IKATAN KIMIA

advertisement
Latihan 1
IKATAN KIMIA
KIMIA
1 SMU
1. Diketahui nomor atom H =1, C = 6, N = 7, O = 8, 2. Kestabilan gas mulia djadikan pijakan atomaP = 15 dan Cl = 17. Senyawa berikut mengikuti
tom yang lain,sehingga atom-atom tersebut
aturan oktet, kecuali…
menginginkan seperti gas mulia dengan
a. CHCl3
melakukan cara-cara di bawah ini, kecuali…
b. NH3
a. pelepasan elektron
c. H2O
b. penyerapan elektron
d. CH4
c. memasangkan elektron
e. PCl5
d. menerima pasangan elektron
e. menerima minimal 2 pasang elektron
3. Unsur dengan konfigurasi elektron 2 8 18 2, jika 4. Unsur X dan Y masing-masing mempunyai
akan mengikat unsur lain sehingga membentuk
konfigurasi elektron, X : 2 8 8 2 dan Y : 2 7
ikatan, langkah terbaik dengan…
Pernyataan yang benar mengenai X dan Y
a. pelepasan 1 elektron sehingga bermuatan +1
adalah …
b. pelepasan 2 elektron sehingga bermuatan +2
(1) X terdapat pada golongan alkali tanah
c. penyerapan 1 elektron sehingga bermuatan -1
(2) Y terdapat pada golongan nitrogen
d. penyerapan 2 elektron sehingga bermuatan -2
(3) Ikatan antara X dan Y adalah ionik
e. memasangkan 2 elektron dengan 2 elektron lain
(4) Senyawa yang dapat dibentuk mempunyai
rumus X2Y5
5. Suatu senyawa dengan rumus molekul XY. Jika 6. Nomor atom unsur P,Q, R, S adalah 6,9,11
konfigurasi elektron atom X: 2 8 8 2 dan
dan 18. Pasangan unsur-unsur yang
konfigurasi elektron Y : 2 6, maka XY mempunyai
diharapkan dapat membentuk ikatan ion
ikatan ….
adalah…
a. kovalen polar
a. P dan Q
b. kovalen non polar
b. R dan Q
c. kovalen koordinasi
c. Q dan S
d. elektrovalen
d. S dan R
e. logam
e. P dan S
7. Unsur X dengan nomor arom 19 dengan unsur Y 8. Sebuah atom netral X mempunyai konfigurasi
nomor atom 16 akan membentuk senyawa dengan
elektron : 2 8 7. Jika unsur tersebut
ikatan … dan rumus kimianya…
membentuk hidrida maka senyawa yang
a. ion, XY
terbentuk kemungkinan adalah…
b. ion, X2Y
a. ionik, dengan rumus XH2
c. ion, XY2
b. ionik, dengan rumus XH
d. kovalen, XY
c. kovalen, dengan rumus XH2
e. kovalen, XY2
d. kovalen, dengan rumus XH
e. kovalen dengan rumus XH3
9. Suatu unsur dengan nomor atom 19 paling mudah 10. Jika arus litrik dialirkan melalui NaCl dan HCl
membentuk ikatan ionik dengan unsur yang
cair, maka…
mempunyai nomor atom…
a. NaCl cair meberuskan aliran listrik
a. 16
d. 21
b. HCl meneruskan aliran listrik
b. 17
e. 28
c. NaCl dan HCl meneruskan aliran listrik
c. 18
d. NaCl dan HCl meneruskan aliran listrik
e. NaCl dan HCl meneruskan aliran listrik
hanya jika dilarutkan ke dalam air
11. Identifikasi senyawa berikut (polar/ non polar):
CCl4, H2O, CO, CH4, HCl, C6H6, NH3 dan CO2.
12. Pada senyawa
terkandung …
amonium
klorida,
NH4Cl, 13. Pada senyawa NH3BF3 struktur lewisnya
adalah sebaga berikut :
(1)
(2)
(3)
(4)
ikatan kovalen
ikatan elektrovalen
ikatan kovalen koordinasi
ikatan hidrogen
Diantara kelima ikatan diatas yang bukan
merupakan ikatan kovalen adalah no….
14. Pada senyawa (NH4)2SO4 yang bertindak sebagai 15. Perhatikan struktur Lewis di samping ini :
atom pusat adalah …
a. nitrogen
b. nitrogen dan sulfur
c. sulfur
d. nitrogen dan oksigen
e. sulfur dan oksigen
Ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan oleh
nomor…
16. Senyawa dibawahini yang memiliki ikatan 17. Polar atau non polar suatu molekul
kovalen koordinasi terbanyak adalah…
tergantung dari…
a. SO2
a. simteris atau tidak posisi antaratom
b. SO3
b. bulat atau tidak posisi antar atom
c. P2O3
c. lonjong atau tidak posisi antar atom
d. P2O5
d. bulat atau lonjong posisi antar atom
e. Cl2O7
e. tumpang tindih atau tidak posisi antar
atom
18. Di antara kelompok senyawa di bawah ini yang 19. Diketahui elektronegatifitas beberapa unsur
kesemuanya merupakan senyawa polar adalah…
sebagai berikut : H = 2,1; Cl = 2,0; F =4; Br
a. HCl, HBr, NH3, H2O
= 28. Senyawa yang palin polar adalah…
b. CO2, Cl2, CO, HCl
a. HCl
c. H2, O2, CO, HCl
b. HF
d. MgO, NH3, CO, CO2
c. FCl
e. SO2, Cl2, N2, NH3
d. FBr
e. BrCl
19. Lihat tabel di bawah ini :
20. Suatu senyawa dengan atom pusat hanya
memiliki empat pasangan elektron ikatan,
Senyawa Tipe
Bentuk Geomteri
bentuk geomteri molekulnya adalah…
Molekul
a. trigonal planar
A
AX Linier
b. tetrahderon
B
AX3 Trigonal planar
c. trigonal piramidal
C
AX3 Bentuk T
d. segiempat datar
D
AX4 Tetrahedron
e. oktahedron
E
AX6 Oktahedron
Dari tabel di atas senyawa yang bersifat polar adalah
senyawa….
21.
Di antara pasangan senyawa di bawah ini 22. Empat unsur M,N, Q dan R dengan nomor
yang memiliki bentuk geomteri molekul sama
atom berturut-turut 6, 11, 17 dan 19.
adalah…
Pasangan unsur yang dapat membentuk
a. SO2 dan H2O
ikatan kovalen non polar adalah…
b. BeCl2 dan BCl3
a. M dan R
c. NH3 dan CH4
b. N dan R
d. CO dan CO2
c. N dan Q
e. H2O dan OF2
d. M dan Q
e. Q dan R
24. a. Tulis struktur Lewis untuk senyawa HCN
b. Apakah struktur ini memiliki ikatan tunggal atau ikatan rangkap
c. Berapa jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas dalam HCN!
Download