Uploaded by ihsansanjayaa98

CONTOH SURAT KUASA

advertisement
SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
:
Nomor Pekerja
:
Tempat Tanggal Lahir
:
Usia
:
Pekerjaan
:
Alamat
:
Selanjutnya sebagai pemberi Kuasa, memberikan kuasa kepada:
Nama
:
Nomor Pekerja
:
Tempat, Tanggal Lahir
:
Usia
:
Pekerjaan
:
Alamat
:
Dengan ini saya selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa untuk :
1.
Mengambil
2.
Demikian surat kuasa ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih
Banjarmasin, 30 November 2020
Penerima Kuasa
Pemberi Kuasa
Download