Uploaded by User112149

MODUL PDPR SAINS TAHUN 3

advertisement
TAHUN 3
SK PAYA KEMUNTING, 06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN
MODUL PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN DI RUMAH (PDPR)
SAINS TAHUN 3
NAMA : ...................................................................
KELAS : ...................................................................
‘
TAHUN 3
TOPIK: JENIS-JENIS DAN FUNGSI GIGI
1. Berikan tiga jenis gigi manusia:
a)
b)
c)
2. Lengkapkan jadual di bawah:
Jenis gigi
Fungsi gigi
3. Labelkan rajah gigi di bawah
4. Selain dari mengunyah makanan gigi juga dapat membantu kita untuk
dengan jelas dan betul.
5. Manusia mempunyai dua set kegigian iaitu:
a) set
b) set
TAHUN 3
6. Lengkapkan jadual di bawah:
Rajah set gigi manusia
Nama
Mula tumbuh
Mula tanggal
Mula lengkap
Bilangan gigi
Jumlah gigi pada
rahang atas
Jumlah gigi pada
rahang bawah
Saiz gigi
Kekuatan gigi
Jangka hayat
7. Mengapakah set gigi kekal menggantikan set gigi susu apabila kita
dewasa?
TAHUN 3
TOPIK : KENALI STRUKTUR GIGI
1. Labelkan keratan rentas gigi di bawah:
2. Enamel dan cengkerang telur terbina daripada
tetapi mempunyai kekerasan yang berbeza.
3. Lengkapkan jadual di bawah:
Jenis gigi
Gigi kacip
Gigi geraham
Gigi taring
Jumlah
Bilangan gigi
TAHUN 3
TOPIK : PENJAGAAN GIGI
1. Tandakan ✔ pada jenis makanan yang sihat dan tandakan✗ pada jenis
makanan yang perlu dielakkan diambil secara berlebihan.
Telur
Aiskrim
Gula-gula
Buah-buahan
Minuman
berkarbonat
Kek
Ikan
Susu
Gula kapas
Daging
2. Sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut akan
3. Lengkapkan ayat di bawah bagi cara penjagaan gigi:
a) Gosok gigi
kali sehari iaitu pada waktu
b) Berjumpa doktor gigi setiap
c) Menggunakan
dan
sekali untuk pemeriksaan.
untuk menngeluarkan makanan yg
tersekat di celah gigi.
d)
setiap kali selepas makan.
4. Ubat gigi yang mengandungi
cepat rosak.
dapat melindungi gigi dari
TAHUN 3
Tajuk: P e n g e l a s a n H a i w a n
1. Nyatakan maksud perkataan berikut:a) Herbivor
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
b) Karnivor
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
c) Omnivor
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
TAHUN 3
2. Berikan 2 contoh haiwan berdasarkan kegigian di bawah.a)
b)
c)
(BT m/s 61-m/s 67)
TAHUN 3
TAHUN 3
CIRI-CIRI TUMBUHAN
1. Nyatakan TIGA ciri-ciri tumbuhan yang boleh dikenalpasti
i.
…………………………………………………………………
ii.
………………………………………………………………….
iii.
…………………………………………………………………
2. Senaraikan DUA jenis urat daun
i.
…………………………………………………………….
ii.
…………………………………………………………….
3. Berikan DUA contoh tumbuhan bagi setiap jenis urat daun
Urat Daun
i.
……………………………………………….…………………
ii.
………………………………………………………………….
Urat Daun
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
4. Senaraikan DUA jenis akar pokok
i.
…………………………………………………………….
ii.
…………………………………………………………….
SEMAKAN
TAHUN 3
5. Berikan DUA contoh tumbuhan bagi setiap jenis akar pokok
Akar
……………………………………………….…………………
i.
………………………………………………………………….
ii.
Akar
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
6. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang berbunga
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
7. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang tidak berbunga
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
TAHUN 3
8. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang mempunyai batangberkayu
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
9. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang mempunyai batang tidak berkayu
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
10. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang berbuah
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
11. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang tidak berbuah
i.
…………………………………………………………………
TAHUN 3
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
12. Senaraikan ENAM cara tumbuhan membiak
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
iv.
…………………………………………………………………
v.
…………………………………………………………………
vi.
…………………………………………………………………
13. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang membiak melalui biji benih
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
14. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang membiak melalui daun
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
15. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang membiak melalui keratan batang
TAHUN 3
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
16. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang membiak melalui spora
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
17. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang membiak melalui anakpokok
iv.
…………………………………………………………………
v.
…………………………………………………………………
vi.
…………………………………………………………………
18. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang membiak melalui batangbawah
tanah
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
19. Nyatakan EMPAT kepentingan tumbuhan kepada manusia danhaiwan
TAHUN 3
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
iv.
…………………………………………………………………
TAHUN 3
Tajuk : magnet
1. Tuliskan huruf yang
disediakan.
mewakili
bentuk magnet
dalam
ruang yang
S
U
L
M
N
S
U
U
S
O
P
4. Magnet bar
5. Magnet cincin
3. Magnet Ladam
6. Magnet butang
Q
TAHUN 3
2. Kenal pasti tindakan magnet ke atas objek berikut. Kelaskan objek yang
dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet.
pembaris plastik
getah pemadam
gabus
jarum
garpu besi
klip kertas
Objek yang dapat ditarik
gelas
Objek yang tidak dapat ditarik
TAHUN 3
3. Senaraikan 6 bentuk magnet.
4. Objek yang ditarik oleh magnet dinamakan
daripada
.
dan diperbuat
5. Senaraikan tiga contoh objek ditarik oleh magnet dan tiga contoh objek tidakditarik oleh
magnet dalam bentuk grafik yang sesuai.
TAHUN 3
6. Nyatakan apa yang akan berlaku jika kedua dua magnet berikut didekatkan
JAWAPAN
7. Terangkan kegunaan magnet pada alatan berikut ?
Objek
Kegunaan
TAHUN 3
8. Namakan 1 alatan lain yang mengunakan magnet?
9. magnet ialah sejenis logam yang dikenali sebagai?
10. Namakan dua kutub yang terdapat pada setiap magnet?
TAHUN 3
11.
Apabila dua kutub magnet yang sama didekatkan, magnet tersebutakan
antara satu sama lain .
12. Apabila dua kutub magnet yang berlainan didekatkan, magnet tersebutakan
antara satu sama lain .
13. Objek yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan
14. Objek
yang
tidak
.
dapat
ditarik
.
oleh
magnet
dinamakan
TAHUN 3
MAGNET
Magnet dibawah mempunyai rupa yang hampir sama. Perhatikan dannamakan magnet
tersebut serta ciri perbezaannya.
U
1.
S
Nama :
Nama :
Ciri-ciri :
Ciri-ciri :
2.
U
S
U
Nama :
Nama :
Ciri-ciri :
Ciri-ciri :
3.
Nama :
Nama :
Ciri-ciri :
Ciri-ciri :
S
TAHUN 3
INFO
Nama lain bagi magnet ialah besi berani. Perkataan magnet berasal daripada Bahasa Greek
iaitu “magnitis lithos” yang bermaksud batu magnesia.
4. Objek yang boleh ditarik oleh magnet dinamakan
diperbuat daripada
dan
.
5. Kelaskan tiga objek yang boleh ditarik oleh magnet dan tiga contoh objekyang tidak
boleh ditarik oleh magnet.
Bahan
Magnet
Bukan magnet
TAHUN 3
4. Nyatakan apa yang akan berlaku jika kedua-dua magnet berikutdidekatkan.
5.
6.
TAHUN 3
6. Magnet banyak kegunaannya dalam kehidupan seharian. Nyatakan alatyang
menggunakan magnet.
Alat
menggunakan
magnet
7.
Ramalkan keadaan magnet jika beberapa kali perbuatan di atas diteruskan.
TAHUN 3
a.
b.
c.
d.
Magnet bertambah kuat
Sais magnet bertambah besar
Magnet semakin lemah
Magnet semakin kecil
CELIK KPS
8. Shakir menjalankan penyiasatan tentang tiga magnet A, B dan C yangberbeza saiz
menggunakan klip kertas.
a) Magnet yang manakah paling kuat ?
b) Berdasarkan jawapan kamu di (a), mengapa kamu katakana demikian ?
c) Nyatakan pemboleh ubah :
i. dimanipulasi :
ii. bergerak balas :
iii. dimalarkan :
d) Nyatakan kesimpulan penyiasatan .
Semakin
saiz magnet,
Semakin
bilangan klip kertas dapat ditarik.
TAHUN 3
TAJUK : MAGNET
A. Namakan bentuk-bentuk magnet dalam gambar
B. Tindakan Magnet
TAHUN 3
1. Objek yang dapat ditarikh oleh magnet dinamakan bahan
…………………………….
2. Objek yang tidak dapat ditarikh oleh magnet dinamakan bahan
………………………………………..
3. Bahan magnet diperbuat daripada ……………………..
TAHUN 3
PENYERAPAN
Topik : a) Objek Menyerap Air Dan Objek Kalis Air.Jawab
soalan berikut :
Perhatikan jadual berikut:
Paras air dalam bikar
Objek
Awal
Akhir
Sapu tangan
Kunci
Berdasarkan jadual di atas;
a) Kesimpulan :
i)
Objek yang menyerap air akan menyebabkan paras air menjadi
.
ii)
Objek yang kalis air akan menyebabkan paras air kekal
.
b) Objek yang menyerap air ialah
c) Objek yang kalis air ialah
.
TAHUN 3
b) Bahan Menyerap Air Dan Kalis Air.
Jawab soalan berikut :
Lengkapkan jadual berikut:
Objek
Sapu tangan
Kunci
Baju
Getah pemadam
Kotak
Bakul sampah
Menyerap Air (Ya/Tidak)
Diperbuat daripada (Bahan)
TAHUN 3


Bahan yang menyerap air ialah
dan
Bahan yang kalis air ialah
dan
,
,
.
UJI MINDA
Jawab semua soalan berikut:
1. Kelaskan objek berikut kepada yang boleh menyerap air dan yangkalis air.
bebola kapas
pemadam
pembalut gula-gula
sapu tangan
skru
stokin sekolah
a) Objek menyerap air :



b) Objek kalis air :



2. a) Kenal pasti bahan yang digunakan untuk membuat objek dibawah:
Baju kemeja
Gayung air
Baju hujan
i) Baju kemeja :
ii) Gayung air :
iii) Baju hujan :
b) Mengapakah bahan ini sangat sesuai untuk membuat objektersebut?
Padankan jawapan yang sesuai:
TAHUN 3
Baju kemeja
Gayung air
Bahan menyerap air
Bahan kalis air
Baju hujan
3. a) Susun keupayaan menyerap air bagi bahan yang digunakan untukmembuat
setiap jenis beg berikut mengikut urutan menaik.
b) Emak meminta kamu pergi ke kedai membeli ais. Beg manakahyang
paling sesuai digunakan untuk mengisi ais tersebut?
Mengapa?
TAHUN 3
PENYERAPAN
Objek (a)
air
TAHUN 3
SELAMAT BERJAYA
Daripada :
PANEL PENGGUBAL
MODUL SAINS TELEGERAM
PERINGKAT KEBANGSAAN
2016
Download