Tuduhan Kontradiksi Alkitab [164B] - Jemaat

advertisement
Jemaat-jemaat Allah Al Masehi
[164B]
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
(Edisi 1.0 20100306-20100306)
Naskah ini membincangkan teks-teks Alkitab yang biasa dikutip yang dituduh berkontradiksi dan
semua penjelasannya. Teks-teks ini sering dipetik oleh kelompok Ateis yang tidak memiliki apaapa pengetahuan nyata Alkitab. Teks ini adalah untuk membantu para anggota jemaat-jemaat
Tuhan untuk menjawab tuduhan-tuduhan itu.
Christian Churches of God
PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA
E-mail: [email protected]
(Hakcipta  2010 Wade Cox)
(tr. 2010)
Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya
tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus
disertakan.
Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang
didistribusikan. Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan
karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.
Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org
Mukasurat 2
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
Pengenalan
Terdapat sebilangan teks-teks dalam Alkitab
yang dipamerkan sebagai kontradiksi. Semua
itu kemudian didakwa sebagai bukti bahawa
teks Alkitab tidak diilhami.
Mari kita periksa teks-teks ini dan kita
mungkin dapat menangani segala kesangsian
yang ditimbulkan dalam fikiran umat oleh
mereka yang ingin menyerang dasar iman
dengan menyerang inspirasi Kitab Suci.
dipenuhi Roh daripada yang lain. Hakikatnya
ialah umur-umur berkurang sejak waktu itu.
----------------------Ketika orang Israel berdiam di Sitim mereka
berzina dengan anak-anak perempuan Moab.
Tuhan menimpakan mereka dengan tulah.
Berapa ramai orang mati dalam tulah itu?
(a) Dua puluh empat ribu (Bilangan 25:1 dan
9)
(b) Dua puluh tiga ribu (1 Korintus 10:8)
Perjanjian Lama
(a) Adam diberitahu bahawa jika dan bila dia
memakan buah terlarang itu dia akan mati
pada hari yang sama (Kejadian 2:17)
(b) Adam memakan buah itu dan terus hidup
sampai umur amat tua 930 tahun (Kejadian
5:5)
Komennya ialah sebab pada hari engkau
memakannya, pastilah engkau mati. Proses
kematian
dimulakan
pada
hari
dia
memakannya. Proses dan waktu kematian itu
dimulakan dan kelajuannya semakin cepat
dengan waktu. Adam hidup 930 tahun dan
kaum patriak hidup sangat lama namun
waktunya berkurang sehingga selepas banjir
bilamana ini turun kepada 120 tahun dan
sesudah itu kepada 70 tahun.
(a) Tuhan memutuskan bahawa hayat manusia
akan dibataskan kepada 120 tahun
(Kejadian 6:3)
(b) Ramai orang yang lahir selepas itu hidup
lebih lama daripada 120. Arpakhsad hidup
438 tahun. Anaknya Sela hidup 433 tahun.
Anaknya Eber hidup 464 tahun, dsb
(Kejadian 11:12-16).
Teks dalam Kejadian 6:3 mengatakan bahawa
Tuhan berfirman yang RohNya tidak akan
sentiasa tinggal (kekal dalam manusia) tetapi
dia telah memberikan 120 tahun. Hakikatnya
ialah beberapa patriak itu lebih saleh dan
Dua puluh empat ribu dalam Bilangan 25:9
termasuk seribu orang yang digantung dalam
ayat-ayat 4 & 5 serta mereka yang mati sebab
“tulah” itu. Dua puluh tiga ribu itu ialah
mereka yang mati dalam masa sehari (1 Kor.
10:8) (lihat nota-nota Bullinger kepada ayat 9).
---------------------------Berapa ramai anggota keluarga Yakub pergi ke
Mesir?
(a) Tujuh puluh jiwa (Kejadian 46:26-27)
(b) Tujuh puluh lima jiwa (Kisah 7:14)
Tujuh puluh lima yang dimaksudkan oleh
Stefanus itu ialah mereka yang berasal
daripadanya iaitu sembilan orang lagi saudara
tambah enam puluh enam yang berasal secara
langsung daripada keluarga Yakub dan anakanak keluarga Yusuf yang sudah berada di situ
menjadikannya tujuh puluh, yang salah
seorangnya masih janin dalam rahim. Lima
orang ini dilengkapi sebahagiannya oleh lima
orang dalam 1 Tawarikh 7:14-20 iaitu Makhir,
Gilead, Sutelah, Tabat, Eden, seperti juga
dalam Septuagint.
Masalahnya berpunca daripada
pengetahuan pada pihak penanya.
...............................
tiadanya
Kepada siapakah orang Midian menjual Yusuf?
(a) “Kepada orang Ismael” (Kejadian 37:28)
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
(b) “Kepada Potifar, seorang pegawai istana
Firaun” (Kejadian 37:36)
Saudara-saudara Yusuf ingin menjualnya
kepada orang Ismael yang berada dekat. Orang
Midian-lah yang mengambilnya. Orang Ismael
membeli Yusuf daripada orang Midian.
Hakikatnya ialah mereka merupakan keturunan
Abraham, Ismael daripada Hagar dan Midian
daripada Ketura. Mereka saling bercampur dan
hanya dibezakan oleh anting-anting mereka
seperti yang kita tahu daripada teks-teks
(Hakim 8:24, 25; lihat Kej 24:47; 35:4; Kel
32:2 dsb). Ada pertukaran terjadi dalam
perjalanan kerana orang Midian-lah yang
menjualnya kepada Potifar, seperti Kejadian
37:36 nyatakan dengan jelas. Mungkin orangorang ini tidak membaca dengan betul.
Pertanyaan berikutnya dijelaskan oleh teks ini.
.........................
Mukasurat 3
menunjukkan bahawa Tuhan menyesal
pada beberapa ketika yang lain:
i. “Maka menyesallah TUHAN, bahwa Ia
telah menjadikan manusia di bumi”
(Kejadian 6:6) “Aku menyesal, bahwa Aku
telah menjadikan mereka” (Kejadian 6:7)
ii. “Dan menyesallah TUHAN karena
malapetaka yang dirancangkan-Nya atas
umat-Nya” (Keluaran 32:14).
iii. (Banyak rujukan serupa yang lain.)
Penggunaan perkataan menyesal (repent)
berhubungan dengan Tuhan membawa
bersamanya implikasi bahawa Tuhan tidak
mahatahu dan mengubah fikiranNya.
Hal ini mendukacitakan sebab bagaimana
makhluk ciptaan telah berkelakuan seperti itu.
Teks-teks merujuk kepada banyak entiti.
Yahovah Semesta Alam Eloah atau Yahovih
adalah mahatahu. Tuhan subordinat Israel
Yahovah tidak mahatahu.
Siapa yang membawa Yusuf ke Mesir?
(a) Orang Ismael membeli Yusuf kemudian
“membawa Yusuf ke Mesir” (Kejadian
37:28)
(b) “Orang Midian menjualnya di Mesir”
(Kejadian 37:36)
(c) Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya
“Akulah saudaramu, Yusuf, yang engkau
jual ke Mesir” (Kejadian 45:4)
Urutan pertukaran itu berkesudahan dengannya
dijual oleh keluarganya menjadi hamba di
Mesir.
---------------------------Adakah Tuhan mengubah fikirannya?
(a) Ya. “Lalu datanglah firman TUHAN
kepada Samuel, demikian: “Aku menyesal,
karena Aku telah menjadikan Saul raja...”
(1 Samuel 15:10 sampai 11)
(b) Tidak. Tuhan “tidak berdusta dan Ia tidak
tahu menyesal; sebab Ia bukan manusia
yang harus menyesal” (1 Samuel 15:29)
(c) Ya. “Dan TUHAN menyesal, karena Ia
menjadikan Saul raja atas Israel” (1 Samuel
15:35). Perhatikan bahawa tiga petikan di
atas semuanya datang daripada bab sama
kitab sama! Sebagai tambahan, Alkitab
Hakikatnya ialah orang-orang ini tidakpun
mengerti adanya Tuhan tunggal, apa lagi satu
Angkatan
Elohim
yang
melaksanakan
kehendakNya.
Dalam kebanyakan waktunya Tuhan berfirman
demikian tujuannya ialah menguji si pendengar
berhubung apa yang mereka akan lakukan atau
katakan dan menentukan kerohanian mereka.
Contohnya Musa bilamana Dia berfirman Dia
akan membuat bangsa baru daripada Musa. Dia
menguji kemampuan Musa untuk menjadi
elohim. Dia tahu apa yang Musa bakal lakukan.
Dia hanya menghendaki Musa mengetahui itu
juga. Begitu jugalah dengan Abraham dan
Daud dan orang lain.
-----------------------------Alkitab mengatakan bahawa untuk setiap
keajaiban yang dipertunjukkan Musa dan
Harun ahli-ahli berbuat sama dengan seni-seni
rahsia mereka. Selepas itu ialah perbuatan
berikut:
(a) Musa dan Harun mengubah semua air yang
ada menjadi darah (Keluaran 7:20-21)
(b) Ahli-ahli itu berbuat sama (Keluaran 7:22).
Ini mustahil, sebab tiada lagi air yang
tinggal untuk diubah menjadi darah.
Mukasurat 4
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
Perbuatan pertama itu berhubungan dengan Nil
sebab teks ini berbunyi tunggal. Justeru ada air
lain boleh didapati.
------------------------Siapa membunuh Goliat?
(a) Daud (1 Samuel 17:23, 50)
(b) Elhanan (2 Samuel 21:19)
tidak
faham
Siapa membunuh Saul?
(a) “Saul mengambil pedang itu dan
menjatuhkan dirinya ke atasnya...Jadi Saul
mati... (1 Samuel 31:4-6)
(b) Seorang Amalek membunuhnya (2 Samuel
1:1-16)
Teks dalam bab terakhir 1 Samuel mengatakan
bahawa Saul meminta pembawa perisainya
untuk membunuhnya dengan pedangnya tetapi
pembawa perisai itu menolak jadi Saul
menjatuhkan dirinya atas pedangnya sendiri.
Kisah dalam bab pertama 2 Samuel
menyatakan bahawa Saul (yang nampaknya
telah gagal berbuat demikian) kemudian
meminta tawanan Amalek itu untuk
membunuhnya yang kata orang itu telah
dibuatnya. Dia mengatakan dia pasti yang dia
tidak dapat hidup lagi selepas jatuh. Teks ini
jelas bermakna bahawa dia telah jatuh atas
pedangnya. Dia menarik dirinya bangun
dengan tongkatnya untuk memanggil orang
Amalek itu. Pembawa perisai sudah
meninggalkan tempat itu nampaknya. Tiada
kontradiksi dalam teks ini tetapi sebaliknya
pengesahan tentang apa yang terjadi.
----------------------------------Kontradiksi mengenai Daud
untuk
Tuntutan dibuat bahawa satu kontradiksi terjadi
dengan membandingkan teks-teks dalam
Samuel
dan
Tawarikh
dan
menyalahgambarkannya
dengan
mudah
demikian:
(a) Tuhan (2 Samuel 24:1)
(b) Iblis (1 Tawarikh 21:1)
Teks dalam 2 Samuel 21:19 jelas menyatakan
bahawa Elhanan membunuh saudara Goliat
orang Gat.
Sekali lagi para penanya
bahasanya yang mudah.
------------------------
Siapakah yang menghasut Daud
menghitung orang-orang perang Israel?
Perkataan yang diterjemah Tuhan di sini ialah
Yahovah. Apa yang disangka kontradiksi ini
telah dijelaskan oleh Bullinger dalam Nota kaki
kepada 2 Samuel 24:1 dalam Companion Bible
selama berdekad-dekad. Dia berkata: “Dia
menggerakkan = Dia membiarkan dia
digerakkan. Menurut ungkapan Ibrani (dan juga
menurut penggunaan moden) seseorang itu
dikatakan berbuat apa yang dia izinkan dibuat.
Di sini kita ada fakta sejarahnya. Dalam 1
Tawarikh 21:1 kita ada fakta sebenarnya dari
sudut pandangan Ilahi. Di sini eksoterik, dalam
1 Tawarikh 21:1 esoterik. Untuk contohcontohnya lihat Keluaran 4:21; 5:22; Yer. 4:10;
Yeh. 14:9; 20:25; Mat. 11:25; 13:11; Rom.
9:18; 11:7,8; 2 Tes. 2:11; Izin Tuhan tetapi
usul Iblis (Yak. 1:13,14; atau yaysath dipakai
tanpa memihak, “Daud digerakkan.”)
Kontradiksi ini sebenarnya satu salahgambar
oleh golongan buta huruf alkitabiah yang telah
dipengaruhi oleh salahgambar sengaja.
Yang berikutnya serupa:
--------------Dalam perhitungan itu berapa ramaikah orang
berperang ditemui dalam Israel?
(a) Lapan ratus ribu (2 Samuel 24:9)
(b) Satu juta, seratus ribu (1 Tawarikh 21:5)
Perbezaan dibuat di sini antara mereka yang
bersukarela untuk berperang sebagai orang
perang yang berani dalam 2 Samuel 24:9 dan
teks dalam 1 Tawarikh 21:5 yang merujuk
kepada Israel pada 1,100,000 – semua dalam
Israel yang dapat memegang pedang. Undangundang melarang mengirim orang bukan
sukarela untuk berperang, dan ini sebabnya
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
perbezaan itu dibuat di sini. Bullinger
menjelaskan hal itu juga dalam nota-nota kaki
jadi tiada alasan untuk salahgambar ini.
Begitu juga dengan Yehuda dalam perenggan
berikutnya.
------------------Berapa ramai orang berperang ditemui di
Yehuda?
(a) Lima ratus ribu (2 Samuel 24:9)
(b) Empat ratus dan tujuh puluh ribu (1
Tawarikh 21:5)
Teks dalam 2 Samuel 24:9 merujuk kepada
“orang Yehuda.” Teks dalam 1 Tawarikh 21:5
merujuk kepada “orang yang dapat memegang
pedang” iaitu 30,000 orang kurang daripada
jumlah orang Yehuda.
Tiada seorangpun yang pernah bergiat tentera,
mahupun pegawai perubatan yang tahu tentang
angkatan tentera, akan membuat kesilapan asas
begitu. Tidak ada kontradiksi. Seperti dalam
semua teks Alkitab yang mana bilangan
berbeza diberikan ini memberitahu kisahnya
yang lebih lengkap dan merupakan batu
sandungan kepada orang bodoh.
Yang berikutnya juga dijelaskan dalam notanota kaki Bullinger.
------------------------Tuhan mengutus nabinya untuk mengancam
Daud dengan berapa banyak tahun kelaparan?
(a) Tujuh (2 Samuel 24:13)
(b) Tiga (1 Tawarikh 21:12)
Angka-angka untuk tujuh dan tiga adalah
serupa dalam bahasa Ibrani. Septuagint (LXX)
(lihat Brenton) mengatakan tiga dalam 2
Samuel 24:13 berserta teks dalam 1 Tawarikh
21:12. Nampaknya MT merupakan kesilapan
penulis atau salah baca angka dalam teks itu
dalam Samuel. Satu pemeriksaan lain yang
mudah tentu telah membuktikan tiadanya
konflik sebenarnya.
Sekali lagi Bullinger menjelaskan fakta itu dan
mereka tiada alasan.
Mukasurat 5
----------------------Kepala para pahlawan Daud mengayunkan
tombaknya dan membunuh berapa ramai orang
sekaligus?
(a) Lapan ratus (2 Samuel 23:8)
(b) Tiga ratus (1 Tawarikh 11:11)
Teks daripada ruang tepi AV, RSV ialah
Josheb-bassebet + Ish Bosheth (diletakkan
untuk Ish Baal (orang Baal) orang Hakhmoni
yang diubah kemudiannya kepada Adino
(Bullinger).
LXX menunjukkan bahawa teks dalam 2
Samuel 23:8 merujuk kepada tiga ratus dan
lapan ratus orang yang dihadapi oleh Adinon
orang Asoni dan bukan Jebosthe orang Chanani
iaitu Josheb Bassebeth yang disebut
membunuh tiga ratus orang dalam 1 Tawarikh
11:11.
Nampaknya terdapat perbezaan dalam teks
berkenaan melawan 800 orang dan membunuh
tiga ratus pada waktu yang sama.
Masalah ini mungkin juga terletak pada
terjemahan teks itu dalam KJV dan terjemahan
Inggeris lain. LXX jelas menunjukkan bahawa
terdapat dua yang disebutkan dalam teks 2
Samuel 23:8. Teks ini sebenarnya berbunyi:
“Inilah para pahlawan Daud: Jebosthe orang
Chanani ialah kepala bahagian ketiga: Adinon
orang Asoni menghunus pedangnya melawan
800 perajurit pada waktu yang sama.” Para
penterjemah mungkin telah menggabungkan
dua orang atau jika dialah orang Kanaan yang
dinamakan kembali sebagai Adinon orang
Asoni maka dia dicatatkan melawan 800 orang
sendirian dan membunuh 300 orang daripada
mereka. Apa sekalipun tiada masalah yang
tidak dapat didamaikan dalam teks itu.
Masalah berikutnya juga serupa.
--------------------------Bilakah Daud membawa Tabut Perjanjian ke
Yerusalem? Sebelum mengalahkan orang
Filistin atau selepas?
(a) Selepas (2 Samuel 5 dan 6)
Mukasurat 6
(b) Sebelum (1 Tawarikh 13 dan 14)
Pertanyaan ini menyalahgambarkan teks-teks
itu. Urutannya ialah Daud menakluk
Yerusalem dan setelah berbuat demikian,
selepas beberapa waktu, dia memutuskan untuk
membawa Tabut Perjanjian itu ke Yerusalem.
Ketika cuba berbuat demikian Tabut itu hilang
keseimbangan kerana lembu-lembu itu
menggoncangnya dan Uza menghulurkan
tangannya untuk memegangnya. Dia terbunuh
dan Tabut itu kemudiannya ditempatkan di
rumah Obed-Edom orang Gat selama tiga
bulan. Ketika Tabut itu berada di rumah ObedEdom orang Filistin menyerang Israel dan
dikalahkan. Masalah ini timbul daripada
pembacaan sepintas lalu teks dalam 2 Samuel 5
dan 6 dan mengandaikan bahawa urutan teks
itu ialah urutan kronologi dan membayangkan
satu benda bilamana teks dalam 1 Tawarikh
menunjukkan dengan lebih jelas lagi urutan
semua peristiwanya (1 Tawarikh 13:8-14:17).
-------------------------Ketika Daud mengalahkan Raja Zoba, berapa
ramai penunggang kuda ditawannya?
(a) Seribu dan tujuh ratus orang (2 Samuel 8:4)
(b) Tujuh ribu (1 Tawarikh 18:4)
Pertanyaan ini salah dalam tafsiran teks-teks
itu.
2 Samuel 8:4 menunjukkan bahawa ketika
Daud mengalahkan Hadadezer anak raja Zoba,
Daud menawan seribu kereta dan tujuh ratus
pasukan berkuda dan 20,000 orang pasukan
berjalan kaki. Daud kemudian dicatatkan
memotong urat keting semua kuda kereta yang
mana
bilangannya
tidak
disebut.
Bagaimanapun, dia menyimpan cukup banyak
untuk seratus kereta. Jadi kita tidak tahu apaapapun daripada teks ini berapa banyak kuda
dirampas.
Teks ini memang mengatakan tujuh ratus
pasukan berkuda dalam teksnya. Masalahnya
tampil daripada 1 Tawarikh 18:4 yang
menyatakan tujuh ribu pasukan berkuda
direbut. Bilangan dalam bahasa Ibrani untuk 7
dan 700 senang dikelirukan oleh penterjemah.
Contohnya, Brenton memperhatikan teks
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
Alexandria mengatakan tujuh dalam 2 Samuel
28:4 tetapi LXX menyatakan tujuh ribu. LXX
untuk teks dalam 1 Tawarikh 18:4 mengatakan
tujuh ribu. Komentar Soncino dalam 1
Tawarikh 18:4 memberi perhatian kepada teks
dalam Samuel tetapi memperhatikan bahawa
LXX untuk Samuel bersetuju dengan teks
dalam Tawarikh. Justeru MT merupakan
kesilapan transkripsi selepas 140 BCE.
Huruf-huruf Ibrani awal merupakan huruf
Fenisia dan dilihat daripada batu Moab. Hurufhuruf ini digunakan sampai sekitar 140 BCE.
Masalah sama diperhatikan dalam masalah
yang didakwa berikutnya.
--------------------------Berapa banyak kandang untuk kuda yang
dimiliki Salomo?
(a) Empat puluh ribu (1 Raja 4:26)
(b) Empat ribu (2 Tawarikh 9:25)
Bullinger
melihat
masalahnya
dalam
transkripsi dan notasi empat ribu 2 Tawarikh
9:25 merupakan notasi yang betul. 2 Tawarikh
1:14 bagaimanapun mengatakan bahawa
Salomo mempunyai seribu empat ratus kereta
dan dua belas ribu orang pasukan berkuda yang
ditempatkannya dalam kota-kota kereta dengan
raja di Yerusalem. Oleh itu, seharusnya ada
minimum 13,800 kuda tambah tunggangan
kembali.
Ulangan 17:16 melarang raja memelihara
banyak kuda untuk dirinya.
LXX mengabaikan bahagian itu daripada
teksnya dalam urutan itu. Dalam 2 Tawarikh
LXX mengatakan bahawa Salomo mempunyai
4000 kuda betina untuk kereta.
Huruf-huruf Fenisia mungkin satu kesilapan
transkripsi selepas 140 CE.
Bagaimanapun, jawapannya yang mungkin
sekali ialah terdapat 4000 kuda betina untuk
kereta dan 40,000 kandang untuk kuda-kuda
yang dimiliki pasukan berkuda Israel dalam
kota-kota kereta dengan kuda ganti mereka
yang mungkin satu untuk setiap lelaki. Teks
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
dalam LXX memberitahu kita jawapan yang
mungkin.
Dua belas ribu pasukan berkuda besar
kemungkinan memiliki 24,000 kuda. Pastinya
para pesuruh harus mempunyai kuda ganti
secara berpanjangan. Walaupun setiap anggota
pasukan berkuda menyediakan kudanya sendiri
raja bertanggungjawab menempatkan mereka
dalam berek/kediaman tentera di mana mereka
ditugaskan.
----------------------------Berapa ramai mandur dikerahkan oleh Salomo
untuk kerja pembangunan bait itu?
(a) Tiga ribu enam ratus (2 Tawarikh 2:2)
(b) Tiga ribu tiga ratus (1 Raja-raja 5:16)
2 Tawarikh mengisahakn jumlah mandur untuk
usaha itu. 1 Raja-raja 5:16 menunjukkan kita
bahawa divisinya ialah tiga ratus kepala secara
keseluruhannya dan 3300 terbabit dalam
pekerjaan itu.
Teks-teks itu membezakannya dan konflik
hanya wujud dalam fikiran mereka yang ingin
mengelirukan teks-teks itu.
------------------------------Salomo mendirikan sebuah fasilitas yang
mengandungi berapa banyak bat air?
(a) Dua ribu (1 Raja-raja 7:26)
(b) Lebih tiga ribu (2 Tawarikh 4:5)
Laut di Bait itu dibuat dengan muatan tiga ribu
bat air (tidak lebih daripada apa yang diusulkan
oleh mereka yang mengelirukan masalah ini).
Sebab tiada bejana yang dipenuhi sampai
pinggirnya penjelasannya diberikan oleh
Bullinger bahawa ini biasanya dipenuhi sampai
muatan dua ribu bat.
Satu lagi penjelasan yang diberikan oleh
Komentar Soncino ialah muatan bat itu
berubah. Ia merujukkan pembaca kepada teks
dalam bab 2:9 untuk komen mengenai kapasiti
bat itu. Satu bat ialah sepersepuluh daripada
satu kor iaitu sedikit melebihi lapan gelen.
Mukasurat 7
Ingat bahawa sistem berat dan ukuran Babel
adalah berlainan dan syikal juga berbeza
ukurannya dengan nisbah dua kepada tiga.
Justeru dua ribu bat sama dengan tiga ribu
menurut sistem Babel itu.
Ukuran berlainan mungkin diberikan untuk
menunjukkan sistem-sistem apakah yang
digunakan untuk menentukan saiz tepatnya dan
menghilangkan keraguan. Terdapat ukuran dan
rangka waktu lain yang mempunyai jumlah
atau tahun berlainan disenaraikan untuk
menjadikan hal berkenaan lebih dan bukan
kurang tepat.
Masalah berikutnya ialah satu lagi pertanyaan
bodoh berdasarkan satu kesilapan terjemahan
yang diketahui daripada Ibrani kepada Inggeris.
-----------------------------Dalam tahun pemerintahan Raja Asa ke
berapakah Baesa, Raja Israel mati?
(a) Tahun kedua puluh enam (1 Raja-raja
15:33 – 16:8)
(b) Masih hidup pada tahun ketiga puluh enam
(2 Tawarikh 16:1)
Masalahnya timbul dalam teks 1 Raja-raja
15:33 yang mengatakan: Dalam tahun ketiga
zaman Asa, raja Yehuda, Baesa bin Ahia
menjadi raja atas seluruh Israel di Tirza. Ia
memerintah dua puluh empat tahun lamanya.
Dengan itu dia mati dalam tahun kedua puluh
enam Asa (16:8). Namun daripada 2 Tawarikh
16:1: Pada tahun ketiga puluh enam
pemerintahan Asa majulah Baesa, raja Israel,
hendak berperang melawan Yehuda (iaitu
tahun ke 9/10 selepas kematiannya).
Masalah ini berpunca daripada terjemahan
perkataan
bermakna
kerajaan
sebagai
pemerintahan. Teks ini patut berbunyi “tahun
ketiga puluh enam daripada kerajaan Israel.”
Bullinger mencatatkan jawapannya dalam
notanya kepada 1 Raja-raja 15:33 dan apa yang
seorang harus buat hanyalah melihat
jawapannya itu atau menggunakan daya fikir
sendiri.
-------------------------
Mukasurat 8
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
Antara orang Israel yang dibebaskan daripada
tawanan Babel, berapa ramaikah bani PahatMoab?
(a) Dua ribu lapan ratus dan dua belas orang
(Ezra 2:6)
(b) Dua ribu lapan ratus dan lapan belas orang
(Nehemia 7:11).
Rekod yang dicatatkan dalam Nehemia ialah
rekod terkemudian dan dinyatakan telah
ditemui lebih lama kemudian. Zerubabel tidak
kembali bersama Nehemia dan ini ialah senarai
kedua dibuat yang kita tidak tahu bila
waktunya. Ini besar kemungkinan telah dibuat
kemudian dan ditemui lebih 100 tahun
kemudian.
Masalah berikutnya ialah satu lagi contoh salah
faham teks daripada terjemahan.
----------------------------Berapakah umur Ahazia bila
memerintah atas Yerusalem?
dia
mula
(a) Dua puluh dua (2 Raja 8:26)
(b) Empat puluh dua (2 Tawarikh 22:2)
Teks dalam 2 Tawarikh 22:2 berkata: “anak
empat puluh dua tahun”: iaitu daripada
keluarga Omri, atas sebab pertaliannya melalui
ibunya dan ini sebabnya dia disebut dalam teks
ini. Teks mengatakan anak perempuan Omri
yang digunakan secara alkitabiah untuk cucu
juga, iaitu ibunya.
Angka-angka Bullinger ialah 832-790 BCE
iaitu empat puluh dua tahun. 2 Raja-raja 8:26
menyatakan umur sebenar Ahazia iaitu dua
puluh tahun bilamana dia mula memerintah
pada 790, ketika dua tahun penyakit bapanya.
Bapanya Yoram berumur tiga puluh dua tahun
ketika dia mula memerintah dengan Yosafat
dua tahun sebelum kematiannya (lihat 2 Raja
8:16) (pada 796 BCE menurut kronologi
Bullinger). Yoram hanya berumur 16 tahun bila
dia memperanakkan Ahazia.
Konflik tidak ada. Semua komen itu hanya
bertujuan menjelaskan urutan pemerintahan
dan
kepentingan
orang-orang
terbabit.
Ketiadaan tiga raja Ahazia, Yoas dan Amazia
dalam silsilah Yusuf dan secara angkat Kristus
dalam Matius 1:8 adalah sebab mereka semua
mati dengan kejam dan dikeluarkan. Kami
akan menjelaskan itu kemudian.
Sekali lagi semua orang ini hanya perlu melihat
saja catatan Bullinger dan mereka tentunya
sudah mengerti. Tiada apa-apa yang sukar
tentangnya.
Begitu juga dengan yang berikutnya:
-------------------------Berapakah umur Yoyakhin ketika dia menjadi
raja Yerusalem?
(a) Lapan belas (2 Raja 24:8)
(b) Lapan (2 Tawarikh 36:9)
Catatan Bullinger mengenai 2 Tawarikh 36:9
menunjukkan pertimbangan atau tafsiran teksteks itu yang tidak betul. LXX dan Syriac serta
sesetengah naskah kuno menulis lapan tahun.
Brenton mempunyai catatan yang mengatakan
bahawa teks Alexandria menuliskan 18 tahun
dan bukan lapan. Teks dalam 2 Raja-raja
adalah betul dan kesilapan penulisan dalam
MT dan satu teks LXX berpunca daripada
kesilapan penulisan sesudah keluaran teks
Alexandria itu yang menjadikan lapan belas
kepada lapan dalam teks Tawarikh yang
dengan sendirinya merupakan pemendekan
drastik 2 Raja-raja 24:8-17. Alkitab New
Oxford Annotated RSV memperhatikan bahawa
tablet-tablet Babel memperlihatkan bahawa
menjelang 592 BCE dia mempunyai lima anak
lelaki; dan dengan itu umur 18 merupakan
umur betul daripada keterangan menyokong
yang bebas ini. Jauh daripada menjadi masalah,
tablet-tablet Babel ini menyokong teks dalam
Raja-raja dan menunjukkan apa yang
merupakan kesilapan penulisan dalam teks
terkemudian Masoretes itu.
Tuntutan seterusnya ialah satu
pertimbangan hambar dan dungu.
----------------------Berapa lamakah
Yerusalem?
dia
memerintah
(a) Tiga bulan (2 Raja-raja 24:8)
contoh
atas
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
(b) Tiga bulan dan sepuluh hari (2 Tawarikh
36:9)
Teks dalam Raja-raja tidak memasukkan
bahagian bulan dengan sepuluh hari itu.
Alkitab jarang menyatakan hari-hari sebagai
bahagian bulan melainkan adanya tujuan
khusus. Kemasukan sepuluh hari digunakan di
sini untuk memperlihatkan bahawa pada waktu
itu iaitu waktu pertukaran tahun Nebukadnezar
maju melawan Yerusalem dalam tahun
kelapannya yang Bullinger sama sekali tidak
fahami. Ini penting bagi perhitungan kalendar
daripada Yehezkiel dan ditambah di sini untuk
tujuan itu.
Berikutnya ialah pertimbangan keanak-anakan.
-------------------------Berapa pasangkah binatang tidak haram yang
Tuhan perintahkan Nuh untuk bawa masuk
Bahtera?
(a) Dua (Kejadian 6:19,20)
(b) Tujuh (Kejadian 7:2). Namun meskipun
adanya perintah terakhir ini hanya dua
pasang masuk ke dalam bahtera (Kejadian
7:8-9)
Dua pasang semua binatang masuk ke dalam
bahtera tetapi terdapat tujuh pasang binatang
tidak haram seperti yang diterangkan dalam
teks. Ini juga dijelaskan dalam naskah Hukumhukum Makanan (No. 015). Seseorang tidak
perlu begitu cerdik untuk mengerti teks ini dan
melihat bahawa semua bantahan itu hanya
kedengaran bagus.
Pertanyaan ini juga dijawab menurut dua teks
tersendiri di atas.
----------------------Berapa ramaikah bani Zatu?
(a) Sembilan ratus dan empat puluh lima (Ezra
2:8)
(b) Lapan ratus dan empat puluh lima
(Nehemia 7:13)
Bullinger mempunyai nota (ayat 66) yang
menangani dua laporan berasingan itu yang
dibuat pada waktu-waktu berlainan
Mukasurat 9
Daripada 42,360 yang dihitung dalam Nehemia
terdapat 31,089 disenaraikan seperti yang
dinamakan dalam Nehemia dan 494 yang tidak
dinamakan dalam Ezra dan sebagai jumlah
31,583 dengan perbezaan antara nama dan
bilangan sebanyak 10,777.
Jadi terdapat dua panggilan nama yang dibuat
pada waktu-waktu berlainan oleh penulispenulis berbeza. Jadi kenapalah? Mereka yang
menggeluyur mungkin telah dapat mengejar
badan utama. Beberapa orang baru mungkin
telah memutuskan untuk datang.
Di sini sekali lagi masalah sama dikemukakan,
jawapannya sama.
----------------------------Berapa ramaikah bani Azgad?
(a) Seribu dua ratus dan dua puluh dua (Ezra
2:12)
(b) Dua ribu tiga ratus dan dua puluh dua
(Nehemia 7:17)
Masalah dan jawapan sama untuk yang
berikutnya.
--------------------------Berapa ramaikah bani Adin?
(a) Empat ratus dan lima puluh empat (Ezra
2:15)
(b) Enam ratus dan lima puluh lima (Nehemia
7:20)
Dan seterusnya:
-------------------------Berapa ramaikah bani Hasum?
(a) Dua ratus dan dua puluh tiga (Ezra 2:19)
(b) Tiga ratus dan dua puluh lapan (Nehemia
7:22)
Dan berikutnya:
---------------------Berapa ramaikah bani Betel dan Ai?
(a) Dua ratus dan dua puluh tiga (Ezra 2:28)
Mukasurat 10
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
(b) Satu ratus dan dua puluh tiga (Nehemia
7:32)
anak perempuan bernama Tamar (2 Samuel
14:27)
Ezra 2:64 dan Nehemia 7:66 bersetuju bahawa
jumlah bilangan keseluruhan kumpulan itu
ialah 42,360. Namun bilangan-bilangan itu
tidakpun menghampiri jumlah itu. Jumlahjumlah yang diperolehi daripada tiap kitab itu
adalh seperti berikut:
Pada waktu penulisan teks dalam Samuel,
Absalom mempunyai tiga anak lelaki dan
seorang anak perempuan, Tamar. Tibanya
waktu dia mendirikan tugu yang disebutkan
dalam 2 Samuel 18:18 semua anak lelakinya
sudah mati dan hanya tinggal anak-anak
perempuannya,
salah
seorangnya
kita
diberitahu dalam 2 Tawarikh 11:20 ialah
Maakha, di samping Tamar yang disebutkan
dalam teks Samuel itu.
(a) 29,818 (Ezra)
(b) 31,089 (Nehemia)
Sama juga dengan yang berikutnya: Senaraisenarai ini dibuat untuk mencakupi sekurangkurangnya dua gerakan sepanjang seratus tahun
dan orang-orang yang menyusun semua
pertanyaan ini tidak mengerti apapun fakta hal
itu. Isu-isu ini dibincangkan dalam naskah
Tanda Yunus dan Sejarah Pembangunan
Kembali Bait Suci (No. 013).
Ezra telah bersedia dan beroperasi sebelum
Nehemia sampai di situ dan semua perbezaan
itu mencerminkan apa yang kita tentu jangka
melihat dalam dua laporan berlainan tentang
apa yang terjadi pada mana-mana waktu
tertentu.
Komen-komen
mengenai
Mikhaya
itu
dijelaskan dalam Josephus dan semua komen
di sini berpunca daripada salah faham yang
sama terhadap bahasa kiasan Ibrani. “Anak
perempuan” mungkin seorang cucu perempuan,
serta merujuk kepada seorang anak perempuan
sebagaimana keadaannya di sini. Uriel dari
Gibea ialah suami Tamar anak Absalom.
Tamar ialah ibu Mikhaya (Josephus, Antiq.
VIII, 10.1; lihat juga 2 Taw. 11:20; 1 Raja-raja
15:2).
Tuntutan berikutnya mencerminkan kejahilan
sama terhadap Kitab Suci dan fakta
---------------------------
Hal sama diterapkan bagi para penyanyi yang
disenaraikan sebagai bersama-sama mereka.
----------------------------
Benarkah Yosua dan bani Israel telah menawan
Yerusalem?
Berapa ramai penyanyi menyertai kumpulan
itu?
(a) Ya (Yosua 10:23,40)
(b) Tidak (Yosua 15:63)
(a) Dua ratus (Ezra 2:65)
(b) Dua ratus dan empat puluh lima (Nehemia
7:67)
----------------------------
Yosua menawan raja Yerusalem serta
sebilangan orang lain dalam perang terbuka
seperti dinyatakan dalam Yosua 10:23. Ayat 40
tidak menyebut Yerusalem sama sekali. 15:63
menunjukkan bahawa dia tidak memasuki
Yerusalem dan hanya menawan raja-raja dalam
pertempuran dan membunuh mereka semua
dan mengosongkan padang-padang seperti
yang dinyatakan oleh ayat 40.
-----------------------------------
Sebagai wali di situ dia tentunya telah
membawa masuk lebih ramai pegawai
termasuk para penangis dan penyanyi.
-------------------------------Apakah nama ibu Raja Abia?
(a) Mikhaya, anak Uriel dari Gibea (2
Tawarikh 13:2)
(b) Maakha, anak Absalom (2 Tawarikh 11:20)
Tetapi Absalom hanya mempunyai seorang
Pertanyaan
ini
menunjukkan kejahilan
mendalam terhadap genealogi dan adat istiadat
Ibrani.
Siapakah bapa Yusuf, suami Maria?
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
(a) Yakub (Matius 1:16)
(b) Eli (Lukas 3:23)
Heli merupakan bapa mertua Yusuf. Teks
Lukas 3 adalah mengenai Mariam ibu Kristus.
Tiadanya artikel nyata sebelum menantu lelaki
menunjukkan bahawa dia ialah suami anak
perempuan Heli. Ini ialah fakta yang diakui dan
diketahui luas dalam Yudaisme.
Dengan itu pertanyaan berikutnya merupakan
kesilapan tidak berguna.
-------------------------------
Mukasurat 11
Anak Zerubabel yang manakah merupakan
leluhur Yesus Kristus?
(a) Abihud (Matius 1:13)
(b) Resa (Lukas 3:27) Namun tujuh anak lelaki
Zerubabel adalah seperti berikut: i.
Mesulam, ii. Hananya, iii. Hasuba, iv.
Ohel, v. Berekhya, vi. Hasaja, vii. YusabHesed (1 Tawarikh 3:19,20). Nama-nama
Abihud dan Resa bagaimanapun tidak
cocok di situ.
Abihud ialah leluhur Yusuf suami Mariam ibu
Kristus dan bukan dalam silsilah Kristus.
Kristus ialah keturunan Natan.
--------------------------------
Zerubabel, dalam kumpulan yang pulang itu,
mempunyai tiga isteri yang mana isteri
ketiganya ialah seorang Yahudi daripada
keluarga Daud. Dua isteri lagi ialah puteriputeri asing. Isteri kedua, seorang Persia, ialah
leluhur perempuan Mesias. Ini pengetahuan
umum dalam genealogi Yahudi.
-------------------------------
Siapakah bapa Sealtiel?
Siapakah bapa Uzia?
(a) Yekhonya (Matius 1:12)
(b) Neri (Lukas 3:27)
(a) Yoram (Matius 1:8)
(b) Amazia (2 Tawarikh 26:1)
Yekhonya ialah bapa Asir (Assir), bapa Sealtiel
(1 Tawarikh 3:17-19). Anak-anak lain
Yekhonya ialah Malkhiram, Pedaya, Syenasar,
Yekamya, Hosama dan Nedabya.
Teks dalam Matius 1:8 mengabaikan tiga nama
raja-raja yang semuanya mati ngeri.
Yesus berasal daripada mana satu anak Daud?
(a) Salomo (Matius 1:6)
(b) Natan (Lukas 3:31)
Silsilah dalam Lukas 3 merujuk kepada Sealtiel
dan Zerubabel bapa Resa.
Zerubabel bermakna “lahir dalam” atau “anak
Babel.” Anak yang bernama Resa lahir
daripada puteri Persia, anak Darius orang
Persia yang merupakan isteri kedua Zerubabel.
Justeru nama Persia, Resa.
Nama-nama ini berada dalam urutan termasuk
apa yang diabaikan:
1. Yoram atau Yehoram (2 Raja 8:16; 2 Taw.
21:1);
2. Ahazia (2 Raja 8:27; 2 Taw. 22:1-9);
3. Yoash atau Yehoash (2 Raja 11:2-12:20; 2
Taw 24:1-23);
4. Amazia (2 Raja 14:8-20; 2 Taw 25:1,8;
5. Yoyakhin (2 Raja 23:36-24:6; 2 Taw. 36:58).
Bapa sejati Zerubabel sebenarnya ialah Pedaya,
diperanakkan menurut hukum-hukum Lewi
(lihat 1 Taw. 3:19) Fakta ini diterangkan dalam
naskah Genealogi Mesias (No. 119).
Siapakah bapa Yekhonya?
Pertanyaan berikutnya menyusuli daripada
kesilapan sama dalam pengertian.
-------------------------
Yekhonyas ialah Yoyakhin anak Yoyakim (2
Raja 24:8) yang diabaikan daripada teks dalam
Matius atas sebab-sebab dinyatakan.
-------------------------------
(a) Yosia (Matius 1:11)
(b) Yoyakhin (1 Tawarikh 3:16)
Mukasurat 12
Berapa ramaikah generasi dari pembuangan
Babel sampai Kristus?
(a) Matius mengatakan empat belas (Matius
1:17)
(b) Namun perhitungan cermat generasigenerasi ini menunjukkan tiga belas saja
(lihat Matius 1:12-16)
Kristus ialah generasi ke empat belas.
Bagaimanapun, hanya mereka yang benar saja
dihitung dalam senarai ini.
-----------------------------Siapakah apa Sela?
(a) Kainan (Lukas 3:35-36)
(b) Arpakhsad (Kejadian 11:12)
Pemasukan Kainan dalam genealogi di Lukas 3
adalah berdasarkan bukti Septuagint yang
dipertikaikan oleh Teks Masoretik. Kompilasi
Yunani dalam Lukas menggunakan bahasa
Yunani LXX.
-------------------------Adakah Yohanes Pembaptis Elia yang bakal
datang?
(a) Ya (Matius 11:14, 17:10-13)
(b) Tidak (Yohanes 1:19-21)
Kristus menyatakan dengan cukup jelas
bahawa Yohanes merupakan seorang Elia
tetapi Elia yang dijanjikan dalam Maleakhi 4
belum lagi datang. Tiada apa-apa yang susah
dalam memahami apa yang Kristus katakan
berkenaan ini.
Pertanyaan berikutnya menunjukkan kejahilan
sama
terhadap
silsilah-silsilah
seperti
disenaraikan di atas.
-------------------------------Adakah Yesus akan mewarisi takhta Daud?
(a) Ya. Begitu kata malaikat (Lukas 1:32)
(b) Tidak, sebab dia keturunan Yoyakim (lihat
Matius 1:11, 1 Tawarikh 3:16). Yoyakim
dikutuk oleh Tuhan supaya tiada
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
keturunannya dapat duduk atas takhta Daud
(Yeremia 36:30)
Mesias haruslah seorang keturunan Daud
melalui Natan untuk memenuhi semua
nubuatan itu.
Tiada keturunan Yekhonya dapat duduk atas
takhta Daud tanpa izin dan kuasa langsung
daripada Tuhan. Silsilah dari Yekhonya dalam
Matius 1 adalah daripada Yusuf yang mana
Kristus hanya keturunan angkat. Fakta bahawa
Kristus memang mewarisi takhta Daud melalui
campur tangan langsung Tuhan menunjukkan
bahawa Tuhan menggunakan hubungan ini
untuk menyembuhkan perselisihan itu.
Pertanyaan berikutnya menunjukkan pengertian
buruk terhadap kerukunan kitab-kitab injil.
--------------------------Yesus menunggang masuk Yerusalem di atas
berapa banyak binatang?
(a) Satu – keledai (Markus 11:7; lihat Lukas
19:35). “Lalu mereka membawa keledai itu
kepada Yesus, dan mengalasinya dengan
pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke
atasnya”
(b) Dua – keledai dan anaknya (Matius 21:7).
“Mereka membawa keledai betina itu
bersama anaknya, lalu mengalasinya
dengan pakaian mereka dan Yesuspun naik
ke atasnya.”
Dua peristiwa ini dijelaskan dalam naskah
Pewaktuan Penyaliban dan Kebangkitan (No.
159).
-----------------------------Bagaimanakah Simon Petrus
bahawa Yesus ialah Kristus?
mengetahui
(a) Melalui satu wahyu dari syurga (Matius
16:17)
(b) Saudaranya Andreas memberitahunya
(Yohanes 1:41)
Andreas memberitahu Petrus bahawa mereka
telah menemui Mesias. Roh Kudus-lah yang
memberitahunya bahawa Mesias ialah Anak
Tuhan Hidup. Kristus mengesahkan fakta itu.
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
Begitu dengan pertanyaan berikutnya yang
menunjukkan kejahilan terhadap ayat-ayat
terbabit.
-------------------------Bilakah Yesus mula-mula bertemu Simon
Petrus dan Andreas?
(a) Di tepi laut Galilea (Matius 4:18-22)
(b) Di tebing sungai Yordan (Yohanes 1:42).
Sesudah itu, Yesus memutuskan untuk
pergi ke Galilea (Yohanes 1:43)
Andreas mula-mula menemui Kristus di
Yordan dan selepas itu mengikutnya ke tempat
tinggalnya (Yohanes 1:39). Pertanyaan ini
menyalah gambar teks dalam Yohanes untuk
menuntut yang teks itu menyatakan sesuatu
yang tidak disebutnya.
------------------------------Ketika Yesus bertemu Yairus adakah anak
perempuan Yairus sudah mati?
(a) Ya. Matius 9:18 mengutipnya berkata,
“Anakku perempuan baru saja meninggal.”
(b) Tidak. Markus 5:23 mengutipnya berkata,
“Anakku perempuan sedang sakit, hampir
mati.”
Teks ini mengatakan “hampir mati” (eschatos
exei). Kata-katanya dalam Matius iala arti
eteleutesen.Satu teks memberi konsep yang dia
sudah mati; teks satu lagi mengatakan dia
hampir mati. Hakikatnya ialah dia hampir mati
dan dianggap mati, namun diselamatkan hiduphidup.
-------------------------Adakah Yesus mengizinkan murid-muridnya
membawa tongkat dalam perjalanan mereka?
(a) Ya (Markus 6:8)
(b) Tidak (Matius 10:9; Lukas 9:3)
Dua belas rasul itu diutus keluar kepada
mereka yang hilang daripada umat Israel dan
disuruh jangan membawa tongkat (rabdon).
Markus 6:8 mengatakan kecuali rabdon.
Masalah ini nampaknya datang dengan
Mukasurat 13
perbezaan dalam penggunaan tongkat atau
pentung/belantan (lihat Mat. 26:47).
----------------------------Adakah Herodes menganggap bahawa Yesus
ialah Yohanes Pembaptis?
(a) Ya (Matius 14:2; Markus 6:16)
(b) Tidak (Lukas 9:9)
Teks dalam Lukas diungkap dalam bentuk
pertanyaan yang mana dia berkata dia sudah
memenggal kepala Yohanes dan jika ya, maka
siapakah yang didengarinya itu. Dia ingin
sendiri melihat yang orangnya bukan Yohanes.
Dua lagi teks itu menunjukkan bahawa dia
takut yang itu ialah Yohanes yang sudah
bangkit. Dari segi sejarah, seluruh bangsa itu
menunggu-nunggu Mesias.
-------------------------------Adakah Yohanes Pembaptis mengenali Yesus
sebelum baptisannya?
(a) Ya (Matius 3:13-14)
(b) Tidak (Yohanes 1:32,33)
Yohanes mengharapkan Kristus dan bila dia
melihatnya dia tahu bahawa dialah Kristus
daripada apa yang terjadi. Dia sudahpun
memberitahu orang ramai bahawa Mesias
bakal datang. Mengusulkan bahawa dia tidak
mengenali saudaranya sendiri memang sedikit
bodoh. Dia mengenalinya tetapi pengesahan
bahawa dia ialah Mesias, anak domba Tuhan,
datang daripada Roh Kudus.
------------------------Adakah Yohanes Pembaptis mengenali Yesus
selepas baptisannya?
(a) Ya (Yohanes 1:32, 33)
(b) Tidak (Matius 11:2)
Masalah yang diajukan ini merupakan salah
gambar teks itu. Tidak ada konflik. Matius 11:2
menunjukkan pertanyaan yang diajukan tentang
Kristus sebagai orang yang kini menjalankan
pekerjaan Tuhan. Dia mendorongnya untuk
meneruskan pekerjaan Tuhan yang Kristus
lakukan sebaik saja Yohanes dibuang ke dalam
Mukasurat 14
penjara. Teks ini adalah mengenai keprihatinan
terhadap pekerjaan itu.
--------------------------Menurut Injil Yohanes, apakah yang Yesus
katakan tentang bersaksi tentang dirinya
sendiri?
(a) “Kalau Aku bersaksi tentang diri-Ku
sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar”
(b) “Biarpun Aku bersaksi tentang diri-Ku
sendiri, namun kesaksian-Ku itu benar”
Masalah ini diertikan luar daripada konteksnya.
Kristus seterusnya mengatakan perbuatan
sendirinya bersaksi tentang kebenaran dan
Bapa sendiri bersaksi tentang dia. Yohanes
8:14 mengatakan: “memberi catatan tentang
diriku” iaitu perkataan marturiai atau secara
efektifnya kesaksian seperti dalam Yohanes
(Yoh. 1:19, 32).
---------------------------------
Apabila Yesus memasuki Yerusalem adakah
dia membersihkan bait pada hari itu juga?
(a) Ya (Matius 21:12)
(b) Tidak. Dia masuk ke dalam bait dan
melihat-lihat sekitarny, tetapi sebab
waktunya sudah amat lewat dia tidak
berbuat apa-apa. Sebaliknya, dia pergi ke
Betania untuk bermalam dan kembali pagi
esoknya untuk membersihkan bait itu
(Markus 11:1-17).
Urutan Kitab-kitab Injil tidak difahami oleh
mereka yang mengajukan pertanyaan ini.
Pelbagai peristiwa bilamana Kristus memasuki
Bait merupakan sebahagian daripada proses
Pengudusan dan dijelaskan dalam teks-teks
Pewaktuan Penyaliban dan Kebangkitan (No.
159) dan juga Pengudusan Bait Tuhan (No.
241).
-----------------------------Kitab-kitab Injil mengatakan Yesus mengutuk
sebuah pohon ara. Adakah pohon itu kering
serta-merta?
(a) Ya. (Matius 21:19)
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
(b) Tidak. Pohon itu mengering semalaman
(Markus 11:20)
Teks dalam Matius mengatakan Kristus
mengutuk pohon itu dalam perjalanan dari
Betania ke dalam kota itu dan seketika itu
mengering. Bukan serta-merta tetapi seketika
itu. Murid-murid bila mereka melihatnya, iaitu
pagi esoknya ketika mereka meninggalkan kota
itu, tercengang melihat pohon itu sudah kering.
Masalah ini tidak wujud kecuali dalam fikiran
mereka yang mencari peluang menentang
firman Tuhan.
---------------------------Adakah Yudas mencium Kristus?
(a) Ya (Matius 26:48-50)
(b) Tidak. Yudas tidak dapat menghampiri
Yesus untuk menciumnya (Yohanes 18:312)
Teks dalam Matius menunjukkan bahawa
Yudas pergi kepada Yesus bersama rombongan
itu dan menciumnya untuk mengkhianatinya.
Teks dalam Yohanes memusat pada fakta
bahawa Yesus menterbalikkan keadaan itu
dengan bertanya pertanyaan yang mereka telah
tentukan untuk Yudas bagi mengenal pasti
dengan menghampirinya. Mereka kemudian
berkelakuan pengecut sebab mereka bertindak
secara sembunyi. Tiada kontradiksi penting di
sini hanya penekanan.
-----------------------Apa kata Yesus mengenai penyangkalan
Petrus?
(a) “Sebelum ayam berkokok, engkau telah
menyangkal Aku tiga kali.” (Yohanes
13:38)
(b) “Sebelum ayam berkokok dua kali, engkau
telah menyangkal Aku tiga kali.” (Markus
14:30). Bila ayam berkokok sekali, tiga
penyangkalan itu belum lagi lengkap (lihat
Markus 14:72). Justeru ramalan (a) gagal.
Teks dalam Yohanes 13:38 yang berkata:
“sebelum ayam berkokok” bererti ayam belum
habis berkokok sehingga engkau menyangkal
aku tiga kali, dan teks lain menunjukkan
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
bahawa dari waktu ayam mula berkokok
sampai habis berkokok penyangkalan ketiga itu
sudah terjadi dan teks-teks menunjukkan yang
itulah maknanya.
-------------------------------Benarkah Yesus memikul salibnya sendiri?
(a) Ya (Yohanes 19:17)
(b) Tidak (Matius 27:31-32)
Kristus memikul salibnya sendiri sebahagian
besar
perjalanannya
tetapi
hampir
penghujungnya
kecederaannya
daripada
disesah begitu hebat hingga seorang lain
dipaksa memikul salib itu untuknya. Yohanes
19:17 mencatatkan fakta bahawa dia dipaksa
memikul salibnya sendiri dan berjalan ke
tempat penghukuman dalam cerita itu. Cerita
dalam Matius adalah mengenai perincian
perjalanan itu.
-------------------------------Benarkah Yesus mati sebelum tabir bait itu
terbelah?
(a) Ya (Matius 27:50-51; Markus 15:37-38)
(b) Tidak. Selepas tabir itu terbelah dua, Yesus
berseru dengan suara nyaring, “Ya Bapa, ke
dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku.”
Dan sesudah berkata demikian Ia
menyerahkan nyawa-Nya. (Lukas 23:45-46)
Tabir Bait terbelah dua pada akhir kegelapan
itu yang terjadi dari jam keenam sampai jam
kesembilan iaitu dari 12 tengahari sampai 3
p.m.
Penempatan ayat 45 dan 46 itu adalah sama
waktunya dan sesiapa yang mengajukan
pertanyaan ini cuba menjadikannya seolah-olah
urutan itu terjadi berturutan sedangkan
hakikatnya teks-teks lain menunjukkan apa
ertinya. Jam kesembilan ialah waktu anak
domba
pertama
disembelih
untuk
dipersembahkan kepada Imam Besar dan tepat
waktu itulah Kristus mati dan kegelapan itu
lenyap sementara tabir Bait itu terbelah dua.
Kepala pasukan menyaksikan urutan itu dan
menyebut kata-kata itu.
-------------------------------------
Mukasurat 15
Pernahkah Yesus berbicara apa-apa secara
sembunyi-sembunyi?
(a) Tidak. “Aku tidak pernah berbicara
sembunyi-sembunyi” (Yohanes 18:20)
(b) Ya. “dan tanpa perumpamaan Ia tidak
berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada
murid-murid-Nya Ia menguraikan segala
sesuatu secara tersendiri.” (Markus 4:34).
Murid-muridnya
bertanya
“Mengapa
Engkau berkata-kata kepada mereka dalam
perumpamaan?” Jawab Yesus: "Kepadamu
diberi karunia untuk mengetahui rahasia
Kerajaan Sorga, tetapi kepada mereka
tidak.” (Matius 13:10-11)
Berbicara dengan perumpamaan bukan
berbicara sembunyi-sembunyi. Ini berbicara
supaya orang tidak mengerti apa yang dia
katakan.
------------------------Di manakah Yesus pada jam keenam pada hari
penyaliban itu?
(a) Di salib (Markus 15:23)
(b) Di pengadilan Pilatus (Yohanes 19:14)
Pada jam keenam malam iaitu waktu gelap hari
itu dia berada dalam pengadilan Pilatus dan
pada jam keenam waktu siang iaitu pada 12
tengahari dia berada atas pancang itu.
-----------------------Kitab-kitab injil mengatakan bahawa dua
pencuri disalib bersama dengan Yesus. Adakah
kedua-dua pencuri itu mengejek Yesus?
(a) Ya (Markus 15:32)
(b) Tidak. Salah seorang mengejek Yesus,
seorang lagi membela Yesus (Lukas 23:43)
Anggapannya ialah hanya ada tiga pancang saja
dan tiga orang dibunuh. Tradisi yang lama
dipegang menyatakan lima orang dibunuh, dua
orang di setiap sebelah Kristus.
-------------------------Adakah Yesus naik ke Firdaus pada hari sama
penyaliban itu?
Mukasurat 16
(a) Ya. Dia berkata kepada pencuri yang
membelanya, “Hari ini juga engkau akan
ada bersama-sama dengan Aku di dalam
Firdaus” (Lukas 23:43)
(b) Tidak. Dia berkata kepada Maria
Magdalena dua hari kemudian, “Aku belum
pergi kepada Bapa” (Yohanes 20:17)
Masalahnya timbul daripada pengertian bahasa
kiasan dan terjemahannya.
Kristus berkata: “Aku berkata kepadamu hari
ini, engkau akan ada bersama-sama dengan
Aku di dalam Firdaus.” Dia tidak mengatakan
bahawa dia akan berada di dalam Firdaus
dengannya hari itu tetapi dia mengatakan hari
ini aku berkata kepadamu bahawa engkau akan
bersama-sama dengan aku di dalam firdaus.
-----------------------------Ketika Paulus berada di jalan ke Damsyik dia
melihat satu cahaya dan mendengar satu suara.
Adakah mereka yang ada bersamanya
mendengar suara itu?
(a) Ya (Kisah 9:7)
(b) Tidak (Kisah 22:9)
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
(a) Ya (Kisah 26:16-18)
(b) Tidak. Suara itu memerintah Paulus pergi
ke kota Damsyik dan di situ dia akan
diberitahu apa yang dia harus lakukan.
(Kisah 9:7; 22:10)
Dalam Kisah 26:13-19 dia menceritakan
ringkasan apa yang terjadi kepada Agripa dan
ini tidak menuntutpun sebagai cerita
keseluruhan peristiwa-peristiwa itu. Kenapa ini
harus diandaikan begitu?
--------------------------------Apakah yang Yudas lakukan dengan wang
berdarah yang diterimanya sebab mengkhianati
Yesus?
(a) Dia membeli sebidang tanah (Kisah 1:18)
(b) Dia membuang semuanya ke dalam bait
dan pergi. Para imam tidak dapat
memasukkan wang berdarah itu ke dalam
perbendaharaan
bait,
jadi
mereka
menggunakannya untuk membeli sebidang
tanah untuk menguburkan orang asing
(Matius 27:5)
Teman-teman Saulus nampak cahaya itu dan
mendengar bunyi suara itu tetapi tidak dapat
mengenal kata-kata yang diucapkan seperti kita
lihat daripada 22:9 (lihat nota Bullinger bagi
teks itu).
-------------------------------
Perkataan membeli dalam Kisah 1:18 ialah
ktaomai yang bermakna “menyebabkan harta
milik diperolehi dengan belian.” Ini
menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibatnya
sesudah dia meletakkan wang itu ke dalam
perbendaharaan dalam mana wang itu tidak
boleh disimpan.
------------------------------
Apabila Paulus melihat cahaya itu dia rebah ke
tanah. Adakah teman-teman seperjalanannya
juga rebah ke tanah?
Bagaimanakah Yudas mati?
(a) Ya (Kisah 26:14)
(b) Tidak (Kisah 9:7)
Teman-teman itu terdiam berdiri. Paulus
memberi maklumat pada 26:14 bahawa mereka
juga sebenarnya rebah tetapi dia sendiri tidak
dapat melihat bila dia bangun berdiri.
Dia mungkin tidakpun dapat nampak apa-apa.
--------------------------Adakah suara itu terus memperincikan di
tempat itu apa dia tugas-tugas Paulus nanti?
(a) Sesudah dia membuang wang itu ke dalam
bait dia pergi dari situ dan menggantung
dirinya (Matius 27:5)
(b) Sesudah dia membeli tanah itu dengan
bayaran perbuatan jahatnya dia jatuh
tertelungkup, dan perutnya terbelah dua
sehingga semua isi perutnya tertumpah ke
luar. (Kisah 1:18)
Dia tidak membeli tanah itu tetapi
menyebabkannya dibeli oleh pihak penguasa
Bait sebab mereka tidak boleh mengizinkan
wang itu kekal dalam perbendaharaan sebab itu
wang berdarah. Dia menyebabkan tanah itu
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
terkutuk sebab dia menggantung dirinya di
sebidang tanah dan jatuh daripada pohon itu
dan mencemari tanah itu. Pihak penguasa Bait
menggunakan wang itu untuk membeli tanah
itu.
-----------------------------
Mukasurat 17
Pembacaan teks dalam Ibrani menunjukkan
bahawa hukum-hukum Korban diketepikan
oleh korban Kristus supaya kita dijadikan
imam-imam menurut mazhab Melkisedek.
----------------------Apakah kata-kata tepat pada salib itu?
Kenapakah tanah itu dipanggil “Tanah Darah”?
(a) Sebab para imam membelinya dengan
wang berdarah (Matius 27:8)
(b) Sebab kematian ngeri Yudas dalamnya
(Kisah 1:19)
Tanah itu dicemari oleh kematian Yudas dan
juga wang berdarah yang dibayar untuk
Kristus. Ada dua sebabnya yang dinyatakan
kedua-duanya.
-------------------------------
(a) “Inilah Yesus Raja Orang Yahudi” (Matius
27:37)
(b) “Raja Orang Yahudi” (Markus 15:26)
(c) “Inilah Raja Orang Yahudi” (Lukas 23:38)
(d) “Yesus, Orang Nazaret, Raja Orang
Yahudi” (Yohanes 19:19)
Kata-kata itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan
Yunani dan Latin, mengikut urutan itu, dan
menjelaskan beberapa variasinya. Istilah
sebenarnya ialah “Orang Nazaret”yang
merupakan satu istilah pengaiban.
Siapakah tebusan untuk siapa?
(a) “Anak Manusia juga datang...untuk
memberikan nyawanya menjadi tebusan
bagi banyak orang” (Markus 10:45).
“Kristus Yesus, yang telah menyerahkan
dirinya sebagai tebusan bagi semua
manusia...” (1 Timotius 2:5-6)
(b) “Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi
orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti
orang jujur” (Amsal 21:18)
Kata-kata dalam Amsal: “Orang fasik dipakai
sebagai tebusan bagi seorang yang benar dan
pengkhianat bagi orang jujur.” Perkataan itu
diubah untuk menjadikan kutipan itu satu
pertalian.
Teks ini tiada kaitannya dengan tujuan dan
kematian Kristus untuk keselamatan kedua-dua
elemen Angkatan.
-----------------------------------Adakah hukum Musa berguna?
(a) Ya. “Segala tulisan...bermanfaat...” (2
Timotius 3:16)
(b) Tidak. “...Suatu hukum yang dikeluarkan
dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak
mempunyai kekuatan dan kerana itu tidak
berguna...” (Ibrani 7:18)
Markus 15:26 bukan gelaran yang diletakkan
pada pancang itu. Ini hanya satu rujukan
kepada tuduhan atau dakwaan sebab
hukumannya. Ini sama sekali bukan satu
gelaran (atau titlos seperti dalam Yohanes
19:19) yang diletakkan pada pancang itu.
Gelaran ini mula-mula ditulis oleh Pilatus dan
diambil dari situ dan diletakkan pada pancang
itu. Kita tahu bahawa adanya perbincangan
tentang kecocokan susunan kata itu sebab
orang Yahudi membantahnya. Daripada ayatayat 35 dan 36 Bullinger menyatakan bahawa
mereka membawa satu lagi gelaran dan
meletakkannya di atas kepalanya “selepas
mereka membahagi-bahagikan pakaiannya.”
Tiada dua gelaran pada waktu yang sama. Jadi
harus diandaikan bahawa mereka menurunkan
satu dan menggantikannya dengan yang lain.
Tiada petunjuk berhubung waktu atau tempoh
perdebatan itu.
Lukas 23:38 menunjukkan bahawa ada satu
lagi gelaran yang dibawa dan diletakkan di
atasnya dalam urutan bahasa Yunani, Latin dan
Ibrani. Ini diletakkan di sini “selepas cercaan
orang ramai” (lihat ayat 35-37 dengan 38)
sementara gelaran dalam Matius dipasang
sebelum cercaan itu (lihat Mat. 27:37 dengan
ayat 39).
Mukasurat 18
Jadi gelaran Yohanes mula-mula ditulis dalam
Ibrani Yunani dan Latin dan diletakkan di situ
dulu sebelum meninggalkan Pilatus.
Gelaran Matius ialah gelaran kedua dipasang
selepas pembahagian pakaian dan sebelum
cercaan dan ketiga ialah laporan Lukas yang
diletakkan di atasnya sesudah cercaan itu tamat
(Lukas 23:35). Ini ditulis dalam urutan Yunani,
Latin dan Ibrani. Bullinger juga berpendapat
begini (lihat Companion Bible, Lampiran 163).
--------------------------------Benarkah Herodes ingin membunuh Yohanes
Pembaptis?
(a) Ya (Matius 14:5)
(b) Tidak. Herodias-lah, isteri Herodes yang
ingin membunuhnya. Namun Herodes tahu
bahawa dia seorang yang saleh dan
menjaga keselamatannya (Markus 6:20)
Matius 14:1-5 menunjukkan Herodes Raja
Wilayah sama sekali tidak mahu membunuh
Yohanes tetapi Herodias ingin. Dia mendesak
anak perempuannya meminta kepala Yohanes
apabila dia menari untuk Herodes dan telah
memaksanya bersumpah. Ini suatu salah
gambar Kitab Suci.
--------------------------Siapakah murid kesepuluh Yesus dalam senarai
dua belas orang?
(a) Tadeus (Matius 10:1-4; Markus 3:13-19)
(b) Yudas anak Yakobus ialah nama
bersamaan dalam injil Lukas (Lukas 6:1216).
Tadeus ialah terjemahan Yunani untuk
Thaddaios Aramaik yang dipakai dalam teks
dalam Matius dan Markus dan tidak muncul
dalam teks dalam Lukas. Ini dianggap sebagai
satu terjemahan untuk Yudas anak Yakobus.
Tiada penyimpangan orang-orang dalam teksteks itu kecuali susunan mereka disenaraikan.
---------------------------------Yesus melihat seorang lelaki duduk di rumah
cukai dan memanggilnya untuk menjadi
muridnya. Apakah namanya?
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
(a) Matius (Matius 9:9)
(b) Lewi (Markus 2:14; Lukas 5:27)
Matius ialah perkataan Aramaik bererti karunia
Tuhan. Dia menjadi Matius anak Alfeus yang
diubah daripada Lewi anak Alfeus. Sama
seperti itu Paulus diubah daripada Saulus.
---------------------------Adakah Yesus disalibkan pada waktu siang
sebelum jamuan Paskah atau waktu siang
selepas itu?
(a) Selepas (Markus 14:12-17)
(b) Sebelum. Sebelum perayaan Paskah Yudas
keluar pada waktu malam (Yohanes 13:30).
Murid-murid lain berfikir yang dia keluar
untuk membeli bekalan untuk bersedia bagi
jamuan Paskah (Yohanes 13:29). Apabila
Yesus ditangkap, orang Yahudi tidak
memasuki gedung pengadilan Pilauts
kerana mereka ingin terus tahir untuk
memakan Paskah (Yohanes 18:28). Apabila
keputusan pengadilan diumumkan terhadap
Yesus, waktunya kira-kira jam keenam
pada hari Persiapan untuk Paskah (Yohanes
19:14)
Pertanyaan
ini
menunjukkan
tiadanya
pemahaman tentang waktu yang dipanggil
Paskah dan/atau Roti Tidak Beragi.
Hukum dalam Ulangan 16:1-8 meliputi
hukum-hukum Paskah dan Roti Tidak Beragi.
Ulangan 16:5-7 menunjukkan bahawa Paskah
bermula dari malam 14 Abib dan tidak boleh
dimakan di mana-mana kediaman kita dan
sepanjang waktu 36 jam itu kita mesti berada
di luar kediaman kita. Pada pagi Hari Raya
Pertama Roti Tidak Beragi iaitu pagi 15 Abib
kita boleh pulang ke tempat-tempat kediaman
kita. Jadi Paskah bermula pada malam 14 Abib
bilaman jamuan persiapan itu dimakan dan
Paskah disediakan dan disembelih pada petang
14 Abib pada 3 p.m. hingga 5 p.m. dan
dimakan selepas gelap pada waktu malam 15
Abib.
Kegagalan memahami teks-teks ini berpunca
daripada kegagalan untuk mengerti Paskah itu
sendiri. Naskah Paskah (No. 098) menjelaskan
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
Mukasurat 19
urutan itu (lihat juga naskah Kalendar Tuhan
(No. 156)).
--------------------------------
(b) Matius memberi kita kata-katanya, dan kita
dapat lihat bahawa kata-katanya tidak sama
seperti yang pertama (Matius 26:42)
Adakah Yesus berdoa kepada Bapa untuk
menghalang penyaliban itu?
Kata-kata itu merupakan sentimen sama yang
diungkapkan oleh Matius dalam bentuk bertulis
dan menghindari pengulangan membosankan
seperti kebiasaannya dalam penulisan sampai
hari ini.
-----------------------
(a) Ya. (Matius 26:39; Markus 14:36; Lukas
22:42)
(b) Tidak. (Yohanes 12:27)
Kristus berdoa agar jika mungkin biarlah
cawan itu lalu daripadanya tetapi janganlah itu
seperti yang dikehendakinya tetapi seperti
Tuhan kehendaki.
Dia berazam teguh dalam Yohanes 12:27
apabila dia berkata: “Sekarang jiwa-Ku terharu
dan apakah yang akan Kukatakan? Bapa,
selamatkanlah Aku dari saat ini? Tidak, sebab
untuk itulah Aku datang ke dalam saat ini”
Ini sebab Lukas 22:43 menunjukkan seorang
malaikat datang dan menguatkannya.
Teks-teks ini menunjukkan bahawa dia tidak
ingin mati tetapi bertekad hati dalam
memenuhi kehendak Bapa.
-----------------------Dalam kitab-kitab injil yang mengatakan
bahawa Yesus berdoa untuk menghindari salib
itu, berapa kali dia ‘dia pergi daripada muridmuridnya untuk berdoa’?
(a) Tiga (Matius 26:36-46 dan Markus 14:3242)
(b) Satu. Tiada ruang tinggal untuk dua kali
lagi. (Lukas 22:39-46)
Teks-teks menunjukkan dia berdoa tiga kali
tetapi teks dalam Yohanes memusat pada
peristiwa terakhir.
--------------------------Matius dan Markus setuju bahawa Yesus pergi
dan berdoa tiga kali. Apakah kata-kata doa
kedua itu?
(a) Markus tidak memberikan kata-kata itu
tetapi dia berkata bahawa kata-katanya
sama seperti doa pertama (Markus 14:39)
Apa kata kepala pasukan itu bila Yesus mati?
(a) “Sungguh, orang ini adalah orang benar”
(Lukas 23:47)
(b) “Sungguh, orang ini adalah Anak Allah”
(Markus 15:39)
Matius 27:54 berkata: “Sungguh, ini ialah anak
Tuhan”, iaitu kata-kata tepat Markus.
Lukas 23:47 berkata: “Sungguh, ini ialah orang
benar” menggunakan istilah dikaios.
Matius dan Markus sebulat suara mengenai
istilah yang menyatakan dia berkata sesuatu
lain. Sama ada itu salah satu daripada satu siri
seruan adalah tidak jelas. Memang cocok sekali
bahawa semua peristiwa itu terjadi dan kepala
pasukan itu menyaksikannya.
----------------------------Ketika Yesus berkata “Tuhanku, Tuhanku,
mengapa Engkau meninggalkan aku?” dalam
bahasa apakah dia bercakap?
(a) Ibrani: kata-katanya ialah “Eli, Eli ...”
(Matius 27:46)
(b) Aramaik: kata-katanya ialah “Eloi, Eloi ...”
(Markus 15:34)
Kata-kata dalam Matius merupakan bentuk
Aramaik bagi satu teks Ibrani. Dia berkata Eli,
Eli lama Sabach-tha-ni
Terjemahan Eli dalam Markus ialah Eloi, Eloi.
Terjemahan
Mazmur
22:1
merupakan
terjemahan Aramaik bagi Ibrani mazmur itu
yang menggunakan perkataan El (SHD 410)
iaitu Ely untuk “Tuhanku.”
Mukasurat 20
Masalahnya
berpunca
daripada
cuba
menangkap satu perkataan Ibrani yang
diterjemahkan dalam Aramaik dalam teks
Yunani dan memindahnya kepada Inggeris.
Tiada kesangsian sama sekali bahawa dia
mengutip Mazmur 22:1.
------------------------------Menurut kitab-kitab injil, apakah kata-kata
terakhir Yesus sebelum dia mati?
(a) “Ya Bapa, ke dalam tanganMu kuserahkan
nyawaku.” (Lukas 23:46)
(b) “Sudah selesai.” (Yohanes 19:30)
Perkataan yang diucapkan ialah teleo Yunani
yang bermakna selesai iaitu pengakhiran
Mazmur 22. Jadi dia berkata”selesai” untuk
mengakhiri mazmur itu, yang merupakan
nubuatan tetapi doa terakhir adalah menurut
teks dalam Lukas 23:46.
Selepas dia menyerahkan nyawanya kepada
Tuhan teks itu mengatakan dia mati, maknanya
dia
menghembus
nafas
terakhirnya.
Nampaknya dengan nafas terakhirnya itu dia
mengucapkan kata-kata “selesai.”
--------------------------------Apabila Yesus memasuki Kapernaum dia
menyembuhkan hamba seorang kepala
pasukan. Adakah kepala itu datang sendiri
untuk meminta Yesus melakukan ini?
(a) Ya (Matius 8:5)
(b) Tidak. Dia mengutus beberapa tua-tua
orang Yahudi dan sahabat-sahabatnya
(Lukas 7:3, 6)
Teks ini merujuk kepada dua kejadian
berasingan mengenai kepala pasukan yang
sama. Bullinger membuat catatan tentang ini
dalam kedua-dua teks.
--------------------------
Selain daripada Yesus adakah sesiapa lain yang
naik ke syurga?
(a) Tidak (Yohanes 3:13)
(b) Ya. “Lalu naiklah Elia ke syurga dalam
angin badai” (2 Raja-raja 2:11)
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
Elia diambil dengan kereta. Dia tidak naik ke
syurga ke takhta Tuhan. Kitab Suci
mengatakan dia akan dibawa ke masa hadapan
kepada Zaman Akhir untuk memulihkan segala
sesuatu.
-----------------------Siapakah imam besar bilamana Daud masuk ke
dalam rumah Tuhan dan memakan roti yang
ditahbiskan itu?
(a) Abyatar (Markus 2:26)
(b) Ahimelekh, bapa Abyatar (1 Samuel 1:1,
22:20)
Bapa dan anak itu mempunyai dua nama
Abyatar dan Ahimelekh ((1Sam. 21:1; 22:9,
11,20); dan Ahia (1Sam. 14:3). Dalam 2
Samuel 8:17 dan 1 Tawarikh 18:16 namanamanya ialah Ahimelekh bin Abyatar. Dalam
1 Samuel 22:20 ia Abyatar bin Ahimelekh yang
merupakan anak Ahitub.
Saksi-saksi terbaik berhubung kebenaran usul
dan ketepatannya ialah musuh Tuan sendiri
sebab jika dia silap mereka tentunya telah
mengheboh-hebohkannya. Mereka tahu teks itu
dan mereka tahu segala faktanya dan mereka
tetap senyap (lihat Markus 3:6).
---------------------------Adakah mayat Yesus dibubuhi rempah-rempah
sebelum
penguburannya
menurut
adat
penguburan orang Yahudi?
(a) Ya dan murid-murid perempuannya
menyaksikan penguburannya (Yohanes
19:39-40)
(b) Tidak. Yesus hanya dikapan dengan kain
lenan. Kemudian para wanita itu membawa
dan menyediakan rempah-rempah “untuk
pergi ke kubur dan meminyakinya [Yesus]”
(Markus 16:1)
Teks-teks itu menunjukkan bahawa mereka
mempunyai rempah-rempah dan ada yang
digunakan untuk membersihkan kakinya dan
kaki itu diseka dengan rambut Maria. Mereka
membeli rempah lain untuk menghabiskan
kerja itu selepas Hari Raya tamat pada hari
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
Mukasurat 21
Jumaat supaya kerja itu dapat diselesaikan
sebelum Sabat.
----------------------------
Lihat naskah Pewaktuan Penyaliban dan
Kebangkitan (No.159).
------------------------------------
Bilakah para wanita itu membeli rempahrempah itu?
Apakah tujuan para wanita itu pergi ke kubur?
(a) “Setelah lewat hari Sabat” (Markus 16:1)
(b) Sebelum
Sabat.
Para
wanita
itu
“menyediakan rempah-rempah dan minyak
mur.” Kemudian, “dan pada hari Sabat
mereka beristirehat menurut hukum Taurat”
(Lukas 23:55 sampai 24:1)
Kedua-dua pernyataan itu betul. Sabat yang
disebutkan dalam Markus 16:1 ialah Sabat Hari
Raya Pertama Roti Tidak Beragi iaitu Hari
Besar yang disebutkan dalam kitab-kitab injil.
Ini bermula pada waktu gelap pada malam
selepas 14 Abib yang jatuh pada hari Rabu dan
berakhir pada waktu Gelap pada malam
Khamis. Jumaat bukan hari Sabat atau hari
Besar jadi rempah-rempah itu dapat dibeli.
Hanya seorang yang menerima sistem palsu
Easter Trinitarian akan membuat kesilapan ini.
--------------------------Pada waktu bilakah kaum perempuan itu
mengunjung kubur itu?
(a) “Menjelang menyingsingnya fajar” (Matius
28:1)
(b) “Setelah matahari terbit” (Markus 16:2)
Matius 28:1 mengatakan pada akhir Sabat
menjelang fajar menyingsing pada Hari
Pertama Minggu. Ini bermakna pada akhir
Sabat pada waktu malam tatkala Hari Pertama
minggu bermula. Hari bermula pada waktu
gelap yang memulakan malam bagi hari
berikutnya. Malam datang sebelum Hari dalam
Alkitab dan begitulah keadaannya dengan
orang Anglo-Saxon dan lain-lain sehingga abad
ke 18 dan ke 19. Ada dua peristiwa yang
dimaksudkan. Teks dalam Markus merujuk
kepada dua peristiwa dalam ayat-ayat 1 dan 2.
Ayat 1 merujuk kepada peristiwa selepas Hari
Raya iaitu membeli rempah-rempah dan waktu
mereka melihat Kristus. Dia muncul pertama
kalinya kepada Maria Magdalena dan kedua
kalinya kepada mereka bertiga.
(a) Untuk meminyaki mayat Yesus dengan
rempah-rempah (Markus 16:1; Lukas 23:55
sampai 24:1)
(b) Untuk melihat kubur itu. Tiada apa-apa
tentang rempah di sini (Matius 28:1)
(c) Tiada sebab khusus. Dalam injil ini
pembubuhan rempah-rempah telahpun
dibuat sebelum Sabat (Yohanes 20:1)
Pertanyaan sebelumnya meliputi masalah ini
dan pelbagai kunjungan, dan jawapannya ada
dalam naskah yang dirujukkan. Injil Yohanes
tidak perlu menjelaskan apa-apa isu dan
teksnya hanya menganggap seluruh proses itu
telah berlalu dan tidak merujuk kepadanya
selain untuk memerhatikan kain pembalut itu.
--------------------------Sebuah batu besar ditempatkan di tempat
masuk kubur itu. Di manakah batu itu apabila
para wanita itu tiba?
(a) Mereka nampak batu itu telah “Terguling”.
(Markus 16:4) Mereka menemui batu itu
“sudah terguling dari kubur itu”. (Lukas
24:2) Mereka melihat bahawa “batu itu
telah diambil dari kubur”. (Yohanes 20:1)
(b) Sementara mereka mendekati, seorang
malaikat turun dari langit, menggulingkan
batu itu, dan berbicara dengan mereka.
Matius membuatkan para wanita itu
menyaksikan penggulingan hebat batu itu
(Matius 28:1-6)
Dua kunjungan berasingan terbabit dan tiada
konflik terjadi.
-------------------------Adakah sesiapa memberitahu kaum perempuan
itu apa terjadi kepada mayat Yesus?
(a) Ya. “Seorang muda yang memakai baju
putih” (Markus 16:5). “Dua orang...
memakai pakaian berkilau-kilauan” yang
kemudiannya
digambarkan
sebagai
malaikat (Lukas 24:4 dan 24:23). Seorang
Mukasurat 22
malaikat – yang menggulingkan batu itu
(Matius 16:2). Dalam setiap kasus mereka
diberitahu bahawa Yesus telah bangkit
daripada mati (Matius 28:7; Markus 16:6;
Lukas 24:5 nota kaki)
(b) Tidak. Maria tidak bertemu sesiapa dan
kembali dengan kata-kata, “Tuhan telah
diambil orang dari kuburnya dan kami tidak
tahu di mana Ia diletakkan.” (Yohanes
20:2)
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
--------------------Apakah perintah Yesus untuk murid-muridnya?
Maria pergi ke kubur itu sekurang-kurangnya
dua kali dan nampaknya tiga kali.
(a) “Pergi dan katakanlah kepada saudarasaudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea,
dan di sanalah mereka akan melihat aku.”
(Matius 28:10)
(b) “Pergilah kepada saudara-saudaraku dan
katakanlah kepada mereka, bahawa
sekarang aku akan pergi kepada Bapaku
dan Bapamu, kepada Allahku dan
Allahmu.” (Yohanes 20:17)
Tiga laporan itu merujuk kepada aspek-aspek
berlainan peristiwa sama dan harus disusun
bersama seperti yang dibuat dalam naskah
#159 yang dirujukkan di atas.
--------------------------------
Di mana konfliknya dalam mengeluarkan satu
perintah untuk mereka pergi ke Galilea dan
satu lagi meminta mereka diberitahu ke mana
dia pergi?
--------------------------
Bilakah Maria Magdalena mula-mula bertemu
Yesus yang bangkit? Bagaimanakah reaksinya?
Bilakah murid-murid itu kembali ke Galilea?
(a) Maria dan perempuan lain bertemu Yesus
dalam perjalanan balik mereka daripada
satu-satunya kunjungan mereka ke kubur
itu. Mereka memeluk kakinya dan
menyembahnya (Matius 28:9)
(b) Pada kunjungan keduanya ke kubur itu
Maria bertemu Yesus di luar saja kubur itu.
Tatkala dia melihat Yesus dia tidak
mengenalinya. Dia salah anggapnya sebagai
pekebun. Dia masih berfikir mayat Yesus
diletakkan di tempat tertentu dan dia
meminta tahu di mana. Tetapi apabila
Yesus memanggil namanya dia segera
mengenalinya dan memanggilnya “Guru.”
Yesus berkata kepadanya, “Janganlah
engkau memegang aku...” (Yohanes 20:11
hingga 17)
Teks-teks ini juga merujuk kepada dua
peristiwa itu. Sesudah gelap pada Hari Pertama
minggu dia harus kekal tahir secara ritual
menurut Hukum untuk naik sebagai
persembahan Unjukan Berkas pada 9 a.m. pada
Pagi hari Minggu. Dia tidak boleh disentuh
pada waktu ini sehinggalah dia pergi ke
hadapan Tuhan dan diterima sebagai Unjukan
Berkas. Setelah kembali dia boleh disentuh
balik dan itulah yang dibuat rasul Tomas dan
lain-lain.
(a) Serta-merta, sebab apabila mereka melihat
Yesus di Galilea “beberapa orang raguragu”
(Matius
28:17).
Waktu
ketidakpastian ini seharusnya tidak
bertahan.
(b) Selepas sekurang-kurangnya 40 hari.
Malam itu murid-murid masih berada di
Yerusalem (Lukas 24:33). Yesus muncul di
depan mereka di situ dan memberitahu
mereka, “tinggal di kota ini sampai kamu
diperlengkapi dengan kekuasaan dari
tempat tinggi.” (Lukas 24:49). Dia muncul
di depan mereka “ketika empat puluh hari”
(Kisah 1:3), dan “melarang mereka
meninggalkan Yerusalem, tetapi menanti
janji itu ...” (Kisah 1:4)
Kristus memerintah supaya mereka pergi ke
Galilea dan menunggunya.
Dia naik sebagai Unjukan Berkas pada pagi
hari Minggu dan kembali petang itu.
Dia berada atas bumi selama lebih 40 hari dan
memberi perintah kepada mereka untuk tinggal
di Yerusalem sehingga Roh Kudus diberikan
kepada mereka, dan ini terjadi pada Pentakosta
tepat 50 hari sampai jamnya selepas dia
diterima sebagai Unjukan Berkas.
-------------------------------
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
Mukasurat 23
---------------------------
Adakah setiap manusia berdosa?
(a) Ya. “Tiada seorangpun yang tidak berdosa”
(I Raja-raja 8:46; lihat juga 2 Tawarikh
6:36; Amsal 20:9; Pengkhotbah 7:20; dan I
Yohanes 1:8, 10)
(b) Tidak. Umat Kristian sejati tidak mungkin
berdosa, sebab mereka ialah anak-anak
Tuhan. “Setiap orang yang percaya, bahwa
Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. (1
Yohanes 5:1). “sehingga kita disebut anakanak Allah, dan memang kita adalah anakanak Allah.” (1 Yohanes 3:1). “setiap orang
yang mengasihi, lahir dari Allah” (1
Yohanes 4:7). “Setiap orang yang lahir dari
Allah, tidak berbuat dosa lagi; sebab benih
ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak
dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari
Allah” (1 Yohanes 3:9). Namun begitu, Ya!
“Jika kita berkata, bahwa kita tidak
berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri
dan kebenaran tidak ada di dalam kita.”(1
Yohanes 1:8)
Komen-komen
Yohanes
itulah
yang
menunjukkan konteks kata-katanya. Kita
semua berdosa namun kita yang benar-benar
lahir daripada Tuhan tidak berdosa. Tujuan
khutbah itu adalah supaya kita semua
mengatasi dosa melalui lahir daripada Tuhan.
Pertanyaan atau bantahan ini merupakan
mainan hambar dan patut diperlakukan dengan
jijik.
----------------------Siapa yang akan memikul beban siapa?
(a) “Bertolong-tolonganlah
menanggung
bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi
hukum Kristus” (Galatia 6:2)
(b) "Sebab tiap-tiap orang akan memikul
tanggungannya sendiri” (Galatia 6:5)
Kepada berapa ramaikah murid Yesus muncul
selepas kebangkitannya?
(a) Dua belas (1 Korintus 15:5)
(b) Sebelas (Matius 27:3-5 dan Kisah 1:9-26,
lihat juga Matius 28:16; Markus 16:14 nota
kaki; Lukas 24:9; Lukas 24:33)
1 Korintus 15:5 menyebut Yakobus dan semua
rasul. Ini tidak memberi bilangannya tetapi
selepas itu Paulus memasukkan dirinya sebagai
salah seorang kepada siapa Kristus muncul.
Kita tahu bahawa seorang rasul kedua belas
telah ditentukan secara undian daripada Kisah
1:23 dan itu ialah Matias. Teks-teks senyap
berhubung sama ada dia muncul di depan
Matias tetapi dia mungkin telah berbuat
demikian sebelum dia bangkit. Tiada tuntutan
bahawa dia muncul di depan dua belas orang;
ini hanya berkata “semua rasul” jadi dia
mungkin ada berbuat begitu atau Matias
mungkin telah dipilih selepas kenaikan itu.
Mana-mana satupun boleh. Pertanyaan itu
sendirinya penuh dusta.
------------------------------Di manakah
baptisannya?
Yesus
tiga
haris
selepas
(a) Sesudah baptisannya, “Segera sesudah itu
Roh memimpin dia ke padang gurun. Di
padang gurun itu ia tinggal empat puluh
hari lamanya ...” (Markus 1:12-13)
(b) Hari esoknya selepas baptisan itu, Yesus
memilih dua murid. Hari kedua: Yesus
pergi ke Galilea – dua lagi murid. Hari
ketiga: Yesus hadir di jamuan perkahwinan
di Kana di Galilea (lihat Yohanes 1:35;
1:43; 2:1-11)
Pertanyaan ini merupakan penyalahgunaan
bahasa Inggeris dan teks-teks itu.
Setiap orang dihakimi atas dosa-dosanya
sendiri tetapi tugas kita adalah untuk
membantu orang lain agar mereka tidak
berdosa.
Segala perincian tentang apa yang terjadi
dibincangkan dalam naskah Umur Kristus pada
Baptisan dan Tempoh Pelayanannya (No. 019).
---------------------------------
Mereka yang menyebabkan orang lain berdosa
akan dipertanggungjawabkan atasnya.
Adakah nyawa bayi Yesus terancam di
Yerusalem?
Mukasurat 24
(a) Ya, jadi Yusuf melarikan diri dengannya ke
Mesir dan tinggal di situ sampai Herodes
mati (Matius 2:13-23)
(b) Tidak. Keluarga ini tidak lari ke manamana. Mereka dengan tenang menunjukkan
anak itu di bait Yerusalem menurut adat
Yahudi dan kembali ke Galilea (Lukas
2:21-40)
Kedua-dua komen ini benar. Hukum-hukum
Pentahiran menuntut supaya dia dipertunjukkan
empat puluh hari selepas lahir setelah disunat
pada hari kelapan (lihat naskah Pentahiran dan
Penyunatan (No. 251). Setelah orang-orang
majus gagal muncul di hadapan Herodes
penghapusan itu bermula namun ini terjadi
lama selepas kelahiran itu dan mungkinpun
hampir dua tahun kemudian. Mereka lari ke
Mesir beberapa lama selepas upacara
Pentahiran itu tetapi kita tidak diberitahu
dengan tepat berapa lama.
---------------------------------Apabila Yesus berjalan atas air bagaimanakah
murid-muridnya bereaksi?
(a) Mereka menyembahnya, dengan berkata,
“Sesungguhnya Engkau Anak Allah”
(Matius 14:33)
(b) “Mereka sangat tercengang dan bingung,
sebab sesudah peristiwa roti itu mereka
belum juga mengerti, dan hati mereka tetap
degil” (Markus 6:51-52)
Mereka berkata daripada Matius 14:33
Sesungguhnya engkau anak Allah, sebab tiada
artikel dalam teks Yunani. Markus mengatakan
mereka sangat tercengang tetapi tidak
menyebut kata-kata yang mereka ucapkan. Kita
hanya boleh bayangkan yang tentunya ada yang
memberi komen bila melihat tuan mereka
berjalan atas air. Peluang untuk ucapan ada
terjadi sungguh jelas daripada ayat-ayat 49-52.
Justeru jelas bahawa sebilangan besar
pertanyaan-pertanyaan ini boleh dan memang
terjawab daripada badan teks-teks itu sendiri.
Tiada kontradiksi, hanya penekanan berlainan
daripada setiap laporan itu.
Tuduhan Kontradiksi Alkitab
Kita memangpun dapat memperbesar-besarkan
lagi masalah-masalah itu umpamanya fakta
bahawa injil-injil ringkasan itu hanya meliputi
satu tahun pelayanan dan injil Yohanes
menunjukkan
bahawa
pelayanan
itu
berlangsung selama lebih dua tahun dengan
tiga Paskah. Bagaimanapun semua itu jelas
bagi sesiapa yang benar-benar membacanya,
walaupun sesetengah umat Trinitarian cuba
menuntut yang pelayanan Kristus adalah
selama tiga setengah tahun tanpa berdasarkan
apa-apa bukti khusus selain salah terjemah
Daniel 9:25 dan pengertian cacat teks dalam
Daniel itu (lihat naskah Tanda Yunus dan
Sejarah Pembangunan Kembali Bait Suci (No.
013).
Apa yang menyedihkan tentang semua
bantahan atau penyenaraian salah maklumat
dan bodoh ini adalah beberapa orang yang
merupakan anggota-anggota terbaptis tubuh
Kristus dan sepatutnya dapat melihat perkara
sebenarnya tidak dapat berbuat demikian dan
iman mereka dihancurkan oleh semua itu dan
mereka
benar-benar
adapun
mencuba
menggunakannya untuk memusnahkan iman
orang lain. Malahan orang-orang sebegitu telah
berpendidikan tinggi.
Senarai ini sebenarnya dikirim kepada kami
oleh mereka yang dikatakan bekas-bekas
anggota berpendidikan tinggi jemaat-jemaat
Tuhan yang betul-betul tidak nampak
kemustahilan pertanyaan-pertanyaan itu yang
begitu jelas sekali. Nampaknya mereka
menganggap kami tidak akan dapat
menjawabnya sebagaimana mereka tidak
mampu. Mereka telah menjadi Ateis. Ingat
bahawa hanya orang bebal saja berkata dalam
hatinya yang tiada Tuhan (Mazmur 53:1).
Ini hanya menunjukkan tiadanya batas bagi
kebodohan dan di mana ini akan muncul dalam
proses pendidikan dan bila orang kehilangan
Roh Kudus dan menjadi putus asa atau
bersungguh-sungguh cuba memusnahkan iman
itu kerana mereka sendirinya tidak beriman.

Download