Kristus Yang Hidup

advertisement
Kristus Yang Hidup
K esaksian Para R asul
S
Gereja Yesus K ristus Orang Suci Zaman A khir
emasa kita memperingati kelahiran Yesus Kristus dua ribu
tahun lalu, kami memberikan kesaksian kami tentang
kenyataan hidupNya yang tiada bandingnya dan kuasa
korban tebusanNya yang tidak terhingga. Tiada seorang pun
mempunyai pengaruh yang begitu mendalam kepada semua orang
yang pernah dan akan hidup di bumi ini.
Dialah Yehovah dari Perjanjian Lama, Al-Masih dari Perjanjian
Baru. Dia adalah pencipta bumi ini di bawah arahan BapaNya.
“Tuhan menjadikan segala sesuatu melalui Dia. Tiada sesuatu pun
di alam semesta ini yang dijadikan tanpa Dia” (Yohanes 1:3).
Walaupun tanpa dosa, Dia dibaptiskan untuk menggenapi
segala kesolehan. Dia “pergi ke serata tempat untuk berbuat baik”
(Kisah Rasul-Rasul 10:38), tetapi dia dihina. InjilNya adalah
satu pesanan yang damai dan muhibah. Dia merayu semua orang
untuk mengikuti teladanNya. Dia berjalan kaki ke seluruh Filistea,
memulihkan mereka yang sakit, membuka mata mereka yang
buta, dan membangkitkan mereka yang sudah mati. Dia mengajar
tentang kebenaran abadi, kenyataan kewujudan prafana kita,
tujuan hidup kita di bumi, dan potensi bagi para putera dan puteri
Tuhan Bapa dalam dunia yang akan datang.
Dia memulakan sakramen sebagai satu peringatan tentang
korban penebusanNya. Dia ditangkap dan dikutuk kerana
tuduhan-tuduhan palsu, dikutuk untuk memuaskan tuntutan
dari kumpulan perusuh, dan dihukum mati di atas salib pada
tempat yang dipanggil Kalvari. Dia berikan nyawaNya untuk
menebus semua dosa manusia. Dia adalah satu kurnia wakilan
pada pihak semua orang yang pernah hidup di bumi.
Kami bersaksi dengan bersungguh-sungguhnya bahawa
hidupNya, iaitu pusat sejarah semua manusia, tidak bermula di
Betlehem atau tamat di Kalvari. Dia adalah Anak Sulung dan Putera
Tunggal Bapa Tuhan yang bertubuh badan, Penebus dunia ini.
Dia bangkit dari kubur untuk “menjadi orang pertama yang
dibangkitkan dari kematian” (1 Korintus 15:20). Sebagai Tuhan
yang sudah bangkit, Dia mengunjungi mereka yang Dia kasihi.
Dia juga melayan di kalangan “domba-domba lain” (Yohanes
10:16 ) di Amerika purba. Dalam dunia terbaru, Dia dan BapaNya
muncul kepada Joseph Smith, membawa masuk “dispensasi
kegenapan zaman” (Efesus 1:10) yang sudah lama dijanjikan.
Presidensi Utama
Januari 1, 2000
Nabi Joseph menulis tentang Kristus yang hidup : “MataNya
seperti nyala api; rambut kepalaNya putih seperti salju murni;
air mukaNya bersinar melebihi kecemerlangan matahari; dan
suaraNya seperti bunyi deru perairan luas, iaitu suara Yehovah,
memfirmakan:
“Aku adalah yang pertama dan yang terakhir; Aku adalah
Dia yang hidup, Aku adalah Dia yang dibunuh; Aku adalah
pengacaramu dengan Bapa” (A&P 110:3–4).
Nabi Joseph juga mengisytiharkan bahawa: “Dan sekarang
setelah banyak kesaksian yang telah diberikan tentang Dia,
inilah kesaksian yang terakhir dari semuanya yang kami berikan
tentang Dia: Bahawa Dia hidup!
“Kerana kami melihatNya, iaitu pada sisi kanan Tuhan Bapa
dan kami mendengar suara yang memberikan kesaksian bahawa
Dia adalah Anak Tunggal Bapa—
“Bahawa oleh Dia, dan melalui Dia, dan dari Dia, dunia-dunia
ada dan diciptakan, dan penghuninya adalah para putera dan
puteri yang diperanakkan Tuhan Bapa” (A&P 76:22–24).
Kami mengumum dengan tegasnya bahawa ImamatNya dan
GerejaNya sudah dipulihkan di bumi ini—“dibina di atas asas . . .
para rasul dan nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu asasnya”
(Efesus 2:20).
Kami bersaksi bahawa Dia akan kembali ke bumi satu hari
nanti. “Lalu keagungan Tuhan akan dinyatakan, dan segenap
umat manusia akan menyaksikannya” (Yesaya 40:5). Dia akan
memerintah sebagai Raja yang Terutama dan Tuhan yang
Agung, dan setiap lutut akan berlutut dan setiap lidah akan
mengaku di hadapanNya. Kita setiap orang akan berdiri di
hadapanNya untuk diadili oleh Dia menurut kerja-kerja dan
keinginan hati kita.
Sebagai para rasul yang ditahbis dengan sepatutnya , kami
bersaksi—bahawa Yesus adalah Kristus yang Hidup, Putera
Tuhan Bapa yang abadi. Dia adalah Raja Imanuel, yang berdiri
di sebelah kanan Tuhan Bapa pada hari ini. Dia adalah cahaya,
hidup, dan harapan dunia. JalanNya menghala ke kedamaian di
bumi ini dan hidup yang kekal di dunia akan datang. Bersyukur
kepada Tuhan Bapa kerana kurnia PuteraNya yang tiada
bandingnya.
Kuorum Dua Belas
For Non-Muslim
For Church use only
Not for sale
For Non-Muslim
For Church use only
Not for sale
© 2011 by Intellectual Reserve, Inc. Hak cipta terpelihara. Dicetak di Amerika Syarikat.
Kelulusan Bahasa Inggeris: 12/99. Kelulusan Penterjemahan: 12/99. The Living Christ. Malay 36299 348
Download