cmt2112 sejarah media baru ahli kumpulan : nur wajihah bt mohd

advertisement
CMT 3112
SEJARAH MEDIA BARU
AHLI KUMPULAN :
NUR WAJIHAH BT MOHD IZUDDIN
C11A210
NOORSUHADA BT BAHARUDIN
C11A155
MOHD KHAIRUL HAZIQ BIN MAT DAUD C11A101
DEFINISI MEDIA BARU/NEW MEDIA
Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari
sumber informasi kepada penerima informasi.
Baru adalah seuatu yang dapat menciptakan seuatu inovasi, ataupun
perubahan yang dapat melahirkan sesuatu yang sangat diinginkan orang.
Media baru adalah istilah yang dimaksudkan untuk mencakup kemunculan
digital, komputer, atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir
abad ke-20.
Sebagian besar teknologi yang digambarkan sebagai “media baru” adalah
digital, seringkali memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan,
padat, mampat, interaktif dan tidak memihak.
Beberapa contoh Media Baru adalah Internet, website,
multimedia, permainan komputer, CD-ROMS, dan DVD.
komputer
DEFINISI MEDIA BARU MENURUT AHLI
Menurut Everett M. Rogers, merangkumkan perkembangan media
komunikasi ke dalam empat era. Pertama, era komunikasi tulisan, kedua,
era komunikasi cetak, ketiga, era telekomunikasi, dan keempat, era
komunikasi interaktif. Media baru adalah media yang berkembang pada
era komunikasi interaktif.
Ron Rice mendefinisikan media baru adalah media teknologi komunikasi
yang melibatkan komputer di dalamnya (baik mainframe, PC mahupun
Notebook) yang memfasilitasi penggunanya untuk berinteraksi antara
sesama pengguna ataupun dengan informasi yang diinginkan.
Sementara menurut McQuail, media baru adalah tempat dimana seluruh
pesan komunikasi terdesentralisasi; distribusi pesan lewat satelite
meningkatkan penggunaan jaringan kabel dan komputer, keterlibatan
audiens dalam proses komunikasi yang semakin meningkat.
DEFINISI AHLI AKADEMIK
Media sering dikaitkan dengan teknologi komunikasi. Ini kerana teknologi
komunikasi adalah satu aspek penting dalam pembentukan media. Tanpa teknologi
komunikasi, maka proses media bekerja akan menjadi lambat dan tidak efisyen.
Oleh sebab itu, kita sering lihat teknologi komunikasi semakin berkualiti dari semasa
ke semasa. Dahulu orang mengunakan majalah, surat khabar dan radio sebagai
wadah utama dalam media tetapi sekarang pelbagai jenis teknologi lahir bagai
cendawan tumbuh selepas hujan seperti komputer, telefon digital, dan media sosial.
Teknologi kominikasi kian maju sehingga timbul satu fenomena dalam industri
media komunikasi yang dipanggil “Media Baru”.
Media Baru boleh dirujuk sebagai sekumpulan teknologi yang melahirkan wadah
interaksi kepada pengguna. Merujuk kepada Socha dan Eber-schmid (2012) dalam
artikel mereka “Defining new media isn’t easy”, media baru tidak termasuk
televisyen, filem, buku atau majalah melainkan ia mempunyai teknologi yang
membenarkan interaksi kepada pengguna.
Tambahan pula, teknologi komunikasi digital seperti jaringan sosial juga salah satu
pertumbuhan teknologi komunikasi yang baru dan canggih. Jaringan Sosial atau
dikenali sebagai Social Network didefinisikan sebagai servis berbentuk jaringan
internet yang membenarkan seseorang untuk mencipta profil awam atau semiawam dalam satu sistem yang bersempadan.
Jaringan sosial seperti facebook dan sebagainya memberikan peluang kepada
pengguna untuk berkongsi maklumat mereka dengan orang lain yang dikira
mempunyai perhubungan walaupun sangat minimal. Oleh itu, ini dapat membantu
pengguna untuk terus berhubung sesame mereka walaupun bertemu haya
seketika.
PANDANGAN MEDIA BARU
Media Baru merupakan perkembangan baru dari media-media yang telah
digunakan manusia. Karakternya yang merupakan bentuk digital tentu
memudahkan dalam bertukar informasi dan berbagai kegiatan lain. Namun
dalam perkembangannya, Media Baru boleh memberikan nilai negatif juga,
iaitu dapat mengakses laman web dan kekerasan dengan mudah dan
memberikan efek ketagihan bagi penggunanya. Jadi sudah seharusnya
perkembangan Media Baru diikuti juga dengan kebijakan orang yang
memanfaatkannya.
MANFAAT MEDIA BARU
Arus informasi yang dapat dengan mudah dan cepat diakses dimana saja
dan bila-bila saja.
Sebagai media transaksi jual beli.
Sebagai media hiburan contohnya game online, jejaring socsal, streaming
video, dan lain-lain.
Sebagai media komunikasi yang efisien. Kita dapat berkomunikasi
dengan orang yang berada jauh sekalipun, bahkan bertatap muka dengan
video conference.
Sarana pendidikan dengan adanya buku digital yang mudah dan praktis.
KOMPONEN MEDIA BARU
Internet & Web
Personal Komputer (PC) / Notebook
DVDs (Digital Versatile Disc or Digital Video Disc)
VCDs (Compact Discs)
Portable Media Player
Mobile Phone
Video Game/ Game Computer
Virtual Reality
Dan sebagainya
Handphone / Smart Phone dapat dijadikan sebagai komponen New
Media karana dengan Smart Phone kita dapat mengakses beberapa
jejaring sosial diantaranya Facebook, Twitter, Email, dan sebagainya.
Internet dijadikan sebagai komponen New Media karena dengan
Internet kita dapat mengakses berbagai informasi dimanapun kita
berada. Internet memudahkan kita untuk melakukan sebuah interaksi
sosial dengan manusia sekitar.
Komputer dijadikan sebagai komponen New Media karana komputer
juga dapat memudahkan kita mendapatkan informasi.
KESIMPULAN
Berdasarkan pandangan, pemikiran, perspektif para ahli dan kondisi realitas
sosial, melalui kajian-kajian di atas maka dapat disimpulkan bahawa,
inovasi-inovasi teknologi media baru telah membentuk sebuah peradaban
baru yang ditandai dengan munculnya budaya-budaya baru dalam
masyarakat. Teknologi yang berkembang secara terus menerus mendesak
manusia untuk berubah sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri.
Sebagai konklusi, media baru merupakan sesuatu yang sangat sukar untuk
didefinisikan. Persoalan tentang apa itu media baru tidak akan memberikan
satu maksud yang standard kerana masing-masing ada perspektif dan
pendapat yang berbeza. Walauapapun, media baru mempunyai potensi
yang sangat tinggi dalam apa jua industri sekarang terutamanya di Negara
ekonomi campur seperti di Malaysia.
Terima
kasih
Download