Uploaded by User57642

Artos UDG Kapal 2019

advertisement
ARTOS WIRAMA WAJIB REMAJA PUTRI

Inggih, risada kala Sang Rama Dewa, neng kamitengengang, mawastu hyon humiang
sahananing resing langite,

Saking ambarane antuk ida ngaturang pangastawa, saha nguncarang weda pangastuti,

Mungguwing kawisesan Ida Bhatara Wisnu, punika sane kauncarang risajroning weda
pangastutin ida maka sami,

Riantukan tetujon para resing langite ngastawayang, mangdane tumbuh eling pakayunan
Ida Sang Rama Dewa.
ARTOS WIRAMA PILIHAN REMAJA PUTRI

Inggih minakadi smara dudune miwah sane lian-lianan, mesehe sane pinih tampek,

Wantah ring pakayunan genahnyane , wiyakti nenten doh ring angga sarira,

Riantukan, indike kadi asapunika tan wenten ring Ida Sang Prabhu Dasaratha,

Semaliha, ida maraga purusa, miwah pradnyan risajroning naya wiweka.
ARTOS WIRAMA WAJIB REMAJA PUTRA

Inggih, risesampune mawali budal, Ida Sang Nakula, Ida Sang Prabhu Salya sane
katinggalin, dahating dekdek remug pakayunan ida,

Rikala punika raris ida ngarumrum rabin ida, Ida Dyah Satyawati, rikanjekan ida sungkan
kayun tur madaosan, mawasana ida lempor,

Riantukan ida salit arsa, boya sangkaning ida ajerih pacang seda, yening sampun
panumayan Ida Sang Prabhu Salya ngemasin seda,

Napi malih kantun kālam-alam, riantukan durung waneh tresna saling kapitresnain, punika
ke awinan toyan pangaksian Ida Dyah Satyawati nyapcap ngetel tan papegatan.
ARTOS WIRAMA PILIHAN REMAJA PUTRA

Inggih minakadi smara dudune miwah sane lian-lianan, mesehe sane pinih tampek,

Wantah ring pakayunan genahnyane , wiyakti nenten doh ring angga sarira,

Riantukan, indike kadi asapunika tan wenten ring Ida Sang Prabhu Dasaratha,

Semaliha, ida maraga purusa, miwah pradnyan risajroning naya wiweka.
ARTOS WAJIB MACAPAT REMAJA PUTRI

Inggih, punika awinane becikang pisan maparilaksana,

Mangda sampunang katetehin antuk sane kabaosang nenten patut,

Punika ke awinan patute punika sandang pisan laksanayang,

Asapunika taler, punika pinaka agem-ageman risajrong kantun mahurip,

Wantah kasusatyane punika anggen pamretyaksa,

Sumangdanyane, nenten wenten nyantulin pamargine, ngungsi jagat kalepasan
ARTOS MACAPAT PILIHAN REMAJA PUTRI

Inggih, wantah sapatitah Ida Sang Hyang Paramawisesa,

Minakadinnyane sane kabaos rahayu makamiwah sane kabaos ala,

Sumangdanyane mangda pageh natakin risajroning pikayun,

Wireh, Ida Hyang Widhi sane satata mapaica kahuripan,

Ring sakancan sane mangjanma dados manusa,

Punika ke awinan Ida Sang Hyang Widhi patut kasungsung tur kasubaktinin
ARTOS MACAPAT WAJIB ANAK-ANAK PUTRI

Uduh cening, cening pianak bapa idewa, mula sangkaning tetuyan idep bapane,

Pamekas miteketin ragan idewane buka jani,

Sawireh kapradnyanane ento satmaka sanjatan idewane,

Tur satata dadi pigunayang idewa sarahina-rahina,

Samaliha punika, taler anggen idewa ngaruruh pangupa jiwa,

Sahenun idewane nyeneng maurip, iriki ring jagate,
ARTOS MACAPAT PILIHAN ANAK-ANAK PUTRI

Uduh cening bagus kalawan jegeg idewa,

Melahang, incepang pesan idep idewane, nampi pitutur bapane,

Sekenang buat pamireng idewane buka jani,

Telebang tur cacepang di pakayun,

Apang eda idewa salah pangresep,

Kasadhu budhin ane melah ento anggen idewa ngamongin.
ARTOS MACAPAT WAJIB ANAK-ANAK PUTRA

Uduh cening, cening pianak bapa idewa, mula sangkaning tetuyan idep bapane,

Pamekas miteketin ragan idewane buka jani,

Sawireh kapradnyanane ento satmaka sanjatan idewane,

Tur satata dadi pigunayang idewa sarahina-rahina,

Samaliha punika, taler anggen idewa ngaruruh pangupa jiwa,

Sahenun idewane nyeneng maurip, iriki ring jagate,
ARTOS MACAPAT PILIHAN ANAK-ANAK PUTRA

Uduh cening bagus kalawan jegeg idewa,

Melahang, incepang pesan idep idewane, nampi pitutur bapane,

Sekenang buat pamireng idewane buka jani,

Telebang tur cacepang di pakayun,

Apang eda idewa salah pangresep,

Kasadhu budhin ane melah ento anggen idewa ngamongin.
Download
Random flashcards
Card

2 Cards

Tarbiyah

2 Cards oauth2_google_3524bbcd-25bd-4334-b775-0f11ad568091

English Training Melbourne

2 Cards Einstein College of Australia

Create flashcards