Uploaded by User90389

dokumen.tips doa-setelah-shalat-fardhudocx

advertisement
DOA SETELAH SHALAT FARDHU
Audzubillahi minasyaithonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hamdan syakirin, hamdan na`imin, hamdan yuafi niamahu wayukafi mazidah. Ya
Rabbana lakal hamdu kama yambaghi liljalali wajhika waadzimi sulthonik.
Allahummaghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat, wal mu`minina wal mu`minat, al ahyaai
minhum wal amwat, Innakaala kulli syaiin qadir.
Rabbana hablana min azwajina wadurriyatina qurrata a`yun wajalna lil muttaqina imama.
Robbi yidni ilma warzuqni fahmah.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnatibaah waarinal batilabatila warzuqnaj tinabah.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfirlana watarhamna lana kunanna minal
khasirin.
Rabbana latuzigh qulubana ba`da idzha daitaha wahablana minladunka rahmah,
innakaantal wahhab.
Rabbanaghfirlana wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman wala taj`al fi qulubina
ghillalil ladzina amanu rabbana innaka raufurrahim.
Allahumma rabbana taqabbal minna shalatana wa du`aana innaka antassami`ul alim.
Allahumma inna nas`aluka salamatan fiddin, wa`afiyatan fil jasadi, waziyadatan fil ilmi,
wabarokatan fir rizki, watawbatan qablal mawt, warahmatan indal mawt, wamaghfiratan
ba`dal maut.
Allahumma hawwin`alayna fi sakaratil mawt, wa najata minannari, wa afwa indal hisab.
Rabbana atina fiddunya hasanah, wafil akhirati hasanah, waqina adzabannar.
Washollallahu 'ala muhammadin wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Subhana rabbikarabbil izzati amma yashifun wassalamun`alal mursalim. Walhamdulillahi
robbil`alamin.
Al fatihah…
Download