Uploaded by rusland_yunus

YANG MENDAPAT RAHMAT ALLAH

advertisement
YANG MENDAPAT RAHMAT ALLAH
1 of 1
http://azwirbchaniago.blogspot.com/2015/01/yang-mendapat-rahmat-alla...
YANG MENDAPAT RAHMAT ALLAH
ORANG YANG MENDAPAT RAHMAT ALLAH
Oleh : Azwir B. Chaniago
Siapakah orang orang yang akan mendapat rahmat Allah.
Sungguh Allah Mahapengasih Mahapenyayang. Dan sebagai hamba kita sangat mendambakan dan membutuhkan kasih sayang
Allah yaitu berupa rahmat-Nya agar selamat menjalani hidup di dunia dan di akhirat kelak. Ketahuilah bahwa Allah Ta’ala
telah memberikan penjelasan tentang kepada siapa rahmat Allah itu akan diberikan-Nya. Rahmat Allah yang begitu luas akan
diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Diantaranya adalah :
Pertama : Untuk orang yang mengikuti al Qur an.
Allah berfirman : “Wa hadza kitaabun anzalnaahu mubaarakun fattabi’uuhu wat taquu la’allakum turhamuun” Dan al Qur an
itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, ikutilah dia (al Qur an) dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. (Q.S al
An’aam 155).
Syaikh as Sa’di berkata : Penyebab terbesar mendapatkan rahmat Allah adalah dengan mengikuti al Qur an dari segi ilmu dan
pengamalan.
Kedua : Untuk orang yang shalat, berzakat dan ta’at.
Allah berfirman : “Wa aqiimush shalawaata wa aatuz zakaata wa ati’ur rasuula la’allakum turhamun” Dan dirikanlah shalat,
tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat (Q.S an Nuur 56).
Ayat ini menjelaskan bahwa barangsiapa yang menginginkan rahmat Allah maka inilah jalannya (mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan taat kepada Rasul). Dan barang siapa yang mengharapkannya tanpa menegakkan shalat, membayar zakat
serta taat kepada Rasul, maka dia hanyalah seorang yang mengkhayal lagi berdusta. Nafsunya telah memberinya angan angan
dusta (Syaikh as Sa’di, Tafsir Karimir Rahman).
Ketiga : Untuk orang yang berbuat baik.
Allah berfirman : “Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin” Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang orang
yang berbuat baik. (Q.S al A’raaf 56).
Syaikh as Sa’di berkata : Maksudnya adalah dalam beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba hamba Allah.
Semakin banyak seorang hamba berbuat baik, maka dia semakin dekat kepada rahmat Allah dan Allah pun dekat kepadanya
dengan Rahmat-Nya. Ayat ini adalah dorongan yang sangat jelas untuk berbuat baik. (Tafsir Karimir Rahman).
Sebagai penutup, dicantumkan disini doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta’ala yaitu salah satu doa untuk mendapatkan
rahmat-Nya. “Rabbana, laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaitanaa wahablanaa min ladunka rahmah, innaka antal
wahhaab” Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada
kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Mahapemberi (Q.S Ali Imran 8)
Itulah sebagian penyebab yang insya Allah akan mendatangkan rahmat-Nya. Semoga Allah selalu menurunkan rahmat berupa
kasih sayang-Nya kepada kita semua.
Wallahu A’lam. (191)
6/1/2019, 8:11 PM
Download
Random flashcards
hardi

0 Cards oauth2_google_0810629b-edb6-401f-b28c-674c45d34d87

Rekening Agen Resmi De Nature Indonesia

9 Cards denaturerumahsehat

Card

2 Cards

Dokumen

2 Cards oauth2_google_646e7a51-ae0a-49c7-9ed7-2515744db732

Create flashcards