Uploaded by User122660

SK Panitia UN USBN

advertisement
iIAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK MUIIAMMADIYAII I-ARANGAN
CABANG LARANGAN DAERAH BREBES
WLAYAH JAWA TENGAH
Jl. toasi Larangan K*. Larcngan-tGb. tuebes t<ode pos 52262 relp. (0283) 6183223
Enait : snknuhi [email protected]@.id
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMK MUHAMMADIYAH LARANGAN
Nomor: 019i SM
K.
[4/e.1fJ2018
Tentang
SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL DAN UJIAN NASIONAL
SMK MUHAIIIMAOIYAH LARANGAN
-
TAHUN PELAJAMN 2018/20,19
Menimbang
:
Mengingat
:
Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar
mengajar dan kegiatan Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian
Nasional di SMK Muhammadiyah Larangan perlu menetapkan panitia
penyelenggara kegiatan tahun pelajaran 2018/20'19.
'1. UUD'1945BabXl pasal 31 tentang pendidikan dan pengajaran.
2. Undang-undang tentang sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun
2003.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan
menengah
4. Kepmendikbud Nomor 01/90/u/1993, tentang Sekolah Menengah
Ke.iuruan.
5.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia
Nomor 97 Tahun 2013 tentang kriteria kelulusan peserta didik dari
satuan pendidikan dan
6.
7.
penyelengaraan
U.iian
Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.
Peraturan Badan Standar Nasional Nomor 0047/P/BSNPD(U2018
tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian
Nasional Tahun Pelaj aran 201812019.
Peraturan Badan Standar Nasional Nomor 0048/P/BSNP/Xy2018
tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian
Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 201812019.
I\iIEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama
Kedua
:
:
:
;
:
:
Ketiga
Keempat
Kelima
Pembagian tugas guru dalam Ujian Nasional dan Ujian Sekolah
Berstandar Nasional sepertitersebut pada lampiran keputusan ini.
Menugaskan guru untuk melaksankaan tugas dalam kegiatan Ujian
Nasional dan Ljjian Sekolah Berstandar Nasional dan melapor setelah
selesai menjalankan tugasnya.
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan
pada anggaran yang telah tetapkan.
Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan
sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan..
di
Tembusan
:
: Larangan
11 Oktober 2018
iIAJLIS PENBIDIKAN DASAR
DAN
ENENGAH
SEKOLAH I{ENENGAH KEJURUAN
SMK MUIIAMMADIYAH IARANGAN
CABANG LAMNGAN DAERAH BREBES
WLAYAH JAWA TENGAH
Jl. tigasi Latansan Kec. Larangan -Kab- tuebes Kode Pas 52262 Tetp. (0283) 618372j
Enait : sn .nuhi [email protected] id
Lampiran
: Keputusan Kepala Sekolah SMK Muh. Larangan
Nomor
Tanggal
:
01g/SMK.M/e.1/l/2018
:11OKober2018
SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL DAN UJIAN NASIONAL
SMK MUHAMMADIYAH LARANGAN
TAHUN PELAJARAN 20,18/2019
.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
I
10
't1
13
14
15
16
17
18
lo
20
21
22
24
25
26
28
29
30
31
Nama
Eko Prasetvo, S.Kom
Fatkhul lnayah, S.Pd
Ahmad Syamsul Falah R, A.Md
Wiiharti, S.Pd
Puii Apridiastuti, S.Pd
Susanti Elv Setiorini. S.Pd
Siti Mashfiroh, S.Pd.l
Silvia Dewi Oktavia, S.Pd
Anunq \Miayanto, S.Pd
Wahyudi, S.Pd
Muhammad Soni irubarok, S.Pd
Tokhidun
Kasmad, S.Kom
Warsiko, S.Kom
Siswo Purwanto, S.Pd
Reza Ardiansvah
Kamilin
H. Sardiiono, M.Pd
Salimuddin
Tri lhsanudin. S.E
Suqiharto. S.Kom
Fitroh Wulandari P. S.Pd.l
Dairoh, S.Pd
Asih Masitoh, S.E
Jumadi
Nuril Huda Sobikhi
M. Nasrul Musefi
Rivanto
Lili Sriwiiaya Ninqrum, S.E
Muhaiirin
Karno
Jabatan
Kepanitiaan
KeDala Sekolah
Waka Kurikulum
Kepala TU
Bendahara Sekolah
Guru
Guru
Guru
Guru
Waka Kesiswaan
Guru
Guru
Satpam
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Staff TU
Staff Tl.J
Staff Tl.J
Toolman TKR
Toolma TSM
Petuoas Peroustakaan
Petuoas Peroustakaan
Tukanq Kebun
Penanoquno Jawab
Ketua Pelaksana
Sekretaris
Bendahara I
Penqawasan
Penqawasan
Konsumsi
Konsumsi
PerlenokaDan
Perlenokaoan
Keamanan
Keamanan
Proktor
Prohor
Prohor
Teknisi
Teknisi
Anooota
Anooota
Anooota
Anooola
Anooola
Anooola
Anqoota
Anooota
Anooota
Anooota
Anooota
Anooota
Anooota
Anooota
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
an, 11 Oktober 2018
.1092'191
Download