Uploaded by User50119

CONTOH SURAT LAMARAN

advertisement
NAMA
:
KELAS/SEKOLAH : V
MATA PELAJARAN : B.JAWA
HARI / TGL :
WAKTU
NILAI
:
KET :
:
Wacanen ing ngisor iki kanthi premati !
NDADANI RATAN
Desa Suka Manunggal ing babagan pembangunan kagolong maju. Listrik wis madhangi desa,
dalan aspal wis kabangun, mligine dalan poros desa. Sarana ibadah wis sumadya, cukup kanggo
nampung warga kang ngleksanakake ibadah. Pos kamling saben gang uga wis ana sanajan during apik
kabeh.
Kang dipikirake warga desa saiki yaitu rattan ing sajrone desa isih during keambah aspal.
Mula, ing mangsa rendheng akeh rattan kang jembrot. Lan maneh akeh uga rattan kang ngecembeng
banyu jalaran rattan ora rata, dene saluran padusan uga kurang apik.
Wusana, sawise musyawarah disarujuki dalan bakal didandani sarana dipaving lan kanggo
mbangun dalan dienekake urunan, kanthi cara, sing sugih mbayar luwih.ora mbutuhake wektu suwe
pranyata dhuwit urunan wis dipestheake bisa kanggo ngetung cacahe paving sing arep dituku.
Paving, wedhi, lan semen wis sumadya. Murih nyuda prabeya pambangunane dalan
ditandangi kanthi kerja bakti. Mung mbutuhake tukang siji kang nepakake yen ana pasangan paving
sing kurang apik. Pranyata para warga semangate ngedab-edabi. Kabeh warga padha cukat-caket
tandang gawe. Ana sing ngusungi paving, ana sing nata paving, ana sing ngratakake wedhi kanggo
tatakane paving. Ana sing ngudhek luluh kanggo ngunci pinggirane paving. Jam lima sore karja bakti
wis bubar lan kasil ngrampungake pakaryan.
I.
Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki !
1. Ing desa ngendi pembangunan sing kagolong maju?
…………………………………………………………………………….
2. Apa sing dipirake warga desa saiki?
II.
…………………………………………………………………………….
3. Sawise musyawarah apa sing disarujuki?
……………………………………………………………………………
4. Kanthi cara apa pembangunan dalan desa iku?
…………………………………………………………………………..
5. Jam pira bubare lan rampunge pakaryan?
……………………………………………………………………………
Wanehana tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d minangka wangsulan sing paling
bener !
6. Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku….
a. Gotong Royong
c. Kerja Bakti
b. Gugur Gunung
d. Ndandani ratan
7. Kahanan desa Sukamanunggal kagolong maju. Kajaba …
a. dalan during diaspal
c. pos kamling wis ana
b. listrik wis padang d. masjid wis ana
8. Yen mangsa rendheng ratane dadi …
a. agung
c. gasik
b. jembrot
d. kurang apik
9. Wragad kanggo gawe dalan saka …
a. bantuwan saka perusahaan c. bantuwan desa
b. bantuwan saka kabupaten d. swadaya warga desa
10. Rattan desa wusanane didandani kanthi …
a. diaspal
c. dipaving
b. dicor
d. diurug sertu
11. Simbah sampon sare wonten dhipan …
Ukara iki nganggo basa …
a. ngoko lugu
c. ngoko alus
b. karma lugu
d. karma alus
12. Tembung kang nganggo seselan –um, yaiku …
a. tumpang
c. tumandang
b. kumbang
d. kumbah
13. Puisi jawa gagrag anyar kang ora kaiket paugeran diarani …
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
a. wangsalan
c. kakawin
b. parikan
d. geguritan
Ibu badhe (tuku) beras.
Tembung tuku benere …
a. mendhet
c. nyuwun
b. mundhut
d. tumbas
Aja rame-rame, ibuku lagi …
a. adus
c. sare
b. mangan
d. turu
Bocah iku alise …
a. nanggal sepisan
c. ngudhup turi
b. ngembang bakung d. nyela cendani
Tembung kang nganggo seselan –in, yaiku …
a. tindhi
c. tinulis
b. tindak
d. tinta
Tlaga sarangan uga diarani …
a. tlaga ngebel
c. tlaga pasir
b. tlaga jatiluhur
d. tlaga sumberbening
Crita bab asal usule sawijining panggonan diarani …
a. fable
c. mite
b. legendha
d. sage
Simbah apa wis diaturi sare?
Ukara ing nganggo basa …
a. ngoko lugu
c. ngoko alus
b. karma lugu
d. karma alus
Wong jujur iku bakale …
a. ajur
c. mujur
b. dadi bubur
d. mumur
Menang utawa kalah kudu ditampa kanthi ikhlas.
Ukara iki kalebu basa …
a. ngoko lugu
c. karma lugu
b. ngoko alus
d. karma alus
23. Cacahe guru gatrane tembang dhandhanggula ana …
a. 7
b. 8
c. 9
d.10
24. Sri Ani pancen ayu, pipine …
a. nanggal sepisan
c. ngudhup turi
b. nduren sajuring
d. nyela cendhani
25. Crita bab Nyi Ratu Kidul, Nyi Blorong iku kalebu crita …
a. fable
c. mite
b. legendha
d. sage
26. Mbak Ana wiwit mau kok wira-wiri iku ana apa?
Tembung wira-wiri kalebu tembung …
a. dwi lingga
c. dwi wasana
b. dwi purwa
d. dwi lingga salin swara
27. Masalah iku (gantung) marang panjenengan.
Tembung gantung mesthine …
a. dak gantung
c. ginantung
b. digantung
d. gumantung
28. Sing diarani guru lagu inggih punika …
a. cacahe larikan
b. cacahe wauda sabe sagatra
c. cacahe wilangan
d. tibano swarane ing pungkasa gatra tembang
29. Ananke pitik diarani …
a. blengur
c. meri
b. khutuk
d. minthi
30. Wajik klethik, gula jawa, luwih becik, sing prasaja.
Unen-unen iku kalebu golongane …
a. parikan
c. pepindhan
b. paribasan
d. wangsalan
31. Kembang Lombok arane menik, yen kembang krambil arane …
a. manggar
c. mayang
b. maya
d. pudhak
32. Njabel kasuguhan sing wis kawetu. Paribasane …
a. Idu didilat maneh
c. Nabok nyilih tangan
b. Jer basuki mawa bea
d. Tulung menthing
33. Saben tanggal…..dipengeti dinten kartini.
a. 21 Maret
c. 21 Februari
b. 21 Mei
d. 21 April
34. Ciri wanci lelai ginawa mati. Paribasane …
a. sanajan wong liya, nanging yen susah melu ngrasakake
b. sing bodho lan sing pinter padha melu nemu cilaka
c. pakulina ala sing ora bisa ilang, yen during mati
d. melu rekasane, ora melu kepenakke
35. Lengo regane larang, yen ditulis jawa sing bener …
III.
Titik-titik ing ngisor iki isenana nganggo tembung sing mathuk !
36. Bulik yayuk kondur ngasta oleh-oleh.
Tembung ngasta ngokone………………………………………
37. Banyu pancauran ikukeprungu kumricik.
38. Kathah tiyang ingkang boten kersa njagi kasarasan.
Basa ngokone “kasarasan” yaiku…………………………….
39. Wayah esuk,para tani padha budhal menyang swah.
Basa kramane…………………………………………………………
40. Tunggak jarak mlajah.
Tulisan aksara jawa…………………………………………………
41. Tawon madu ngisep sekar,
Golek ilmu kudu………………………………………………..
42. Mbok aja seneng ngrokok cendhak.
Tegese aja seneng……………………………………………..
43. Tanduran temu ireng, jahe, kunir, kencur diarani bangsane
…………………………………………………………..
44. Bocah kelas lima sing paling pinunjul iku laili.
Pinunjul tegese………………………………………………….
45. Dadi wong tuwa iku kudu jembar………………………
IV.
Garapen manut prentahe !
46. Tembang Pucung iku ana pirang gatra ?
.........................................................................................................................
47. Apa sing diarani bayar kenceng ?
.........................................................................................................................
48. Tulisen nganggo aksara Jawa!
Pring sadapur rubuh
.........................................................................................................................
49. Apa unine tulisan aksara Jawa iki !
.........................................................................................................................
50. Runtutna dadi ukara kang bener !
sinau – taberi – sing – murid – mono - dadi
.........................................................................................................................
KUNCI JAWABAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Esay
Esay
Esay
Esay
Esay
D
A
B
D
C
D
C
D
B
C
A
C
C
B
C
C
A
D
B
C
D
D
D
B
B
A
A
D
C
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
A
Nggawa
Kricik
Kesehatan
Wayah enjing, pamong tani padha tindak dhateng saben
Sabar
Neges-negesi
Empon-empon
Pinter
Segarane
6 gatra
Dibayar kabeh
.
Layar menyang nagari gajah
Dadi murid mono sinau sing taberi
DIUNDUH DARI : BUKUPAKET.COM
Download
Random flashcards
hardi

0 Cards oauth2_google_0810629b-edb6-401f-b28c-674c45d34d87

Rekening Agen Resmi De Nature Indonesia

9 Cards denaturerumahsehat

Secuplik Kuliner Sepanjang Danau Babakan

2 Cards oauth2_google_2e219703-8a29-4353-9cf2-b8dae956302e

Card

2 Cards

Tarbiyah

2 Cards oauth2_google_3524bbcd-25bd-4334-b775-0f11ad568091

Create flashcards