Uploaded by User76336

hub emosi malu dan penglibatan murid prasek

advertisement
HUBUNGAN EMOSI MALU DAN PENGLIBATAN MURID
PRASEKOLAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN ASAS
MASADLIAHANI BINTI MASDUKI
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
HUBUNGAN EMOSI MALU DAN PENGLIBATAN MURID PRASEKOLAH
DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN ASAS
MASADLIAHANI BINTI MASDUKI
Laporanprojekinidikemukakansebagaimemenuhi
sebahagiandaripadasyaratpenganugerahan
IjazahSarjanaPendidikanTeknik Dan Vokasional
FakultiPendidikanTeknikaldanVokasional
UniversitiTun Hussein OnnMalaysia
JUN2016
iii
Teristimewa buat suami yang tercinta
Ishamudin bin Jimat
Ayahanda dan bonda yang dikasihi selalu
Hj Masduki bin Jarkasi danHjh Zarina binti Abdullah
Anak-anak yang disayangi
Hanis Aliah, Hana Aisyah dan Hariz Adli
Seluruh ahli keluarga dan rakan-rakan seperjuangan yang sentiasa menemani
terima kasih atas segalanya.
Setinggi penghargaan untukPenyelia
DR Alias bin Masek
Terima kasih atas segala bimbingan dan pertolongan yang diberikan.
Semoga Allah memberkati segalanya dan kejayaan adalah milik kita semua.
iv
PENGHARGAAN
Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin kurniaannya dapat saya
sempurnakan hasil kerja ini dengan jayanya sepertimana yang telah dirancangkan.
Di sini juga saya merakamkan sejuta penghargaan yang tidak terhingga kepada
pensyarah penyelia saya iaitu Dr Alias bin Masek yang banyak membantu dan sudi
membimbing saya dalam menyiapkan projek ini.
Tidak dilupakan kepada suami yang tersayang, Ishamudin bin Jimat yang
sentiasa memberikan sokongan, dan galakan kepada saya dalam apa jua keadaan sekali
pun. Terima kasih atas doa yang sentiasa dititipkan. Begitu juga kepada kedua ibu bapa
yang amat saya kasihi,Hj Masduki Bin Jarkasi dan Hjh Zarina binti Abdullah yang tidak
pernah rasa letih dalam mendidik saya selama ini. Segala nasihat yang diberikan selama
ini banyak membantu menguatkan semangat saya dalam pengajian ini. Terima kasih
juga atas doa yang tidak pernah putus dari kalian.
Terima kasih juga kepada pensyarah-pensyarah yangmengajardan turut
membantu dalam memberikan ilmu pengetahuan dan idea sama ada secara langsung
ataupun
tidak
langsungdarisemestersatuhinggasemesterlima.Kepada
rakan-rakan
seperjuangan yang sentiasa membantu, menangis dan ketawa bersama selama
duatahunsetengah ini, jasa anda semua amatlah dihargai dan dikenang.Buatguru besar
SK Seri Bali, Tn Hj Musa bin Salan, terima kasih di atas sokongan yang diberi selama
ini. Semoga kejayaan ini adalah milik kita semua.
v
ABSTRAK
Tujuan Pendidikan Awal adalah untuk memperkembangkan potensi dan melahirkan
murid yang berkemahiran. Namun, terdapat segelintir murid mempunyai masalah emosi
maluyangmemberi
kesan
terhadap
perkembangankemahiranmereka.
Oleh
yang
demikian, kajian ini dijalankan untuk mengkaji hubungan emosi maludan penglibatan
murid
prasekolah
terhadap
pengajaran
dan
pembelajaran
kemahiran
asas.
Kajianinimerupakan kajiantinjauan berbentuk deskriptif. Sampel bagi kajian ini adalah
terdiri daripada 118murid Prasekolah Kementerian PendidikanMalaysia (KPM)
daerahSegamatyangpemaludimanamuridyangterlibatdiwakili
oleh
gurukelasmerekauntukmembuat
penilaian.Terdapatduafasakajiansebenardimanafasapertamabertujuan
mendapatkan
populasimurid ‘pemalu’tanpa melabeldanfasakeduamelibatkan pengedaran borang soal
selidik yang sebenar.Datayang diperolehidimasukkan ke dalam perisian SPSS versi 22.0
dandianalisis menggunakan analisis deskriptif dan inferensi. Hasil analisis menunjukkan
bahawa
tahapmalumuridketikasesi
pengajaran
dan
pembelajaran
kemahiran
asasditahapyangtinggisementara penglibatan murid pula adalah rendah. Tidak terdapat
perbezaan tahap malu yang signifikan di antara murid lelaki dan perempuan, tetapi
terdapat hubungan negatif yang kuat di antara tahap malu dan penglibatan murid dalam
pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas. Dapatan kajian ini berguna kepada guruguru serta pentadbir sekolah untuk merancang strategi bagi mengatasi sifat malu dan
meningkatkan penglibatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas.
vi
ABSTRACT
The goal of early education is to develop children’s potential and to produce skilled
students. Ironically, there are some children who have the shyness problem
thataffectstheirskilldevelopment. Therefore, this researchwas undertaken to examine
the relationship between shyness and preschoolchildren’s participation in the basic
skill teaching and learning.Thisstudy wasasurveyresearch inthe form of descriptive
study. The sample for this study was 118 shy preschool children of Kementerian
Pendidikan Malaysia (KPM) in Segamat whereby they were represented and rated
by their teachers. There were two phases involved in the research. The first phase
was to find the population of ‘shy’ childrenwithoutlabelingthemand the second
phase involved the distribution of the questionnaire.Data werekeyed inusing the
SPSS version 22.0 andwereanalyzedusingdescriptiveand inferential analysis. The
analysis showed that the children’s level of shyness was high, whereas the
children’s participation was low. There was no significant difference in the level of
shyness between boys and girls. However, there is a strong negative correlation
between the level of shyness and thestudent’s participation in the teaching and
learning of basic skills. These findings are useful for teachers and school
administrators in planning the strategies to overcomechildren’s shyness during the
basicskill teaching and learningsession.
vii
KANDUNGAN
BAB
PERKARA
MUKASURAT
PENGESAHAN
BAB 1
JUDUL
i
PENGAKUAN
ii
DEDIKASI
iii
PENGHARGAAN
iv
ABSTRAK
v
ABSTRACT
vi
SENARAI KANDUNGAN
vii
SENARAI JADUAL
xii
SENARAI RAJAH
xiv
SENARAI SINGKATAN
xv
SENARAI LAMPIRAN
xvi
PENDAHULUAN
1.1
Pengenalan
1
1.2
Latar Belakang Kajian
1
1.3
Pernyataan Masalah
5
1.4
Objektif Kajian
5
1.5
Persoalan Kajian
6
1.6
Kepentingan Kajian
6
1.6.1 Guru-guru Prasekolah
6
1.6.2 Bidang Prasekolah
7
1.7
Kerangka Konsep Kajian
7
1.8
Batasan Kajian
8
viii
1.9
1.10
BAB 2
Definisi Operasional/ Istilah
9
1.9.1 Emosi
9
1.9.2 Malu
9
1.9.3 Penglibatan Murid
10
1.9.4 Prasekolah
10
1.9.5 Pengajaran dan Pembelajaran
10
1.9.6Kemahiran Asas
11
Rumusan
11
TINJAUAN LITERATUR
2.1
Pengenalan
12
2.2
Latar Belakang Pendidikan Awal
13
2.2.1 Dasar Pendidikan Prasekolah
13
2.2.2 Prinsip Pembelajaran Prasekolah
14
2.3
Definisi dan Tanda-tanda Malu
16
2.4
Teori-teori dan Model Berkaitan
18
2.4.1 Teori Konsep Kendiri
18
2.4.2 Teori Hierarki Keperluan Maslow
19
2.4.3 Teori Kebimbangan
20
2.4.3 Teori Personaliti
2.5
20
2.4.5 Communication Apprehension (CA)
21
2.4.6 Model Lima Faktor
21
2.4.7 Teori Emosi
22
Kajian-kajian Lepas
23
2.5.1
Tahap
Malu
dan
Instrumen
23
Mengukur Tahap Malu
2.5.2 Penglibatan Murid Pemalu Ketika
29
Sesi Pengajaran dan Pembelajaran
2.5.3 Perbezaan Tahap Malu Murid Lelaki
dan Murid Perempuan
35
ix
2.5.4
Hubungan
Penglibatan
Murid
Terhadap
Pengajaran
dan
36
Pembelajaran dengan Emosi Malu
2.6
BAB 3
Rumusan
39
METODOLOGI KAJIAN
3.1
Pengenalan
40
3.2
Reka Bentuk Kajian
40
3.3
Kerangka Operasi
41
3.4
Populasi dan Sampel Kajian
44
3.5
Instrumen Kajian
46
3.5.1 Soal Selididk
46
3.5.1.1 Kadar Pengagihan Borang
49
Soal Selidik
3.6
Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen
49
3.7
Prosedur Kajian
50
3.7.1 Kajian Rintis
50
3.7.2 Kajian Sebenar
52
3.8
Prosedur Pengumpulan Data
53
3.9
Prosedur Menganalisis Data
55
3.9.1. KaedahAnalisis Deskriptif
56
3.9.2. Kaedah Analisis Inferensi
56
Rumusan
57
3.10
BAB 4
ANALISIS DATA
4.1
Pengenalan
58
4.2
Analisis bahagian A: Maklumat Demografi
59
4.2.1 Jantina
59
4.2.2. Umur
60
x
BAB 5
4.3
Ujian Normaliti
61
4.4
Analisis Bahagian B: Persoalan Kajian 1
62
4.5
Analisis Bahagian C: Persoalan Kajian 2
63
4.6
Analisis Persoalan Kajian 3
65
4.7
Analisis Persoalan Kajian 4
66
4.8
Rumusan
67
PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN
CADANGAN
5.1
Pengenalan
69
5.2
Perbincangan
69
5.2.1
Tahap emosi malu murid ketika
70
sesi
pengajaran
dan
pembelajaran
kemahiran asas
5.2.2
Penglibatan murid pemalu ketika
sesi
pengajaran
dan
73
pembelajaran
kemahiran asas
5.2.3
Perbezaan malu diantara murid
75
lelaki dan murid perempuan ketika sesi
pengajaran dan pembelajaran kemahiran
asas
5.2.4
Hubungan di antara Penglibatan
Murid
Terhadap
Pengajaran
76
dan
Pembelajaran dan Emosi Malu
5.3
Kesimpulan
79
5.4
Cadangan
80
5.4.1
Cadangan kepada pihak sekolah
80
5.4.2
Cadangan kepada guru
81
5.4.3
Cadangan untuk kajian lanjutan
81
5.5
Penutup
83
xi
RUJUKAN
84
LAMPIRAN
94
xii
SENARAI JADUAL
2.1
Standard Pembelajaran Aspek Kemahiran
15
Prasekolah
3.1
Peringkat Penggunaan Skala Likert
48
3.2
Kandungan Soal Selidik
48
3.3
Kaedah Penganalisisan Data
55
3.4
Pentafsiran Skor Min
56
3.5
Pentafsirankolerasi
57
4.1
Taburan Sampel Mengikut Umur
60
4.2
Min dan Sisihan Piawai bagi Umur Sampel
61
4.3
Jadual Tahap Malu Murid Ketika Sesi PdP
62
Kemahiran Asas
4.4
Jadual Penglibatan Murid Pemalu Ketika
64
Sesi PdP Kemahiran Asas
4.5
Min Tahap Malu Murid Lelaki Dan
65
Perempuan
4.6
Ujian t- bebas Tahap Malu Murid Lelaki dan
65
xiii
Perempuan
4.7
Ujian Kolerasi Tahap Malu Dan Penglibatan
Murid Pemalu
66
xiv
SENARAI RAJAH
1.1
Kerangka Konsep Kajian
7
2.1
Tajuk-tajuk Utama Dalam Bab 2
13
2.2
Teori Hierarki Keperluan Maslow
19
3.1
Carta Alir Kerangka Operasi
43
3.2
Cara Penentuan Sampel Kajian
45
3.3
Prosedur Pengumpulan Data
54
4.1
Peratusan Sampel Mengikut Jantina
60
4.2
Hubungan di Antara Penglibatan Murid
67
dalam Pdp Kemahiran Asas Terhadap Tahap
Malu
5.1
Penglibatan
MuridyangAktifdalamPdp
Kemahiran Asas Dan Emosi Malu yang
Menguasai Diri
78
xv
SENARAI SINGKATAN
PdP
=
Pengajaran dan Pembelajaran
KPM
=
Kementerian Pendidikan Malaysia
xvi
SENARAI LAMPIRAN
LAMPIRAN A
CartaGant
94
LAMPIRAN B
LokasiKajian
97
LAMPIRAN C
Jadual Penentuan Saiz Sampel
100
Daripada Populasi
(Sumber: Krejcie, Robert V.,
Morgan, Daryle W.,1970)
LAMPIRAN D
Kebenaran
Menggunakan
102
Instrumen
LAMPIRAN E
Borang Pengenalpastian Murid
104
LAMPIRAN F
Borang Soal Selidik
106
LAMPIRAN G
Pengesahan Pakar
115
LAMPIRAN H
Ujian Normaliti
124
LAMPIRAN I
Kajian Rintis
133
LAMPIRAN J
Analisis Data SPSS
136
LAMPIRAN K
Pengesahan Penyelia
144
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Bab ini terbahagi kepada lapan bahagian iaitu latar belakang kajian, pernyataan masalah,
objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, batasan kajian, kerangka
konseptual, dan definisi istilah. Bahagian latar belakang kajian menyentuh tentang
pendidikan
prasekolah
dan
kepentingan
murid
menguasai
kemahiran
asas,
selainmembincangkanserbasedikit tentang masalah emosi malu murid yang memberi
kesan terhadap penglibatan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas.
Seterusnya, bahagian pernyataan masalah menyatakan sebab kajian ini dilaksanakan.
Bab ini juga menyenaraikan tujuan, objektif dan juga persoalan kajian bagi menentukan
hala tujuan kajian ini. Selain daripada itu, perkara-perkara yang menjadi batasan kajian
dan kepentingan kajian turut dibincangkan. Akhir sekali ialah huraian mengenai
kerangka operasi dan definisi istilah yang dapat dijasikan panduan kepada pembaca.
1.2 Latar Belakang Kajian
Pendidikan yang berkualiti perlulah menghasilkan perubahan positif yang tekal serta
berupaya merealisasikan matlamat Malaysia menjadi sebuah negara industri dan
berkemahiranyang benar-benar maju dan berdaya saing. Cabaran menjadiwarganegara
yang berkemahiranperlu ditempuhi dengan berani dari peringkat awal lagi iaitu dari
prasekolah hingga ke peringkat tertinggi di universiti. Pendidikan Prsekolahmerupakan
Pendidikan Awalbagi menyediakan asas yang penting kerana pendidikan awal
2
sebenarnya memainkan peranan utama dalam usaha memperkembangkan lagi potensi
kanak-kanak dari segi akademik, mahupun kemahiran yang bermatlamatkan menuju
sebuah negara yang seimbang dan harmoni.
Pendidikan Awaladalah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanakkanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang
dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, di mana proses memperkembangkan
potensi murid ini dilaksanakan melalui persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang
selamat, menyeronokkan, kreatif dan bermakna (Dokumen Standard Kurikulum
Prasekolah Kebangsaan, 2010). Pembelajaran melalui persekitaran yang positif ini
adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep
kendiri dalam diri kanak-kanak bagi menyuburkan dan memantapkan potensi kanakkanak dalam semua aspek, termasuk aspekkemahiran sebagai persediaan memasuki
sekolah rendah dan menghadapi subjek Reka bentuk dan Teknologi (RBT). Jadi, jelaslah
bahawa matlamat Pendidikan Awal di Malaysia adalah selari dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan yang mahukan rakyat Malaysia dibentuk dari peringkat awal
lagi sama ada dari segi kognitif, afektif mahupun psikomotor.
Keseimbangan emosi murid-murid prasekolah adalah penting untuk menyemai
sikap positif terhadap diri sendiri, kepercayaan terhadap orang lain dalam kumpulan
serta menambahkan keyakinan kepada keupayaan kemahiran diri sendiri.Murid-murid
prasekolah perlu mempunyai konsep kendiri dan tahap keyakinan yang tinggi kerana
Pendidikan Awal merupakan tempoh kritikal yang menjadi penentu kepada
perkembangan
kemahiran
dan
pencapaian
kanak-kanak
pada
masa
hadapan.Perkembangan kemahiran murid adalah bergantung kepada komitmen dan
penglibatan murid-murid prasekolah itu sendiri ketika sesi pengajaran kemahiran di bilik
darjahdi mana peranan yang dimainkan oleh seorang kanak-kanakmenjadi amat penting
dalam perkembangan dan pembangunan kemahirannya. Sekiranya seorang kanak-kanak
menerima pendidikan kemahiran asas yang berkualiti, maka diyakini kanak-kanak
tersebut akan terus berjaya dalam bidang kemahiran yang akan dilalui pada peringkat
yang lebih tinggi.
3
Melalui pernyataan-pernyataan di atas, jelas sekali bahawa kanak-kanak perlu
sentiasa dibimbing dan dipupuk dengan konsep kendiri yang positif kerana ketika inilah
kemahiranmereka senang dibentuk.Dengan dunia tanpa sempadan dan proses globalisasi
masa kini, wujud keperluan bagi menyediakan kanak-kanak yang berkemahiran untuk
menjadi warganegara global di mana mereka perlu peka dan bersikap positif sejak
dariawal lagi sertamampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan yakin dan
berani.Namun, dalam membentuk konsep kendiri yang positif, masalah malu serta
kurang keyakinan diri merupakan masalah utama murid prasekolah, terutamanya ketika
sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP) kemahiranasas di dalam bilik darjah. Menurut
Sim (2009), nisbah murid prasekolah berumur 5 dan 6 tahun yang belajar secara aktif
dengan murid pemalu di dalam kelas ialah 3:2 di mana jika terdapat 10 orang murid di
dalam kelas, hanya 6 orang daripadanya cuba melakukan kemahiran yang dipelajari,
sementara selebihnya menunjukkan tanda-tanda malu. Sifat malu murid menjadikan
pembelajaran tidak efektif, sedangkan pembelajaran yang aktif adalah amat penting bagi
perkembangan kemahiran seorang kanak-kanak.
Kajian yang dijalankan oleh Majlis Kesihatan Kebangsaan dan Morbiditi pada
tahun 1997 mendapati bahawa sebanyak 13% kanak-kanak di Malaysia mempunyai
masalah psikososial di mana jumlah ini meningkat kepada 20.3% pada tahun 2006
(PortalRasmiKementerian
Kesihatan
Malaysia,
2010).
Menurut
PortalRasmiKementerian Kesihatan Malaysia (2010), masalah psikososial kanak-kanak
merujuk kepada masalah emosi atau tingkah laku serta masalah sosial kanak-kanak
dengan orang di sekelilingnya seperti malu dan tertekan. Masalah malu merupakan
masalah yang universal di mana kajian-kajian lepas telah membuktikan bahawa wujud
murid yang pemalu ketika sesi pengajaran dan pembelajaran (Balda dan Duhan,
2010;Rubin, 1993;Rimmer, Good, Harris dan Balaam, 2011). Kebanyakan kes
menunjukkan individu perempuan lebih pemalu dari lelaki (Wittchen & Fehm, 2001;
Kessler, 2003) di mana kebiasaannya masalah malu ini terjadi di kalangan kanak-kanak
dan remaja (Kessler, 2003) kerana tempoh ini merupakan tempoh kritikal membina
kemahiran sosial (Wittchen & Fehm, 2001). Disebabkan oleh penekanan terhadap
4
pendekatan behaviorisme dan kognitif dalam psikologi, faktor emosi kanak-kanak di
dalam kelas telah diabaikan (Sim, 2009; Eisenberg, Fabes & Spinrad, 2006).
Kajian-kajian lepas melaporkan terdapat hubungan yang negatif di antara malu
dengan penglibatan murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran (Friedman, 1980;
Rimmer et al., 2011; Mohamed dan Hamzah, 2005; Holbrook, 1987; Anderson, 1987).
Murid yang pemalu tidak memberi komitmen yang diharapkan ketika sesi pengajaran
dan pembelajaran disebabkan oleh sifat malu yang juga dikaitkan dengan kemahiran dan
pengalaman murid dalam menghadapi situasi sosial (Coplan, DeBow, Schneider
danGraham, 2009).
Murid yang pemalu mengalami masalah komunikasi, mengambil masa yang
lama untuk memberi respon serta kurang bercakap ketika aktiviti perbincangan di dalam
kumpulan (Crozier, 2001).Murid yang pemalu tidak mahu bekerjasama dalam aktiviti
kumpulan, berasa cemas untuk memberikan pendapat atau bercerita mengenai kerja
yang dihasilkanserta tidak mahu mengangkat tangan (Bosacki et al., 2011). Jika ada
murid yang mengangkat tangan sekalipun, apabila murid ini berdiri menghadap guru dan
rakan-rakan, tiada sepatah perkataan pun diungkapkan. Murid hanya berdiam diri
dengan mata memandang lantai atau sekadar melihat kearah guru kerana lidah kelu
(Zimbardo, Pilkonis, & Norwood, 1977). Selain tidak berinteraksi dengan efektif di
dalam kelas, murid pemalu tidak yakin diri dan malu mencuba sesuatu pengalaman dan
diasah atau diberi nilai tambah oleh guru sekiranya murid merasa malu dan tidak mahu
mencuba.Apabila sifat malu menjadikan murid tidak aktif,sesi PdP kemahiran menjadi
tidak efektif dan objektif pengajaran dan pembelajaran sukar dicapai.
Daripada pernyataan-pernyataan di atas, jelas menunjukkan bahawa emosi malu
di dalamkelas yang tidak bertempat menyebabkan murid kehilangan banyak peluang
menimba pengalaman dalam aktiviti kemahiran di dalam kelas (Coplan & Arbeau,
2008).Oleh sebab kekurangan interaksi di dalam kelas, suasana pembelajaran pasif telah
wujud tanpa disedari sedangkan pembelajaran yang aktif amat penting dalam pembinaan
dan perkembangan kemahiran murid (Yeo dan Mohamad, 2010; Yahaya, 1999).
5
1.3 Pernyataan Masalah
Walaupun tujuan Pendidikan Awal adalah untuk memperkembangkan potensi dan
melahirkan murid yang berkemahiran serta memastikan murid-murid sentiasa positif,
yakin dan berani, namun terdapat segelintir murid mempunyai masalah emosi malu
ketika sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP) kemahiran. Konsep pembelajaran
Pendidikan Awal adalah berfokuskan belajar sambil bermain di mana ketika bermain,
murid dapat mengembangkan kemahiran psikomotor mereka. Murid yang pemalu tidak
melibatkan
diri
dalam
aktiviti
main
dan
ini
membantutkan
perkembangan
kemahirannya.Sekiranya masalah malu murid-murid prasekolah tidak diatasi dari awal
iaitu sejak dari prasekolah lagi, ia bolehmelarat apabila murid memasuki persekolahan
arus perdana kelak.Perkara yang paling membimbangkan ialah kesan malu terhadap
penglibatan murid di dalam bilik darjah kerana jika murid tidak aktif ketika proses PdP
kemahiran, objektif pembelajaran sukar untuk dicapai, proses PdP menjadi tidak efektif,
murid
tidak
menguasai
topik
pembelajaran
dan
seterusnya
mempengaruhi
perkembangankemahiran murid. Justeru, kajian ini dijalankan untuk mengkaji hubungan
emosi dan penglibatan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas
dalam Pendidikan Awal.
1.4 Objektif Kajian
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji penglibatan murid di dalam bilik darjah
dari beberapa aspek iaitu;
a) Mengetahui tahap emosi malu murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran
kemahiran asas
b) Mengenalpasti
penglibatan murid
pemalu
ketika sesi
pengajaran dan
pembelajaran kemahiran asas
c) Membandingkan tahap emosi malu di antara murid lelaki dan murid
perempuanketika sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas
6
d) Mengkaji sama ada terdapat hubungan yang signifikan di antara penglibatan
murid dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas terhadap tahap emosi
malu.
1.5 Persoalan Kajian
Soalan kajian yang dijawab dalam kajian ini ialah;
a) Apakah tahap emosi malu murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran
kemahiran asas?
b) Apakahterdapat penglibatan yang aktif bagi murid pemalu ketikasesi pengajaran
dan pembelajaran kemahiran asas?
c) Apakah perbezaan tahap emosi maludi antara murid lelaki dan murid perempuan
ketika sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas?
d) Adakah terdapat hubungan yang signifikan di antara penglibatan murid ketika
sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas dan tahap emosi malu?
1.6 Kepentingan Kajian
Kajian ini dijalankan adalah supaya hasil kajian dapat memberi manfaat kepada pelbagai
pihak terutamanya golongan yang terlibat secara langsung dalam bidang Pendidikan
Awal Kanak-kanak. Kepentingan kajian bagi pihak yang terlibat adalah seperti berikut;
1.6.1
Guru-guru Prasekolah
Dapatan dari kajian ini diharap dapat membantu guru-guru prasekolah untuk mencari
jalan penyelesaian terbaik bagi membimbing murid yang malu dan tidak yakin pada diri
supaya lebihberani mencuba dan lebih menonjol dalam kemahiran yang dipelajari.
Kajian ini juga diharapkan dapat memberi ilham kepada guru-guru untuk merancang
aktiviti yang menarik dengan kaedah pengajaran terbaik yang dapat mengikis perasaan
malu dan meningkatkan keyakinan diri murid.
7
1.6.2
Bidang Prasekolah
Kajian ini akan membuat eksplorasi terhadap tahap malu dan penglibatan murid
prasekolahketika sesi pengajaran dan pembelajaran aspek kemahiran di dalam bilik
darjah. Maka, satu penemuan secara empirikal akan diperolehi di mana kajian ini akan
memberikan data pertama berkaitan murid prasekolah yang pemalu ketika sesi PdP
kemahiran asas di daerah Segamat. Selain itu, kajian ini dapat menghasilkan instrumen
baru yang sah dan sesuai digunakan sebagai panduan oleh pengkaji-pengkaji lain yang
ingin membuat kajian bagi topik yang berkaitan.
1.7 Kerangka Konsep Kajian
Kajian ini bertujuan untuk meneroka penglibatandan emosi malu murid prasekolah
dalambilikdarjah. Fokus kajian ini menekankan kepada duaperkara utama iaitu tahap
malu murid ketika sesi PdP kemahiran asas sertapenglibatan murid pemalu ketika sesi
PdP kemahiran asas.Pemboleh ubah bersandar dalam kajian ini ialah penglibatan murid
ketika sesi PdP kemahiran sementara pemboleh ubah tidak bersandar ialah tahap malu
murid. Kerangka konsep kajian ini adalah seperti dalam rajah 1.1 di bawah.
8
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN ASAS
TAHAP

soalan
MALU
MURID
Bertanya dan menjawab

MURID
KETIKA SESI
Bekerja secara individu
dan dalam kumpulan

PENGLIBATAN
PdP
KEMAHIRAN
Menunjukkan kemahiran
ASAS
yang dipelajari

Mempersembah
dan
menceritakan hasil kerja
di hadapan kelas
Rajah 1.1:KerangkaKonsep Kajian
1.8
Batasan Kajian
Kajian ini terhad kepada beberapa aspek berikut;
a) Kajian ini bertujuan untuk mengkaji emosi malu murid dalam konteksPendidikan
Awal. Fokus kajian ini terhad kepada empat aspek iaitu tahap malu, penglibatan
murid pemalu, perbezaan tahap malu di antara murid lelaki dan murid
perempuan serta hubungan antara tahap malu dan penglibatan murid pemalu
ketika sesi PdP kemahiran asas.
b) Sampel kajian ini melibatkan murid-murid Prasekolah Kementerian Pendidikan
Malaysia dalam Daerah Segamat sahaja. Oleh itu kajian ini hanya dapat
dikaitkan secara keseluruhan bagi personaliti malu murid Prasekolah Daerah
Segamat.
9
c) Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik, ketepatan kajian ini adalah
bergantung kepada kejujuran responden memberikan jawapan terhadap
pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam soalan selidik tersebut.
1.9 Definisi Operasional / Istilah
Beberapa istilah yang digunakan dalam kajian ini mempunyai definisi seperti yang
berikut;
1.9.1Emosi
Yahaya, Yahaya dan Zakariya (2005) mendefinisikan emosi sebagai perasaan yang
bersifat positif atau negatif yang tergolong dalam kumpulan afektif dan sering
menguasai diri. Emosi ialah tindak balas yang dizahirkan ke atas sesuatu perkara, objek
atau orang, di mana emosi merupakan perasaan atau afek yang melibatkan satu
gabungan rangsangan fisiologi seperti degupan jantung yang laju dengan tingkah laku
yang nyata seperti tersipu-sipu (Santrock,1972). Emosi dalam kajian ini adalah
merupakan perasaan atau emosi malu.
1.9.2Malu
Menurut Coplan dan Arbeau (2008), malu merupakan gabungan emosi yang tidak
tenteram yang dikawal oleh hati di mana ia meliputi perasaan bimbang, ketegangan,
serba salah, rasa rendah diri dan tidak percaya kepada diri sendiri selain bimbang orang
lain memberikannya penilaian yang negatif. Ia ditunjukkan melalui tingkah laku yang
terhalang ketika menghadapi situasi sosial yang baru dihadapi.
10
1.9.3
Penglibatan Murid
Menurut Hasan, Kadir dan Asimiran (2013), penglibatan murid ditakrifkan sebagai
tingkahlaku atau perkara di mana murid melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti. Menurut
Rusell et al. (2005), penglibatan murid merupakan suatu tenaga dalam tindakan atau
sesuatu yang menghubungkan murid dengan aktiviti di mana ia terdiri dari kognitif,
tingkah laku, dan emosi. Murid dalam kajian ini merujuk kepada kanak-kanak sekolah
berumur lima dan enam tahun yang belajar di Prasekolah Kementerian Pelajaran
Malaysia (KPM) daerah Segamat.
1.9.4Prasekolah
Menurut Dokumen Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. (2010), pendidikan
prasekolah didefinisikan sebagai tahun persediaan untuk melangkah ke alam
persekolahan sebenar di sekolah rendah. Ia merupakan tahun-tahun yang kritis dan
penting kerana menjadi asas yang dapat menentukan kejayaan hidup seseorang (Mazjub,
2003).
1.9.5Pengajaran dan Pembelajaran
Menurut Ali (2000), pengajaran merupakan proses dua hala di antara pengajar dan
pelajar dalam memahami pengetahuan yang diperlukan di mana pengajaran berfungsi
untuk menyampaikan dan memindahkan maklumat, mendorong pembelajaran dan
menghasilkan perubahan tingkah laku. Pembelajaran pula merupakan proses
pemerolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta
pembentukan sikap dan kepercayaan yang berlaku dalam diri murid(McDougall, 2008).
Jadi, pengajaran dan pembelajaran ialah proses dua hala dalam menyampaikan ilmu
pengetahuan oleh guru kepada pelajar bagi menghasilkan perubahan tingkah laku yang
diharapkan. Pengajaran dan pembelajaran dalam konteks kajian ini merujuk kepada
aspek kemahiran,di mana guru prasekolah bertindak menyampaikan ilmu pengetahuan
11
yang berkaitan dengan kemahiran kepada murid prasekolah. Perkataan pengajaran dan
pembelajaran dalam kajian ini adalah digantikan dengan perkataan singkatan umum iaitu
‘PdP’. Dalam erti kata lain, PdP dalam kajian ini merujuk kepada pengajaran dan
pembelajaran.
1.9.6 Kemahiran Asas
Kemahiran asas merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan
teknik yang spesifik secara asas atau dasar, yang boleh dipelajari dan diukur (Coates,
2007). Dalam kajian ini, pengajaran dan pembelajaran (PdP) kemahiran asas adalah
merujuk kepada segala aktiviti pembelajaran aspek kemahiran yang bersifat ‘hands on’
serta menggunakan psikomotor. Ia meliputi proses bertanya dan menjawab soalan,
perbincangan di dalam kumpulan, melakukan aktiviti hands on secara individu mahupun
dalam kumpulan serta mempamerkan dan menceritakan hasil kerja yang diperolehi.
Aspek kemahiran asas ini terkandung di dalam Tunjang Fizikal dan Estetika pada
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).
1.10
Rumusan
Secara keseluruhan, bab satu membincangkan tentang latar belakang kajian berkenaan
dengan masalahdan kesan sifat malu murid di mana ia menuju kepada pernyataan
masalah dengan membincangkan tentang kesan sifat malu ketika sesi PdP kemahiran
terhadap murid prasekolah. Selanjutnya, objektif dan persoalan kajian dinyatakan
dengan jelas. Sebanyak empatpersoalan kajian dikemukakan di mana ia menentukan
metodologi kajian yang dijalankan. Kajian ini mempunyai kesignifikanan kepada guruguru serta bidang prasekolah. Kerangka konsep kajian dilakarkan bagi menentukan
pembolehubah-pembolehubah yang digunakan. Kajian ini juga mempunyai batasannya
kerana hasil kajian ini tidak dapat digeneralisasikan kepada semua murid prasekolah di
negara ini. Akhir sekali, beberapa istilah kajian telah didefinisikan untuk mengelakkan
kekeliruan di kalangan pembaca.
BAB 2
TINJAUAN LITERATUR
2.1 Pengenalan
Tinjauan atau kajian literatur menceritakan dapatan-dapatan kajian lepas yang berkait
rapat dengan kajian yang sedang dijalankan (Creswell, 2009). Menurut Chua (2011),
kajian literatur melibatkan penyelidik membuat rujukan secara kritikal dan sistematik
ke atas dokumen-dokumen yang mengandungi maklumat, idea, data dan kaedah
memperoleh maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian yang dijalankan di mana ia
bertujuan untuk meletakkan kajian yang akan dijalankan pada perspektif saintifik serta
mengelakkan penyelidik daripada membuat penyalinan atau duplication.
Justeru, bab ini menerangkan tentang latar belakang Pendidikan Awal, definisi
malu dan tanda-tandamalusertateori-teori psikologi berkaitan dengan emosi atau sifat
malu. Selain itu, bab ini juga meninjau tentang dapatan kajian lepas yang telah
dijalankan oleh para penyelidik dari dalam dan luar negara berkaitan dengan tahaptahap maludan instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur tahap malu,
perbezaantahapmalumuridlelakidanperempuan,
pengajaran
dan
pembelajaran
penglibatanmuridpemalusemasasesi
(PdP)sertahubungandiantara
penglibatan
dantahapmalumurid semasa sesi PdP di dalam bilik darjah.Tajuk-tajuk utama dalam
bab ini dapat diterangkan melalui rajah 2.1 di bawah.
13
Penglibatan dan Kesan Emosi Murid Terhadap Pengajaran dan
Pembelajaran Kemahiran Asas
Latar Belakang
Pendidikan
Awal
-Dasar
Pendidikan
Prasekolah
Definisi
dan
Tandatanda
Malu
-Prinsip
Pembelajaran
Kemahiran
Prasekolah dalam
Tunjang Fizikal
dan Estetika
Kajian-kajian Lepas
Teori-teori
Berkaitan
- Teori Konsep
Kendiri
-Teori Maslow
-Teori Kebimbangan
-Teori Personaliti
-Communicaton
Apprehension
-Model Lima Faktor
-Teori Emosi
-Tahap-tahap Malu dan
Instrumen Mengukurnya
-Penglibatan Murid Pemalu
ketika Sesi Pengajaran dan
Pembelajaran
-Perbezaan Tahap Malu
Murid Lelaki dan Perempuan
-Hubungan Penglibatan
Murid Ketika Sesi
Pengajaran dan Pembelajaran
dan Emosi Malu
Rajah 2.1: Tajuk-tajuk utama yang dibincangkan dalam Bab 2
2.2
Latar Belakang Pendidikan Awal
PendidikanawaldiMalaysiabermuladengan Prasekolah Annexpadatahun 1992 dan
diperluaskan
padatahun
2002
untukmemberipendidikandankemahiranawalkepadakanakkanakberusiaempathinggaenamtahun
(Bahagian
pengurusan
Sekolah
Harian,
Kementerian Pendidikan Malaysia).
2.2.1
Dasar Pendidikan prasekolah
Pengajaran dan pembelajaran Prasekolah adalah menggunakan Kurikulum Standard
Prasekolah Kebangsaan (KSPK)di mana ia bertujuan untukmenyediakan peluang
kepada murid bagi mencapai konsep kendiri yang positif, mempunyai keyakinan diri,
berani mencuba, mempunyai kematangan emosi, berkebolehan berkomunikasi dengan
mantap, membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya,
menyuarakan pandangan dan perasaan dan bekerjasama dengan orang lain (Bahagian
14
pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia).Kurikulum Standard
Prasekolah Kebangsaan (KSPK)
mempunyai enam tunjang utama iaitu Tunjang
Bahasa dan Komunikasi, Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai, Tunjang Keterampilan
Diri, Tunjang Sains dan Teknologi, Tunjang Keterampilan Diri dan Tunjang Fizikal
dan Estetika (Dokumen Standard Prasekolah Kebangsaan, 2010).
2.2.2 Prinsip Pembelajaran Kemahiran Prasekolah dalam Tunjang Fizikal dan
Estetika
Pengajaran dan pembelajaran (PdP) kemahirandalam Tunjang Fizikal dan Estetika bagi
prasekolah tertumpu kepada kemahiran psikomotor yang lebih menekankan koordinasi
mata dan tangan di mana pembelajaran kemahiran ini juga menggalakkan pemikiran
dan daya kreativiti murid.PdPkemahiran prasekolah meliputi proses bertanya dan
menjawab soalan, perbincangan di dalam kumpulan, melakukan aktiviti hands on
secara individu mahupun dalam kumpulan serta mempamerkan dan menceritakan hasil
kerja yang diperolehi (Dokumen Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, 2010).
Jadual 2.1 di bawah menunjukkan standard pembelajaran bagi aspek kemahiran dalam
Tunjang Fizikal dan Estetika di prasekolah.
15
Jadual 2.1: Standard Pembelajaran Aspek Kemahiran Prasekolah
(Sumber: Dokumen Standard Prasekolah Kebangsaan, 2010)
STANDARD PEMBELAJARAN
Tunjang Fizikal dan Estetika
PFK 1.1.9
Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk
PFK 1.1.10
Menggunakan tangan untuk memintal
PFK 1.1.11
Menggunakan jari untuk merenjis
PFK 1.1.12
Menggunakan jari untuk menjentik
PFK 1.1.13
Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol
PFK 1.1.14
Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek
PFK 1.1.15
Menggunting menghasilkan satu bentuk
PFK 1.2.7
Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk
PFK 1.2.8
Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup, butang
cangkuk)
PFK 1.2.9
Menggunakan tangan untuk menzip seluar, baju, beg
PFK 1.2.10
Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan
PFK 1.2.11
Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai
jenis tali
PFK 1.2.12
Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk
PFK 1.2.13
Memakai tali pinggang dengan bimbingan
PFK 1.2.14
Menyurih menggunakan templat atau objek
PFK 3.2.3
Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat (contoh: membuat
sandwich)
PFK 4.1.8
Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki
PFK 4.1.9
Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan
KTI 1.2.9
Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik
KTI 1.2.13
Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai
KTI 1.3.4
Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri
KTI 1.3.5
Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.
Jadual 2.1 menerangkan bahawa kemahiran asas murid prasekolah merupakan
kemahiran psikomotor asas yang menekankan koordinasi mata-tangan di mana
kemahiran ini dapat melatih murid menggerakkanotot-otot tangan.Kemahiran ini juga
dapat melatih mereka memberi tumpuan atau fokus pada bahan, alatan atau pekerjaan
16
yang dilakukan. Guru boleh mempelbagaikan kaedah dan aktiviti bagi setiap standard
pembelajaran seperti bermain dan bertandingantara kumpulan. Kemahiran-kemahiran
asas dalam Tunjang Fizikal dan Estetika ini adalah merangkumi aspek pengetahuan,
kemahiran dan juganilai. Murid juga perlu berani menceritakan dan mempamerkan
hasil kerja selain memberi pendapat tentang hasil kerja sendiri dan rakan.
Menurut Dokumen Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2010),
pembelajaran kemahiran dalam Tunjang Fizikal dan Estetika menekankan keupayaan
imaginasi, kreativiti, bakat, apresiasi, dan yang paling penting ialah keupayaan
menggunakan kemahiran psikomotor murid itu sendiri.Selain itu, murid-murid perlu
menguasaikemahiran bergaul dan menyesuaikan diri dalam kumpulan, keupayaan
mengawal, menguasai dan meluahkan perasaan secara positif seperti marah, malu,
sedih, dan ingin tahu. Namun, perkara ini bukanlah suatu yang mudah kerana setiap
murid mempunyai tingkah laku dan emosi yang berbeza. Antara emosi yang
menjadikan PdP kemahiran tidak berkesan ialah emosi malu yang menyebabkan proses
PdP kemahiran itu tidak aktif serta tidak mencapai objektif yang diharapkan.
2.3
Definisi dan Tanda-tanda Malu
Malu merupakan satu bentuk fokus diri secara berlebihan, terlalu memikirkan apa yang
difikirkan orang lain, perasaan dan reaksi fizikal (Gökhan, 2010). Malu merupakan trait
negatif yang menurunkan harga diri (Cowden, 2009).Tingkah laku malu boleh
menimbulkan reaksi negatif daripada orang lain yang akan mengurangkan keyakinan
diri melalui penilaian yang digambarkan (Wadman, Durkin and Conti-Ramsden 2008).
Kekurangan keyakinan diri menjadikan murid pemalu berkelakuan pasif ketika sesi
PdP. Menurut Jones dan Carpenter (1986), rasa malu dikaitkan dengan penarafan yang
lebih negatif daripada orang lain.Malu merupakan trait personaliti yang memberikan
penilaian diri yang negatif (Henderson, Zimbardo& Carducci, 2010).Durmus (2007)
mendefinisikan malu sebagai suatu sifat, watak, sikap atau keadaan perencatan.Malu
merupakan reaksi interaksi sosial yang menyebabkan rasa tidak selesa, asyik
memikirkan sesuatu atau merasa amat malu terhadap tingkah laku sendiri.Terdapat dua
perkara yang mendatangkan rasa malu dan tidak yakin seseorang, iaitu ketika
17
merasakan dirinya mendapat perhatian (Rimmer, Good, Harris & Balaam, 2011;
Crozier, 2004) dan ketika dinilai seperti bercakap di khalayak ramai(Mohamed &
Hamzah, 2005; Crozier, 2001).Oleh yang demikian, murid pemalu kurang berinteraksi
dengan guru dan rakan lain ketika sesi PdP di dalam kelas kerana kanak-kanak yang
pemalu sentiasa menganggap diri mereka diperhatikan.
Kanak-kanak yang malu tidak merebut diri daripada peluang-peluang untuk
berinteraksi dengan rakan sebaya termasuk guru dan kerap memaparkan tingkah laku
bersendirian dalam konteks sosial (Rubin, Coplan & Bowker, 2009).Apabila ini
berlaku, murid ini menjadi pasif ketika aktiviti PdP. Kumpulan rakan sebaya
merupakan penyumbang yang penting dan unik untuk kanak-kanak, berkembang dari
segi emosi, moral, sosial dan kognitif (Rubin, Bukowski & Parker, 2006). Sehubungan
dengan itu, kanak-kanak yang kurang melibatkan diri dalam interaksi sosial mungkin
'terlepas' daripada manfaat ini. Kanak-kanak pemalu ini akan menghadapi masalah
dalam penyesuaian diri di dalam kelas dan menyebabkannya hilang keyakinan diri.
(Rubin et al., 2009).Perkara ini seterusnya menyebabkan kanak-kanak pemalu tidak
melibatkan diri ketika PdP di dalam kelas dan menjadi pendiam, terutama apabila guru
menumpukan perhatian terhadapnya.
Terdapat banyak tanda-tanda malu.Menurut Arroyo dan Harwood (2011), sifat
malu boleh dilihat apabila seseorang itu berkomunikasi dengan orang lain. Antaranya
ialah kurang bercakap, berkelakuan kekok ketika berinteraksi dan kompetensi
komunikasi yang rendah.Sifat malu amat mempengaruhi kemahiran komunikasi
seseorang kanak-kanak.Ketika sesi PdP dijalankan di dalam kelas, murid pemalu hanya
memerhati interaksi guru dan rakan-rakannya sambil mendiamkan diri.Orang yang
pemalu memaparkan tahap gelisah yang lebih tinggi dan sukar untuk senyum.Murid
yang malu dan tidak yakin untuk bercakap akan menyangka orang berfikir
mengenainya (Mohamed & Hamzah, 2005). Perasaan takut dan tidak yakin ini
menyebabkan peningkatan degupan jantung dan tekanan darah.
Tanda-tanda murid yang tidak yakin dan malu ialah seperti pandangan
menghala ke lantai, anggota badan menjadi tegang serta lidah menjadi kelu. Apabila
keadaan ini berlaku, suara murid ini akan menjadi lembut, menggeletar dan bernada
rendah (Asendorpf, 1993; Hyson & Van Trieste, 1987).Murid pemalu tidak yakin dan
18
tidak berani berkomunikasi dan berinteraksi dengan guru, mahupun dengan rakanrakan, lebih-lebih lagi jika disoal atau disuruh melakukan sesuatu aktiviti secara
individu ataupun di dalam kumpulan. Malu tidak semestinya terjadi sepanjang masa
dalam situasi sosial, di mana seseorang itu juga adalah pemalu jika ia menunjukkan
keresahan dan tidak yakin diri pada keadaan-keadaan tertentu sahaja seperti ketika
situasi pembelajaran (Bosacki et al., 2011).
2.4 Teori-teori dan Model Berkaitan
Perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak adalah berkaitan dengan sifat malu. Jadi,
teori-teori dan model dalam bab ini adalah berdasarkan kedua-dua aspek perkembangan
ini.
2.4.1 Teori Konsep Kendiri
Kebanyakan pengkaji-pengkaji psikologi merujuk kepada teori-teori lama seperti Teori
Konsep
Kendiri
yang
diperkenalkan
oleh
Karl
Rogerspadatahun
1951.Teoriinimenyatakanbahawakonsep kendiri seseorang adalah terbentuk melalui
pengalaman yang dilaluinya. Apabila seseorang individu berinteraksi dengan
persekitarannya, individu tersebut akan mula sedar tentang peristiwa di luar dunianya.
Kesedaran ini akan memberi pengalaman kepadanya dan mewujudkan kesedaran
mengenai konsep „aku‟ dan „diriku‟ yang dikenali sebagai konsep kendiri. Konsep
kendiri merupakan cara seseorang individu menilai kekuatan dan kelemahan yang ada
pada dirinya secara sedar serta melalui maklumat atau pandangan orang lain. Melalui
konsep kendiri inilah terbentuknya personaliti seseorang (Yahaya dan Gan, 2010).Oleh
itu, kanak-kanak tidak mempunyai masalah emosi malu di sekolah jika kanak-kanak itu
mempunyai latar belakang keluarga yang mempunyai konsep harga kendiri yang tinggi
di mana ibu bapanya bersikap menunjukkan minat, memberi layanan, dan mesra.
Kanak-kanak didedahkan dengan gaya hidup yang permisif bukan mendera dan
mempunyai amalan demokrasi. Kanak-kanak yang pemalu pula berada dalam keadaan
risau, sedih dan tegang di mana bantuan dan dorongan daripada ibu bapa adalah
penting untuk mengurangkan sifat malunya.
19
2.4.2Teori Hierarki Keperluan Maslow
Menurut Yahaya dan Ahmad (2010), cara berfikir dan tingkah laku seseorang pelajar
dipengaruhi oleh konsep kendirinya. Konsep kendiri yang positif akan menghasilkan
keyakinan diri yang tinggi, dan mempengaruhi kejayaan diri murid. Namun,
sebahagian murid kurang berkeyakinan dan menunjukkan sikap yang pasif sama ada di
dalam atau di luar sekolah.Yahaya dan Ahmad (2010) menekankan penggunaan Teori
Hierarki Keperluan Maslow yang menegaskan bahawa seseorang individu perlu
memenuhi kesemua keperluan asas iaitukeperluan fisiologi, keperluan keselamatan dan
keperluan kasih sayang sebelum memenuhi keperluanpenghargaan kendiri dan
mencapai kesempurnaan kendiri. Jika keperluan asas telah dipenuhi, seseorangindividu
akan lebih yakin pada diri dan seterusnya membina konsep kendiri yang positif. Teori
Maslow ini boleh dijelaskan melalui rajah 2.3 di bawah.
Rajah 2.3: Teori Hierarki Keperluan Maslow
Ini bermakna, murid yang menunjukkan emosi malu di dalam kelas mungkin
disebabkan oleh salah satu keperluan di atas tidak dipenuhi di mana menjadi
tanggungjawab ibu bapa serta guru untuk menyediakan keperluan-keperluan tersebut
20
supaya konsep kendiri yang positif dapat dibentuk dalam diri kanak-kanak. Murid yang
mempunyai masalah malu mempunyai konsep k`endiri yang rendah, tetapi ia masih
boleh dibentuk dari awal usia kanak-kanak.
2.4.3 Teori Kebimbangan
Terdapat dua punca kebimbangan menurut Daud dan Nurul (2006) iaitu ekspektasi
yang terlalu tinggi terhadap diri dan kepercayaan yang tidak rasional.Kebimbangan
tercetus apabila individu tidak berkeupayaan untuk melakukan tugas dan apabila
mereka menilai diri secara negatif dalam satu-satu situasi.Teori kebimbangan
Schlenker dan Leary‟s (1982) adalah berkait rapat dengan malu di mana menurut
Henderson et al. (2010), penilaian negatif yang menyebabkan kebimbangan juga
membawa kepada perasaan malu.Tanggapan penilaian yang negatif atau tidak diingini
merupakan faktor yang menyumbang kepada kebimbangan sosial.Apabila seseorang
individu menumpukan perhatian mereka terhadap diri mereka sendiri, ini meningkatkan
kebimbangan mereka untuk dinilai, menjadikan mereka lebih responsif kepada
piawaian penilaian tersebut dan pelbagai jenis maklum balas (Baldwin, Baird, Sailor
dan Clark, 2001).Daripada teori ini, dapat diketahui bahawa emosi malu murid
mungkin disebabkan mereka terlalu bimbang akan penilaian negatif yang diberikan
orang lain, sebagai contoh, malu mencuba melakukan kemahiran yang dipelajari kerana
khuatir diperhati guru atau rakan dan melakukan kesilapan selain bimbang dianggap
tidak berbakat atautidak berkemahiran.
2.4.4 Teori Personaliti
Teori ini menekankan hubungan awal di antara ibu bapa dan anak sebagai faktor
penting dalam perkembangan personaliti individu. Menurut Yahaya dan Ahmad
(2010), kanak-kanak akan berkembang secara normal sekiranya hubungan tersebut
positif dan penuh kasih sayang. Manusia yang normal bersikap lebih fleksibel dan
spontan serta meletakkan matlamat sesuai dengan kebolehan mereka.Mereka juga
hidup untuk berkecenderungan untuk mencapai realisasi diri. Sebaliknya, hubungan
21
yang negatif di antara ibu bapa dan anak akan menyebabkan kanak-kanak tersebut
tertekan dan timbul keresahan dalam diri mereka.Teori Personaliti yang kerap dirujuk
oleh para penyelidik ialah Teori Personaliti Allport yang menekankan personaliti
adalah dinamik, tersusun dan unik.Beliau menambah bahawa personaliti adalah tingkah
laku yang terpandu dan boleh diwarisi. Perkembangan positif seorang kanak-kanak
akan terganggu sekiranya dia berasa kurang selamat. Pembentukan personaliti individu
yang positif bergantung pada kasih sayang di usia awal. Personaliti malu yang
terbentuk dalam diri kanak-kanak akan di bawa ke sekolah dan memberi kesan
terhadap perkembangan kemahirannya.
2.4.5Communication Apprehension (McCroskey, 1970)
MenurutMcCroskey (1983), Communication Apprehension (CA) merupakan sifat yang
mempunyai kecenderungan untuk mengalami kegelisahanketika berkomunikasi dalam
berbagai keadaan ataupun disebut ketakutan berkomunikasi terutama dalam situasi
sosial seperti di dalam kelas.CA yang tinggi secara tidak normal menyebabkan masalah
sepertikegelisahan yang ekstrim dan penghindaran terhadap komunikasi secara
langsung.Fikiran
negatif
dapat
membuatkan
seseorang
merasa
gelisah
dan
mencegahnya untuk bercakap (McCroskey, 1983).Murid yang pemalu mempunyai CA
yang tinggi, yang menyebabkannya takut untuk berkomunikasi ketika sesi PdP.
2.4.6Model Lima Faktor
Menurut John dan Srivastava (1999), terdapat lima faktor atau trait personaliti yang ada
dalam diri seseorang iaitu;
i) Neuroticism, kecenderungan untuk mempunyai emosinegatif dan kesedihan.
ii) Extraversion, kecenderungan untuk bersosial atau berada dalam kelompok.
iii) Opennes, kecenderungan untuk memiliki sifat imaginatif.
iv)Agreeablenes, kecenderungan ingin membantu orang lain, serta menghindari
permusuhan.
v) Conscientiousness, kecenderungan menjadi individu yang berdisiplin.
22
Murid yang pemalu mempunyai domain Neuroticismyang tinggi seperti mempunyai
sifat mudah cemas, emosional dan sentimental.Murid yang pemalu juga mempunyai
domainExtraversionyang rendah seperti bersifat menyendiri, pendiam, serius dan tidak
bersemangat.
2.4.7
Teori Emosi
Terdapat dua teori emosi yang boleh dijadikan panduan dalam kajian ini iaitu Teori
Emosi Dua Faktor dan Teori Emosi James-Lange.Teori Emosi Dua Faktor merupakan
teori paling klasik di mana ia berorientasikan kepada rangsangan. Menurut Schachter
dan Singer (1962),rangsangan seperti malu menyebabkan reaksi fisiologi seperti hati
berdebar, peningkatan tekanan darah, jantung berdegup laju, nafas menjadi cepat dan
adrenalin di alirkan ke dalam darah. Hasilnya akan menyebabkan simptom-simptom
emosi malu ditunjukkan seperti tersipu-sipu. Jika rangsangan yang diterima merupakan
sesuatu yang membahayakan diri, emosi yang timbul ialah takut di mana ahli psikologi
melihat teori ini sebagai teori kognisi.
MenurutDębiec (2014), James dan Lange telah mengemukakan teori emosi
yang hampir sama.Teoritersebutmengatakanbahawaemosi timbul setelah reaksi
psikologi terjadi.Emosi merupakan hasil persepsi seseorang terhadap perubahanperubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respons terhadap pelbagai rangsangan yang
datang dari persekitaran. Suatu emosi itu timbul disebabkan hasil pengalaman dan
proses belajar. Emosi juga terjadi kerana terdapat perubahan pada sistem vasomotor
(otot-otot). Sesuatu peristiwa yang berlaku akan menimbulkan perubahan fisiologi dan
psikologi yang dikenali sebagai emosi.
23
2.5 Kajian-kajian Lepas
2.5.1
Tahap Malu dan Instrumen Mengukur Tahap Malu
Sebanyak 13.3 peratus kanak-kanak prasekolah di Haryana, India menunjukkan tahap
malu yang ekstrem ketika sesi pengajaran dan pembelajaran (Balda dan Duhan, 2010)
dan Rubin (1993) dalam kajiannya mendapati sebanyak 14.4 peratus kanak-kanak
berumur lima tahun di Kanada adalah pemalu di dalam kelas. Kajian yang dijalankan
terhadap pelajar tahun pertama
jurusan Sains Komputer di University of Sussex
mendapati sebanyak 27 peratus pelajar malu untuk melibatkan diri dalam PdP seperti
bertanya dan menjawab soalan atau menunjukkan kemahiran di hadapan rakan-rakan
dan guru (Rimmer, Good, Harris dan Balaam, 2011).
Terdapat banyak kajian yang mengukur tahap malu dengan menggunakan soal
selidik yang berbeza. Menurut Friedman (1980), kebanyakan pembelajaran di dalam
kelas sama ada teori atau pembelajaran kemahiran adalah menggunakan percakapan di
mana guru memindahkan arahan, informasi, dan soalan secara oral. Proses ini dianggap
tidak sempurna selagi murid tidak memberi respon yang memadai seperti bertanyakan
soalan yang tidak difahami atau memastikan perkara yang mereka keliru untuk
mencapai tahap pembelajaran maksima. Namun, kajian ini mendapati bahawa sebanyak
28 peratus murid tidak memberi respon yang diharapkan ketika sesi PdPkerana faktor
malu di mana murid kelihatan tidak faham akan penerangan yang diberikan, tetapi
tidak mahu bertanya dan kelihatan takut-takut untuk cuba melakukan aktiviti
kemahiran yang diajar. Dalam kajian ini, Friedman mendapati bahawa sebanyak 80
peratus murid mengalami malu pada waktu tertentu, 25 peratus mengalami malu yang
kronik, 4 peratus murid mengalami malu sepanjang masa dan kebanyakan murid
mengalami malu ketika disuruh bercakap atau membentangkan hasil kerja mereka.
Untuk kajian ini, pengkaji menggunakan soal selidik yang dibina sendiri untuk pelajar
sekolah menengah dan pelajar kolej mengesan tahap malu mereka di dalam kelas.Soal
selidik yang dibina ini dinamakan Personel Report Communication Fear (PRCF) dan
Fundamental Interpersonal Relations Orientation Behaviour (FIROB).Kelebihan
24
instrumen dalam kajian ini ialah item yang digunakan tidak banyak dan memudahkan
pelajar mengira skor mereka sendiri berdasarkan panduan yang diberi.
Dengan menggunakan persampelan mudah, Sim (2009) mengkaji tentang
pembawaan sifat malu murid prasekolah dalam konteks kemahiran muzik mendapati
bahawa 24 orang daripada 39 orang murid memberi respon terhadap guru seperti
memainkan instrumen mengikut arahan, sementara 16 orang murid hanya memerhati,
duduk diam dan kelihatan malu. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan dua set
instrumen iaitu The Carey Temperament Scale (CTS) untuk mengukur tahap malu
murid yang diisi oleh ibu bapa dan Child Social Emotional Development Checklist
yang digunakan di dalam kelas sebulan selepas cerapan untuk mengukur perkembangan
sosio emosi murid. Kajian ini mendapati tiada perbezaan yang signifikan di antara
perkembangan sosio emosi murid dan pembawaan sifat malu.Dapatan ini adalah
mungkin disebabkan bilangan sampel yang terlalu kecil. Pengkaji mencadangkan agar
sampel yang lebih besar digunakan untuk kajian-kajian akan datang.
Balda dan Duhan (2010) telah menjalankan kajian ke atas 45 orang kanakkanak prasekolah yang pemalu di Haryana, India untuk mengetahui tahap malu murid,
kesan daripada sifat malu mereka serta strategi yang dilakukan oleh ibu untuk
mengatasi murid pemalu. Guru dan ibu menilai tahap malu murid melalui soal selidik
yang dibina sendiri oleh penyelidik. Dapatan kajian ini mendapati bahawa kanak-kanak
perempuan lebih pemalu dari kanak-kanak lelaki.Dapatan dibahagikan kepada tiga
kategori tahap malu, iaitu rendah, sederhana dan tinggi.Kebanyakan kanak-kanak
dalam kajian ini didapati tergolong dalam kategori malu yang sederhana dan hanya
enam orang murid tergolong dalam tahap malu yang tinggi ataupun dikenali sebagai
malu yang ekstrem.Murid-murid dalam kategori ini disimpulkan mempunyai masalah
tingkah laku yang perlu diatasi segera.Namun, kajian in hanya menumpukan pada
strategi yang dilakukan oleh ibu dalam menangani kanak-kanak pemalu tanpa
melibatkan pendekatan yang dilakukan oleh guru.
Arpana dan D‟Souza (2012) mengkaji tentang keberkesanan latihan kemahiran
hidup berkumpulan dan individu terhadap orang yang pemalu.Melalui Ujian Penilaian
Malu (Shyness Assessment Test) yang dibina oleh D‟Souza (2006).Penyelidik
mengkategorikan malu kepada tiga domain atau tahap, iaitu kognitif/ afektif,
RUJUKAN
Ahad, N. A., Yin, T. S., Othman, A. R., &Yaacob, C. R. (2011). Sensitivity of
normality tests to non-normal data. SainsMalaysiana, 40(6), 637-641.
Ali, Z. W. (2000). Memahamipembelajaran.Kuala Lumpur: Utusan Pub. & Dist.
Anderson, F. (1993). The enigma of the college classroom: nails that don’t stick up. In
Wadden, P. (ed.) AHandbook for Teaching English at Japanese Colleges and
Universities. New York: Oxford University Press, 101-110.
Arbeau, K. A., Coplan, R. J., & Matheson, A. (2012). Someone to lean on:
Assessment and implications of social surrogate use in childhood. Social
Development, 21(2), 254-272.
Ariffin,
Z.,
Noor,
H.
(2014).
PenyelidikandalamPendidikan:
MetodedanParadigmaBaru.Kuala Lumpur: SynergyMedia.
Arpana, S., & D'Souza, L. (2012).Effectiveness of Individual and Group Life Skills
Training on Shyness among Adolescents.Journal of Psychosocial Research,
7(2), 249.
Arroyo, A., & Harwood, J. (2011). Communication competence mediates the link
between shyness and relational quality. Personality and individual
differences, 50(2), 264-267.
Asendorf, C. (1993). Batteries of life: On the history of things and their perception in
modernity .Vol. 4. California: Univ of California Press.
Asmadi, T. (2007).MotivasiAlihanPelajar. Selangor: PTS LiteraUtama.
Balda, S., &Duhan, K. (2010). Social Inhibition in Preschool Children: Causes and
Coping Strategies.J Psychology, 1 (2): 79-83 (2010)
Baldwin, D. A., Baird, J. A., Saylor, M. M., & Clark, M. A. (2001). Infants parse
dynamic action. Child development, 708-717.
85
Baranek, G. T., David, F. J., Poe, M. D., Stone, W. L., & Watson, L. R. (2006).
Sensory Experiences Questionnaire: Discriminating sensory features in young
children with autism, developmental delays, and typical development. Journal
of Child Psychology and Psychiatry, 47(6), 591-601.
Bosacki, S. L., Coplan, R. J., Rose-Krasnor, L., & Hughes, K. (2011).Elementary
school teachers’ reflections on shy children in the classroom.Alberta Journal
of Educational Research, 57(3), 273-287.
Brooke, J. (1996). SUS-A quick and dirty usability scale. Usability evaluation in
industry, 189(194), 4-7.
Bulotsky‐Shearer, R. J., Manz, P. H., Mendez, J. L., McWayne, C. M., Sekino, Y.,
&Fantuzzo, J. W. (2012). Peer Play Interactions and Readiness to Learn: A
Protective Influence for African American Preschool Children From
Low‐Income Households. Child Development Perspectives, 6(3), 225-231.
Buhs, E. S., Ladd, G. W., & Herald, S. L. (2006). Peer exclusion and victimization:
Processes that mediate the relation between peer group rejection and children's
classroom engagement and achievement?.Journal of educational psychology,
98(1), 1.
Carducci,
B.
(2008).
Are
We
bashfullnes.PsycologyToday.
Born
Shy?
Genetics,
DicapaipadaSeptember
environment
20,
and
2015,
darihttps://www.psychologytoday.com/blog/breaking-the-ice/200806/are-weborn-shy.
Cassidy, J., & Asher, S. R. (1992).Loneliness and peer relations in young
children.Child development, 350-365.
Chen, X., Wang, L., & Cao, R. (2011). Shyness‐sensitivity and unsociability in rural
Chinese children: Relations with social, school, and psychological adjustment.
Child development, 82(5), 1531-1543.
Chua, Y. P. (2011). Kaedahdanstatistikpenyelidikan: Kaedahpenyelidikan. Selangor:
Mcgraw-Hill Education.
Coates, H. (2007). Developing generalisable measures of knowledge and skill
outcomes inhigher education.Proceedings of AUQF 2007: Evolution and
Renewal in Quality Assurance. Hobart, Australia. pp. 42-48.
86
Coplan, R. J., &Arbeau, K. A. (2008). The stresses of a “brave new world”: Shyness
and school adjustment in kindergarten. Journal of Research in Childhood
Education, 22(4), 377-389.
Coplan, R. J., DeBow, A., Schneider, B. H., & Graham, A. A. (2009). The social
behaviours of inhibited children in and out of preschool.British Journal of
Developmental Psychology, 27(4), 891-905.
Coplan, R. J., Hughes, K., Bosacki, S., & Rose-Krasnor, L. (2011). Is silence golden?
Elementary school teachers' strategies and beliefs regarding hypothetical
shy/quiet and exuberant/talkative children.Journal of Educational Psychology,
103(4), 939.
Coplan, R. J., Prakash, K., O'Neil, K., &Armer, M. (2004).Do you" want" to
play?Distinguishing between conflicted shyness and social disinterest in early
childhood.Developmental psychology, 40(2), 244.
Cowden, P. (2009). Communication and conflict: Social anxiety and learning. In the
proceedings of Academy of Organizational Culture: Communications and
Conflict, 14(2), 16-19
Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods
approaches. California: SAGE Publications, Incorporated.
Crozier, W. R. (1995).Shyness and self-esteem in middle childhood.British Journal of
Educational Psychology, 65, 85-85.
Crozier, W. R. (2001).Shyness, self-perception, and reticence.Self-perception:
International perspectives on individual differences, 2, 53-76.
Crozier, W.R. (2004) Shyness and Students' Perceptions of Seminars.Psychology
Learning &Teaching, 4(1), 27-34
Crozier, W., &Badawood, A. (2009).Shyness, vocabulary and children's reticence in
Saudi Arabian preschools.Infant and Child Development, 18(3), 255-270.
Daud,
M.,
&Nurul,
A.
(2006).KebimbanganSosialdalamKalanganPelajarSekolahMenengah
sekitar
Daerah
Perak
Laporanpenyelidikan.
Tengah.UniversitiPendidikan
Sultan
di
Idris:
87
Dębiec, J. (2014). The matter of emotions: Toward the brain-based theory of
emotions. The emotional brain revisited, 145-161.
D'Souza, L. (2003). Influence of Shyness on Anxiety and Academic achievement in
High School students. Pakistan Journal of Psychological Research, 18(3-4).
D’Souza, L. (2006). Shyness assessment test.Mysore: University of Mysore.
Durmuş, E. (2007). Utangaçolanveolmayanöğrencilerinalgıları *Perceptions of shy
and non-shy students].Ankara ÜniversitesiEğitimBilimleriFakültesiDergisi,
40(1), 243-268.
Eisenberg, N., Fabes, R. A., &Spinrad, T. L. (2006).Handbook of child psychology
Vol. 3, pp. 646-718. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Friedman, P. G. (1980). Shyness and Reticence in Students: Washington D.C: National
Education Association. Stock No. 1675-0-00.ED 181 520.
Gay, L. R., &Airasian, P. (2003).Education research.Competencies for Analysis and
Application.New Jersey: Merrill.
Gazelle, H. (2006). Class climate moderates peer relations and emotional adjustment
in children with an early history of anxious solitude: A child× environment
model. Developmental psychology, 42(6), 1179.
Gillet, C. (2012). The Shyness Solution: Easy Instructions for Overcoming Shyness
and Social Anxiety. AvonMA: Adams Media.
Gökhan, B. (2010). An investigation of the relationship between shyness and
loneliness levels of elementary students in a Turkish sample. International
Online Journal of Educational Sciences, 2, 419-440.
Goodman, R. (1997). The strengths and difficulties questionnaire: A research note.
Journal of Child Psychology and Psy-chiatry,38, 581–586.
Goulet, J. (2009). Developing A Teacher Rating Scale to Identify Shy and Anxious
Children
aged
Five
to
Seven
Years.UniversityofManitoba:
Doctoraldissertation.
Graham, A. A., &Coplan, R. J. (2012).Shyness, sibling relationships, and young
children's socioemotional adjustment at preschool.Journal of Research in
Childhood Education, 26(4), 435-449.
88
Green, S. B., Salkind, N. J., &Akey, T. M. (2000).Using Spssfor Windows: Analyzing
and understanding data. New Jersey. Prentice Hall.
Gudiño, O. G., & Lau, A. S. (2010). Parental cultural orientation, shyness, and anxiety
in
Hispanic
children:
An
exploratory
study.
Journal
of
Applied
Developmental Psychology, 31(3), 202-210.
Hasan,
M.
F.,
Kadir,
S.
A.,
&Asimiran,
S.
(2013).
Hubunganpersekitaransekolahdenganpenglibatanpelajardalamaktivitikokurikul
um di SekolahMenengah.JurnalPendidikan Malaysia, 38(2), 1-9.
Henderson, L., Zimbardo, P., & Carducci, B. (2010).Shyness.Corsini Encyclopedia
ofPsychology.DicapaipadaDisember
15,
2015,
dari
DOI: 10.1002/9780470479216.corpsy0870.
Henn, F., Sartorius, N., Helmchen, H., &Lauter, H. (Eds.).(2013). Contemporary
psychiatry.NewYork: Springer Science & Business Media.
Holbrook, H. T. (1987). Communication Apprehension: The Quiet Student in Your
Classroom.
ERIC
Digest.DicapaipadaFebruari
20,
2015,darihttp://www.ericdigests.org/pre-926/quiet.htm
Hope, T. L., &Bierman, K. L. (1998).Patterns of home and school behavior problems
in rural and urban settings.Journal of school psychology, 36(1), 45-58.
Hyson, M. C., & Van Trieste, K. (1987).The shy child.ERIC Digest, ED295741.
Unpublished.
Idris,
N.
(2010),
PenyelidikanDalamPendidikan.
Kuala
Lumpur:
McGraw-
Hill(Malaysian) Sdn. Bhd.
John, O. P., &Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History,
measurement, and theoretical perspectives. Handbook of personality: Theory
and research, 2(1999), 102-138.
Jones, W. H., & Carpenter, B. N. (1986).Shyness, social behavior, and relationships.In
Shyness.NewYork: PlenumPress. pp. 227-238.
Karim, J. A., &Rezo, K. A. (2012).PembentukanSkalaPengukuranNilaiMelayu:
SatuKajianPerintis. Akademika, 82(1), 113-123.
89
Kessler, R. C. (2003). The impairments caused by social phobia in the general
population: implications for intervention. ActaPsychiatricaScandinavica,
108(s417), 19-27.
Krejcie, R. V. morgan, D. w.(1970). Determining Sample Size for Research Activities,
607-610.
Kurniawan,
Y.,
Abdullah,
T.,
Zakaria,
K.,
&
Abdullah,
W.
M.
W.
(2012).Mengapapelajartakutbertanyadalamkuliah?:sebuahkajian di Universiti
Malaysia Kelantan. JurnalPesonaliaPelajar, 15, 13-22.
Ladd, G. W., &Profilet, S. M. (1996). The Child Behavior Scale: A teacher-report
measure of young children's aggressive, withdrawn, and prosocial behaviors.
Developmental psychology, 32(6), 1008.
Lang, P. J. (1994). The varieties of emotional experience: a meditation on JamesLange theory. Psychological review, 101(2), 211.
Lao, M. G., Akseer, T., Bosacki, S., &Coplan, R. J. (2013). Self-Identified Childhood
Shyness and Perceptions of Shy Children: Voices of Elementary School
Teachers. International Electronic Journal of Elementary Education, 5(3).
Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes.Archives of
psychology, 22 (140), 55.
Liu, J., Coplan, R. J., Chen, X., Li, D., Ding, X., & Zhou, Y. (2014). Unsociability
and shyness in Chinese children: Concurrent and predictive relations with
indices of adjustment. Social Development, 23(1), 119-136.
Majzub,
R.
M.
(2003).
Pendidikanprasekolah:
Cabarankualiti.
Selangor:
UniversitiKebangsaan Malaysia.
Malaysia, K. P. (2010). Dokumen Standard KurikulumPrasekolah.Putrajaya:Bahagian
Pembangunan Kurikulum.
Mann, P.S. (2001).Introductory Statistic 4th ed. New York: John Wiley & Sons.
Martens, B.K., (1992).InEleventh Mental Measurements Yearbook. Lincoln:
Buros Institute of Mental Measurements.
Masek, A., Yamin, S., &Aris, R. (2013).Student Participation and Facilitation in PBL
Tutorial Session.The 4thInternational Research Symposium on Problem-Based
Learning (IRSPBL) 2013: Aalborg University.pp.385-388.
90
Masri, S. (2005).Kaedahpenyelidikandanpanduanpenulisan: esei, proposal, tesis.
Kuala Lumpur: Utusan Publications.
Mastor,
K.
A.
(2006).
Personalitimaludanpsikologimembuatkeputusan
di
kalanganpelajarmelayu.MALIM: JurnalPengajianUmum Asia Tenggara, 7, 6780.
Maswan,
S.
(2006).Malu
(Shyness).DicapaipadaSeptember
9,
2015,
darisajadstudio.info/articale/malu2.pdf
Matell, M. S., & Jacoby, J. (1972).Is there an optimal number of alternatives for
Likert-scale items? Effects of testing time and scale properties.Journal of
Applied Psychology, 56(6), 506.
McCroskey,
J.
C.
(1983).
The
communication
apprehension
perspective.Communication, 12 (1), 1-25.
McDougall, A. (2008). Models and practices in teacher education programs for
teaching with and about IT. In International handbook of information
technology in primary and secondary education.NewYork: Springer US.pp.
461-474
McKenna, Á. E., Cassidy, T., & Giles, M. (2014). Prospective evaluation of the
pyramid plus psychosocial intervention for shy withdrawn children: an
assessment of efficacy in 7‐to 8‐year‐old school children in Northern Ireland.
Child and Adolescent Mental Health, 19(1), 9-15.
Mohamad,
N.
(2014).
PenglibatandalamaktivitikitarsemulakertasterpakaidalamkalanganpelajarFak
ultiPendidikanTeknikaldanVokasional,
UniversitiTun
Hussein
Onn
Malaysia.UniversitiTun Hussein Onn Malaysia: Doctoral dissertation.
Mohamed,
A.
R
&Hamzah,
M.
(2005).KajianKorelasiEmosiMaludenganPencapaianAkademik
D.
di
kalanganMahasiswaMelayu.JurnalPendidikdanPendidikan, Jil. 20, 153–167,
2005
MohdYunus,
K.
R.,
Razali,
M.,
Jantan.,Ramlah.
(2007).
PsikologiPendidikan.Kuala Lumpur:Universiti Terbuka Malaysia.
HBE2103
91
Morgan, V., & Dunn, S. (1988). Chameleons in the classroom: Visible and invisible
children in nursery and infant classrooms. Educational Review, 40(1), 3-12.
Najman, J. M., Williams, G. M., Nikles, J., Spence, S., Bor, W., O'Callaghan, M.,
...&Shuttlewood, G. J. (2001). Bias influencing maternal reports of child
behaviour and emotional state.Social psychiatry and psychiatric epidemiology,
36(4), 186-194.
Osman, K., Iksan, Z. H., &Halim, L. (2007).Sikapterhadapsainsdansikapsaintifik di
kalanganpelajarsains.JurnalPendidikan, 32, 39-60.
Pallant, J. (2007). SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using
SPSS version 15. Nova Iorque: McGraw Hill.
Portal
RasmiKementerianKesihatanMalaysia
(2010).KenyataanAkhbarMajlisPenasihatPromosiKesihatan
Mental.DicapaipadaJanuari
26,
2015,
dari
http://www2.moh.gov.my/press_releases/45
Rahman, A., Anuar, M., & Abdul Hamid, N. (2011).KesanPersekitaranTerhadap
Pembangunan EmosiPelajar Di FakultiPendidikan, UTM. Journal of
Education Psychology & Counseling, 1(8), 141-161.
Rimmer, J., Good, J., Harris, E., & Balaam, M. (2011).Class participation and
shyness: affect and learning to program.In The 23rd Annual Workshop of
Psychology
of
Programmers
Interest
Group
(PPIG).Heslington,
York:UniversityofYork.
Ross, H., Woody, E., Smith, M., &Lollis, S. (2000). Young children's appraisals of
their sibling relationships.Merrill-Palmer Quarterly (1982-), 441-464.
Rothbart, M. K., Ahadi, S. A., Hershey, K. L., & Fisher, P. (2001). Investigations of
temperament at three to seven years: The Children's Behavior Questionnaire.
Child development, 72(5), 1394-1408.
Rubin, K. H. (1993). The Waterloo Longitudinal Project: Correlates and consequences
of social withdrawal from childhood to adolescence.Infancia y Aprendizaje,
13(49), 73-90.
92
Rubin, K. H., Burgess, K. B., &Coplan, R. J. (2002).Social withdrawal and shyness.In
P. K. Smith, & C. H. Hart (Eds.), Blackwell handbook of childhood
socialdevelopment. Malden, MA: Blackwell.pp. 329−352.
Rubin, K. H., Bukowski, W. M., & Parker, J. G. (2006). Peer interactions,
relationships,
andgroups.
Handbook
of
child
psychology.NewJersey:
JohnWileyandSons, Inc. pp.571-631.
Rubin, K. H., &Coplan, R. J. (2004). Paying attention to and not neglecting social
withdrawal and social isolation. Merrill-Palmer Quarterly, 50(4), 506-534.
Rubin, K. H., Coplan, R. J., &Bowker, J. (2009).Social withdrawal in
childhood.AnnualReview of Psychology, 60, 11.1–11.31.
Rudasill, K. M., &Kalutskaya, I. (2014).Being shy at school.Sex roles, 70(7-8), 267273.
Rudasill, K. M., Prokasky, A., Tu, X., Frohn, S., Sirota, K., &Molfese, V. J.
(2014).Parent vs. teacher ratings of children's shyness as predictors of
language and attention skills.Learning and Individual Differences, 34, 57-62.
Santrock, J. W. (1972). Relation of type and onset of father absence to cognitive
development.Child Development, 455-469.
Sarwono,
J.
(2013).
MetodeSkrip
via
PendekatanKuantitatif
SPSS.Bangsar:
SynergyMedia.
Sayadi, Z. A. (2007). An investigation into first year engineering students’ oral
classroom
participation.A
Case
Study.UniversitiTeknologi
Malaysia:
Unpublished Masters Dissertation
Schachter, S., & Singer, J. (1962).Cognitive, social, and physiological determinants of
emotional state.Psychological review, 69(5), 379.
Schlenker, B. R., & Leary, M. R. (1982). Social anxiety and self-presentation: A
conceptualization model. Psychological bulletin, 92(3), 641.
Sim,
T.
(2009).Social
Emotional
Development
and
Temperament
among
Preschoolers.Universiti Putra Malaysia: Doctoral dissertation.
Talib, O. (2014). TulisTesisCepat. EdisiKedua: MPWS Rich Resources.
Triandis,
H.
C.
(1996).
The
psychological
syndromes.American Psychologist, 51(4), 407.
measurement
of
cultural
93
Valiente,
C.,
Swanson,
J.,
&Lemery‐Chalfant,
K.
(2012).
Kindergartners'
temperament, classroom engagement, and student–teacher relationship:
Moderation by effortful control. Social Development, 21(3), 558-576.
Wadman, R., Durkin, K., & Conti-Ramsden, G. (2008).Self-esteem, shyness, and
sociability in adolescents with specific language impairment (SLI).Journal of
Speech, Language, and Hearing Research, 51(4), 938-952.
Wilson, M.J., & Bullock, L.M. (1989). Psychometric characteristics of behavior rating
scales: Definition, problems and solutions. Behavioral Disorders, 14,186-200.
Wittchen, H. U., &Fehm, L. (2001). Epidemiology, patterns of comorbidity, and
associated disabilities of social phobia. Psychiatric Clinics of North America,
24(4), 617-641.
Yahaya, A. (1999). KeberkesananPelaksanaan Program KemahiranHidup di SekolahSekolahMenengah di Malaysia Berdasarkan Model PenilaianKonteks, Input,
Proses danProduk.Universiti Putra Malaysia: Doctoral dissertation.
Yahaya, A. dan Ahmad, N. (2010).Teori-teoriKonsepKendiri.FakultiPendidikan,
UTM.Unpublished.
Yahaya, A., &Gan, L. N. (2010).PendekatanTeoriTerhadapGejalaLepak.
Dicapaipada20 Januari 2015
darihttp://eprints.utm.my/10376/1/28.9_PENDEKATAN_TEORI_TERHADA
P_GEJALA_LEPAK.pdf.
Yahaya, A., Yahaya, N., &Zakariya, Z. (2005).Psikologikognitif.UniversitiTeknologi
Malaysia: UTM Press.
Yeo, K. J., &Muhamad, Z. (2010).HubunganAntaraHargaDiriDenganPencapaian
Mata
PelajaranKemahiranHidupPelajarSekolahMenengah.
ms.1-7.
Unpublished.
Zimbardo, P. G., Pilkonis, P. & Norwood, R. (1975, May). The silent prison of
shyness.Psychology Today, pp. 69-70, 72.
Download