Akhlak Terpuji Yang Dimiliki Nabi Muhammad SAW

advertisement
Akhlak Terpuji Yang Dimiliki
Nabi Muhammad SAW
Standar
Kompetensi

Nabi
Muhammad
Shalallahu
Alaihi
Wassalam (SAW) adalah nabi terakhir yang
patut diteladani segala tingkah lakunya.
Semenjak masik kanak-kanak, Nabi Muhammad
memiliki akhlak yang mulia. Segala tingkah
lakunya patut dijadikan contoh dan suri teladan
bagi semua manusia. Nabi Muhammad adalah
manusia pilihan Allah yang dijadikan sebagai
rasul atau utusan untuk menyampaikan ajaran
Allah kepada umat manusia agar beriman,
bertakwa, taat beribadah dan berakhlak terpuji
sehingga mereka akan selamat dunia dan
akhirat.
Nabi Muhammad diberi tugas oleh Allah
untuk membawa umat manusia menuju ke jalan
yang benar dan diridhoi Allah. Nabi Muhammad
memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu,
Nabi Muhammad dijadikan sebagai uswatun
hasanah, artinya contoh dan tauladan yang
baik bagi umat manusia. Hal ini sesuai dengan
firman Allah yang tertulis dalam kitab Al Quran
surat Al Ahzab ayat 21 berikut:
Yang Artinya: “Sesungguhnya telah ada
pada (diri) Rasulullah (Nabi Muhammad) itu suri
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang
yang
mengharap
(rahmat)
Allah
dan
(kedatangan) hari akhir dan dia banyak
menyebut nama Allah”. (Q.S Al Ahzab:21)
Membiasakan perilaku
terpuji
Kompetensi Dasar


Membiasakan perilaku jujur
Membiasakan perilaku
bertanggung jawab
Tujuan Belajar
Setelah mempelajari materi ini
anak diharapkan mampu:


Mengenal perilaku terpuji
jujur seperti yang
dicontohkan Nabi
Muhammad SAW
Mengenal perilaku terpuji
bertanggung jawab seperti
yang dicontohkan Nabi
Muhammad SAW
Kakak Pengajar
Kak Samsul
1
Pendidikan Agama Islam Kelas Merkurius
Sebagai umat yang beragama Islam patut mencontoh perilaku
Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang
mempunyai budi pekerti mulia. Kepribadian beliau patut dicontoh, baik
perkataannya maupun perbuatannya. Contoh-contoh perilaku yang
dimiliki Nabi Muhammad, yaitu sebagai berikut:
1. Nabi Muhammad Memiliki Sikap Jujur
Nabi Muhammad adalah orang yang memiliki sikap dipercaya.
Beliau dikenal dengan gelar Al Amin, artinya orang yang dapat
dipercaya. Perilaku jujur telah dimiliki oleh Nabi Muhammad semenjak
beliau masih kanak-kanak hingga dewasa. Nabi Muhammad terkenal
sebagai orang yang jujur, berbudi pekerti luhur dan mempunyai
kepribadian yang tinggi.
2. Nabi Muhammad Memiliki Sikap Dermawan
Nabi Muhammad adalah orang yang sangat pemurah. Beliau selalu
memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Beliau juga
selalu mengeluarkan zakat, infaq, dan sadaqah.
3. Nabi Muhammad Memiliki Sikap Kasih Sayang Kepada Siapa Saja
Nabi Muhammad juga memiliki sifat pengasih dan penyayang. Beliau
selalu sayang kepada siapa saja. Beliau sangat menyayangi fakir miskin,
anak-anak yatim dan orang-orang yang sudah berusia tua/neneknenek dan kakek-kakek. Nabi Muhammad tidak pernah membedabedakan satu sama lainnya.
4. Nabi Muhammad Memiliki Sikap Bertanggung Jawab
Nabi Muhammad bertanggung jawab saat diberi kepercayaan oleh
penduduk Makah untuk mengembala domba dengan menjaga dan
merawat dengan baik domba-domba mereka.
2
Pendidikan Agama Islam Kelas Merkurius
Download