Uploaded by User123551

final exxam japanase ria

advertisement
Nama lengkap :Maria magdalena leda
Kelas : Vlll
Di kirim ke WA : 081 337 324 559
Japanese Test VIII ( 日本語の試験
)
A. Buatlah seperti contoh di bawah ini :
Contoh Fune,hikoki,osoi
Fune wa hikoki yori osoi desu
1.
2.
3.
4.
5.
Kyoto,Osaka,shizuka
Rao-san, Lee-san, toshi ue
Indo, Nihon, hito ga oi
Tai,Nihon,jidosha ga sukunai
Kankoku, Mekishiko, chikai
B. Contoh :
Tokyo to yokohama to doko ga ichiban okii desu ka ( Tokyo)
Jawaban : Tokyo wa ichiban okii desu
1. Tanom-san to Abebe-san to dare ga ichiban toshi ue desu ka
( Abebe-san)
2. Senta no naka de,dare ga ichiban kirei desu ka
( Kimura-san )
3. Shinkansen to takushii to, dore ga ichiban hayai desu ka
( shinkansen )
4. Kurasu no naka de dare ga ichiban hansamu desu ka
( Tono-san )
5. Supotsu no naka denaniga ichiban suki desu ka
( Tenisu )
 Jawaban :
A) :
1.kyoto wa osaka yori shizuka desu
2.Rao-san wa Lee-san yori tohsi ue desu
3.Indo wa nihon yori hito ha oi desu
4.Tai wa nihon yori jidosha ga sukunai desu
5.Kankoku wa Mekishiko yori chikai desu
B)
:
1.Abebe-san ga iciban toshu ue desu
2.Kimura-san ga ichiban kirei desu
3.Shinkansen ga hayai desu
4.Kirasu ga ichiban hansamu desu
5.Supotsu ga ichiban suki desu
Download