Ringkasan: Buah Roh Kudus [146z] - Jemaat

advertisement
Jemaat-jemaat Allah Al Masehi
[146z]
Ringkasan:
Buah Roh Kudus
(Edisi 2.0 19951104-20000902)
Untuk kelanjutan kepada karya Roh Kudus kita teruskan untuk mengembangkan konsepkonsep tempat Roh Kudus dan perhubungannta dengan Ketuhanan. Dari pemahaman
tentang kedudukan ini kita boleh memahami dengan betul, dari pernyataan Alkitab,
tujuannya dan produk akhirnya dalam diri umat pilihan.
Christian Churches of God
PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA
E-mail: [email protected]
(Hakcipta 1995, 2000 Wade Cox)
(Ringkasan oleh Sarina Derksen, Disunting oleh Wade Cox)
Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya
tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus
disertakan.
Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang
didistribusikan. Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan
karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.
Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org
Mukasurat 2
Ringkasan: Buah Roh Kudus
Ringkasan: Buah Roh Kudus
Untuk memahami Roh Kudus seseorang
harus memahamo Allah dan Kristus dan
perhubungan yang terbabit.
Allah Bapa sendiri adalah kekal. Yesus Anak
Allah adalah anak pertama yang dilahirkan
(prototokos) dari penciptaan (Kol 1:15) yang
pertama (arche) dari penciptaan Allah (Wah
3:14). Roh Kudus adalah dasar kepada kuasa
Allah yang Yesus telah janjikan akan
diberikan kepada umat pilihan (Yoh 16:7).
Tanpa pemahaman yang jelas tentang Allah
yang kita sembah, ianya mustahil untuk
memahami sepenuhnya kehendak Dia dan
membuat Ia senang. Kita kemudiannya tidak
boleh memasuki Kerajaan Allah pada waktu
kebangkitan yang pertama. Roh Kudus
adalah kaedah untuk kita memahami Alkitab
dimana Allah menyingkap pimpinanNya dan
rencanaNya kepada kita. Roh Kudus adalah
Roh Allah (Rom 8:14) dan Roh iman (2Kor
4:13), yang mencari dan mengetahui segala
perkara (1Kor 2:10-11).
Allah adalah Roh dan selalu wujud. Apabila
kita menerima Roh Kudus pada waktu
pembaptisan, Allah berada dalam diri kita
dan Kristus berada dalam diri kita, dengan
ini Allah akan menjadi semua atas semuanya
(Ef 4:4-6). Ianya penting untuk memahami
bahawa hanya satu Allah yang benar dan
Bapa kepada semua.
Langkah-langkah untuk Menerima Roh
Kudus
Sebelum pembaptisan, Roh Kudus bekerja
dalam diri kita dan membawa kita kepada
Allah melalui Kristus (Ibr 7:25). Pada waktu
pertobatan kita menerima Roh Kudus dalam
diri kita, melalui meletakkan tangan oleh
satu daripada pendeta Allah. Roh
kemudiannya menguatkan individu itu.
Kita diperlukan untuk belajar Alkitab dan
belajar apa sahaja yang kita boleh. Kristus
berfirman bahawa daging dan minumannya
adalah untuk melakukan kehendak Allah dan
menyelesaikan tugasNya (Yoh 4:34);
demikian juga dengan kita. Kristus juga
berfirman bahawa kita harus hidup dengan
setiap firman dari Allah (Mat 4:4).
Buah-buah Roh Kudus
Roh Kudus bukan semata-mata satu entiti,
tetapi suatu kuasa dan kuasa yang
menguatkan keperibadian sifat Allah. Allah
memberikan kita RohNya supaya kita boleh
mengambil
bahagian
dalam
sifat
keperibadianNya (2Pet 1:3-4).
Allah memanggil kita menuju kepada
kemuliaanNya sendiri dan menjadikan kita
pengambil bahagian dalam RohNya supaya
kita boleh mengenali Dia. Roh ini
membolehkan kita untuk bertindak. Oleh
kerana itu, kita harus menjadi buah-buah
Roh Kudus. Buah-buah ini adalah buah yang
layak untuk menerima pertobatan (Luk 3:8)
dan merupakan buah-buah kebenaran (Fil
1:11).
Roh Kudus memimpin kita kepada semua
kebenaran (Yoh 16:13). Roh Kudus adalah
penjaga kepada kebenaran (2Tim 6:13),
kuasa, kasih dan kawalan-diri. Umat pilihan
menyembah Allah dalam Roh dan dalam
Kebenaran (Yoh 4:23-24). Kita tidak boleh
menyembah Allah kecuali kita menyembah
Dia dalam Roh Kudus dalam Kebenaran.
Pemeliharaan kepada perintah hukum adalah
diperlukan untuk mengekalkan kebenaran (1
Yoh 2:4-5). Kita semua mempunyai obligasi
untuk mengenal pasti apa itu Roh kebenaran
dan bekerja serta menyokong kebenaran itu.
Hanya mempunyai iman tidak mencukupi.
Iman disempurnakan dengan perlakuan (Yak
2:20-22). Perlakukan yang menyempurnakan
iman adalah berdasarkan kasih.
Seluruh persoalan tentang kasih telah disebut
atas kasih Allah dan kasih kepada sesama
Ringkasan: Buah Roh Kudus
Mukasurat 3
manusia. Produk kasih melalui Roh Kudus
mempunyai produk-produk yang mengenal
pastinya (1Kor 13:1-13).
Kebaikan adalah berasal dari perkataan
Yunani SGD 19 agathosune yang bererti
kebaikan sebagai perbuatan.
Dari kasih maka keluar siri buah-buah Roh
Kudus yang seterusnya (Gal 5:22-23).
Kelemah-lembutan atau lembut hati: SGD
4236 adalah berasal dari SGD 4235
kelemah-lembutan. Melalui implikasi ia
bererti kemausiaan dan dengan itu adalah
lembut hati.
Kegembiraan
adalah
berasal
dari
pencapaian aspek Rencana Allah. Hanya
melalui kasih kita boleh mengecapi
kegembiraan yang sebenar.
Damai datang dari perhubungan sempurna
yang mengalir dari kasih Allah dan harapan
dan iman yang didasarkan kepada Dia. Allah
memanggil kita kepada kedamaian (1Kor
7:15).
Kesabaran dipelajari dari kesukaran, atau
dari kesengsaraan yang kita berjaya bertahan.
Melalui kesabaran kita memiliki jiwa kita
atau kewujudan diri kita (Luk 21:19).
Kebaikan
dan
kelemah-lembutan:
perkataan
kebaikan
dalam
Ibrani
adalah...chesed. Melalui implikasi ia bererti
kesalehan apabila dikaitkan dengan Allah.
Perkataan yang digunakan dalam Galatian
5:22-23 diterjemahkan kelemah-lembutan
dalam KJV dan kebaikan dalam RSV adalah
perkataan Yunani SGD 5544 chrestotes,
yang mana berasal dari SGD 5543 chrestos.
Dengan itu erti katanya adalah sifat
kesalehan dan kelamh-lembutan, yang mana
bergunaka kepada pekerjaan Allah.
Kawalan-diri atau sikap dari SGD 1466
egkrateia berasal dari SGD 4268 egkrates,
yang bererti menjadi kuar dalam perkara atau
menjadi mahir.
Tiga bumbungan ialah kasih, iman dan
harapan, tetapi kasih adalah yang besar. Dari
kasih kita boleh mengembangkan buah-buah
yang lain, tetapi Kebenaran adalah tanda
keseluruhan Roh Kudus.
Dari kebenaran maka datang kegembiraan,
damai, kesabaran, kebaikan atau kelamhlembutan, kebaikan, kesetiaan atau iman,
lembut hati, kemudian kawalan diri dan
sikap.
Elemen-elemen
ini
mendemonstrasikan operasi kuasa Allah
dalam diri individu.
Kita boleh menghakimi iman kita dan pusat
kasih itu adalah berdasarkan kebenaran.
Sekiranya kita tidak mempunyai kasih kita
tidak mempunyai apa-apa.


Download