5+4+7+5
= 96%
SKILLS
S+K+I+L+L+S
19+11+9+12+12+19
= 81%
ATTITUDE
A+T+T+I+T+U+D+E
1+20+20+9+20+21+4+5
= 100%
Mengapa etika itu penting?
ETIKA lah yang
membuat hidup dan
kerja kita bisa
sukses 100%
MISI KERASULAN


Membentuk akhlak mulia
(good ethic)
Kunci sukes kehidupan dan
perjuangan Rasul adalah
AKHLAK
MUHAMMADIYAH
AUM
PEGAWAI
MUHAMMADIYAH
Persyarikatan yang merupakan
Gerakan Islam Dakwah Amar
Makruf Nahi Munkar, Berazaskan
Islam, Berdasar Al-Qur’an dan
As-Sunnah, Bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat Islam
yang sebenar-benarnya
WUJUD GERAKAN
❖
❖
Gerakan Muhammadiyah
diwujudkan dalam berbagai
bidang usaha
Secara konkrit diwujudkan
dalam bentuk AUM
(Pendidikan, Kesehatan,
Ekonomi, Sosial, dll.)
AUM
AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
Pilihan yang diambil Muhammadiyah
adalah Amal dulu, berarti Beribadah,
orientasinya adalah Ajrun (pahala,
akhirat, surga).
 Selanjutnya Usaha, berarti Bekerja,
orientasinya adalah Ujroh (gaji, dunia).
 Yang benar dan menjanjikan adalah
BEKERJA DALAM BINGKAI IBADAH.

IBADAH
UMUM
KHUSUS
sosial, ekonomi, politik,
seni, budaya, pendidikan,
Kesehatan, dll.
thaharah, shalat, zakat,
puasa, haji, qurban,
aqiqah, doa, zikir, dll.
APA SAJA BOLEH,
KECUALI YANG DILARANG
SEMUANYA DILARANG,
KECUALI ADA PERINTAH
azas manfaat dan
madharat
azas kepatutan dan
kesesuaian
KAITAN KERJA DENGAN IBADAH?
 Apakah
semua bentuk kerja itu
ibadah?
 Jika tidak, kerja yang
bagaimana yang berinilai
ibadah?
 KERJA YANG BERNILAI IBADAH
ADALAH KERJA YANG BERETIKA
Cakupan Etika Kerja
Cara menyikapi dan
Memaknai Pekerjaan Pekerjaan
ETIKA
Cara bersikap dan
berinteraksi dengan
Atasan, Teman, dan
Bawahan
Atasan,
Teman &
Bawahan
Pelanggan
Cara bersikap dan
berinteraksi dengan
pelanggan
Etika terhadap Pekerjaan
 Memiliki
pemahaman dan
pemaknaan yang positif
terhadap pekerjaan
 12
cara memaknai
pekerjaan
1. Kerja itu ibadah, kerja adalah
pengabdianku, aku sanggup bekerja serius

Allah mewajibkan manusia beribadah.

Kerja merupakan lapangan konkrit
melaksanakan kebajikan, mjd bagian
dari pengabdian kepada Allah.
Jadi bekerja harus serius dan
sungguh-sungguh.


Keseriusan akan kembali pada dirinya.
2. Kerja itu suci, kerja adalah
panggilan, aku sanggup bekerja
dengan benar dan ihlas.
➢
➢
Suci berarti diabdikan/diorientasikan
hanya kepada Allah Yang Suci.
Dengan kesadaran bahwa kerja
adalah sebuah panggilan jiwa yang
suci, lahirlah perasaan untuk
melakukannya secara benar dan ihlas.
3. Kerja itu sehat, kerja adalah
aktualisasi diri, aku sanggup
bekerja keras


Kerja adalah pengerahan energi biopsiko-sosial. Akibatnya kita menjadi
kuat, sehat lahir dan batin.
Agar menjadi maksimal, kita sanggup
bekerja keras, bukan kerja asal-asalan
atau setengah-setengah.
Fattqullaha
Mastatho’tum
4. Kerja itu Rahmat, aku sanggup
bekerja dengan tulus
❖
❖
Mendapat pekerjaan adalah Rahmat
ALLAH Yang Maha Kuasa.
Respon yang tepat adalah bersyukur
dan berterima kasih.
❖
Pemahaman demikian akan mendorong
orang untuk bekerja secara tulus.
5. Kerja itu amanah, kerja adalah
tanggungjawabku, aku sanggup
bekerja tuntas
❖
❖
❖
Melalui kerja kita menerima amanah.
Sebagai pemegang amanah, kita
dipercaya, harus berkompeten, dan
wajib melaksanakannya sampai selesai.
Maka tidak ada pekerjaan yang
tidak tuntas.
Peringatan !
Hai orang-orang yang beriman, jangan
engkau menhianati Allah dan RasulNya, dan jangan pula menghianati
amanat-amanat yang telah diberikan
kepadamu, jika kamu mengetahui.
(al-Qur’an)
 Tidaklah dikatakan beriman seseorang
kalau pada dirinya tidak amanat (al-Hadits)

6. Kerja itu seni, kerja adalah kesukaanku, aku sanggup bekerja kreatif


Dalam pekerjaan pasti ada unsur
keindahan, keteraturan, harmoni,
artistik seperti halnya seni.
Bekerja bukan hanya mencari uang,
tetapi lebih pada mengaktualisasikan potensi kreatif.
7. Kerja itu melayani, kerja adalah
pelayananku, aku sanggup bekerja
sempurna.



Kemuliaan sejati datang dari pelayanan.
Pekerjaan adalah wujud pelayanan nyata
bagi Institusi maupun orang lain.
Kuncinya adalah sanggup bekerja secara
sempurna.
PELAYANAN BERMUTU
CUSTOMER
SERVICE
CUSTOMER
SATISFACTION
TRUST
8. Kerja itu kompetisi, aku sanggup
memberikan yang terbaik
Idiologi Fastabiqul Khairaat (QS.2:148) :
 Melakukan kebaikan
 Kebaikannya banyak (aktsaru ‘amala..)
 Melakukan yg terbaik (akhsanu ‘amala..)
 Jadilah
orang pertama yang
melakukan kebaikan yang terbaik
itu.
9. Kerja itu kehormatan, kerja
adalah kewajibanku, aku sanggup
bekerja unggul


Orang yang memiliki pekerjaan adalah
terhormat.
Respon yang tepat adalah menjaga
kehormatan itu dengan bekerja secara
maksimal untuk menghasilkan mutu
yang maksimal pula.
10. Kerja adalah peningkatan,
aku bekerja untuk meraih yang
lebih baik.
Man kaana yaumuhu khoiran min
amsihi fahuwa raabikhun;
 wa man kaana yaumuhu mitsla
amsihi fahuwa maghbuunun;
 wa man kaana yaumuhu syarran min
amsihi fahuwa mal’uunun (Al-Hadits)

‫آلخ َرةُ َخ ْي ٌر لَ َك ِم َن األولَى‬
ِ َ‫َول‬
 Akhir
lebih baik dari awal
 Lakukan
perbaikan dan
pening-katan secara terusmenerus (Continuous
Improvement)
QS. Ar Ra’d :11
 Allah
tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum
itu berusaha merubahnya
 Orang
bisa merubah kalau
punya kapasitas
 Perubahan yang terjadi harus
disengaja (by design)
USAHA ►BERHASIL
W=Fxs
S=vxt
11. Bekerja adalah memberi
manfaat
 Khoiru
naas.
 Orang
an naas anfa’uhum li an
yang memberi manfaat
selalu dikenang
 Meskipun sudah wafat seakan ia
masih hidup (al-haya fi al maut)
12. Kerja itu memhagiakan
Phisical
Happiness
Intelectual
Happiness
Social
Happiness
Spiritual
Happiness
Download