Sejarah Pemikiran Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam

advertisement
1. Mata Kuliah
: Sejarah Pemikiran Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam
2. Program Studi
: S3, Pendidikan Islam
3. SKS
: 3 SKS
4. Jumlah Pertemuan : 16 kali pertemuan
I. Tujuan
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kritis tentang
Sejarah Pemikiran Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam pada tataran filosofis, teoritis, dan
praktis dalam berbagai aspek dari system pendidikan Islam yang berbasis pada tokoh-tokoh
intelektualnya yang berkembang sejak zaman Rasulullah hingga sekarang.
II. Topik Bahasan
Ruang lingkup Sejarah Pemikiran Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam dalam
perkuliahan ini meliputi :
1. Pengertian Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam, serta corak Ilmu Pendidikan
Islam. (TIM)
2. Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam periode Mekkah. (Mahyuddin Barni)
3. Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam periode Madinah. (Mahyuddin Barni)
4. Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam pada Masa Khulafa al-Rasyidin. (Husnul
Yaqin)
5. Pemikian Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam pada Masa Bani Umayyah. (Husnul
Yaqin).
6. Pemikian Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam pada Masa Bani Abbas (masa
kemajuan). (Mahyuddin Barni)
7. Pemikian Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam pada Masa Bani Umayyah II
(Spanyol). (Hafizh Ansharfi)
8. Pemikian Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam pada Masa Bani Abbas (masa
Dinasti Fatimiyah (al-Azhar). (Hafizh Anshari).
9. Pemikian Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam pada Masa Bani Abbas (masa Bani
Saljuk (Madrasah Nizhamiyah/al-Gazali). (Hafizh Anshari).
10. Pemikian Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Syafawi (15011736 M). Ahdi Makmur.
11. Pemikian Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Mughal. (Ahdi
Makmur).
12. Pemikian Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Turki Utsmani
(Ahdi Makmur).
13. Pemikian Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam pada abad 19. (Tim)
14. Pemikian Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam pada abad ke 20 (Sebelum dan
setelah merdeka sampai tahun 1966). (Hunul Yaqin)
15. Pemikian Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam pada abad ke 20 (1966-sekarang).
(Hunul Yaqin).
III. Daftar Kepustakaan
Abd al-Amir Syams al-Din, al-Mazhab al-Tarbawi ‘inda Ibn Jama’ah, Dar Iqra,
--------, Al-Fikr al-Tarbawi ‘inda Ibn Sahnun wa al-Qabisi, Dar Iqra.
Abdullah, Taufik dan Abdurrachman Surjomihardjo, Ilmu Sejarah dan Historiografi, YIIS dan
Leknas LIPI, Gramedia, Jakarta, 1985.
al-Abrasy, Muhammad “Atiyyah,
Bairut.
al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Falsafatuha, Dar al-Fikr,
Asrohah, Hanun, Sejarah Pendidikan Islam, Logos, Jakarta, 1999.
Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Cet. II,
Logos, Jakarta, 2000.
Depag, Sejarah Perkembangan Madrasah, Ditjen Bimbaga Islam, Jakarta, 1999/2000
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
Djamas, Nuhayati, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan, Rajawali
:Press, Jakarta, 2009
Fokusmedia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas beserta Penjelasannya,
Fokusmedia, Bandung, 2003.
al-Gazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, Ihya “Ulum al-Din, Jilid 1, Dar al-Fikr,
Bairut.
--------, Munqiz min al-Dlalal, al-Maktabah al-Sya’biyyah, Bairut.
Jean, Mc Rechnie, I webster New Twintieth Century Distionary, William Collin Publisher, Ttp,
1980.
al-Jumbulati, Ali, Dirasat al-Muqaranat fi al-Tarbiyat al-Islamiyyat, Terjemah : H.M. Arifin
dengan judul “Perbandingan Pendidikan Islam”, Cet. II, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
al-Jurjanji, Ta’lim al-Muta’allim, Kurnnia Insan, Indonesia.
Purwanto, Ngalim, Ilmu Pendidikan-Teoritis dan Praktis, Remaka Karya, Bandung, 1985.
Langgulung, Hasan,
1980.
Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam, Al-Ma’arif, Bandung,
Makdisi, George, The Rise of Colleges, Institutions ofn Learning in Islam and The West,
Edenburgh University Press, Edenburgh, 1981.
Marimba, Ahmad D., Filsafat Pendidikan Islam, Cet. X, Alma'arif,, Bandung, Tth.
Mursa, Mahmud Munir, al-Tarbiyah alIslamiyah, Uhsuluha wa Tathawuruha fi al-Bilad al‘Arabiyyah, ‘Alam al-Kitab, Kairo, 1977.
Nata, Abuddin, Sejarah Pendidikan Islam,pada Periode Klasik dan Pertengahan, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004
-------, Filsafat Pendidikan Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2005.
--------, Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam, Rajawali Press, 2003.
al-Nahlawi, Abdurrahman,
Bandung, 1992.
Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam, CV. Siponegoro,
Nizar, Samsul, Sejarah Pendidikan Islam Kencana, Jakarta, 2008
Salam, Burhanuddin, Pengantar Pedagogik (Dasar-Dasar Ilmu Mendidik) , Rineka Cipta,
Jakarta, 1997.
Stanton, Mechael, Pendidikan Tinggi Islam, Logos, Jakarta, 1994.
Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih, Belukar, Yogyakarta, 2004.
Tafsir, Ahmad, Ilmu Pendidikan dalam Islam, , Cet. IV, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
Tafsir, Ahmad, dkk, Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam, dalam Tedi Priatna: “Pondasi
dan Fungsi Pendidikan Islam”, Media Transpormasi Pengetahuan, Bandung, 2004.
Al-Qardlawi, Yusuf, al-Tarbiyat al-Islamiyyat wa Madrasat Hasan al-Bana, Terjemah oleh H. Bustani A.
Gani dan Zainal Abidin Ahmad dengan judul “Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna”,
Bulan Bintang, Jakarta, 1980.
IV. Tugas Tagihan.
Tugas yang menjadi tagihan meliputi:
1. Tugas perorangan yang membahas topik-topik yang dipresentasikan dalam seminar kelas.
2. Tugas akhir masing-masing peserta
VI. Kriterian Penilaian
Penilaian meliputi keaktifan dalam proses pembelajaran, tugas-tugas dan ujian akhir.
1. Tugas Perorangan 30 %
2. Tugas akhir 30 %
3. Final Test 40 %
Banjarmasin,
Koordinator Dosen Pengempu,
Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag
Download