Ringkasan: Yesus Kristus, Raja, Imam dan Nabi [280z]

advertisement
Jemaat-jemaat Allah Al Masehi
[280z]
Ringkasan:
Yesus Kristus, Raja, Imam
dan Nabi
(Edisi 1.0 19990713-19990713)
Artikel ini menunjukkan perhubungan di antara Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Mesiah. Ia
juga menyatukan tiga fungsi Mesianik, yakni Raja, Imam dan Nabi.
Christian Churches of God
PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA
E-mail: [email protected]
(Hakcipta  1999 Wade Cox)
(Tr. 2008)
Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya
tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus
disertakan.
Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang
didistribusikan. Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan
karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.
Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org
Mukasurat 2
Ringkasan: Yesus Kristus, Raja, Imam dan Nabi
Yesus Kristus, Raja, Imam dan Nabi
Yohanes 17:3: Dan ini adalah kehidupan
kekal, bahawa mereka mengetahui kamu satu
Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang
dia telah utus. (RSV)
Kita harus tahu Allah yang benar. Setiap
orang mempunyai idea mereka sendiri
tentang Allah, selalunya berdasarkan
pendidikan seseorang, perkembangan dan
sikap.
Bagaimana seseorang itu mengetahui orang
yang lain? Melalui perkataa orang itu,
perbuatyannya dan fikirannya, dan melalui
pemahaman tentang pengalaman dan dengan
ini memegang pengetahuan tentang sikapnya.
Untuk mengetahui seseorang itu dengan teliti
dalam
cara
ini
memerlukan
satu
perhubungan yang peribadi, kalau tidak
persepsi atau pengetahun tahap kedua boleh
diubah oleh pengaruh berlainan dan
disinkretiskan berkali-kali untuk membentuk
satu persepsi baru tentang orang tersebut.
Dalam pendekatan kebenaran tentang Allah
dan Yesus Kristus, kita harus mempunyai
Roh Kudus untuk memimpin kita kedalam
kebenaran.
Orang boleh terbawah kepada memilih satu
iman kepercayaan yang sesuai dengan
persepsi mereka tentang Allah.
Dari sudut pandangan politik agama juga
satu maksud yang bererti untuk merampas
kuasa atau kekal dalam kuasa. Ianya tidak
munasabah bahawa para ketua jemaat pada
kedua-dua pihak dalam konflik ini pada
1939-1945
merestui
senjata
untuk
peperangan.
Dia tidak mengambil berat. Yang lain masih
menganggap Dia sebagai pendendam.
Allah mengajukan mereka yang membuat
Dia dalam gambaran manusia – Mazmur
50:21, “kamu fikir bahawa Aku adalah sama
dengan diri kami”.
Jemaat-jemaat liberal bersandar kepada
slogan “Allah adalah Kasih”, dan
membenarkan semua jenis sikap.
Faktanya ialah bahawa 1 Yohanes 4:8 berkat,
“Allah adalah Kasih”. Bahawa sikapNYa,
yang disokong oleh firmanNya, yang mana
adalah benar (Maz 33:4) kebenaran (Yoh
17:17) dan “adalah baik bagi mereka yang
berjalan dalam kebenaran” (Mik 2:7).
Fikirannya adalah untuk masa hadapan kita
dan harapan kita (Yer 29:11). Dari
fikiranNya datang perbuatanNya yang
bercakap tentang kasihNya (Yoh 3:16, 17),
dimana Dia mengutus AnakNya untuk
dikorbankan supaya semua umat manusia
boleh diselamatkan. Semua tulisan kitab ini
memberikan pandangan positif tentang belas
Kasihan Allah Bapa dan kebaikannya (Mat
23:37; Yoh 1:10-11).
Apakah peranan Yesus dengan Allah Kasih?
Dia adalah “Anak Kasih” (Mar 1:11), seperti
yang telah dicatat dalam Kolose 1:13. Dia
adalah “imej Allah yang tidak kedlihatan”
dalam Kolose 1:15.
Mengentahui tentang Allah Kasih, satusatunya Allah yang benar, dan AnakNya
Yesus Kristus
adalah perlu kepada
kehidupan kekal (Yoh 17:3).
Mereka adalah bersatu – Yohanes 14:6; 6:44.
Yang lain, tanpa pengetahuan alkitabiah,
bertanya mengapa Allah tidak campur tangan
dalam kesusahan dunia ini? Mereka terusmenerus membenci Allah dan menganggap
Allah telah mengutus Mesiah atas satu misi,
da, fungsinya adaleh menjadi Raja, Imam
dan Nabi.
Ringkasan: Yesus Kristus, Raja, Imam dan Nabi
Sebagai Raja Dia mempunyai semua kuasa
dan yang diberikan oleh Bapa (Mat 28:18).
Sebagai Imam Dia telah dilantik satu-satunya
pengantara di antara Allah dan Manusia
(Yoh 3:17, Ibr 5:9, 1 Tim 2:5).
Sebagai nabi Dia adalah guru kebenaran dari
Torah (Mar 7:6-13; Mat 5:17-19).
Mukasurat 3
Sekiranya Dia bukan nabi, dia tidak
mengajar Torah kepada orang yang setia, dan
tanpa Hukum, semuanya akan musnah.
Jadi dari perkara diatas, kita boleh melihat
bahawa Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang
Mesiah layak untuk kasih kita.
Sekiranya ada di antara fungsi ini ditiadakan,
Kristus bukanlah seperti yang digambarkan
oleh Alkitab.
Allah yang kekal berfirman dalam yeremia
31:3: “Aku telah mengasihi kamu dengan
kasih yang berkekalan”. Dia bertanya kepada
kita dalam Amsal 23:26: “Anakku,
berikanlah hatimu”.
Sekiranya Dia bukan Raja, Dia tidak boleh
mempunyai kuasa dan wewenang keatas
orang yang setia.
Jangan abaikan untuk memperbaiki kualiti
kehidupan kita – kita telah dijemput untuk
menjadi sebahagian daripada keluarga Allah.
Sekiranya Dia bukan Imam, tidak ada
pendamaian bagi dosa umat manusia dan
Warga yang jatuh.


Download