Uploaded by User74980

TUGAS BAHASA JEPANG

advertisement
TUGAS BAHASA JEPANG
1. a. yubinkyoku ni ikmasu
b. depato ni ikimasu
c. ginko ni ikimasu
d. bijutsukan ni ikimasu
2. a. - sengetsu doko ni ikimashita ka
- amerika ni ikimashita
b - kino no gogo doko ni ikimashita ka
-
toshokan ni ikimashita
c. - raishu no getsu yobi doko ni ikamasu ka
- pawa denki ni ikamasu
d. - senshu no nichi yobi doko ni ikimashita ka
- doko mo ni ikimasendeshita
3. 1 - Nan de gakko e ikimasu ka
- Jitensha de ikimasu
2. - nan de Tokyo e ikimasu ka
- hikoki de ikimasu
3. - nan de Kyushu e ikimasu ka
- fune de ikimasu
4. - nan de eki e ikimasu ka
- aruite ikimasu
4. A. - dare to osakajo e ikimasu ka
- Konojo to ikimasu
B - dare to Hiroshima eikimasu ka
-
Kaisha no hito to ikimasu
C - dare to furansu e ikimasu ka
-
Kozoku to ikimasu
D - dare to byoin e ikimasuka
-
Hitori de ikimasu
Download